Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien

Skatteavtal Tunisien

Utfärdad: 1983-05-05

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tunisien undertecknade den 7 maj 1981 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 1

Avtal mellan Sveriges regering och Tunisiens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Convention entre le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement de la Tunisie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Avtal mellan Sveriges regering och Tunisiens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

Le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement de la Tunisie, désireux de conclure une Convention, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenue et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

 

Sveriges regering och Tunisiens regering, vilka önskar ingå avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande bestämmelser:

 

ARTIKEL 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

ARTICLE 1

 

ARTIKEL 1

 

Personnes visées

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

ARTIKEL 2 Skatter som omfattas av avtalet

ARTICLE 2

 

ARTIKEL 2

 

Impôts visés

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet, som påförs för envar av de avtalsslutande staternas, deras politiska underavdelningars och lokala myndigheters räkning, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenants de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

 

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom, och skatter på värdestegring.

 

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 

a) en ce qui concerne la Suède:

 

a) Beträffande Sverige:

 

(i) l’impôt d’Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l’impôt sur les salaires de gens de mer (sjömansskatten) et l’impôt sur les dividendes d’actions (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) l’impôt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten);

 

2) ersättningsskatten,

 

(iii) l’impôt sur les repartitions (utskiftningsskatten);

 

3) utskiftningsskatten,

 

(iv) la taxe sur les artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

4) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(v) l’impôt communal sur le revenu (kommunalskatten); et

 

5) kommunalskatten, och

 

(vi) l’impôt d’Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten). (Ces impôts seront désignés «impôts suédois»).

 

6) den statliga förmögenhetsskatten; (skatt av sådant slag benämns i det följande ”svensk skatt”).

 

b) en ce qui concerne la Tunisie:

 

b) Beträffande Tunisien:

 

(i) l’impôt de la patente;

 

1) skatten på inkomst av rörelse,

 

(ii) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;

 

2) skatten på inkomst av icke-kommersiell verksamhet,

 

(iii) l’impôt sur les traitements et salaires;

 

3) skatten på löner,

 

(iv) l’impôt agricole;

 

4) skatten på inkomst av lantbruk,

 

(v) l’impôt sur le revenu des Valeurs Mobilières;

 

5) skatten på inkomst av kapital,

 

(vi) l’impôt sur le revenue des créances, dépôts cautionnements et compte courants (I.R.C.);

 

6) skatten på inkomst av fordringar, depositioner, borgensförbindelser samt löpande konton (IRC),

 

(vii) la taxe sur les établissements industriels et commerciaux;

 

7) skatten på industri- och handelsföretag,

 

(viii) la taxe sur les établissements hôteliers;

 

8) skatten på hotellföretag,

 

(ix) la taxe locative;

 

9) skatten på hyra,

 

(x) l’impôt sur les plus-values immobiliers;

 

10) skatten på värdestegring av fastighet,

 

(xi) la Contribution Personnelle d’Etat. (Ces impôts seront désignés «impôts tunisiens»).

 

11) den statliga personliga inkomstskatten; (skatt av sådant slag benämns i det följande ”tunisisk skatt”).

 

4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

 

ARTIKEL 3 Allmänna definitioner

ARTICLE 3

 

ARTIKEL 3

 

Definitions générales

 

Allmänna definitioner

 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

 

1. Där inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suède ou la Tunisie;

 

a) Uttrycken ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Tunisien, alltefter som sammanhanget kräver;

 

b) le terme «Suède» désigne le Royaume de la Suède et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de la Suède sur lesquelles, selon les lois de la Suède et conformément au droit international, la Suède peut exercer des droits d’exploration et d’exploitation sur le lit de la mer ou dans son sous-sol;

 

b) uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av havsbottnen eller dennas underlag;

 

c) le terme «Tunisie» désigne la Republique tunisienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de la Tunisie sur lesquelles, selon les lois tunisiennes et conformément au droit international, la Tunisie peut exercer des droits d’exploration et d’exploitation sur le lit de la mer ou dans son sous-sol;

 

c) uttrycket ”Tunisien” åsyftar Republiken Tunisien och inbegriper varje utanför Tunisiens territorialvatten beläget område, inom vilket Tunisien enligt tunisisk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av havsbottnen eller dennas underlag;

 

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

 

d) uttrycket ”person” inbegriper en fysisk person, bolag och annan sammanslutning av personer;

 

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

 

e) uttrycket ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

f) on entend par «trafic international» tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

 

f) med uttrycket ”internationell trafik” förstås transport med fartyg eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då fartyget eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

 

g) uttrycken ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

h) l’expression «autorité compétente» désigne:

 

h) uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar:

 

en ce qui concerne la Suède:Le Ministre du Budget ou son représentant autorisé;

 

Beträffande Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

 

en ce qui concerne la Tunisie:Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

 

beträffande Tunisien, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud;

 

i) le terme «nationaux» désigne:

 

i) uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

(i) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat, och

 

(ii) toutes personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

2) juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

 

2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd inte angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

ARTIKEL 4 Skatterättsligt hemvist

ARTICLE 4

 

ARTIKEL 4

 

Domicile fiscal

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet Etat.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen i denna stat.

