Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Skatteavtal Jamaica

Utfärdad: 1986-02-06

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2013:788

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

SFS 2013:788

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

[Upphävd g. Lag (2011:1322).]

SFS 2011:1322

Bilaga

Avtal mellan Jamaicas regering och Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

Convention between the Government of Jamaica and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Jamaicas regering och Sveriges regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter

 

The Government of Jamaica and the Government of Sweden, desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

 

Jamaicas regering och Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter, har kommit överens om följande:

 

ARTIKEL 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

ARTICLE 1

 

ARTIKEL 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

ARTIKEL 2 Skatter som omfattas av avtalet

ARTICLE 2

 

ARTIKEL 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal tillämpas, är:

 

(a) In Jamaica:

 

a) I Jamaica:

 

(i) the income tax;

 

1) inkomstskatten;

 

(ii) the company profits tax, the additional company profits tax; and

 

2) skatten på bolagsvinst, tilläggsskatten på bolagsvinst; och

 

(iii) the transfer tax

 

3) överföringsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Jamaican tax”)

 

(i det följande benämnda ”jamaicansk skatt”).

 

(b) In Sweden:

 

b) I Sverige:

 

(i) the State income tax, including the sailors’ tax and the coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

(iii) the tax on public entertainers; and

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar; och

 

(iv) the Communal income tax (hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

4) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the above-mentioned taxes. The competent authorities of the Contracting States shall each year notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de ovan nämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall varje år meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

ARTIKEL 3 Allmänna definitioner

ARTICLE 3

 

ARTIKEL 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Jamaica” means the island of Jamaica, the Morant Cays, the Pedro Cays and their Dependencies and, when used in a geographical sense, includes the territorial waters of Jamaica and any area outside such territorial waters which in accordance with international law and the laws of Jamaica is an area within which the rights of Jamaica with respect to the natural resources of the sea-bed and sub-soil, and any objects thereon, may be exercised;

 

a) ”Jamaica” åsyftar ön Jamaica, Morantreven, Pedroreven och deras underlydande områden och innefattar, när uttrycket används i geografisk bemärkelse, Jamaicas territorialvatten och varje område beläget utanför detta vilket   i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler och jamaicansk lag   är ett område inom vilket Jamaica äger utöva sina rättigheter med avseende på naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag samt varje därpå beläget föremål;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of Sweden within which under the laws of Sweden and in accordance with international law the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea-bed or in its sub-soil, and any objects thereon, may be exercised;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag samt varje därpå beläget föremål;

 

(c) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

c) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(d) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(e) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

e) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(f) the term”tax” means Jamaican tax or Swedish tax, as the context requires;

 

f) ”skatt” åsyftar jamaicansk skatt eller svensk skatt, beroende på sammanhanget;

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(h) the term ”national” means:

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

(i) any individual who is a citizen of a Contracting State;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

 

(ii) any legal person, association or other entity deriving its status as such from the laws of a Contracting State;

 

2) juridisk person, förening eller annan sammanslutning som bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat;

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in Jamaica, the Minister responsible for finance or his authorized representative;

 

1) i Jamaica, den minister som ansvarar för finansfrågor eller dennes befullmäktigade ombud;

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance or his authorized representative.

 

2) i Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not definded therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

ARTIKEL 4 Hemvist

ARTICLE 4

 

ARTIKEL 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

ARTIKEL 5 Fast driftställe

ARTICLE 5

 

ARTIKEL 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, except as otherwise specified in this Article, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar, utom när annat anges i denna artikel, uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

(b) a branch;

 

b) filial;

 

(c) an office;

 

c) kontor;

 

(d) a factory;

 

d) fabrik;

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

(f) a store or premises used as a sales outlet;

 

f) affär eller annat försäljningsställe;

 

(g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;

 

g) lagerbyggnad, i fråga om person som upplåter lagerutrymme åt andra;

 

(h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

 

h) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

(i) a building site or construction, assembly, installation or dredging project, or a drilling rig or ship used for the exploration or development of natural resources within a Contracting State, but only if such site, project or activity continues within that State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period (including the period of any supervisory activity connected therewith), provided that a permanent establishment shall not exist in any taxable year in which such site, project or activity continues within that State for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year;

 

i) plats för byggnads- anläggnings-, monterings-, installations- eller muddringsverksamhet, borrplattform eller skepp som används för utforskning eller utveckling av naturtillgångar i en avtalsslutande stat men endast om verksamheten pågår inom denna stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod (däri inbegripet tid för därmed sammanhängande övervakande verksamhet). Fast driftställe skall dock inte anses föreligga under ett beskattningsår då verksamheten pågår i denna stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt understiger 30 dagar under detta beskattningsår; och

 

(j) the maintenance of substantial equipment or machinery within a Contracting State, but only if such equipment or machinery is maintained within that State for a period of more than 120 consecutive days, provided that a permanent establishment shall not exist in any taxable year in which such equipment or machinery is maintained within that State for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year.

