Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Skatteavtal Sri Lanka

Utfärdad: 1983-11-17

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Sri Lanka undertecknade den 23 februari 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

[Upphävd g. Lag (2011:1316).]

SFS 2011:1316

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lankas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lankas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lankas regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal Scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes Covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters räkning, oberoende av sättet på vilket skatterna tas ut.

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 

(a) In Sri Lanka:

 

a) I Sri Lanka:

 

(i) the income tax, including the income tax based on the turnover of enterprises licensed by the Greater Colombo Economic Commission;

 

1) Inkomstskatten, däri inbegripet den inkomstskatt som beräknas på omsättningen hos sådana företag som erhållit särskilt tillstånd av ”Greater Colombo Economic Commission”; och

 

(ii) the wealth tax;

 

2) förmögenhetsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Sri Lanka tax”).

 

(skatt av sådant slag benämns i det följande ”lankesisk skatt”).

 

(b) In Sweden:

 

b) I Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailor’s tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the tax on undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) utskiftningsskatten och ersättningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

(iv) the communal income tax; and

 

4) kommunalskatten; och

 

(v) the State capital tax

 

5) den statliga förmögenhetsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(skatt av sådant slag benämns i det följande ”svensk skatt”).

 

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any important changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanahanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Sri Lanka” means the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, including any area outside the territorial sea of Sri Lanka which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Sri Lanka concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Sri Lanka with respect to the sea bed and subsoil and the natural resources may be exercised;

 

a) ”Sri Lanka” åsyftar Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka och inbegriper varje utanför Sri Lankas territorialvatten beläget område, vilket i överensstämmelse med internationell rätt enligt lagstiftningen i Sri Lanka rörande kontinentalsockeln blivit eller härefter blir bestämt som ett område inom vilket Sri Lanka äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbotten, dennas underlag och naturtillgångarna;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its subsoil may be exercised;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med internationell rätt äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbotten eller i dennas underlag;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sri Lanka or Sweden as the context requires and, when used in a geographical sense, the territory in which the tax law of the State concerned is in force;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sri Lanka eller Sverige alltefter som sammanhanget kräver, och, då dessa uttryck används i geografisk betydelse, det territorium inom vilket ifrågavarande stats skattelagstiftning gäller;

 

(d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person;

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med fartyg eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då fartyget eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(h) the term ”nationals” means:

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State,

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Sri Lanka, the Commissioner-General of Inland Revenue,

 

1) i Sri Lanka: ”The Commissioner-General of Inland Revenue”,

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative.

 

2) i Sverige: Finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

Artikel 4 Skatterättsligt hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Fiscal Domicile

 

Skatterättsligt hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel person, som inte är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent Establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” shall include especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

(b) a branch;

 

b) filial;

 

(c) an office;

 

c) kontor;

 

(d) a factory;

 

d) fabrik;

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

(f) a mine, oil or gas well, quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

(g) an agricultural or farming estate or plantation;

 

g) jordbruk eller plantage;

 

(h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;

 

h) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader;

 

(i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel, where activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.

 

i) tillhandahållande av tjänster, häri inbegripna tjänster av konsulter, om sådan verksamhet bedrivs av företag genom anställda eller annan personal och verksamheten pågår inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en period av tolv månader.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Article applies shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Person som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten   annan än sådan oberoende representant på vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas   anses utgöra fast driftställe i den förstnämnda staten, om han har och i denna stat regelbundet använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

 

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this Article applies.

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses försäkringsbolag i en avtalsslutande stat   utom då fråga är om återförsäkring   ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om bolaget uppbär premier inom denna andra stats territorium eller försäkrar där belägna risker genom person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas.

 

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. In such a case the provisions of paragraph (4) of this Article shall apply.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, om sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företagets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from Immovable Property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business Profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra stat, men endast så stor del därav som är hänförlig till:

 

(a) that permanent establishment;

 

a) det fasta driftstället;

 

(b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

 

b) försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället; eller

 

(c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

 

c) annan affärsverksamhet i denna andra stat av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta driftstället.

 

The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) above shall not apply if the enterprise proves that such sales or activities are not attributable to the permanent establishment.