 

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person anses ha hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall fallet avgöras på följande sätt:

 

a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant, avec lequel ses liens personnels et économique sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

 

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

 

b) om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han inte i någondera avtalsslutande staten har en bostad, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas;

 

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare;

 

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

 

d) om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Lorsque, selon la disposition du paragraph 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

ARTIKEL 5 Fast driftställe

ARTICLE 5

 

ARTIKEL 5

 

Etablissement stable

 

Fast driftställe

 

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) un siège de direction;

 

a) plats för företagsledning,

 

b) une succursale;

 

b) filial,

 

c) un bureau;

 

c) kontor,

 

d) une usine;

 

d) fabrik,

 

e) un atelier;

 

e) verkstad,

 

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

 

g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du prix de ces machines ou équipement;

 

g) plats för byggnadsarbete, tillfälligt anläggningsarbete eller övervakande verksamhet som avser sådant arbete, när dessa arbeten eller denna övervakning pågår mer än sex månader, eller då sådant tillfälligt anläggningsarbete eller sådan övervakande verksamhet som utförs i anslutning till köp av maskiner eller utrustning understiger sex månader men kostnaderna för anläggningsarbetet eller övervakningen överstiger tio procent av priset för maskinerna eller utrustningen, samt

 

h) un entrepôt ou un magasin ou d’autres installations pour le maintien d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel des prélèvements sont effectués pour l’exécution de commandes que cet entrepôt soit géré par un employé ou un agent de l’entreprise.

 

h) lager, magasin eller annan anordning för upprätthållandet av lager av företaget tillhöriga varor, varifrån varor tas för att effektuera beställningar, om detta lager sköts av anställd eller av agent för företaget.

 

3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” anses inte innefatta:

 

a) il est fait usage d’installations aux seuls fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

 

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise.

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget.

 

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé aus paragraphe 6 ci-après) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat:

 

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegrips inte sådan oberoende representant som avses i punkt 6 nedan   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten:

 

a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise, ou

 

a) om han i denna stat har och där regelmässigt använder en fullmakt att underhandla om och sluta avtal för företaget eller för dess räkning, eller

 

b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise.

 

b) om han i den förstnämnda staten vanligtvis innehar ett varulager från vilket han regelbundet tar ut varor för att leverera dessa för företaget eller för dess räkning.

 

5. Une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

 

5. Försäkringsföretag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om det uppbär premier i denna andra stat eller försäkrar där befintliga risker genom förmedling av annan representant än sådan som inbegrips i den personkrets som avses i punkt 6 nedan.

 

6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att denna person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

ARTIKEL 6 Inkomst av fastighet

ARTICLE 6

 

ARTIKEL 6

 

Revenus immobiliers

 

Inkomst av fastighet

 

1. Les revenus provenants de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

1. Inkomst av fastighet, däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk, får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. L’expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

 

2. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den avtalsslutande stat, där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i civilrätten om fastighet tillämpas, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte som fastighet.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenants de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenants des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används vid utövande av fritt yrke.

 

ARTIKEL 7 Inkomst av rörelse

ARTICLE 7

 

ARTIKEL 7

 

Bénéfices des entreprises

 

Inkomst av rörelse

 

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

 

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres éblissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges dock inte för belopp som det fasta driftstället betalar till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt driftställe i form av royalty, arvode eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet eller i form av kommissionsarvode (om inte betalningen utgör ersättning för faktiska kostnader) för utförda tjänster eller för företagsledning, eller   utom i fråga om bankföretag   i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället.

 

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices totaux imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat bestämmas i en avtalsslutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 inte hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Fördelningsmetoden skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. Aux fins des paragraphes précedents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de ”société de fait” ou d’association en participation sont imposables dans l’Etat où la dite entreprise a un établissement stable conformément aux dispositions précédentes du présent article.

 

7. Vinstandel, som andelsägare i företag vilket drivs i form av ”société de fait” eller ”association en participation” erhåller, får enligt föregående bestämmelser i denna artikel beskattas i den stat där företaget har fast driftställe.