 

j) innehavet av avsevärd maskinell eller annan utrustning i en avtalsslutande stat men endast om utrustningen innehas i denna stat under en tidrymd av mer än 120 på varandra följande dagar. Fast driftställe anses dock inte föreligga under ett beskattningsår då utrustningen innehas i denna stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt understiger 30 dagar under detta beskattningsår.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include any one or more of the following:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta ett eller flera av följande slag av verksamheter:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise other than goods or merchandise held for sale by such enterprise in a store or premises used as a sales outlet;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor, med undantag för varor som företaget innehar för försäljning i butik eller annat försäljningsställe;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery other than goods or merchandise held for sale by such enterprise in a store or premises used as a sales outlet;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande, utom då företaget innehar varorna för försäljning i butik eller annat försäljningsställe;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget:

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies   is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person

 

4. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 5 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om:

 

(a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such a person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make that fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

 

a) han i denna stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i denna punkt, eller

 

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

 

b) han inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den förstnämnda staten innehar varulager från vilket han för företagets räkning regelbundet levererar varor.

 

5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted exclusively or almost exclusively on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph but in such cases the provisions of paragraph 4 shall apply.

 

5. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företagets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i punkt 4.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

ARTIKEL 6 Inkomst av fast egendom

ARTICLE 6

 

ARTIKEL 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

ARTIKEL 7 Inkomst av rörelse

ARTICLE 7

 

ARTIKEL 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the business profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 where an enterprise of a Contracting State which has a permanent establishment in the other Contracting State carries on business activities in that other State, otherwise than through the permanent establishment, of the same or similar kind as the business activities carried on by the permanent establishment, then the business profits of such activities may be attributable to the permanent establishment unless the enterprise shows that such activities could not have been reasonably undertaken by the permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vilket har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, bedriver rörelse i denna andra stat på annat sätt än genom det fasta driftstället och rörelsen är av samma eller liknande slag som den som bedrivs från det fasta driftstället, kan inkomsten av sådan rörelse   utan hinder av bestämmelserna i punkt 1   anses hänförlig till det fasta driftstället, såvida inte företaget visar, att verksamheten inte skäligen kunde ha bedrivits från det fasta driftstället.

 

3. Subject to the provisions of paragraph 4, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

4. In determining the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are reasonably allocable to the income of that permanent establishment, including executive and general administrative expenses, whether incurred in the State where the pemanent establishment is situtaed or elsewhere.

 

4. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som skäligen kan anses hänförliga till det fasta driftställets inkomst, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

5. No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the business profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total business profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 3 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the business profits to be so taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

 

6. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 3 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the business profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

8. Where business profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall, except as otherwise specifically provided therein, not be affected by the provisions of this Article.

 

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs inte bestämmelserna i dessa artiklar   om inte annat särskilt anges i dessa   av reglerna i förevarande artikel.

 

9. For the purposes of the Convention, ”business profits” means income derived from the conduct of any trade or business including the rental of tangible personal (movable) property and the furnishing of the personal services of another person but not including income from the rental or licensing of cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting and not including income derived by an individual from the performance of personal services either as an employee or in an independent capacity.

 

9. Vid tillämpningen av avtalet åsyftar ”inkomst av rörelse” inkomst från bedrivandet av handel eller affärsverksamhet. Häri inbegrips uthyrning av lös egendom och tillhandahållandet av annans personliga arbete men inte inkomst av uthyrning av eller upplåtelse av rätt att använda biograffilm eller film eller band för radio- eller televisionsutsändning och inte heller inkomst som en fysisk person erhåller för personligt arbete, vare sig som anställd eller som självständig yrkesutövare.

