Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Skatteavtal Kina

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj 1986 tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet, i den lydelse detta har genom de protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 18 november 1999 respektive den 5 juni 2017, ska gälla som lag här i landet.

Avtalet och protokollet är avfattade på kinesiska, svenska och engelska. Den svenska och den engelska texten, efter de ändringar som nämns i första stycket, framgår av bilagan till denna lag.

SFS 2017:1282

Avtalets och protokollets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Folkrepubliken Kina, skall sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

SFS 1995:1342

Vid tillämpning av artikel 3 punkt 1 a) i avtalet skall uttrycket ”Kina” inte omfatta Hong Kong.

SFS 1995:1342

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People’s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

 

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst har kommit överens om följande:

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People’s Republic of China, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personal scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes covered

 

1.1) De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

1)

Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.

 

1.2) The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

2)

Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.

 

a) i Folkrepubliken Kina:

 

(a) in the People’s Republic of China:

 

1) inkomstskatten för fysiska personer;

 

(i) the individual income tax;

 

2) inkomstskatten för företag med utländsk investering och för utländska företag; och

 

(ii) the income tax for enterprises with foreign investment and foreign enterprises; and

 

3) den lokala inkomstskatten

 

(iii) the local income tax

 

(i det följande benämnda ”kinesisk skatt”);

 

(hereinafter referred to as ”Chinese tax”);

 

b) i Sverige:

 

(b) in Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, häri inbegripet kupongskatten;

 

(i) the National income tax, including the withholding tax on dividends;

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta;

 

(ii) the income tax on nonresidents;

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.;

 

(iii) the income tax on nonresident artistes and athletes;

 

4) den kommunala inkomstskatten; och

 

(iv) the communal income tax

 

5) expansionsmedelskatten

 

(v) the tax on means intended for expansion purposes

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning inom rimlig tid efter det att sådan ändring skett.

 

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General definitions

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

a) ”Kina” åsyftar Folkrepubliken Kina och, när det används i geografisk bemärkelse, åsyftar Folkrepubliken Kinas hela territorium, territorialvattnet däri inbegripet, inom vilket kinesisk lagstiftning om beskattning tillämpas, och varje område utanför dess territorialvatten inom vilket Folkrepubliken Kina i enlighet med internationell rätt har suverän rätt att utnyttja och utvinna tillgångar på havsbottnen eller i dess underlag och ovanför befintliga vattentillgångar;

 

(a) the term ”China” means the People’s Republic of China and, when used in geographical sense, means all the territory of the People’s Republic of China, including its territorial sea, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea, within which the People’s Republic of China has sovereign rights of exploration for and exploitation of resources of the seabed and its sub-soil, and superjacent water resources in accordance with international law;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och, när det används i geografisk bemärkelse, innefattar det svenska territoriet och territorialvattnet samt andra havsområden över vilka Sverige i enlighet med internationell rätt utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Kina eller Sverige beroende på sammanhanget;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean China or Sweden as the context requires;

 

d) ”skatt” åsyftar kinesisk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

 

(d) the term ”tax” means Chinese tax or Swedish tax, as the context requires;

 

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(e) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

f) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(f) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag, som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

h) ”medborgare” åsyftar fysisk person som har medborgarskap i endera avtalsslutande staten och juridisk person som bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten samt sammanslutning – som inte är juridisk person men som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person – vilken bildats eller organiserats enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten;

 

(h) the term ”nationals” means all individuals possessing the nationality of either Contracting State and all juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State and all organizations without juridical personality treated for the purposes of tax as juridical persons created or organized under the laws of either Contracting State;

 

i)3) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

3)

(Fotnot: Artikel 3 punkt 1 i) har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

(i)4) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

4)

(Fotnot: Artikel 3 punkt 1 i) har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

j)5) ”behörig myndighet” åsyftar, i Kina, the State Administration of Taxation eller dess befullmäktigade ombud och, i Sverige, finansministern, eller dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

5)

(Fotnot: Artikel 3 punkt 1 j) har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

(j)6) the term ”competent authority” means, in the case of China, the State Administration of Taxation or its authorized representative and, in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as the competent authority for the purposes of this Agreement.