 

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

ARTIKEL 8 Sjö- och luftfart

ARTICLE 8

 

ARTIKEL 8

 

Navigation martime et aérienne

 

Sjö- och luftfart

 

1. Les bénéfices provenants de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

 

1. Inkomst genom användningen av fartyg eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitation du navire est un résident.

 

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

 

3. En ce qui concerne les bénéfices tirés par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois Scandinavian Airlines System (SAS), les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, mais uniquement à la quotité des bénéfices qui correspond à la participation du groupement detenue par AB Aerotransport (ABA), le participant suédois du Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas i fråga om inkomst som förvärvas av det norska, danska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenants de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

ARTIKEL 9 Företag med intressegemenskap

ARTICLE 9

 

ARTIKEL 9

 

Entreprises associées

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Lorsque

 

1. I fall då

 

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat även inräknats i inkomsten hos ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattats där, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha uppkommit för detta företag i den andra staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten göra en motsvarande jämkning av den skatt som denna stat påfört inkomsten. Vid fastställandet av sådan jämkning skall vederbörlig hänsyn tagas till övriga bestämmelser i detta avtal i fråga om inkomstens natur.

 

ARTIKEL 10 Utdelning

ARTICLE 10

 

ARTIKEL 10

 

Dividendes

 

Utdelning

 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist i enlighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får inte överstiga:

 

a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d’au moins 25 pour cent de capital de la société qui paie les dividendes;

 

a) 15 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är bolag som direkt behärskar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital;

 

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

 

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning. Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenants d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.

 

4. Lorsqu’une société résidente de la Suède possède un ou plusieurs établissements en Tunisie, la Tunisie peut assujettir à l’impôt sur le revenue de valeurs mobilières dont le taux ne peut dépasser 15 pour cent, la difference entre le bénéfice réalisé par cet ou ces établissements et l’impôt de la patente.

 

4. I fall då ett bolag med hemvist i Sverige innehar ett eller flera fasta driftställen i Tunisien får Tunisien påföra skatt på inkomst av kapital med högst 15 procent av skillnaden mellan den inkomst som driftstället eller driftställena förvärvat och skatten på inkomst av rörelse.

 

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiare des dividendes, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

ARTIKEL 11 Ränta

ARTICLE 11

 

ARTIKEL 11

 

Intérêts

 

Ränta

 

1. Les intérêts provenants d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga 12 procent av räntans belopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för att genomföra denna begränsning.

 

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus de fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

 

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, obligationer eller debentures, antingen de säkerställts genom inteckning i fastighet eller inte och antingen de medför rätt till andel i vinst eller inte. Uttrycket åsyftar även inkomst av annat slags fordran liksom annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken inkomsten härrör jämställs med inkomst av försträckning.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éblissement stable qui y est situé soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant le cas, applicables.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

 

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

6. I fråga om sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 12 Royalty

ARTICLE 12

 

ARTIKEL 12

 

Redevances

 

Royalty

 

1. Les redevances provenants d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga:

 

a) 5 pour cent du montant brut de ces redevances lorsqu’elles sont versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématografiques et de télévision;

 

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp då den betalas som ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, med undantag för biograf- och televisionsfilm,

 

b) 15 pour cent du montant brut des autres redevances.

 

b) 15 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

 

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématografiques ainsi que les films et enregistrements pour emissions de radio ou télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour études techniques ou économiques.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, biograffilm samt film och band för radio- eller televisionsutsändning häri inbegripna, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig fabrikationsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur samt ersättning för kunskaper på det tekniska eller ekonomiska området.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den rättighet uppkommit för vilken royaltyn betalas och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

6. I fråga om sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade royaltybeloppet, med hänsyn till den prestation, för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 13 Realisationsvinst

ARTICLE 13

 

ARTIKEL 13

 

Gains en capital

 

Realisationsvinst

 

1. Les gains provenants de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ainsi que les gains provenants de l’aliénation de titres de participation à une société dont l’actif comprend principalement des biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 samt vinst som härrör från överlåtelse av andel i bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av fastighet, får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. Les gains provenants de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenants de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenants de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 20 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som avses i artikel 20 punkt 3 beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat där sådan lös egendom enligt nämnda artikel får beskattas.

 

3. Les gains provenants de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 och 2 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

ARTIKEL 14 Självständig yrkesverksamhet

ARTICLE 14

 

ARTIKEL 14

 

Professions indépendantes

 

Självständig yrkesverksamhet

 

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenues sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten i följande fall:

 

a) Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base est imposable dans l’autre Etat contractant ou,

 

a) Om personen i fråga i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, får så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna anordning beskattas i den andra avtalsslutande staten, eller

 

b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours pendant l’année civile; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite activité est imposable dans l’autre Etat contractant.