 

ARTIKEL 8 Sjöfart och luftfart

ARTICLE 8

 

ARTIKEL 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines Systems (SAS).

 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

ARTIKEL 9 Företag med intressegemenskap

ARTICLE 9

 

ARTIKEL 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

Contracting State and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a redetermination has been made by a Contracting State to the income of an enterprise in accordance with paragraph 1, then the other Contracting State shall, if it agrees with such redetermination and if necessary to prevent double taxation, make a corresponding adjustment to the Income of the enterprise of that other Contracting State. In the event the other Contracting State disagrees with such redetermination, the two Contracting States shall endeavour to reach agreement in accordance with Article 25.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat omfördelat ett företags inkomst i enlighet med punkt 1, ska den andra avtalsslutande staten, om den godtar omfördelningen och om det behövs för att förhindra dubbelbeskattning, göra motsvarande justering av inkomsten för företaget i den andra avtalsslutande staten. Om den andra avtalsslutande staten inte godtar en sådan omfördelning, ska de avtalsslutande staterna söka nå en överenskommelse enligt artikel 25.

 

ARTIKEL 10 Utdelning

ARTICLE 10

 

ARTIKEL 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the voting power of the company paying the dividends;

 

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt eller indirekt behärskar minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i det utbetalande bolaget;

 

(b) 22.5 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 22,5 procent av utdelningens bruttobelopp i alla övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist i skattehänseende behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Jamaica to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Jamaica to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto, or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activities other than the management of securities and other similar property and such activities are carried on within Jamaica by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Jamaica till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Detta undantag gäller endast om den vinst av vilken utdelningen betalas har varit föremål för den normala bolagsskatt i Jamaica som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal eller därmed jämförbar bolagsskatt eller om den huvudsakliga delen av det utbetalande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrivs i Jamaica av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

ARTIKEL 11 Ränta

ARTICLE 11

 

ARTIKEL 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan, får skatten inte överstiga 12,5 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest derived by

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel skall ränta som betalas till

 

(a) a Contracting State or an instrumentality thereof (including the Bank of Jamaica, the National Development Bank, the Agricultural Development Bank, the Jamaica Mortgage Bank, the Bank of Sweden, the Swedish National Debt Office, the Swedish Export Credit Board, the Swedish Export Credit Inc. and the Investment Bank of Sweden, and such other institutions of either Contracting State as the competent authorities may agree, pursuant to Article 25); or

 

a) en avtalsslutande stat eller något av dess organ, däri inbegripet ”the Bank of Jamaica”, ”the National Development Bank”, ”the Agricultural Development Bank”, ”the Jamaica Mortgage Bank”, Sveriges riksbank, riksgäldskontoret, exportkreditnämnden, AB Svensk Exportkredit och Sveriges investeringsbank samt sådana andra institutioner i endera avtalsslutande staten som de behöriga myndigheterna kan komma överens om enligt artikel 25; eller

 

(b) a resident of a Contracting State with respect to debt obligations guaranteed or insured by that Contracting State or an instrumentality thereof, including any institutions mentioned in sub-paragraph (a) above

 

b) person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av skuld garanterad eller försäkrad av denna avtalsslutande stat eller något av dess organ, däri inbegripet de institutioner som nämnts i punkt a) ovan,

 

shall be exempt from tax by the other Contracting State.

 

vara undantagen från skatt i den andra avtalsslutande staten.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med

 

(a) such permanent establishment or fixed base, or

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

(b) business activities referred to in paragraph 2 of Article 7.

 

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 12 Royalty

ARTICLE 12

 

ARTIKEL 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med

 

(a) such permanent establishment or fixed base, or

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

(b) business activities referred to in paragraph 2 of Article 7.

 

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

ARTIKEL 13 Ersättning för företagsledning

ARTICLE 13

 

ARTIKEL 13

 

Management fees

 

Ersättning för företagsledning

 

1. Management fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ersättning för företagsledning, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such management fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the management fees the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the management fees. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Ersättningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till ersättningen, får skatten inte överstiga 10 procent av ersättningens bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”management fees” as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments for, or in respect of, the provision of industrial or commercial advice, or management or technical services, or similar services or facilities, but it does not include payments for professional services mentioned in Article 15.