6)

(Fotnot: Artikel 3 punkt 1 j) har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Agreement applies.

 

Artikel 4 Hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för huvudkontor eller annan liknande omständighet.

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head office or any other criterion of a similar nature.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(a) He shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) If he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sitt huvudkontor.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its head office is situated.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

a) plats för företagsledning;

 

(a) a place of management;

 

b) filial;

 

(b) a branch;

 

c) kontor;

 

(c) an office;

 

d) fabrik;

 

(d) a factory;

 

e) verkstad;

 

(e) a workshop; and

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar också:

 

3. The term ”permanent establishment” likewise encompasses:

 

a) plats för byggnads-, anläggnings-, sammansättnings- eller installationsverksamhet eller övervakande verksamhet i samband härmed men endast om verksamheten pågår mer än sex månader;

 

(a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;

 

b) tillhandahållandet av tjänster, konsulttjänster däri inbegripna, som ett företag i en avtalsslutande stat lämnar genom anställda eller annan personal i den andra avtalsslutande staten, men endast om verksamhet av sådant slag pågår (för samma projekt eller för ett projekt som har samband därmed) inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

 

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel in the other Contracting State, but only where such activities continue (for the same project or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1–3 anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 to 3, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna avtalsslutande stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply – is acting on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företagets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

 

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra avtalsslutande stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Income from immovable property

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Business profits

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i denna andra avtalsslutande stat, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det fasta driftstället kan ha betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska kostnader) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller – utom i fråga om bankföretag – i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska kostnader) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller företagsledning eller – utom i fråga om bankföretag – i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

6. Vid tillämpningen av punkterna 1–5 bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. For the purposes of paragraphs 1 to 5, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel 8 Sjö- och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjö- och luftfart

 

Shipping and air transport

 

1.7) Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i den avtalsslutande stat.

7)

(Fotnot: Artikel 8 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

1.8) Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State.

8)

(Fotnot: Artikel 8 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated enterprises

 

1. I fall då

 

1. Where

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna avtalsslutande stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra avtalsslutande stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra avtalsslutande stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda avtalsslutande staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna avtalsslutande stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2.9) Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte:

9)

(Fotnot: Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

2.10) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

10)

(Fotnot: Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital,

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnerships) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra avtalsslutande stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other Contracting State.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

 

3.11) Utan hinder av punkt 2 skall ränta som förvärvas från en avtalsslutande stat undantas från beskattning i denna stat om räntan betalas:

11)

(Fotnot: Artikel 11 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

3.12) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest derived from a Contracting State is exempt from tax in that State, if it is paid:

12)

(Fotnot: Artikel 11 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

a) beträffande Kina:

 

(a) in the case of China:

 

1) till Folkrepubliken Kinas regering;

 

(i) to the Government of the People’s Republic of China;

 

2) till Kinas folkbank;

 

(ii) to the People’s Bank of China;

 

3) för lån som direkt eller indirekt finansieras eller garanteras av the Bank of China, the China International Trust and Investment Company (”CITIC”), the State Development Bank of China, the Export-Import Bank of China eller the Agricultural Development Bank of China;

 

(iii) on a loan directly or indirectly financed or guaranteed by the Bank of China, the China International Trust and Investment Company (”CITIC”), the State Development Bank of China, the Export-Import Bank of China or the Agricultural Development Bank of China;

 

4) till finansinrättning utsedd av Folkrepubliken Kinas regering och ömsesidigt överenskommen av de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna;

 

(iv) to a financial institution appointed by the Government of the People’s Republic of China and mutually agreed upon by the competent authorities of the two Contracting States;

 

b) beträffande Sverige:

 

(b) in the case of Sweden:

 

1) till Sveriges regering;

 

(i) to the Government of Sweden;

 

2) till Sveriges riksbank;

 

(ii) to the Bank of Sweden;

 

3) för lån direkt eller indirekt finansieras eller garanteras av Exportkreditnämnden, Riksgäldskontoret, Swedfund International AB (”Swedfund”) eller Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (”Sida”);

 

(iii) on a loan, directly or indirectly financed or guaranteed by the Swedish Export Credit Guarantee Board, the National Debt Office, Swedfund International AB (”Swedfund”) or the Swedish International Development Cooperation Agency (”Sida”);

 

4) till finansinrättning utsedd av Sveriges regering och ömsesidigt överenskommen av de behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna.