 

b) om denne vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret, får så stor del av inkomsten som är hänförlig till verksamheten i fråga beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

2. L’expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor.

 

ARTIKEL 15 Enskild tjänst

ARTICLE 15

 

ARTIKEL 15

 

Professions dépendantes

 

Enskild tjänst

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Där inte bestämmelserna i artiklarna 16 och 18 föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée;

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga,

 

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som inte har hemvist i den andra staten, samt

 

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Lorsqu’un résident de la Suède reçoit des rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par le groupement de navigation aérienne Scandinavian Airlines System (SAS) et pour son propre compte, ces rémunérations ne sont imposables qu’en Suède.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) och för dess egen räkning, beskattas ersättningen endast i Sverige.

 

ARTIKEL 16 Styrelsearvode

ARTICLE 16

 

ARTIKEL 16

 

Tantièmes

 

Styrelsearvode

 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 17 Artister och idrottsmän

ARTICLE 17

 

ARTIKEL 17

 

Artistes et sportifs

 

Artister och idrottsmän

 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels que les artistes de théàtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som artist som uppträder offentligt, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, eller musiker eller idrottsmän förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

2. Lorsque le revenu d’activité exercée personellement, et en cette qualité, par une artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

 

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

ARTIKEL 18 Studerande och praktikanter

ARTICLE 18

 

ARTIKEL 18

 

Etudiants et stagiaires

 

Studerande och praktikanter

 

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

 

1. Studerande eller affärspraktikant som har eller tidigare hade hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning beskattas inte i denna andra stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna andra stat.

 

2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou les stagiaires d’un Etat contractant qui, pendant un séjour temporaire dans l’autre Etat contractant, occupent un emploi dans cet autre Etat pour une période qui ne dépasse pas 183 jours au cours d’une année civile en vue d’obtenir une experience pratique relative à leurs études ou formation sont imposables dans cet autre Etat uniquement pour la part du revenue de l’emploi qui dépasse 1 500 kronor suédoises par mois solaire ou un montant équivalent en devise tunisienne. Toutefois, l’exonération accordée selon ce paragraphe ne peut pas excéder un montant total de 9 000 kronor sudédoises ou un montant équivalent en devise tunisienne. Les montants exonérés selon ce paragraphe comprennent les déductions personnelles pour l’année civile en question.

 

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt samt affärspraktikant i en avtalsslutande stat, som under tillfällig vistelse i den andra avtalsslutande staten innehar anställning i denna andra stat under en tidrymd som inte överstiger 183 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna eller utbildningen, beskattas i denna andra stat endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad eller motvärdet i tunisisk valuta. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 9 000 svenska kronor eller motvärdet i tunisisk valuta. Belopp för vilket skattefrihet erhålls enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för kalenderåret i fråga.

 

3. Les sommes, qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant principalement pour ses études ou sa formation technique ou professionnelle reçoit en rémunération d’un emploi dans le premier Etat contractant, ne sont pas imposables dans ce premier Etat, si cette rémunération n’excède pas 10 000 kronor suédoises ou un montant équivalent en devise tunisienne pendant toute année civile. Cette exonération ne s’appliquera que pour une période qui est raisonablement requise ou ordinairement passée pour accomplir les études ou la formation technique ou professionnelle. En tous cas l’exonération ne s’appliquera que pour une période de cinq années civiles consécutives.

 

3. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten huvudsakligen för undervisning, teknisk utbildning eller yrkesutbildning, beskattas inte i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för arbete i denna förstnämnda stat, om ersättningen för kalenderår inte överstiger 10 000 svenska kronor eller motvärdet i tunisisk valuta. Denna skattebefrielse medges endast för den tid som skäligen erfordras eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna, den tekniska utbildningen eller yrkesutbildningen. Befrielse medges inte i något fall för längre tidrymd än fem på varandra följande kalenderår.

 

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Les autorités compétentes peuvent aussi convenir de telles modifications des montants mentionnés dans les mêmes paragraphes qu’elles estiment raisonables ayant égard aux changements de la valeur monétaire, modifications de la législation d’un Etat contractant ou d’autres circonstances similaires.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2 och 3. De behöriga myndigheterna kan också komma överens om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller annan liknande omständighet.

 

ARTIKEL 19 Inkomster som inte uttryckligen nämnts

ARTICLE 19

 

ARTIKEL 19

 

Revenus non expressément mentionnés

 

Inkomster som inte uttryckligen nämnts

 

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, autre que les rémunérations publiques, les pensions et rentes viagères de toute nature, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Inkomst — med undantag för inkomst av offentlig tjänst, pension och varje slag av livränta — som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen nämnts i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat.