 

3. Med uttrycket ”ersättning för företagsledning” förstås i denna artikel ersättning av varje slag till person, som inte är anställd av den som erlägger ersättningen, för eller på grund av tillhandahållandet av rådgivning på det industriella eller kommersiella området eller av tjänster av företagsledande eller teknisk natur eller av liknande tjänster eller bistånd. Uttrycket inbegriper dock inte ersättning för sådan självständig yrkesverksamhet som anges i artikel 15.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the management fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the management fees arise, through a permanent establishment situated therein, and the obligation to pay the management fees is effectively connected with

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till ersättningen för företagsledning har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen härrör, från där beläget fast driftställe samt skyldigheten att erlägga ersättningen äger verkligt samband med

 

(a) such permanent establishment, or

 

a) det fasta driftstället, eller

 

(b) business activities referred to in paragraph 2 of Article 7.

 

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. Management fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the management fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the management fees was incurred, and the management fees are borne by that permanent establishment, then the management fees shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Ersättning för företagsledning anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar ersättningen, antingen har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed skyldigheten att betala ersättningen uppkommit, och ersättningen belastar det fasta driftstället, anses dock ersättningen härröra från den stat där det fasta driftstället finns.

 

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the management fees, having regard to the advice, services or use for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till ersättningen för företagsledning eller mellan dem båda och annan person föranleder att ersättningsbeloppet, med hänsyn till den rådgivning, de tjänster eller det nyttjande för vilka ersättningen betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till ersättningen, om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. If a resident of a Contracting State who is the beneficial owner of management fees which arise in the other Contracting State so elects, the tax chargeable in respect of those management fees in the Contracting State in which they arise shall be calculated as if he had a permanent establishment in that State and as if those management fees were taxable in accordance with Article 7; such election must be notified within three years of the receipt of the management fees.

 

7. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som har rätt till ersättning för företagsledning som härrör från den andra avtalsslutande staten, kan, om han så önskar, få den skatt, som utgår på ersättningen i den avtalsslutande stat från vilken ersättningen härrör, beräknad som om han hade fast driftställe i denna stat och ersättningen skulle beskattas enligt artikel 7. Framställan härom måste göras inom tre år efter mottagandet av ersättningen.

 

ARTIKEL 14 Realisationsvinst

ARTICLE 14

 

ARTIKEL 14

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consist mainly of such immovable property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, samt vinst genom överlåtelse av aktier eller liknande andelar i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

ARTIKEL 15 Självständig yrkesutövning

ARTICLE 15

 

ARTIKEL 15

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat utom i följande fall då inkomsten också får beskattas i den andra avtalsslutande staten:

 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

 

a) Om han i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning; eller

 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the taxable year concerned; in such a case only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or

 

b) om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 90 dagar under beskattningsåret i fråga; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra stat som är hänförlig till verksamheten som utövas där; eller

 

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the taxable year an amount of 40 000 Swedish kronor or the equivalent in Jamaican currency.

 

c) om ersättningen för hans verksamhet i den andra avtalsslutande staten betalas av person med hemvist i denna avtalsslutande stat eller belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna avtalsslutande stat och under beskattningsåret överstiger ett belopp av 40 000 svenska kronor eller motvärdet i jamaicansk valuta.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

ARTIKEL 16 Enskild tjänst

ARTICLE 16

 

ARTIKEL 16

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22 salaries, wages and other similar remuneration, but not including pensions, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 21 och 22 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning   med undantag för pension   som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; and

 

a) Mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, och

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av anställning ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Where a resident of Jamaica derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by Air Jamaica, such remuneration shall be taxable only in Jamaica.

 

Om person med hemvist i Jamaica uppbär inkomst av anställning ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av Air Jamaica beskattas inkomsten endast i Jamaica.

 

ARTIKEL 17 Styrelsearvode

ARTICLE 17

 

ARTIKEL 17

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvode

 

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 18 Artister och idrottsmän

ARTICLE 18

 

ARTIKEL 18

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst   utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16   beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Where the personal activities of an entertainer or an athlete referred to in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State then the profits derived by that enterprise for providing those activities may, notwithstanding the provisions of Article 7 or Article 15, be taxed in the Contracting State in which such activities are exercised.

 

3. I fall då den personliga verksamhet som utövas av sådan artist eller idrottsman som avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten, får   utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 15   inkomst, som sådant företag förvärvar genom att tillhandahålla sådan verksamhet, beskattas i den avtasslutande stat där verksamheten utövas.

