Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

Utfärdad: 1983-04-21

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Bangladesh undertecknade den 3 maj 1982 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

[Upphävd g. Lag (2011:1314).]

SFS 2011:1314

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FOLKREPUBLIKEN BANGLADESHS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE INKOMSTSKATTER

 

(Översättning)

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH FOLKREPUBLIKEN BANGLADESHS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE INKOMSTSKATTER

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People’s Republic of Bangladesh,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

Have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Bangladeshs regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, har kommit överens om följande.

 

ARTIKEL 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

ARTICLE 1

 

ARTIKEL 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

ARTIKEL 2 Skatter som omfattas av avtalet

ARTICLE 2

 

ARTIKEL 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed by or on behalf of a Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner of which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på inkomstskatter som påförs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter eller för dessas räkning, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

 

2. Med inkomstskatter förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom.

 

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 

(a) in the case of Bangladesh:the income tax (hereinafter referred to as ”Bangladesh tax”);

 

a) I Bangladesh: inkomstskatten (skatt av sådant slag benämns i det följande ”bangladeshisk skatt”);

 

(b) in the case of Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital of the winding-up of a company;

 

2) utskiftningsskatten och ersättningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers; and

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar, och

 

(iv) the communal income tax; (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

4) kommunalskatten; (skatt av sådant slag benämns i det följande ”svensk skatt”).

 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorites shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

ARTIKEL 3 Allmänna definitioner

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Bangladesh” means the People’s Republic of Bangladesh;

 

a) ”Bangladesh” åsyftar Folkrepubliken Bangladesh;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Bangladesh or Sweden as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Bangladesh eller Sverige, alltefter som sammanhanget kräver;

 

(d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the term ”nationals” means:

 

g) ”medborgare” åsyftar:

 

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(h) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

h) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(i) the term ”competent authority” means in the case of Bangladesh, the National Board of Revenue or its authorised representative and in the case of Sweden, the Minister of the Budget or his authorised representative.

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar i Bangladesh, ”the National Board of Revenue” eller dess befullmäktigade ombud och i Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

ARTIKEL 4 Hemvist

ARTICLE 4

 

ARTIKEL 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

ARTIKEL 5 Fast driftställe

ARTICLE 5

 

ARTIKEL 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

(b) a branch;

 

b) filial;

 

(c) an office;

 

c) kontor;

 

(d) a factory;

 

d) fabrik;

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

(f) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others; and

 

f) lagerbyggnad, i fråga om person som tillhandahåller lagerutrymme åt utomstående; och

 

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. A building site or construction or installation or assembly project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 183 days.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än 183 dagar.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

5. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State, if:

 

5. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten eller på dess vägnar annan än sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas anses utgöra fast driftställe i den förstnämnda staten om:

 

(a) he has, and habitually exercises, in the first-mentioned State a general authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or

 

a) han i den förstnämnda staten har och där regelbundet använder en generell fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning, eller

 

(b) he habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise, or

 

b) han regelmässigt i den förstnämnda staten disponerar ett företaget tillhörigt varulager från vilket han för företaget eller på dess vägnar regelbundet levererar varor, eller

 

(c) he habitually secures orders for the sale of goods or merchandise in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself, or for the enterprise or other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

 

c) han i den förstnämnda staten regelbundet införskaffar order rörande försäljning av varor uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga eller för företaget och andra företag, över vilka förstnämnda företag har ett bestämmande inflytande eller vilka själva har ett bestämmande inflytande över det förstnämnda företaget.

 

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such person is acting in the ordinary course of his business and his acitivites are not as described in sub-paragraph (c) of paragraph 5.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet och hans verksamhet inte är sådan som beskrivs i punkt 5 c).