 

ARTIKEL 20 Förmögenhet

ARTICLE 20

 

ARTIKEL 20

 

Fortune

 

Förmögenhet

 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i ett företags fasta driftställe, eller av lös egendom, som är hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

3. Les navires et les aéronefs en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

 

3. Fartyg och luftfartyg, som används i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

ARTIKEL 21 Undvikande av dubbelbeskattning

ARTICLE 21

 

ARTIKEL 21

 

Dispositions pour éliminer les doubles impositions

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. Sans préjudice de l’application des paragraphes 4 et 5 lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit

 

1. I fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten skall, såvida inte bestämmelserna i punkterna 4 och 5 föranleder annat, den förstnämnda avtalsslutande staten:

 

a) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant;

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;

 

b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre Etat contractant.

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten.

 

Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut pas excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

2. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal à la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune correspondant, selon le cas, aux revenus reçus de l’autre Etat contractant ou à la fortune possédée dans cet Etat contractant.

 

2. I fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomst eller förmögenhet avdraga den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten eller den förmögenhet som innehas där.

 

3. Pour l’application des paragraphes 1 et 5 du présent article, lorsque l’impôt tunisien sur les bénéfices, les dividendes, les intérêts ou les redevances reçus par un résident de la Suède a fait l’objet d’une exonération ou réduction pendant une période limitée, la Suède déduit de l’impôt qu’elle perçoit, sur lesdits bénéfices un montant égal à l’impôt qui aurait frappé lesdits bénéfices en Tunisie si l’exonération ou la réduction n’avait pas été accordée, et sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 une réduction égale à l’impôt dont le prélèvement est accordé à la Tunisie en application de la Convention.

 

3. I fall då befrielse från eller nedsättning av tunisisk skatt meddelats för en begränsad tidsperiod i fråga om rörelseinkomst, utdelning, ränta eller royalty som förvärvats av person med hemvist i Sverige skall vid tillämpningen av punkterna 1 och 5 i denna artikel avräkning mot svensk skatt ske, i fråga om rörelseinkomsten med belopp motsvarande den skatt som skulle ha utgått i Tunisien om sådan befrielse eller nedsättning inte hade meddelats, och beträffande inkomster som avses i artiklarna 10, 11 och 12 med belopp motsvarande den skatt som enligt avtalet får tas ut i Tunisien.

 

4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de la Tunisie à une société qui est un résident de la Suède seront exemptés d’impôt suédois dans la mesure où lesdits dividendes seraient exemptés selon la législation suédoise si les deux sociétés étaient résidentes de la Suède. Cette exemption ne s’appliquera que si les bénéfices générateurs des dividendes sont imposables à l’impôt tunisien sur le revenu en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou tout autre impôt sur le revenu y assismilé ou y substitué, ou si une partie substantielle des bénéfices de la société qui paie les dividendes découle, directement ou indirectement, d’une activité autre que la gestion de titres et toute autre propriété similaire, lorsque lesdites activités sont exercées en Tunisie par la société qui paie les dividendes ou par une société dont elle participe au moins en 25 pour cent du capital.

 

4. Utdelning från bolag med hemvist i Tunisien till bolag med hemvist i Sverige skall vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige. Sådan skattebefrielse medges endast, om den vinst av vilken utdelningen utbetalas i Tunisien underkastas den inkomstskatt som utgår vid tiden för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförlig inkomstskatt, eller om den huvudsakliga delen av det utdelande bolagets inkomst, direkt eller indirekt, härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrivs i Tunisien av det utdelande bolaget eller av bolag i vilket det utdelande bolaget innehar minst 25 procent av kapitalet.

 

5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne physique, qui est un résident de la Tunisie et qui aussi, selon la législation suédoise concernant les impôts suédois désignés dans l’article 2, est domiciliée en Suède, est imposable en Suède. Cependant, la Suède déduit l’impôt tunisien payé sur les revenus ou sur la fortune de cette personne de l’impôt suédois conformément au paragraphe 1 de cet article.

 

5. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får fysisk person, som har hemvist i Tunisien och som även enligt svensk lagstiftning beträffande de skatter som avses i artikel 2 anses bosatt i Sverige, beskattas i Sverige. Sverige skall emellertid medge avräkning från svensk skatt för tunisisk skatt, som erlagts på inkomsten eller förmögenheten, enligt bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel.

 

6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux rémunérations publiques, aux pensions ou aux rentes viagères de toute nature.

 

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas inte i fråga om inkomst av offentlig tjänst, pension eller varje slag av livränta.

