Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Skatteavtal Irland

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Irland undertecknade den 8 oktober 1986, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 1 juli 1993, skall gälla som lag här i landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag.

SFS 1993:1275

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1325).]

SFS 2011:1325

[har upphävts genom lag (1993:1275).]

SFS 1993:1275

Bilaga

Avtal mellan Irland och Sverige för att undvika  dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst

 

(Översättning)

 

Convention between Ireland and Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains

 

Avtal mellan Irland och Sverige för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst

 

The Government of Ireland and the Government of Sweden, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes of income and capital gains, have agreed as follows:

 

Irlands regering och Sveriges regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst, har kommit överens om följande bestämmelser: 1)

1)

Avtalet är i sin ursprungliga lydelse intaget i SFS 1987:103. I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokollet den 1 juli 1993.

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

(1) The taxes which are the subject of this Convention are:

 

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

(a) in Ireland:

 

a) i Irland:

 

(i) the income tax;

 

1) inkomstskatten;

 

(ii) the corporation tax; and

 

2) bolagsskatten; och

 

(iii) the capital gains tax;

 

3) realistatonsvinstskatten

 

(hereinafter referred to as ”Irish tax”);

 

( i det följande benämnda ”irländsk skatt”);

 

b) in Sweden:

 

b) 2) i Sverige:

2)

Artikel 2 punkt 1 b) har erhållit denna lydelse genom protokollet den 1 juli 1993.

 

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors' tax (sjömansskatten) and the coupon tax (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) the special income tax on non-resident (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta);

 

2) särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;

 

(iii) the special income tax on non-resident artistes and athletes (särskild inkomsskatt för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

3) särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.; och

 

(iv) the communal income tax (den kommunala inkomsskatten);

 

4) den kommunala inkomstskatten

 

(herinafter referred to as as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller istället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Ireland” includes any area outside the territorial waters of Ireland which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Ireland concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of Ireland with respect to the sea bed an subsoil and their natural resources may be exercised;

 

a) ”Irland” inbegriper varje utanför Irlands territorialvatten beläget område vilket, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, i Irlands lagstiftning om kontinentalsockeln betecknas som ett område inom vilket Irland äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbotten, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar.

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea as well as other maritime areas over which Sweden, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk bemärkelse, Sveriges territorium, territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige – i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler – äger utöva suveräna rättigheter eller jurisdiktion.

 

(c) the term ”nationals” means:

 

c) ”Medborgare” åsyftar:

 

(i) in relation to Ireland, all citizens of Ireland and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Ireland;

 

1) beträffande Irland, alla irländska medborgare och juridiska personer eller andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande irländsk lag;

 

(ii) in relation to Sweden, all Swedish subjects all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden;

 

2) beträffande Sverige, alla svenska medborgare och juridiska personer eller andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

 

(d) the term ”tax” means Irish tax or Swedish tax, as the context requires;

 

d) ”Skatt” åsyftar irländsk skatt eller svensk skatt, beroende på sammanhanget.

 

(e) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Ireland or Sweden, as the context requires;

 

e) ”En avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Irland eller Sverige beroende på sammanhanget.

 

(f) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

f) ”Person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning.

 

(g) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

g) ”Bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person.

 

(h) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carries on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

h) ”Företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett företag som bedrivs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

(i) the term ”international traffic” with reference to a resident of a Contracting State means any voyage of a ship or aircraft to transport passengers or property (whether or not operated or used by that resident) except where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places within the other Contracting State;

 

i) ”Internationell trafik” åsyftar, när det används i fråga om en person med hemvist i en avtalsslutande stat, transport med skepp eller luftfartyg för befordran av passagerare eller egendom (oavsett om det drivs eller används av denna person), utom då det huvudsakliga ändamålet med transporten är att befordra passagerare eller egendom mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

 

(j) the term ”competent authority” means:

 

j) ”Behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in the case of Ireland, the Revenue Commissioners or their authorised representative;

 

1) i Irland: ”the Revenue Commissioners” eller deras befullmäktigade ombud;

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2) i Sverige: Chefen för finansdepartementet, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdragits att vara behörig myndighet enligt detta avtal.

 

(2) As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Residence

 

Hemvist

 

(1) For the purpose of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means, subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State. The terms ”resident of Ireland” and ”resident of Sweden” shall be construed accordingly:

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat”, om inte bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i denna artikel föranleder annat, person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock inte person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat. Uttrycken ”person med hemvist i Irland” och ”person med hemvist i Sverige” har motsvarande innebörd.

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel en fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat, där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras, i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen, eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel person som inte är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(2) The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2) Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

(b) a branch;

 

b) filial;

 

(c) an office;

 

c) kontor;

 

(d) a factory;

 

d) fabrik;

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

(g) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources.

 

g) anordning eller byggnad, som används för att utforska eller utvinna naturtillgångar.