 

Bestämmelserna i b) och c) ovan tillämpas inte om företaget visar, att sådan försäljning eller verksamhet inte är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det fasta driftstället kan ha betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska kostnader) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller   utom i fråga om bankföretag   i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska kostnader) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning eller   utom i fråga om bankföretag   i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment shall, however, be such that the result will be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel inte hindra att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjö- och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and Air Transport

 

Sjö- och luftfart

 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användning av fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic in the other Contracting State may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State. Provided that, for the purposes of the calculation of the tax on such profits in the other Contracting State  

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av fartyg i internationell trafik i den andra avtalsslutande staten, beskattas i båda avtalsslutande staterna enligt vardera statens lagstiftning. Vid beräkningen av skatten på sådan inkomst i den andra avtalsslutande staten gäller emellertid följande bestämmelser:

 

(a) such profits shall be deemed to be an amount not exceeding six per cent of the full amount received by the enterprise on account of the carriage of passengers or freight embarked in that other State;

 

a) Inkomsten skall anses uppgå till ett belopp som inte överstiger sex procent av den bruttointäkt som företaget erhållit på grund av befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i denna andra stat;

 

(b) the tax chargeable in that other State shall be reduced by fifty per cent.

 

b) den skatt som uttages på inkomsten i denna andra stat skall sättas ned med femtio procent.

 

3. The provisons of paragraphs (1) and (2) of this Article shall likewise apply in respect of profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency of any kind by enterprises engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas även på inkomst vilken företag, som använder fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation.

 

4. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 

4. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

 

5. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) of this Article shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

5. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated Enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat, om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist i skattehänseende behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article dividends paid by a company being a resident of Sri Lanka to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel är utdelning från bolag med hemvist i Sri Lanka till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan, får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall ränta som härrör från en avtalsslutande stat vara undantagen från beskattning i denna stat om:

 

(a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof, or

 

a) Den som erlägger räntan är den avtalsslutande statens regering eller lokal myndighet i denna stat; eller

 

(b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or a local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof.

 

b) räntan betalas till den andra avtalsslutande statens regering, lokal myndighet i denna stat eller organ (inklusive kreditinstitut) som i sin helhet ägs av denna andra avtalsslutande stat eller av lokal myndighet i denna stat.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av värdepapper utfärdade av staten, inkomst av obligationer eller debentures, antingen dessa säkerställts genom inteckning i fastighet eller inte och antingen dessa medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte, och inkomst av varje slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den stat från vilken inkomsten härrör jämställs med inkomst av försträckning.

 

5. The provisions of paragraphs (1) to (3) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 3 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. I fråga om sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person föranleder att räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan, om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalty the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of , or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripen biograffilm eller inspelning på band för televisions- eller radioutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande belopp beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital Gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph (2) of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alienation of such a permanent establishment, (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget).

 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av fartyg eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. Gains from the alienation of stocks and shares of a company may be taxed in the Contracting State in which they have been issued.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av aktier och andelar i bolag får beskattas i den avtalsslutande stat i vilken de utgivits.

 

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1) to (4) of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 4 i denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel 14 Offentlig tjänst

Article 14

 

Artikel 14

 

Government Service

 

Offentlig tjänst

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats eller myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat; eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller dessa myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist i och är medborgare i denna andra stat.

 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

 

Artikel 15 Enskild tjänst och fritt yrke

Article 15

 

Artikel 15

 

Personal Services

 

Enskild tjänst och fritt yrke

 

1. Subject to the provisions of Articles 14, 16 and 18 profits or remuneration from professional services or from services as an employee derived by an individual who is a resident of a Contracting State may be taxed in the other Contracting State only if such services are rendered in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 14, 16 och 18 föranleder annat får inkomst eller lön, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom utövande av fritt yrke eller på grund av anställning, beskattas i den andra avtalsslutande staten endast om arbetet utförs i denna andra stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of services rendered in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve month period; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en period av tolv månader;

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av person som inte har hemvist i den andra staten; samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which such person has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe som sådan person har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får inkomst av anställning ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av anställning ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvoden

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors’ Fees

 

Styrelsearvoden

 

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and Athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

Artikel 18 Pensioner och livräntor

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions and Annuities

 

Pensioner och livräntor

 

1. Any pension (other than a pension to which Article 14 applies) or annuity derived from sources within a Contracting State may be taxed in that State.