 

ARTIKEL 22 Förbud mot diskriminering

ARTICLE 22

 

ARTIKEL 22

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non résidents d’un Etat contractant, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade.

 

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

 

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller sådan nedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

3. Sauf en cas d’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers les résidents de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

 

På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av företagets beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés à l’article 2 de la présente Convention.

 

5. I denna artikel avses med uttrycket ”beskattning” skatter som anges i artikel 2 av detta avtal.

 

6. La Suède accordera, dans la mesure ou ils existent, les avantages fiscaux ou concessions fiscales en faveur des investissements pour ses ressortissants qui investissent en Tunisie.

 

6. Sverige medger   i den mån det förekommer   skatteförmåner eller skatteeftergifter i investeringsfrämjande syfte i fråga om de svenska medborgare som investerar i Tunisien.

 

7. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements, et notamment, la Suède accordera selon sa propre législation à ses ressortissants, pour des investissements effectués en Tunisie la compensation des bénéfices éventuels provenant d’activités exercées en Suède avec les pertes éventuelles enregistrées en Tunisie pour la période de lancement de l’entreprise objet de l’investissement, période égale au moins à cinq ans.

 

7. Bestämmelserna i detta avtal hindrar inte tillämpningen av förmånligare bestämmelser i en avtalsslutande stats lagstiftning till förmån för investeringar. Särskilt gäller, att Sverige enligt sin lagstiftning skall medge svenska medborgare, i fråga om investeringar som dessa gör i Tunisien, avdrag för eventuella förluster som uppkommit i Tunisien från den vinst som kan uppkomma vid verksamhet i Sverige. Sådant avdrag medges för förlust som uppkommit för det företag där investering sker under en igångsättningsperiod av minst fem år.

 

ARTIKEL 23 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

ARTICLE 23

 

ARTIKEL 23

 

Procédure amiable

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

 

1. I fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist.

 

2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerner en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undvika dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etat contractants.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

ARTIKEL 24 Utbyte av upplysningar

ARTICLE 24

 

ARTIKEL 24

 

Echange de renseignements

 

Utbyte av upplysningar

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement, y compris l’établissement par voie contentieuse, ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och bestämmelserna i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. Upplysningar som sålunda utbytts skall behandlas såsom hemliga och får inte yppas för andra personer eller myndigheter än dem som fastställer   däri inbegripet fastställande efter besvär   eller uppbär skatter som omfattas av detta avtal.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;

 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur las base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret ou un procédé commercial, industriel ou professionnel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

ARTIKEL 25 Diplomatiska och konsulära tjänstemän

ARTICLE 25

 

ARTIKEL 25

 

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

 

Diplomatiska och konsulära tjänstemän

 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accord particuliers.

 

Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

 

ARTIKEL 26 Ikraftträdande

ARTICLE 26

 

ARTIKEL 26

 

Entrée en vigueur

 

Ikraftträdande

 

1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionelles respectives des Etats contractants et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt que possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras i enlighet med bestämmelserna i respektive grundlagar i de avtalsslutande staterna och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Tunis snarast möjligt.

 

2. La présente Convention entrera en vigueur après l’échange des instrument de ratification et ses dispositions seront applicables:

 

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

a) à l’égard des revenus visés aux articles 10, 11 et 12 aux sommes mises en paiement à compter du premier jour qui suit immédiatement le mois pendant lequel les instruments de ratification sont échangés;

 

a) Beträffande inkomster som avses i artiklarna 10, 11 och 12 på belopp som förfaller till betalning från och den första dagen som följer omedelbart efter den månad då ratifikationshandlingarna utväxlades;

 

b) à l’égard des autres revenus réalisés à partir du 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification; et

 

b) beträffande andra inkomster som förvärvas den 1 januari det år som följer omedelbart efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare; och

 

c) à l’égard sur la fortune établi à partir de la deuxième année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification.

 

c) beträffande förmögenhetsskatt som fastställs andra kalenderåret efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare.

 

3. La Convention du 6 septembre 1960 entre la Suède et la Tunisie tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts direct est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément au paragraphe 2.

 

3. Avtalet den 6 september 1960 mellan Sverige och Tunisien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter upphävs. Dess bestämmelser upphör att gälla beträffande skatter på vilka förevarande avtal tillämpas enligt punkt 2.