 

(iv) to a financial institution appointed by the Government of Sweden and mutually agreed upon by the competent authorities of the two Contracting States.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den statens regering, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och inspelningar för radio eller television, patent, know-how, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, know-how, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den statens regering, lokal myndighet eller person med hemvist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is the Government of that Contracting State, a local authority thereof or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Capital gains

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

 

3.13) Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

13)

(Fotnot: Artikel 13 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

3.14) Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and movable property, pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State.

14)

(Fotnot: Artikel 13 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag vars tillgångar direkt eller indirekt huvudsakligen består av fast egendom belägen i en avtalsslutande stat får beskattas i denna avtalsslutande stat.

 

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av aktier av annat slag än sådana som avses i punkt 4, vilka utgör en andel av minst 25 procent i ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

 

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 representing a participation of at least 25 per cent in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

 

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–5 och som härrör från den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 5 and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Artikel 14

 

Article 14

 

Självständig yrkesutövning

 

Independent personal services

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, utom om någon av följande omständigheter föreligger, då sådan inkomst får beskattas även i den andra avtalsslutande staten:

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State except in one of the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

 

a) om han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast den del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning;

 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State;

 

b) om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga; i sådant fall får endast den del av inkomsten som förvärvas genom verksamhet som utövas i denna andra avtalsslutande stat beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

2. The term ”professional services” includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Dependent personal services

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, om:

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:

 

a) mottagaren vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

 

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller på dennes vägnar, samt

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i denna andra avtalsslutande stat.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna avtalsslutande stat.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

 

Artikel 16 Styrelsearvoden och ersättningar till tjänstemän med högre företagsledande funktioner

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsearvoden och ersättningar till tjänstemän med högre företagsledande funktioner

 

Directors’ fees and remunerations of top-level managerial officials

 

1. Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman med högre företagsledande funktion i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes and athletes

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inkomst, vilken förvärvas av artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat från verksamhet som avses i punkterna 1 och 2 och som utövas i den andra avtalsslutande staten enligt en plan för kulturellt utbyte mellan regeringarna i de avtalsslutande staterna, undantas från beskattning i denna andra avtalsslutande stat.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by entertainers or athletes who are residents of a Contracting State from activities referred to in paragraphs 1 and 2 exercised in the other Contracting State under a plan of cultural exchange between the Governments of the Contracting States, shall be exempt from tax in that other Contracting State.

 

Artikel 18 Pension

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension

 

Pensions

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna avtalsslutande stat.

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning, vilken betalas enligt socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat eller från en särskild fond som bildats av denna avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter, endast i denna avtalsslutande stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar payments made under the social security system or from a special fund of a Contracting State or local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Offentlig tjänst

 

Government services

 

1. a) Ersättning, med undantag av pension, som betalas av regeringen i en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats regerings eller dess lokala myndigheters tjänst beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat och personen i fråga har hemvist i denna andra avtalsslutande stat och

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who:

 

1) är medborgare i denna andra avtalsslutande stat, eller

 

(i) is a national of that other Contracting State; or

 

2) inte fick hemvist i denna andra avtalsslutande stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(ii) did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of rendering the services.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, regeringen i en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande stats regerings eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, the Government of a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that Contracting State or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra avtalsslutande stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av regeringen i en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

 

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting State or a local authority thereof.

 

Artikel 20 Studerande, praktikanter m.fl.

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande, praktikanter m.fl.