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

ARTIKEL 6 Inkomst av fast egendom

ARTICLE 6

 

ARTIKEL 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

ARTIKEL 7 Inkomst av rörelse

ARTICLE 7

 

ARTIKEL 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterpise of which it is a permanent establishment. If the information available to the taxation authorities concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, nothing in this paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of the permanent establishment to pay tax on an amount determined by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the taxation authorities of that Contracting State, provided that such discretion shall be exercised or such estimate shall be made, so far as the information available to the taxation authorities permits, in accordance with the principle stated in this paragraph.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör. Om de upplysningar, som är tillgängliga för beskattningsmyndigheterna i fråga, inte är tillräckliga för att avgöra vilken inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället, skall bestämmelserna i denna punkt inte hindra tillämpningen av lagbestämmelser i någondera avtalsslutande staten, enligt vilka beskattningsmyndigheterna skönsmässigt eller uppskattningsvis kan bestämma det fasta driftställets skattepliktiga inkomst. Sådan skönsmässig bedömning eller sådan uppskattning av inkomst skall dock   i den mån de för beskattningsmyndigheterna tillgängliga upplysningarna tillåter detta   ske i överensstämmelse med den i denna punkt angivna principen.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges dock inte för utgifter för vilka avdrag ej skulle medges företag i denna stat enligt dess lagstiftning.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 inte hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

ARTIKEL 8 Luftfart

ARTICLE 8

 

ARTIKEL 8

 

Air transport

 

Luftfart

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

ARTIKEL 9 Sjöfart

ARTICLE 9

 

ARTIKEL 9

 

Shipping

 

Sjöfart

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of ships in international traffic in the other Contracting State may be taxed in that other State, but the tax chargeable in that other State on such profits shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

 

1. Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp i internationell trafik i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat, men skatten på inkomsten i denna andra stat nedsätts med ett belopp motsvarande femtio procent av skatten.

 

2. For the purposes of paragraph 1, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic in the other Contracting State shall mean profits from the carriage of passengers, mail, livestock or goods shipped from that other State.

 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 förstås med inkomst som förvärvas i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp i internationell trafik i den andra avtalsslutande staten, inkomst genom befordran av passagerare, post, kreatur eller gods, som utskeppas från denna andra stat.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

ARTIKEL 10 Företag med intressegemenskap

ARTICLE 10

 

ARTIKEL 10

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttages övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

ARTIKEL 11 Utdelning

ARTICLE 11

 

ARTIKEL 11

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital;

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning av vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist är likställd med inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on a company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Bangladesh to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Bangladesh till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska.

 

ARTIKEL 12 Ränta

ARTICLE 12

 

ARTIKEL 12

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed:

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga:

 

(a) 10 per cent of the gross amount of the interest, if the interest is derived by a bank or any other financial institution (including an insurance company);

 

a) 10 procent av räntans bruttobelopp, om räntan uppbärs av en bank eller annat kreditinstitut (försäkringsbolag däri inbegripet);

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

 

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i övriga fall.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 gäller följande:

 

(a) interest arising in Sweden and paid to the Government of Bangladesh or to the Bangladesh Bank shall be exempt from Swedish tax;

 

a) Ränta, som härrör från Sverige och som betalas till Bangladeshs regering eller till Bangladeshs bank, skall vara undantagen från svensk skatt,

 

(b) interest arising in Bangladesh and paid to the Government of Sweden, the Central Bank of Sweden or the National Debt Office shall be exempt from Bangladesh tax.

 

b) Ränta, som härrör från Bangladesh och som betalas till Sveriges regering, Sveriges riksbank eller riksgäldskontoret, skall vara undantagen från bangladeshisk skatt.

 

The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other institution to which this paragraph shall apply.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan genom ömsesidig överenskommelse bestämma att denna punkt skall tillämpas också beträffande annan institution.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer och debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

5. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 13 Royalty

ARTICLE 13

 

ARTIKEL 13

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience but does not include any payments in respect of the operation of mineral deposits, sources and other natural resources.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripna biograffilm och band för radio- eller televisionsutsändningar, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Betalning på grund av utnyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång inbegrips ej i uttrycket ”royalty”.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Roytalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 14 Realisationsvinst

ARTICLE 14

 

ARTIKEL 14

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten eller på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Capital gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Capital gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst, som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fartyg eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such proportion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Capital gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

ARTIKEL 15 Självständig yrkesutövning

ARTICLE 15

 

ARTIKEL 15

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may be taxed in the other Contracting State if:

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten, om:

 

(a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

 

a) inkomsttagaren i denna stat har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna anordning beskattas i denna andra avtalsslutande stat, eller

 

(b) he is present in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in the fiscal year concerned of that State.

