Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Inledande bestämmelser

Denna förordning gäller i fråga om skatt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Beteckningar i förordningen har samma innebörd som i den lagen.

Det som föreskrivs om dagboken över inskrivningsärenden i denna förordning ska i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 3 § jordabalken i stället avse ärenderegistret enligt 19 kap. 8 § samma balk.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. F 2005:158.

SFS 2011:63

[Upphävd g. F (2005:158).]

SFS 2005:158

Fastställande av skatt m.m.

Det fastställda skattebeloppet antecknas på expeditionen i ärendet eller på annan handling som tillhandahålls ingivaren i ärendet.

Om både skatt och expeditionsavgift tas ut i ett ärende anges även summan av beloppen.

SFS 1994:602

I dagboken över inskrivningsärenden antecknas det värde som ligger till grund för fastställande av stämpelskatten och den fastställda skattens belopp.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning fastställer skatten till ett annat belopp, antecknas detta i dagboken.

Om en inskrivningsmyndighets beslut i ett skatteärende överklagas, antecknas i dagboken den dag då överklagandet kommer in. Fastställer en domstol skatten till ett annat belopp än inskrivningsmyndigheten, antecknas detta i dagboken.

SFS 2008:172

Återvinning m.m.

Inskrivningsmyndigheten skall föra en särskild förteckning i två exemplar över ärenden om återvinning av stämpelskatt. Ärendena tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. För varje ärende hänvisas i förteckningen till det ärende i vilket skatten har fastställts.

I förteckningen antecknas beslut i återvinningsärenden med angivande av dagen för besluten. Innebär ett beslut bifall till en ansökning, skall detta antecknas tillsammans med beloppet. Skälen för beslutet anges genom hänvisning till lagrum som har tillämpats. Innebär beslutet att ansökningen avslås, skall beslutet sättas upp särskilt. Avskrift av ett sådant avslagsbeslut skall genast sändas till sökanden i rekommenderat brev. I förteckningen hänvisas till det särskilt uppsatta beslutet.

När ett återvinningsärende har avgjorts, skall den som fattat beslutet bestyrka införingarna i förteckningen med sitt namn.

SFS 2005:158

Vid bifall till en ansökan om återvinning skall beslutet anmärkas i dagboken vid det ärende som ansökningen avser.

Har inskrivningsmyndigheten efter omprövning bifallit en ansökan om återvinning, skall omprövningsbeslutet också anmärkas i dagboken.

SFS 2005:158

I fråga om aktbildning och utgallring i återvinningsärenden tillämpas 8–11 och 37–38 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

SFS 1996:275

Underrättelser m.m.

Betalas inte fastställd skatt inom tre veckor från den dag då expedition i ärendet har tillhandahållits, ska den skattskyldige skriftligen erinras om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en domstol efter överklagande fastställer skatt till högre belopp än som tidigare har beräknats, ska inskrivningsmyndigheten eller domstolen genast underrätta den skattskyldige om den tid inom vilken den tillkommande skatten ska betalas och i vilken ordning detta ska ske.

SFS 2008:172

Inskrivningsmyndigheten ska i en särskild förteckning anteckna när en underrättelse enligt 8 § skickas. Domstolen ska göra en motsvarande anteckning på dagboksbladet i ärendet.

SFS 2008:172

Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad inskrivningsmyndigheten har beslutat, ska en kopia av beslutet genast sändas till inskrivningsmyndigheten.

Om beslutet avser skatt som Lantmäteriet är ansvarig uppbördsmyndighet för, ska domstolen också sända en kopia till Lantmäteriet.

SFS 2008:700

När skatt återbetalas ska detta om möjligt antecknas på den handling som upptar beslutet om skatten.

Om återbetalningen görs av Lantmäteriet, ska Lantmäteriet underrätta inskrivningsmyndigheten när återbetalningen har skett.

SFS 2008:700

Indrivning

Rubriken införd g. SFS1984-0406

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

SFS 1993:1248

Tillsyn över skattens fastställande

Den granskningsmyndighet som avses i 41 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter är kammarkollegiet.

Inskrivningsmyndigheten skall för varje månad, och före utgången av nästföljande månad, till kammarkollegiet sända ett exemplar av förteckningen över återvinningsärenden enligt 6 §. Till förteckningen skall fogas akterna i de ärenden som redovisas i förteckningen.

Om insändande av dagbok över inskrivningsärenden gäller särskilda bestämmelser.

När granskningen av de handlingar som anges i 13 § första stycket har avslutats, skall kammarkollegiet återställa akterna till inskrivningsmyndigheten.

Granskningen av alla under ett år avlämnade dagböcker och förteckningar med tillhörande handlingar bör vara avslutad före utgången av följande år.

Avskrivning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0172

[Upphävd g. F (2008:172).]

SFS 2008:172

Om den skatt som har fastställts av inskrivningsmyndigheten inte har kunnat tas ut, får Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a,38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter avskriva beloppet i sina respektive räkenskaper.

SFS 2008:700

Uppbörd av stämpelskatt vid Lantmäteriet m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0700

Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighetsregistrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar än pantbrev även innan skatten har betalats.

Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Lantmäteriet får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut pantbrev innan skatten har betalats, om Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.

Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriet omedelbart göra framställning om indrivning.

SFS 2008:780

Inbetalning av tillkommande skattebelopp enligt 31 § andra stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska göras till Lantmäteriet. Detsamma gäller om dröjsmålsavgift ska tas ut enligt 34 § första stycket samma lag.

Om skatt ska återbetalas enligt 40 § första stycket lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, görs återbetalningen av Lantmäteriet.

SFS 2008:700

Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.

Rubriken införd g. SFS2008-1083

En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, trots bestämmelserna i 33 § samma lag, lämna ut andra handlingar än företagsinteckningsbrev även innan skatten har betalats.

Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Inskrivningsmyndigheten får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut företagsinteckningsbrev innan skatten har betalats, om myndigheten och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

SFS 2008:1083

Särskilda bestämmelser

Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av stämpelskatt hos inskrivningsmyndighet meddelas av, var och en för sitt verksamhetsområde, Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Föreskrifter till 17 och 18 §§ meddelas av Lantmäteriet.

SFS 2008:700

Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, var och en för sitt område, meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift enligt 34 § andra stycket samma lag.

SFS 2008:700

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:406

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984.

SFS 1992:1077

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.

SFS 1993:1248

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1441

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:275

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2000:319

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:346

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001 såvitt gäller den inskrivningsmyndighet som anges i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och i övrigt d. 1 dec. 2001.

SFS 2002:1055

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2003.

SFS 2004:564

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004 i fråga om 3 § och i övrigt d. 1 april 2005.

SFS 2005:158

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stämpelskatt som meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2006:1098

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:172

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:700

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:780

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2008:1083

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009.

SFS 2011:63

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.