 

Students and trainees

 

Studerande, affärspraktikant eller lärling, som har eller omedelbart före en vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som uppehåller sig i den förstnämnda avtalsslutande staten enbart för sin undervisning eller utbildning eller för att erhålla särskild teknisk erfarenhet, skall undantas från beskattning i denna avtalsslutande stat för:

 

A student, business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education, training or obtaining special technical experience shall be exempt from tax in that first-mentioned Contracting State with respect to:

 

a) betalning som mottages från källa utanför denna avtalsslutande stat för hans uppehälle, undervisning, studier, forskning eller utbildning;

 

(a) payments received from sources outside that Contracting State for the purpose of his maintenance, education, study, research or training;

 

b) bidrag, stipendium eller belöning från en regering eller en vetenskaplig, utbildnings- eller annan skattebefriad organisation; och

 

(b) grants, scholarships or awards from a government or a scientific, educational or other tax-exempt organization; and

 

c) inkomst av arbete som utförs i denna avtalsslutande stat under förutsättning att inkomsten inte överstiger 18 000 svenska kronor eller motvärdet i kinesiska yuan under ett beskattningsår.

 

(c) income from personal services performed in that Contracting State provided that the income does not exceed 18 000 Swedish kronor or its equivalent in Chinese yuan for any taxable year.

 

Skattebefrielse enligt punkt c) ovan medges endast för den tid som skäligen erfordras för att fullborda undervisningen eller utbildningen, men får inte i något fall avse längre tidrymd än sju på varandra följande år.

 

The benefits provided under sub-paragraph (c) shall extend only for such period of time as is reasonably necessary to complete the education or training, but shall in no event exceed a period of seven consecutive years.

 

Artikel 21 Lärare och forskare

Artikel 21

 

Article 21

 

Lärare och forskare

 

Teachers and researchers

 

1. En fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat vid påbörjandet av en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som, på inbjudan av regeringen i denna andra avtalsslutande stat eller av universitet eller annan undervisnings- eller vetenskaplig forskningsinstitution belägen i denna andra avtalsslutande stat och erkänd av undervisningsmyndighet där, vistas i denna andra avtalsslutande stat huvudsakligen för att föreläsa eller bedriva undervisning eller forskning vid sådant universitet eller sådan annan undervisnings- eller vetenskaplig forskningsinstitution, är undantagen från beskattning i denna andra avtalsslutande stat för inkomst på grund av undervisning eller forskning vid sådant universitet eller sådan annan undervisnings- eller vetenskaplig forskningsinstitution under en tidrymd som inte överstiger tre år, räknat från dagen för hans ankomst till denna andra avtalsslutande stat.

 

1. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of that other Contracting State or of a university or other educational or scientific research institution situated in that other Contracting State and approved by an educational authority of that other Contracting State, is present in that other Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or engaging in research at such university or other educational or scientific research institution shall be exempt from tax by that other Contracting State on his income from personal services for teaching, giving lectures or engaging in research at such university or other educational or scientific research institution for a period not exceeding three years from the date of his arrival in that other Contracting State.

 

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges inte beträffande inkomst av forskning, om forskningen sker, inte i allmänt intresse, utan företrädesvis för att gagna viss persons eller vissa personers privata intressen.

 

2. The exemption granted under paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or specific persons.

 

Artikel 22 Annan inkomst

Artikel 22

 

Article 22

 

Annan inkomst

 

Other income

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Inkomst, som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal och som inte avses i punkt 1 och som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna avtalsslutande stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. However, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, and other than those referred to in paragraph 1, shall be taxable only in that Contracting State.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra avtalsslutande stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income who is a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

Artikel 23 Undvikande av dubbelbeskattning

Artikel 23

 

Article 23

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

1. Beträffande Kina undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

1. In the case of China, double taxation shall be avoided as follows:

 

a) I fall då person med hemvist i Kina förvärvar inkomst från Sverige får den svenska skatt som betalas för denna inkomst enligt bestämmelserna i detta avtal avräknas mot den kinesiska skatt som påförs denna person. Avräkningsbeloppet får emellertid inte överstiga den del av den kinesiska skatten som är hänförlig till denna inkomst enligt skattelagstiftningen i Kina.

 

(a) Where a resident of China derives income from Sweden the amount of Swedish tax payable in respect of that income in accordance with the provisions of this Agreement may be allowed as a credit against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax computed as appropriate to that income in accordance with the taxation laws and regulations of China.