 

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply:

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte

 

(a) to income derived from personal activities exercised in a Contracting State by an entertainer or an athlete if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body thereof;

 

a) på inkomst som artist eller idrottsman erhåller genom sin personliga verksamhet i en avtasslutande stat om besöket i denna avtasslutande stat till avsevärd del finansieras genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten, däri inbegripet dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter;

 

(b) to a non-profit organization, no part of the income of which was payable to, or was otherwise available for the personal benefit of any proprietor, member or shareholder thereof; or

 

b) på organisation vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och vars inkomst inte till någon del betalas till innehavare, medlemmar eller någon av organisationens andelsägare eller kan användas för dessas personliga syften; eller

 

(c) to an entertainer or an athlete in respect of services provided to an organization referred to in sub-paragraph (b).

 

c) på artist eller idrottsman på grund av tjänster utförda åt sådan organisation som avses i punkt b).

 

ARTIKEL 19 Offentlig tjänst

ARTICLE 19

 

ARTIKEL 19

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxabe only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat; eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. The provisions of Articles 16 and 17 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 16 och 17 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförs i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

ARTIKEL 20 Studerande

ARTICLE 20

 

ARTIKEL 20

 

Students

 

Studerande

 

A student or business apprentice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediately before his stay in that State, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för:

 

(i) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training; and

 

1) belopp, som betalas till honom från person med hemvist utanför denna förstnämnda stat till bestridande av hans uppehälle, undervisning eller utbildning; samt

 

(ii) remuneration for personal services performed in that first-mentioned State provided the remuneration does not exceed 12 000 Swedish kronor or its equivalent in Jamaican currency for any taxable year.

 

2) ersättning för personligt arbete som utförs i denna förstnämnda stat, under förutsättning att ersättningen inte under något beskattningsår överstiger 12 000 svenska kronor eller motvärdet i jamaicansk valuta.

 

The benefits under sub-paragraph (ii) shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt punkt 2) medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda undervisningen, utbildningen eller praktiken, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

 

ARTIKEL 21 Lärare och forskare

ARTICLE 21

 

ARTIKEL 21

 

Teachers and researchers

 

Lärare och forskare

 

1. A professor, teacher or researcher who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purposes of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State.

 

1. En professor, lärare eller forskare som vistas tillfälligt i en avtalsslutande stat under en tidrymd som inte överstiger två år i syfte att undervisa eller forska vid universitet eller annan undervisningsanstalt och som har, eller omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning av sådan undervisning eller forskning, under förutsättning att han är skattskyldig för ersättningen i den andra avtalsslutande staten.

 

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

 

2. Denna artikel tillämpas inte beträffande inkomst av forskning, om forskningen sker, inte i allmänt intresse, utan företrädesvis för att gagna viss persons eller vissa personers privata intressen.

 

ARTIKEL 22 Annan inkomst

ARTICLE 22

 

ARTIKEL 22

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, pensions, Social Security benefits, annuities and other items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of the Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

3. Pension, förmån enligt allmän socialförsäkringslagstiftning, livränta och annan inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i avtalet, som person med hemvist i en avtalslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beskattas i denna andra stat.

 

ARTIKEL 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

ARTICLE 23

 

ARTIKEL 23

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. In the case of Jamaica, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. Beträffande Jamaica skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

 

Subject to the provisions of the law of Jamaica regarding the allowance as a credit against Jamaican tax of tax paid in a territory outside of Jamaica (which shall not affect the general principle hereof), where a resident of Jamaica derives income which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Sweden, Jamaica shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden; and where a company which is a resident of Sweden pays a dividend to a company resident in Jamaica, which controls directly or indirectly at least 25 per cent of the voting power in the first-mentioned company, the deduction shall take into account the tax payable in Sweden by that first-mentioned company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

 

I enlighet med bestämmelserna i jamaicansk lagstiftning om avräkning från jamaicansk skatt av skatt som betalats i annat land än Jamaica (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här) skall, i fall då person med hemvist i Jamaica förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, Jamaica från denna persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalas i Sverige. Därvid skall i fall då bolag med hemvist i Sverige erlägger utdelning till bolag med hemvist i Jamaica som direkt eller indirekt behärskar minst 25 procent av röstetalet för aktierna i det förstnämnda bolaget, vid avräkningen medräknas den skatt som det förstnämnda bolaget har att erlägga i Sverige på vinst av vilken utdelningen betalas.