 

b) inkomsttagaren vistas i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt uppgår till mer än 120 dagar under denna stats ifrågavarande beskattningsår.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

ARTIKEL 16 Enskild tjänst

ARTICLE 16

 

ARTIKEL 16

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned of that State; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under denna stats ifrågavarande beskattningsår, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat eller för sådan arbetsgivares räkning, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i denna andra stat.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har hemvist.

 

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsorsiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

ARTIKEL 17 Styrelsearvoden

ARTICLE 17

 

ARTIKEL 17

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 18 Artister och idrottsmän

ARTICLE 18

 

ARTIKEL 18

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisons of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State, provided that such income shall be exempt from tax in that other State if the visit of the entertainer or athlete to that State falls within the scope of a cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat. Sådan inkomst undantas emellertid från skatt i denna andra stat om artistens eller idrottsmannens besök sker inom ramen för ett program om kultur- eller idrottsutbyte, som överenskommits mellan de avtalsslutande staterna.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

ARTIKEL 19 Pensioner

ARTICLE 19

 

ARTIKEL 19

 

Pensions

 

Pensioner

 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, beskattas pensioner och andra liknande ersättningar, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

ARTIKEL 20 Offentlig tjänst

ARTICLE 20

 

ARTIKEL 20

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat; eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in that other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

 

ARTIKEL 21 Lärare, studerande och praktikanter

ARTICLE 21

 

ARTIKEL 21

 

Teachers, students and trainees

 

Lärare, studerande och praktikanter

 

1. A professor or teacher who temporarily visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching, provided that he is subject to tax on that remuneration in the other Contracting State.

 

1. En professor eller lärare, som vistas tillfälligt i en avtalsslutande stat under en tidrymd ej överstigande två år i syfte att bedriva undervisning vid universitet, högskola, skola eller annan liknande undervisningsanstalt och som har, eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning för sådan undervisning, under förutsättning att han är skattskyldig för ersättningen i den andra avtalsslutande staten.

 

2. An individual who was a resident of a Contracting State immediately before a visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other State solely:

 

2. Fysisk person, som hade hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före vistelse i den andra avtalsslutande staten och som tillfälligt vistas i denna andra stat uteslutande såsom

 

(a) as a student at a university, college, school or other similar educational institution in that other State;

 

a) studerande vid universitet, högskola, skola eller annan liknande undervisningsanstalt i denna andra stat,

 

(b) as a business apprentice or trainee; or

 

b) affärs- eller hantverkspraktikant, eller

 

(c) as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organization or under a technical assistance programme entered into by the Government of a Contracting State,

 

c) mottagare av stipendium, anslag eller annat penningunderstöd från stiftelse eller inrättning med uppgift att främja vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål eller inom ramen för ett tekniskt biståndsprogram som upprättats av regeringen i en avtalsslutande stat,

 

shall be exempt from tax in that other State in respect of:

 

är befriad från skatt i denna andra stat för:

 

(i) remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, training or practice;

 

1) belopp, som betalas till honom från utlandet för hans uppehälle, undervisning, utbildning eller praktik;

 

(ii) remuneration for such personal services performed in that other State, provided the remuneration does not exceed Twelve Thousand Swedish Kronor or its equivalent in Bangladesh Takas for any taxable year; and

 

2) inkomst av arbete som utförs i denna andra stat, om inkomsten inte under något beskattningsår överstiger tolvtusen svenska kronor eller motvärdet i bangladeshiska takas; samt

 

(iii) the amount of such grant, allowance or award.