 

b) Om inkomsten som förvärvas från Sverige utgörs av utdelning, som bolag med hemvist i Sverige betalar till bolag med hemvist i Kina, vilket äger minst 10 procent av aktiekapitalet i det bolag som betalar utdelningen, skall vid avräkningen medtas den svenska skatt som bolaget som betalar utdelningen erlägger för sin inkomst.

 

(b) Where the income derived from Sweden is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of China and which owns not less than 10 per cent of the share capital of the company paying the dividend, the credit shall take into account the Swedish tax payable by the company paying the dividend in respect of its income.

 

2.15) Beträffande Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

15)

Artikel 23 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.

 

2.16) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

16)

Artikel 23 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt kinesisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Kina, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den kinesiska skatt som betalats på inkomsten.

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of China and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in China, Sweden shall allow – subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Chinese tax paid in respect of such income.

 

b) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Kina till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den utsträckning utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast i den utsträckning som den vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats den normala bolagsskatten i Kina eller, i Kina eller någon annanstans, underkastats en därmed jämförlig inkomstskatt.

 

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a), dividends paid by a company being a resident of China to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. However, this exemption shall apply only to the extent the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in China or an income tax comparable thereto, either in China or elsewhere.

 

c) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Kina, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst eller vinst.

 

(c) Where a resident of Sweden derives income or gains which, in accordance with any provision of this Agreement, shall be taxable only in China, Sweden may take such income or gains into account when determining the graduated rate of Swedish tax.

 

3.17) Vid tillämpningen av a) i punkt 2 anses – om ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Kina – uttrycket ’den kinesiska skatt som betalats’ innefatta den kinesiska skatt som skulle ha betalats på vinst hänförlig till ett sådant fast driftställe men som inte betalats eller betalats med lägre belopp på grund av tidsbegränsade bestämmelser om stimulansåtgärder i den lagstiftning i Kina som är avsedd att främja ekonomisk utveckling i den utsträckning sådan skattebefrielse eller skattereduktion beviljas för vinst från industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk, skogsbruk, fiske eller turistnäring (däri inbegripna restauranger och hotell), under förutsättning att verksamheterna utövats i Kina.

17)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

3.18) For the purpose of sub-paragraph (a) of paragraph 2, when a Swedish company has a permanent establishment in China, the term ’Chinese tax paid’ shall be deemed to include the Chinese tax on profits attributable to such pemanent establishment which would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the laws of China designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, forestry, fishing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out in China.

18)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

Vid tillämpningen av b) i punkt 2 skall en skatt på 15 procent på ett svenskt beskattningsunderlag anses ha betalats för sådana verksamheter, under de förutsättningar som anges i föregående mening, även om den skatt som faktiskt betalats i Kina är lägre än 15 procent.

 

For the purposes of subparagraph (b) of paragraph 2, a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid for such activities and under those conditions mentioned in the previous sentence even if the tax actually paid in China is less than 15 per cent.

 

4.19) Vid tillämpningen av a) i punkt 2 anses den kinesiska skatt som betalats på ränta innefatta sådant skattebelopp som skulle ha betalats i Kina men som inte betalats eller betalats med lägre belopp enligt lag och bestämmelse i Kina som är avsedda att främja ekonomisk utveckling i Kina. Den skatt som skall anses ha betalats i Kina skall utgöra 10 procent av räntans bruttobelopp.

19)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 4 har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.)

 

4.20) For the purposes of subparagraph (a) of paragraph 2, the Chinese tax paid in respect of interest shall be deemed to include the amount of tax which would have been paid in China if it had not been exempted or reduced in accordance with the laws and regulations of China designed to promote economic development in China. The amount of tax deemed to have been paid in China shall be 10 per cent of the gross amount of the interest.

20)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 4 har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.)

 

Vid tillämpningen av a) i punkt 2 skall den kinesiska skatt som betalats för royalty som tagits emot såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, know-how, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur anses ha betalats med 5 procent utöver den kinesiska skatt som faktiskt betalats, eller om någon sådan skatt inte betalats, anses ha betalats med 5 procent, av royaltyns bruttobelopp under förutsättning att royaltyn härrör från verksamhet som bedrivits i Kina.