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

 

(a) Subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph and of paragraph 4 of Article 10, where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of the Convention may be taxed in Jamaica, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Jamaica:

 

a) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Jamaica skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i b) i denna punkt och artikel 10 punkt 4 föranleder annat, från denna persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Jamaica.

 

Provided that where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Jamaica to a resident of Sweden, not being a company which is exempt from Swedish tax according to the provisions of paragraph 4 of Article 10, Swedish tax shall be charged on such a sum as would after deduction of the Jamaican tax at the appropriate rate correspond to the amount received, but that amount of the Jamaican tax appropriate to the dividend shall be allowed as a credit against any Swedish tax payable in respect of the dividend.

 

Vid tillämpningen av föregående stycke iakttas följande: I de fall då inkomsten utgörs av utdelning från bolag med hemvist i Jamaica till person med hemvist i Sverige, vilken inte är ett bolag som är befriat från svensk skatt enligt bestämmelserna i artikel 10 punkt 4, skall svensk skatt påföras på ett belopp som skulle motsvara det utdelningsbelopp som mottagits sedan avdrag skett för den jamaicanska skatten. Från den i enlighet härmed påförda svenska skatten på utdelningen avräknas den jamaicanska skatt som hänför sig på utdelningen.

 

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Jamaica.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Jamaica.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of the Convention shall be taxable only in Jamaica, Sweden may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Jamaica.

 

b) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Jamaica, får Sverige inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall från inkomstskatten avräkna den del av skatten som belöper på den inkomst som förvärvats från Jamaica.

 

3. For the purposes of paragraph 2 (a), income tax paid in Jamaica by a resident of Sweden on profits attributable to a permanent establishment or a fixed base in Jamaica or on dividends, interest or royalties received from a company which is a resident of Jamaica shall include any amount which would have been payable as Jamaican tax for any income year but for an exemption from, or a reduction of, tax granted for that year or any part thereof under:

 

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a) skall inkomstskatt som betalats i Jamaica av person med hemvist i Sverige för inkomst som är hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning i Jamaica eller för utdelning, ränta eller royalty som erhållits från bolag med hemvist i Jamaica, anses innefatta belopp som skulle ha erlagts som jamaicansk skatt för ett inkomstår, om inte befrielse från eller nedsättning av skatten hade givits för detta år   eller del därav   enligt:

 

(a) any of the following provisions,

 

a) någon av följande bestämmelser:

 

Sections 10, 15 and 23 of the Motion Picture Industry (Encouragement) Act;

 

avdelningarna 10, 15 och 23 i lagen om främjande av filmindustri;

 

Parts II and VI of the Industrial Incentives Act;

 

del II och VI i lagen om främjande av industri;

 

Sections 10 and 11 of the Export Industry Encouragement Act;

 

avdelningarna 10 och 11 i lagen om främjande av exportindustri;

 

Sections 10 and 11 of the Petroleum Refining Industry (Encouragement) Act;

 

avdelningarna 10 och 11 i lagen om främjande av industri för förädling av petroleum;

 

Part V of the First Schedule of the Income Tax Act;

 

del V av första bihanget till inkomstskattelagen;

 

Part II of the Third Schedule of the Income Tax Act;

 

del II av tredje bihanget till inkomstskattelagen;

 

Sections 9 and 10 of the Hotels (Incentives) Act;

 

avdelningarna 9 och 10 i lagen om främjande av hotellbygge;

 

Sections 7 and 8 of the Resort Cottages (Incentives) Act;

 

avdelningarna 7 och 8 i lagen om främjande av uppförande av semesterstugor;

 

Sections 7 and 8 of the Agricultural Incentives Act;

 

avdelningarna 7 och 8 i lagen om främjande av jordbruk; och

 

The Industrial Incentives (Regional Harmonization) Act

 

lagen om främjande av industri för att uppnå regional harmonisering

 

so far as they were in force on, and have not been modified since the date of signature of the Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character;

 

i den utsträckning som bestämmelserna var i kraft vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal och därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att ändringen påverkar deras allmänna innebörd;

 

(b) any other provision granting exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

 

b) andra bestämmelser om skattebefrielse eller skattenedsättning som enligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna är av i huvudsak liknande slag, såvida dessa bestämmelser därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att ändringen påverkar deras allmänna innebörd.