 

1. Varje slag av pension (med undantag av sådan pension som avses i artikel 14) och livränta får beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

 

2. Uttrycket ”livränta” åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artikel 19 Professorer och lärare

Article 19

 

Artikel 19

 

Professors and Teachers

 

Professorer och lärare

 

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university or other establishment for higher education, and who is, or immediately before such a visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research, provided that he is subject to tax on that remuneration in the other Contracting State.

 

En professor eller lärare som vistas tillfälligt i en avtalsslutande stat under en tidrymd ej överstigande två år i syfte att bedriva undervisning eller forskning vid universitet eller annan undervisningsanstalt för högre studier och som har, eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning för sådan undervisning eller forskning, under förutsättning att han är skattskyldig för ersättningen i den andra avtalsslutande staten.

 

Artikel 20 Studerande

Article 20

 

Artikel 20

 

Students

 

Studerande

 

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

1. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1) of this Article a student or business apprentice described in paragraph (1) of this Article shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

 

2. Studerande eller affärspraktikant, som anges i punkt 1 i denna artikel, skall dessutom under sådana studier eller sådan utbildning vara berättigad att i fråga om anslag, stipendier eller anställningsinkomst, som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel, erhålla samma skattebefrielse, skattelättnad eller avdrag vid beskattningen som medges person med hemvist i den stat där han vistas.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Article 21

 

Artikel 21

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

 

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel, beskattas även i denna andra stat.

 

Artikel 22 Förmögenhet

Article 22

 

Artikel 22

 

Capital

 

Förmögenhet

 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i ett företags fasta driftställe, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, beskattas fartyg och luftfartyg som används i internationell trafik samt lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och luftfartyg endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. Shares in a company may be taxed in the Contracting State in which such company is resident. This provision shall not apply to shares owned by companies as long as no tax is imposed in Sri Lanka on such shares.

 

4. Andelar i bolag får beskattas i den avtalsslutande stat där bolaget i fråga har hemvist. Denna bestämmelse tillämpas inte beträffande aktier som ägs av bolag så länge skatt inte utgår i Sri Lanka på sådana aktier.

 

5. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

5. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 23 Befrielse från dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination of Double Taxation

 

Befrielse från dubbelbeskattning

 

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except when express provision to the contrary is made in this Convention. When income or capital is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

 

1. Gällande lagstiftning i vardera avtalsslutande staten skall alltjämt tillämpas vid beskattning av inkomst och förmögenhet i respektive avtalsslutande stat, utom då annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal. När inkomst eller förmögenhet är underkastad beskattning i båda avtalsslutande staterna, undanröjs dubbelbeskattningen enligt följande punkter i denna artikel.

 

2. In the case of Sri Lanka, Swedish tax payable in respect of income derived from Sweden or capital owned in Sweden shall be allowed as a credit against Sri Lanka tax payable in respect of that income or that capital. Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Sri Lanka and which owns not less than 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividend, that credit shall take into account Swedish tax payable by the company in respect of its income out of which the dividend is paid. The credit shall not, however, exceed that part of the Sri Lanka tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to such item of income or capital.

 

2. Beträffande Sri Lanka skall svensk skatt, vilken utgår på inkomst som härrör från Sverige eller på förmögenhet som innehas i Sverige, avräknas från lankesisk skatt som skall erläggas på inkomsten eller förmögenheten. Om sådan inkomst utgörs av utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i Sri Lanka som innehar minst 25 procent av röstetalet för aktierna eller andelarna i det utdelande bolaget, beaktas vid avräkningen den svenska skatt som utgår på det utdelande bolagets vinst av vilken utdelningen betalas. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den lankesiska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på inkomsten eller förmögenheten i fråga.

 

3. Subject to the provisions of paragraph (4) of this Article and of paragraph (6) of Article 10, where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Sri Lanka, Sweden shall allow:

 

3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sri Lanka, skall Sverige, såvida inte fall föreligger som avses i punkt 4 i denna artikel eller i artikel 10 punkt 6,

 

(a) as a deduction from the tax on the income of that person, an amount equal to the income tax paid in Sri Lanka;

 

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Sri Lanka;

 

(b) as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Sri Lanka.

 

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Sri Lanka.

 

The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Sri Lanka.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet som får beskattas i Sri Lanka.

 

4. Where a resident of Sweden derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Sri Lanka, Sweden may include this income or capital in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax or capital tax, respectively, that part of the income tax or capital tax which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Sri Lanka.

 

4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Sri Lanka, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som belöper på den inkomst som uppburits från Sri Lanka eller den förmögenhet som innehas där.