 

3) sådant stipendium, anslag eller penningunderstöd.

 

The benefits under sub-paragraph (ii) above shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education, training or practice undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt punkt 2) ovan medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda studierna, utbildningen eller praktiken i fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

 

ARTIKEL 22 Annan inkomst

ARTICLE 22

 

ARTIKEL 22

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

ARTICLE 23

 

ARTIKEL 23

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. Subject to the provisions of the law of Bangladesh regarding the allowance as a credit against Bangladesh tax of tax payable in a territory outside Bangladesh, tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention on income, profits or gains from sources within Sweden shall be allowed as a credit against any Bangladesh tax computed in respect of the same income, profits or gains by reference to which the Swedish tax is computed.

 

1. I enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen i Bangladesh i fråga om avräkning från bangladeshisk skatt av skatt som betalas i annat land än Bangladesh, skall skatt, som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal betalas på inkomst eller vinst från källa i Sverige, avräknas mot varje bangladeshisk skatt som beräknats på samma inkomst eller vinst som den svenska skatten.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and of paragraph 6 of Article 11, where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Bangladesh, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the Bangladesh tax payable in respect of that income. The deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Bangladesh.

 

2. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Bangladesh skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel och artikel 11 punkt 6 föranleder annat, från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalas i Bangladesh på inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Bangladesh.

 

3. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the other Contracting State, the first-mentioned State may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the tax that part of the tax which is attributable to the income derived from the other Contracting State.

 

3. I fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, får den förstnämnda avtalsslutande staten inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall nedsätta skatten med den del av skatten som belöper på den inkomst som förvärvats från den andra avtalsslutande staten.

 

4. For the purposes of paragraph 2, the term ”the Bangladesh tax payable” shall be deemed to include the amount of Bangladesh tax which would have been payable if the Bangladesh tax had not been exempted or reduced in accordance with the following provisions of Bangladesh law:

 

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 skall ”skatt som betalas i Bangladesh” anses innefatta sådan bangladeshisk skatt som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av bangladeshisk skatt hade meddelats enligt någon av följande bestämmelser i Bangladeshs lagstiftning:

 

(a) clause (xiii) of sub-section (3) of section 4 of the Bangladesh Income-tax Act;

 

a) Avdelning 4 punkt 3 XIII) I Bangladeshs inkomstskattelag;

 

clause (viia) of sub-section (2) of section 10 of the said Act;

 

avdelning 10 punkt 2 VII a) samma lag;

 

sub-sections (2A), (2B), (2C) and (2D) of section 14A of the said Act;

 

avdelning 14 A punkterna 2A), 2B), 2C) och 2D) samma lag;

 

paragraphs (c), (e), (f), (g) and (h) of Notification number S.R.O.417A L/76 dated 29 November 1976; and

 

punkterna c), e), f), g) och h) i kungörelse nr S.R.O.417A L/76 den 29 november 1976; samt

 

paragraphs (a), (b), and (d) of the said Notification so far as the exemption or relief relates to loans made with a view to promoting economic development in Bangladesh;

 

punkterna a), b) och d) samma kungörelse i den mån skattebefrielsen eller skattenedsättningen hänför sig till lån utgivna i syfte att främja ekonomisk utveckling i Bangladesh;

 

so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or

 

i samtliga fall i den utsträckning som bestämmelserna var i kraft vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal, under förutsättning att bestämmelserna därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkas;

 

(b) under any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

 

b) andra bestämmelser om skattebefrielse eller skattenedsättning som framdeles kan komma att införas och som enligt överenskommelse mellan de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter är av i huvudsak samma slag, såvida dessa bestämmelser därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkas.

 

The provisions of this paragraph shall apply for the first ten years for which this Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether such period shall be extended.

 

Bestämmelserna i denna punkt gäller de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.