 

ARTIKEL 24 Förbud mot diskriminering

ARTICLE 24

 

ARTIKEL 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 13 apply, interest, royalties, management fees and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7, artikel 12 punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty, ersättning för företagsledning och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. Nothing contained in this Article shall be construed

 

5. Denna artikel anses inte

 

(a) as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any personal allowances, reliefs or credits for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident, or

 

a) medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller sådan skattenedsättning, som enligt lag endast medges fysisk person med hemvist i den egna staten, eller

 

(b) as preventing Jamaica from charging tax under section 48 (5) of the Income Tax Act of Jamaica on a life insurance company which is a resident of Sweden.

 

b) hindra Jamaica från att påföra livförsäkringsbolag med hemvist i Sverige skatt enligt avdelning 48 (5) i Jamaicas inkomstskattelag.

 

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

ARTIKEL 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

ARTICLE 25

 

ARTIKEL 25

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States, provided that, in the case of Jamaica, the taxpayer or the competent authority of Sweden gives notice within the time limits in the domestic law of Jamaica to the competent authority of Jamaica that there may be a claim for tax adjustment.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning under förutsättning, såvitt gäller Jamaica, att den skattskyldige eller den svenska behöriga myndigheten inom tid som föreskrivs i Jamaicas interna lagstiftning underrättar den jamaicanska behöriga myndigheten om att framställning kan komma att göras om ändring av skatt.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvistemål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities shall through consultation develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga bilaterala förfaringssätt, villkor och metoder för att genomföra förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt denna artikel.

 

ARTIKEL 26 Utbyte av upplysningar

ARTICLE 26

 

ARTIKEL 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

 

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

 

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

 

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

 

ARTIKEL 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

ARTICLE 27

 

ARTIKEL 27

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

ARTIKEL 28 Bolag på vilka avtalet inte tillämpas

ARTICLE 28

 

ARTIKEL 28

 

Limitation of benefits

 

Begränsningar av förmåner

 

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

 

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

 

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

 

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance, or

 

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

 

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

 

2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

 

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, coordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

 

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller från att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänstertill en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

 

ARTIKEL 29 Ikraftträdande

ARTICLE 29

 

ARTIKEL 29

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

 

2. The Convention shall enter into force in both Contracting States upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft i båda avtalsslutande staterna med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) in respect of taxes withheld at the source on amounts paid or credited to nonresidents on or after the first day of January next following the exchange of instruments of ratification;

 

a) Beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller tillgodoförs personer med hemvist utomlands den 1 januari närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare, och

 

(b) in respect of other taxes on income derived on or after the first day of January next following the exchange of instruments of ratification.

 

b) beträffande andra skatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare.

 

3. The extension to Jamaica, by notification dated 18th December, 1953 of the Convention between the Government of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at London on the 30th of March, 1949 shall terminate upon the entry into force of this Convention and thereupon cease to have effect in respect of income to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

 

3. Utvidgningen till Jamaica, som skedde genom notväxling den 18 december 1953, av det avtal som undertecknades i London den 30 mars 1949 mellan Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet av detta avtal och skall därefter inte längre tillämpas beträffande inkomst på vilken förevarande avtal tillämpas enligt bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

 

ARTIKEL 30 Upphörande

ARTICLE 30

 

ARTIKEL 30

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan   senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trädde i kraft   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

 

In such event the Convention shall cease to have effect:

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in respect of taxes withheld at the source on amounts paid or credited to nonresidents on or after the first day of January next following the notice of termination;

 

a) Beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller tillgodoförs personer med hemvist utomlands den 1 januari närmast efter uppsägningen eller senare, och

 

(b) in respect of other taxes on income derived on or after the first day of January next following the notice of termination.

 

b) beträffande andra skatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter uppsägningen eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Kingston this 13th day of March, 1985 in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Kingston den 13 mars 1985 i två exemplar på engelska språket.

 

SFS 2013:788

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:76

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning därtill meddelar regeringen föreskrifter om tillämpning av avtalet.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1986:733.)

SFS 2011:1322

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2013:374

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2013:374 träder enl. F 2013:788 i kraft d. 1 dec. 2013.)

2. Denna lag tillämpas beträffande

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs d. 1 jan. det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar d. 1 jan. det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

SFS 2013:788

(Utkom d. 5 nov. 2013.)