 

5. For the purposes of paragraph (3) of this Article, where Sri Lanka tax on dividends referred to in paragraph (2) of Article 10 or on interest referred to in Article 11 have been reduced under Sri Lanka tax incentive legislation designed to promote economic development in Sri Lanka, effective on the date of signature of this Convention or which may be introduced hereinafter in modification of, or in addition to the existing laws, Sri Lanka tax shall be deemed to have been paid at a rate of 15 per cent in the case of such dividends and at a rate of 10 per cent in the case of such interest.

 

5. I fall då lankesisk skatt på utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 eller på ränta som avses i artikel 11 nedsatts enligt sådan lankesisk investeringsfrämjande skattelagstiftning med syfte att främja ekonomisk utveckling i Sri Lanka som är i kraft vid tiden för undertecknandet av detta avtal eller som senare kan komma att införas såsom ändring av eller tillägg till existerande lagstiftning, anses vid tillämpningen av punkt 3 i denna artikel lankesisk skatt ha erlagts efter en skattesats av 15 procent i fråga om sådan utdelning och efter en skattesats av 10 procent i fråga om sådan ränta.

 

The provisions of this paragraph shall apply for the first ten years for which this Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether such period shall be extended.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om de första tio åren för vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma, om denna tidrymd skall utsträckas.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Article 24

 

Artikel 24

 

Non-Discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

 

3. Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11 or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Mutual Agreement Procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 24 to that of the Contracting State of which he is a national.

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra en mot bestämmelserna i detta avtal stridande beskattning, kan han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen ifråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time-limits in the domestic laws of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts or administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet, och särskilt upplysningar för att förhindra bedrägeri eller skatteflykt beträffande sådana skatter. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic Agents and Consular Officials

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier i beskattningshänseende som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall enter into force on the day the Governments of the two Contracting States have notified each other that their consitutional requirements for the entry into force of this Convention have been fulfilled and its provisions shall have effect

 

1. Detta avtal träder i kraft den dag då de båda avtalsslutande staternas regeringar meddelat varandra att erforderliga konstitutionella åtgärder vidtagits för att avtalet skall träda i kraft och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) In Sri Lanka

 

a) I Sri Lanka:

 

(i) in respect of income derived on or after 1 April in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;

 

1) Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 april kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare, och

 

(ii) in respect of capital assessed on or after 1 April in the second calendar year next following that in which the Convention enters into force.

 

2) beträffande förmögenhet, som taxeras den 1 april andra kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

(b) In Sweden

 

b) i Sverige:

 

(i) in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;

 

1) Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare, och

 

(ii) in respect of capital assessed on or after 1 January in the second calendar year next following that in which the Convention enters into force.

 

2) beträffande förmögenhet, som taxeras den 1 januari andra kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

2. The Convention between the Government of Ceylon and the Royal Government of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed on 18 May, 1957, shall terminate and cease to have effect as respects taxes on income to which the present Convention applies in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article.

 

2. Det mellan Kungl. svenska regeringen och Ceylons regering den 18 maj 1957 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter upphör att gälla och dess bestämmelser skall inte längre tillämpas beträffande de inkomstskatter på vilka förevarande avtal tillämpas enligt bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan   senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trädde i kraft   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

 

In such event, the Convention shall cease to have effect

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Sri Lanka

 

a) I Sri Lanka:

 

(i) in respect of income derived on or after 1 April in the calendar year next following that in which such notice is given;

 

1) Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 april kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare, och

 

(ii) in respect of capital assessed on or after 1 April in the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

2) beträffande förmögenhet, som taxeras den 1 april andra kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

(b) In Sweden

 

b) I Sverige:

 

(i) in respect of income derived on or after 1 January in the calendar year next following that in which such notice is given;

 

1) Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare, och

 

(ii) in respect of capital assessed on or after 1 January in the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

2) beträffande förmögenhet, som taxeras den 1 januari andra kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done in duplicate at Colombo on 23rd of February 1983 in the Swedish, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

Som skedde i Colombo den 23 februari 1983 i två exemplar, på svenska, sinhala och engelska språken, vilka texter alla äger lika vitsord. Vid tvist om tolkningen äger den engelska texten företräde.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:912

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall tillämpas på inkomst och förmögenhet som omfattas av lagen och fram till vilken tidpunkt äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1984:809.)

SFS 2011:1316

(Utkom d. 13 dec. 2011.)