 

ARTIKEL 24 Förbud mot diskriminering

ARTICLE 24

 

ARTIKEL 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

3. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

4. Nothing contained in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be construed as:

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel anses inte

 

(a) obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions which it grants to its own residents; and

 

a) medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller sådan skattenedsättning, som medges person med hemvist i den egna staten, eller

 

(b) affecting any provisions of the tax laws of the respective Contracting States regarding the imposition of tax on non-resident persons as such.

 

b) beröra tillämpningen av de bestämmelser i respektive avtalsslutande stats skattelagstiftning som rör skattskyldighet för person som inte har hemvist i denna stat.

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

ARTIKEL 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

ARTICLE 25

 

ARTIKEL 25

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. I fall då en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limit in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of applying the provisions of this Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att tillämpa bestämmelserna i avtalet.

 

ARTIKEL 26 Utbyte av upplysningar

ARTICLE 26

 

ARTIKEL 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

ARTIKEL 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

ARTICLE 27

 

ARTIKEL 27

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

ARTIKEL 28 Ikraftträdande

ARTICLE 28

 

ARTIKEL 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

 

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) in Bangladesh, for any year of assessment beginning on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

 

a) i Bangladesh: beträffande taxeringsår som börjar den 1 juli kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare; och

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) in respect of dividends payable on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place; and

 

1) beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare; samt

 

(ii) in respect of other income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the exchange of instruments of ratification takes place.

 

2) beträffande andra inkomster vilka förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då ratifikationshandlingarna utväxlas eller senare.

 

ARTIKEL 29 Upphörande

ARTICLE 29

 

ARTIKEL 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year 1986. In such event, the Convention shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår efter år 1986. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Bangladesh, for any year of assessment beginning on or after the first day of July in the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and

 

a) i Bangladesh: beträffande taxeringsår som börjar den 1 juli kalenderåret närmast efter det då sådan underrättelse skedde eller senare; och

 

(b) in Sweden,

 

b) i Sverige:

 

(i) in respect of dividends payable on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice of termination is given; and

 

1) beträffande utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari kalenderåret närmast efter det då sådan underrättelse skedde eller senare; samt

 

(ii) in respect of other income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

 

2) beträffande andra inkomster, vilka förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då sådan underrättelse skedde eller senare.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

 

DONE in duplicate i Dacca this 3rd day of May 1982 in the English language.

 

Som skedde i Dacca den 3 maj 1982 i två exemplar på engelska språket.

 

Protokoll

Protocol

 

Protokoll

 

At the time of signing the Convention between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provision shall form an integral part of the Convention.

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Bangladeshs regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelse skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

ARTICLE 5

 

ARTIKEL 5

 

In respect of sub-paragraph (c) of paragraph 5 of Article 5 of the Convention, it is understood that the following interpretation is to be given to the expression ”almost wholly”.

 

Parterna är införstådda med att uttrycket ”nästan uteslutande” i artikel 5 punkt 5 c) i avtalet skall tolkas på följande sätt.

 

Where a person has been habitually securing orders in the way mentioned in sub-paragraph (c) of paragraph 5 of Article 5 of the Convention, he shall be considered to have secured orders almost wholly for the enterprise or enterprises in question if 75 per cent or more of his commissions received are attributable to orders secured for such enterprise or enterprises, or if 75 per cent or more of the gross amount of the total contract sums of all orders secured are attributable to orders secured for the enterprise or enterprises in question.

 

När en person regelbundet har införskaffat order på sätt som anges i artikel 5 punkt 5 c) i avtalet skall han anses ha införskaffat order nästan uteslutande för företaget eller företagen i fråga, om 75 procent eller mer av de uppburna provisionerna är hänförliga till order som införskaffats för företaget eller företagen eller om 75 procent eller mer av bruttot av den sammanlagda totala kontraktssumman är hänförlig till order som införskaffats för företaget eller företagen i fråga.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

 

Done in duplicate at Dacca this 3rd day of May 1982 in the English language.

 

Som skedde i Dacca den 3 maj 1982 i två exemplar på engelska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:534

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1983:858.)

SFS 2011:1314

(Utkom d. 13 dec. 2011.)