Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Allmän anmärkning:

Anm.: Verkställighetsmyndigheten betecknas här genomgående ”Kronofogdemyndigheten”, trots att beteckningen ”kronofogdemyndigheten” kvarstår i flera paragrafer.

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

  1. skatteförfarandelagen (2011:1244),

  2. 10 kap. 1–4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

  3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

  4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

  5. tullagstiftningen enligt 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), eller

  6. lagen (1972:435) om överlastavgift.

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

SFS 2016:258

Om någon har rätt till ett belopp som avses i 1 § och om det allmänna mot denna person har en fordran, som är registrerad för indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och drivs in enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall från beloppet räknas av så mycket som kan gå till betalning av fordringen, om inte något annat följer av vad som nedan sägs. Med det allmännas fordran avses också förrättningskostnader i målet enligt 17 kap. 1 § utsökningsbalken. Endast vad som överstiger det allmännas fordran får betalas ut.

Rättsfall:

Att statens fordran på skatt var avskriven ej hinder för avräkning H 1988:99 – Statens fordran mot en bolagsman avseende ett handelsbolags mervärdesskatteskuld kunde inte avräknas från ett bolagsmannen tillkommande belopp på överskjutande mervärdesskatt H 1994:231 – Fordran på TV-avgift ansågs tillkomma det allmänna H 2002:668 – Ang. kronofogdemyndighets beslut om kvittning av gäldenärs fordran på EU-bidrag mot hans skuld till staten H 2005:3 anm. även vid UB 4:1 – Huruvida det allmännas fordran uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för rätten till avräkning H 2006:592.

SFS 2006:702

Fråga om avräkning prövas av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:702

En myndighet som har att utbetala ett belopp som avses i 1 § skall undersöka om det allmänna har någon sådan fordran som avses i 2 §. Undersökning får dock underlåtas, om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta.

Visar en undersökning att det allmänna har en sådan fordran som avses i 2 §, skall Kronofogdemyndigheten beredas tillfälle att göra avräkning. Detta behövs dock inte om anstånd med betalning av fordringen beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse.

Kronofogdemyndigheten får underlåta avräkning

  1. om anstånd med betalningen av det allmännas fordran beviljats med anledning av besvär eller i avvaktan på rättelse,

  2. om en tillämpning av avräkningsförfarandet inte är försvarlig med hänsyn till kostnaderna för detta eller

  3. om det i annat fall föreligger särskilda skäl att avstå från avräkning.

Rättsfall:

”Särskilda skäl” som avses i p. 3? H 1988:475.

Avräkning får inte göras till betalning av en fordran som är preskriberad.

Till den mot vilken det allmänna har en fordran som avses i 2 § skall Kronofogdemyndigheten sända underrättelse om att avräkning för betalning av fordringen efter viss angiven dag kan komma att göras från sådana belopp som avses i 1 §. Ett beslut om avräkning får inte meddelas innan den angivna dagen löpt ut.

Underrättelse behövs inte, om den mot vilken det allmänna har sin fordran saknar för Kronofogdemyndigheten känd adress.

Om beslut som Kronofogdemyndigheten meddelar enligt denna lag skall myndigheten sända underrättelse till den som beslutet gäller.

Den omständigheten att ett beslut om avräkning meddelats utan att bestämmelserna i 7 § första stycket iakttagits är inte grund för att upphäva beslutet.

Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, ska Kronofogdemyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom Kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor ska inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2011:1321

Kronofogdemyndighetens beslut får inte överklagas i den del det innebär att avräkning inte skall ske. I övrigt tillämpas i fråga om Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag bestämmelserna om överklagande av utmätning i allmänhet, om inte annat följer av 12 §.

I mål som avses i första stycket förs det allmännas talan av Skatteverket.

SFS 2003:690

Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag gäller utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens och hovrättens beslut gäller först sedan det har vunnit laga kraft.

SFS 1993:519

Bestämmelserna i 10 § andra och tredje styckena skall tillämpas på belopp, som överförts till Kronofogdemyndigheten men på grund av beslut av Kronofogdemyndigheten i andra fall än som avses i 10 § första stycket eller av en domstol inte skall tas i anspråk genom avräkning.

SFS 1993:519

Skall ett avräknat belopp enligt beslut av Kronofogdemyndigheten eller en domstol inte tas i anspråk genom avräkning, skall den som fått sin fordran helt eller delvis betald genom avräkningen överföra beloppet till Kronofogdemyndigheten.

SFS 1993:519

Kan för betalning av en i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas, registrerad fordran avräkning från belopp som avses i 1 § göras både enligt denna lag och enligt annan författning, skall denna lag tillämpas.

Kan en myndighet enligt annan författning göra avräkning från belopp, som avses i 1 §, för betalning av en fordran, som inte är registrerad i utsöknings- och indrivningsdatabasen, får myndigheten göra avräkningen utan hinder av att förutsättningar föreligger för avräkning enligt denna lag.

SFS 2006:702

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:146

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1985.

Har det allmännas fordran registrerats i utsökningsregistret före lagens ikraftträdande, skall med underrättelse som avses i 7 § första stycket jämställas av Kronofogdemyndigheten utsänd anmaning att betala fordringen.

SFS 1993:519

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994. I fråga om beslut som meddelats av Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1994:216

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 1 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.

SFS 1995:1372

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:686

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avräkning vid återbetalning eller annan utbetalning av skatter och avgifter enligt

1. lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,

2. tullagen (1973:670)

3. tullförordningen (1973:979),

4. lagen (1973:981) om tullfrihet m.m.,

5. lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt,

6. lagen (1982:1006) om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar,

7. tullagen (1987:1065),

8. lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. och

9. lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel.

SFS 1996:953

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:513

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. Det som sägs i 1 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.

SFS 2000:186

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:473

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:1433

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Den äldre bestämmelsen i 1 § första stycket 4 gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (1994:1550).

3. Den äldre bestämmelsen i 1 § andra stycket gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2001:189

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:409

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2003:690

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1082

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:702

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:469

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:1414

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:1321

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen (1997:483) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2016:258

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (2000:1281).

Anmärkt författning:

F (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.