 

ARTIKEL 27 Upphörande

ARTICLE 27

 

ARTIKEL 27

 

Dénonciation

 

Upphörande

 

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat contractant. En cas d’une telle dénonciation la Convention s’appliquera pour la dernière fois:

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett år, dock inte tidigare än under femte året efter det då avtalet ratificerades   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning tillämpas avtalet sista gången:

 

a) à l’égard des revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation;

 

a) Beträffande inkomster som avses i artiklarna 10, 11 och 12 på belopp som förfaller till betalning senast den 31 december det år då uppsägningen sker;

 

b) à l’égard des autres revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation;

 

b) beträffande andra inkomster som förvärvas senast den 31 december det år då uppsägningen sker; och

 

c) à l’égard de l’impôt sur la fortune établ pendant l’année civile suivant immédiatement celle de la dénonciation.

 

c) beträffande förmögenhetsskatt som fastställs det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen sker.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

FAIT en double exemplaire à Stockholm le 7 mai 1981, en langue française.

 

Som skedde i Stockholm den 7 maj 1981 i två exemplar på franska språket.

 

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 23 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst   t.ex. periodiskt understöd   är dock ej nämnda i avtalet. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i art. 19.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tunisien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k dubbel bosättning dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt tunisiska beskattningsregler anses bosatt i Tunisien. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1974:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Tunisien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt skall vid tillämpning av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Tunisien, såvitt fråga är om tunisisk beskickning eller lönat tunisiskt konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse [jfr bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)]. Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ”fast driftställe” anges i art. 5.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tunisien, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men tunisisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tunisien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 6. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Tunisien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket ”utdelning” anges i art. 10 punkt 3.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tunisien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tunisien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 21 punkt 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 21 punkt 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för tunisisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 21 punkt 1 genom avräkning av tunisisk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den tunisiska skatten får därvid inte överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 15 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tunisien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som mottagaren av utdelningen har i Tunisien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 21 punkt 4, i detta fall beskattas i Sverige men tunisisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tunisien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som mottagaren av utdelningen har i Sverige, tas kupongskatt ut med 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 15 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 20 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överförs till skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om mottagaren av utdelningen har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket ”ränta” anges i art. 11 punkt 3.

2. Ränta, som betalas från Tunisien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan inte hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som mottagaren av räntan har i Tunisien, beräknas svensk skatt på räntans bruttobelopp utan avdrag för tunisisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader etc. Svensk skatt på räntan nedsätts enligt art. 21 punkt 1 genom avräkning av tunisisk skatt som tagits ut enligt art. 11 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 12 % av räntans bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som mottagaren av räntan har i Tunisien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Tunisisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tunisien, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse [jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)], beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 11 punkt 4).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 3 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Tunisien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som mottagaren av royaltyn har i Tunisien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för tunisisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. Svensk skatt på royaltyn nedsätts enligt art. 21 punkt 1 genom avräkning av tunisisk skatt som tagits ut enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a), 5 % av royaltyns bruttobelopp. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som mottagaren av royaltyn har i Tunisien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Tunisisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om avräkning i vissa fall av högre tunisisk skatt än som faktiskt erlagts (art. 21 punkt 3) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tunisien, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 4 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a), 5 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än royaltyn, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn   efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn   utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 15 % eller, i fall som avses i art. 12 punkt 2 a), 5 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedsättas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Tunisien uppbär sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 a) från Sverige med ett bruttobelopp av 10 000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig intäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 5  000  1 000)= 13 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Enligt avtalet med Tunisien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten överstiger 5 % av 10 000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9 500/14 500 av hela den statliga inkomstskatten.”

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tunisien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller av andel i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av sådan fastighet, beskattas här (art. 13 punkt 1).

Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Tunisien har här (art. 13 punkt 2). Motsvarande gäller i fråga om lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Sverige.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Beträffande vinst på grund av överlåtelse av sådan lös egendom som avses i art. 20 punkt 3 gäller dock att denna får beskattas endast där företaget har sin verkliga ledning. Enligt art. 13 punkt 1 får tunisisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet i Tunisien eller av andel i ett bolag, vars tillgångar huvudsakligen består av sådan fastighet. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Tunisien, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet vilken inkomsttagaren har i Tunisien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 21 punkt 1 genom avräkning av den tunisiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

till art. 14

1. I art. 14 punkt 2 ges exempel på vad som avses med uttrycket ”fritt yrke”.

2. Inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Utövas verksamheten i den andra staten och vistas inkomsttagaren där under mer än 183 dagar under kalenderåret i fråga, får emellertid så stor del av inkomsten som är hänförlig till verksamheten i denna andra stat beskattas där. Vidare får inkomst hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1 a), beskattas i den stat där anordningen finns.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig verksamhet i Tunisien, som i enlighet med vad som tidigare sagts får beskattas där, får inkomsten beskattas i Sverige men tunisisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3 samt art. 16 och 18.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Tunisien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Tunisien, får inkomsten beskattas i Sverige men tunisisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 21 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 21.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten tillfaller artisten eller idrottsmannen själv eller annan person (art. 17 punkt 2). För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 bestämmelserna i 54 § första stycket c) kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b) lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 19