 

For the purposes of subparagraph (a) of paragraph 2 the Chinese tax paid in respect of royalties received as a consideration for the use of or the right to use any patent, know-how, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, shall, in addition to the Chinese tax actually paid, be considered to have been paid with an additional amount of 5 per cent, or if no such tax has been charged be considered to have been paid with 5 per cent, of the gross amount of such royalties, provided that the royalties are derived from activities carried out in China.

 

5.21) Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall tillämpas på vinst, ränta och royalty som förvärvats under åren 1997 till 2006. Denna tidsperiod kan utsträckas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

21)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 5 har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.)

 

5.22) The provisions of paragraphs 3 and 4 shall apply only to profits, interests and royalties derived during the years 1997 to 2006. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting States.

22)

(Fotnot: Artikel 23 punkt 5 har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.)

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Artikel 24

 

Article 24

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. The provisions of this paragraph shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra avtalsslutande stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra avtalsslutande stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Bestämmelserna i denna punkt anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan befrielse eller sådan nedsättning av policy-skäl eller på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions based on its policy or on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda avtalsslutande staten är eller kan bli underkastat.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 25

 

Article 25

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual agreement procedure

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i punkterna 2 och 3. Om det anses underlätta en överenskommelse, kan de behöriga myndigheterna träffas för muntliga överläggningar.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for the purpose of reaching agreement, the competent authorities may meet together for an oral exchange of opinions.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Artikel 26

 

Article 26

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen där enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Detta gäller i synnerhet för att förhindra bedrägeri eller skatteflykt beträffande sådana skatter. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter, däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan, som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i anslutning därtill. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. Sådana upplysningar får yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation there underthese laws is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities, including courts and administrative bodies, involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of the taxes covered by this Agreement or the determination of appeals in relation thereto. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. Such information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Artikel 27

 

Article 27

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Artikel 28

 

Article 28

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

Detta avtal träder i kraft trettionde dagen efter den dag då diplomatiska noter utväxlats vilka utvisar att det i intern lagstiftning föreskrivna förfarandet för ikraftträdandet i vardera avtalsslutande staten har genomförts. Avtalet tillämpas beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsår som börjar den 1 januari det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which diplomatic notes indicating the completion of internal legal procedures necessary in each Contracting State for the entry into force of the Agreement have been exchanged. The Agreement shall have effect as respects income derived during any taxable year beginning on or after the first day of January in the year in which the Agreement enters into force.

 

Artikel 29 Upphörande

Artikel 29

 

Article 29

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande staten senast den trettionde juni under ett kalenderår som börjar sedan fem år förflutit efter dagen för avtalets ikraftträdande. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas under beskattningsår som börjar den första januari kalenderåret närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare.

 

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of termination. In such event the Agreement shall cease to have effect as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Agreement.

 

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i två exemplar på kinesiska, svenska och engelska språken vilka texter alla äger lika vitsord. I fall av tvivelsmål äger dock den engelska texten företräde.

 

Done at Stockholm, this 16th day of May, 1986, in duplicate in the Chinese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

 

Protokoll

Protokoll

 

Protocol

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerad del av avtalet.

 

At the moment of signing the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the People’s Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

 

Till artiklarna 8 och 13

 

To Articles 8 and 13

 

1. Bestämmelserna i artikel 9 i Sjöfartsavtalet mellan Folkrepubliken Kinas regering och Sveriges regering, undertecknat i Beijing den 18 januari 1975, påverkas inte av avtalet.

 

1. The provisions of Article 9 of the Agreement on Maritime Transport between the Government of the People’s Republic of China and the Government of Sweden signed at Beijing on the 18th of January 1975 shall not be affected by the Agreement.

 

2.23) Vid tillämpningen av avtalet skall luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) anses ha hemvist i Sverige men bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 och artikel 13 punkt 3 skall endast tillämpas i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

23)

(Fotnot: Punkt 2 till artiklarna 8 och 13 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

2.24) When applying the Agreement the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) shall be regarded as a resident of Sweden but the provisions of paragraph 1 of Article 8 and paragraph 3 of Article 13 shall apply only to that part of its profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

24)

(Fotnot: Punkt 2 till artiklarna 8 och 13 har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

Till artikel 1125)

25)

Punkten har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.