Inkomst som inte har behandlats särskilt i art. 6 18 beskattas enligt art. 19 endast i mottagarens hemviststat. Detta gäller dock inte inkomst av offentlig tjänst, pension eller livränta. Dessa inkomstslag behandlas inte i avtalet.

till art. 21

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten enligt avtalet kan beskattas även i Tunisien, medges lättnad vid den tunisiska beskattningen enligt art. 21 punkt 1.

2. Inkomst från Tunisien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Tunisien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså tas förmögenhetstillgång som är belägen i Tunisien med vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 21 punkt 1, om inte fall föreligger som anges i anvisningpunkten 3 eller 4.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för tunisisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 21 punkt 1 ett belopp motsvarande den tunisiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av tunisisk skatt på utdelning, ränta och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10, anvisningspunkten 2 till art. 11 samt anvisningspunkten 1 till art. 12. Vidare iakttas att, i fall som avses i art. 21 punkt 3, högre tunisisk skatt skall avräknas än vad som utgått på inkomsten i fråga. Har tunisisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Tunisien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7. Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten resp. förmögenheten tas upp till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den tunisiska skatt som har påförts inkomsten resp. förmögenheten eller, i fråga om rörelseinkomst i fall som avses i art. 21 punkt 3, den tunisiska skatt som skulle ha utgått om skattebefrielse eller skattenedsättning inte hade meddelats.

Avräkning av tunisisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpning av denna regel anses på inkomsten från Tunisien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Tunisien till så stor andel som inkomsten   efter avdrag för kostnader   utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Tunisien.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den tunisiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Tunisien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa tunisisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av i Sverige lokaliserade förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500 + 90 000  10 000)= 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: ”Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Tunisien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt som belöper på 9 500 kronor, och 9 500/99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.”

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet, kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8 punkt 1 eller art. 13 punkt 2 skall beskattas endast i Tunisien, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Tunisien. Motsvarande gäller i fråga om förmögenhet som enligt art. 20 punkt 3 skall beskattas endast i Tunisien.

4. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av offentlig tjänst, pension eller livränta från Tunisien, tas inkomsten med vid beskattning i Sverige. Har inkomsten beskattats även i Tunisien, medges lättnad vid beskattningen i Sverige enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Inkomst av offentlig tjänst, pension eller livränta, som betalas från Sverige till person med hemvist i Tunisien, beskattas här om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar.

till art. 22

Av art. 22 punkt 2 följer att bolag i Tunisien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c) lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:476

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 16 juni 1983.)

Förordningen tillämpas, med de avvikelser som anges under punkterna 3 och 4, beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1984 eller senare och i fråga om förmögenhet som taxeras år 1985 eller senare.

I fråga om inkomst som avses i artiklarna 10, 11 och 12 i avtalet och som betalas från Sverige till mottagare med hemvist i Tunisien tillämpas förordningen på belopp som förfaller till betalning den 1 juli 1983 eller senare.

Bestämmelserna i artikel 21 punkterna 1 och 3 i avtalet tillämpas i fråga om avräkning av tunisisk skatt vilken erlagts eller anses ha erlagts på inkomst som avses i artiklarna 10, 11 och 12 i avtalet och som förfallit till betalning den 1 maj 1983 eller senare.

Genom denna förordning upphävs kungörelsen (1961:493) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Tunisien för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter. Den upphävda kungörelsen tillämpas dock alltjämt, med de avvikelser som anges i punkterna 6 och 7, i fråga om inkomst som förvärvas före den 1 januari 1984 och i fråga om förmögenhet som taxeras före år 1985.

I fråga om inkomst som avses i artiklarna 10, 11 och 12 i det nya avtalet och som betalas från Sverige till mottagare med hemvist i Tunisien tillämpas den upphävda kungörelsen beträffande inkomst som förfaller till betalning före den 1 juli 1983.

I fråga om inkomst som avses i artiklarna 10, 11 och 12 i det nya avtalet och som betalas från Tunisien till mottagare med hemvist i Sverige tillämpas den upphävda kungörelsen beträffande utdelning som avses i artikel 21 punkt 4 i det nya avtalet, om utdelningen förfallit till betalning före den 1 juli 1983, samt beträffande övriga inkomster, om inkomsten förfallit till betalning före den 1 maj 1983.

SFS 1984:145

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 17 april 1984.)