 

To Article 1126)

26)

Punkten har tillagts genom protokollet den 18 november 1999.

 

Om en behörig myndighet i en avtalsslutande stat anser att bestämmelserna i artikel 11 punkt 3 missbrukas kan denna behöriga myndighet begära att överläggningar mellan de behöriga myndigheterna omedelbart inleds.

 

If a competent authority of a Contracting State considers that the provisions of paragraph 3 of Article 11 are being abused the competent authority may request competent authority consultations to be commenced immediately.

 

Till artikel 1227)

27)

(Fotnot: Punkten har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

To Article 1228)

28)

(Fotnot: Punkten har fått denna lydelse genom protokollet den 18 november 1999.)

 

Vid tillämpningen av artikel 12 punkt 2 förutsätts att beträffande betalningar som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning skall skatt tas ut på 60 procent av bruttobeloppet av sådana betalningar.

 

For purposes of paragraph 2 of Article 12 it is understood that, in the case of payments received as a consideration for the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, the tax shall be imposed on 60 per cent of the gross amount of such payments.

 

Till artikel 15

 

To Article 15

 

Avtalet förutsätter att, när en person med hemvist i Sverige förvärvar ersättning på grund av anställning ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), sådan ersättning beskattas endast i Sverige.

 

It is understood that where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Avseende intäkter från internationell trafik

 

With respect to revenue from international traffic

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 i avtalet ska intäkt som förvärvas från en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, undantas från beskattning i den förstnämnda staten.

 

1. Notwithstanding the provisions of Article 2 of the Agreement, revenue derived from a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be exempt from any tax in the first-mentioned State.

 

2. Utan hinder av punkt 1 är Sverige inte skyldigt att medge undantag från mervärdesskatt i strid med EU-lagstiftning.

 

2. Notwithstanding paragraph 1, Sweden is not obligated to grant any exemptions from value added tax that is contrary to EU law.

 

3. Alla sådana begränsningar för undantag som följer av punkt 2 får på reciprok basis tillämpas av Kina.

 

3. Any limitations regarding exemption from value added tax that follows from paragraph 2 may be applied on a reciprocal basis by China.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna får träffa överenskommelse om genomförandet av dessa undantag.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these exemptions.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i två exemplar på kinesiska, svenska och engelska språken vilka texter alla äger lika vitsord. I fall av tvivelsmål äger dock den engelska texten företräde.

 

Done at Stockholm, this 16th day of May, 1986, in duplicate in the Chinese, Swedish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of doubt, however, the English text shall prevail.

 

För Konungariket Sveriges regering:

 

For the Government of the Kingdom of Sweden

 

Sten Andersson

 

Sten Andersson

 

För Folkrepubliken Kinas regering:

 

For the Government of the People’s Republic of China

 

Wu Xueqian

 

Wu Xueqian

 

SFS 2017:1282

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:1027

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1986:1083.)

SFS 1995:1342

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1986:1083) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina dock att vad som i förordningen sägs om ikraftträdande av lagen fortfarande skall gälla.

SFS 2000:211

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2000:211 har enligt förordning 2000:587 trätt i kraft den 1 augusti 2000.)

2. Denna lag skall tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalats eller tillgodoräknats den 1 januari 1997 eller senare,

b) när det gäller andra skatter på inkomst: på beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, såvida inte annat särskilt föreskrivs i avtalet. Vid tillämpning av artikel 23 punkt 2 a i avtalets äldre lydelse skall dock bestämmelsen i artikel 23 punkt 4 i avtalets nya lydelse tillämpas på ränta och royalty som förvärvats fr.o.m. 1 januari 1997.

SFS 2000:587

(Utkom den 28 juni 2000.)

SFS 2017:1282

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2017:1282 träder enl. F 2018:393 i kraft d. 1 juni 2018.)

2. Lagen tillämpas från dagen för ikraftträdandet.

SFS 2018:393

(Publicerad d. 4 maj 2018.)