 

(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

 

(4) An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State to carry on business through that permanent establishment if it carries on supervisory activities in that State for more than twelve months in connection with a building site, or a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that State.

 

4. Ett företag anses ha fast driftställe i en avtalsslutande stat och bedriva rörelse från detta fasta driftställe om det bedriver övervakande verksamhet i denna stat i mer än tolv månader i samband med byggnads-, anläggnings-, installations- eller sammansättningsarbete som utförs i denna stat.

 

(5) Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg.

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) – e) under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) of this Article applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (5) of this Article which, if exercised through a fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 i denna artikel och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Begränsning av skattelindring

Article 6

 

Artikel 6

 

Limitation of relief

 

Begränsning av skattelindring

 

Where under any provision of this Convention income is relieved from tax in a Contracting State and, under the law in force in the other Contracting State, an individual, in respect of the said income, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State, and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned State shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in that other State.

 

I fall då beskattningen av inkomst enligt bestämmelse i detta avtal lindras i en avtalsslutande stat och fysisk person enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten är skattskyldig för ifrågavarande inkomst till den del den överförs till eller mottages i denna andra stat och inte för hela inkomsten, skall den enligt detta avtal medgivna skattelindringen i den förstnämnda staten avse endast den del av inkomsten som överförs till eller mottages i denna andra stat.

 

Artikel 7 Inkomst av fast egendom

Article 7

 

Artikel 7

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

(4) A lease of land, any other interest in or over land and any right referred to in paragraph (2) of this Article shall be regarded as situated where the land, mineral deposits, oil or gas wells, quarries or natural resources, as the case may be, are situated.

 

4. Rätt till markarrende, annan andel i eller rätt till mark och varje rättighet, som avses i punkt 2 i denna artikel, anses belägen där ifrågavarande mark, mineraltillgång, olje- eller gaskälla, stenbrott respektive naturtillgång är belägen.

 

(5) The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 8 Rörelse

Article 8

 

Artikel 8

 

Business profits

 

Rörelse

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst, som det kan antas att driftstället skulle har förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establisment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripet utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande, den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter i denna artikel bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

(7) Where profits include items which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 9 Sjö- och luftfart

Article 9

 

Artikel 9

 

Shipping and air transport

 

Sjö- och luftfart

 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

 

(2) For the purposes of this Article, profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic include profits derived from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft, if such rental profits are incidental to other profits described in paragraph (1) of this Article.

 

2. Vid tillämpningen av denna artikel innefattas i inkomst, som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, inkomst som förvärvas genom uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k. bare boat basis, om sådan uthyrningsinkomst i jämförelse med annan inkomst som avses i punkt 1 i denna artikel framstår som tillfällig.

 

(3) With respect to profits derived by the Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall apply, but only to such part of the profits as arise to AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som tillkommer AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 10 Företag med intressegemenskap

Article 10

 

Artikel 10

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

(1) Where

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the firstmentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den andra staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttages övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 11 Utdelning

Article 11

 

Artikel 11

 

Dividends

 

Utdelning

 

(1) (a) Dividends paid by a company which is a resident of Ireland to a resident of Sweden may be taxed in Sweden.

 

1. a) Utdelning från bolag med hemvist i Irland till person med hemvist i Sverige får beskattas i Sverige.

 

(b) Where a resident of Sweden is entitled to a tax credit in respect of a dividend under paragraph (2) of this Article tax may also be charged in Ireland on the aggregate of the amount or value of that dividend and the amount of that tax credit at a rate not exceeding 15 per cent.

 

b) I fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till skattetillgodohavande i fråga om utdelning enligt punkt 2 i denna artikel, får beskattning ske även i Irland enligt irländsk lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av utdelningen och skattetillgodohavandet efter en skattesats som inte överstiger 15 procent.

 

(c) Except as provided in subparagraph (b) of this paragraph dividends paid by a company which is a resident of Ireland and which are beneficially owned by a resident of Sweden shall be exempt from any tax in Ireland which is chargeable on dividends.

 

c) I andra fall än som angivits i punkt b) ovan är utdelning, som person med hemvist i Sverige har rätt till och uppbär från bolag med hemvist i Irland, undantagen från all skatt som tas ut i Irland på utdelning.

 

(2) A resident of Sweden who receives dividends from a company which is a resident of Ireland shall, subject to the provisions of paragraph (3) of this Article and provided he is the beneficial owner of the dividends, be entitled to the tax credit in respect thereof to which an individual resident in Ireland would have been entitled had he received those dividends, and to the payment of any excess of that tax credit over any tax chargeable in Ireland in accordance with the provisions of paragraph (1) (b) of this Article on those dividends.

 

2. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, är person med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag med hemvist i Irland och som har rätt till utdelningen, berättigad till sådant skattetillgodohavande på grund av utdelningen som fysisk person med hemvist i Irland skulle ha varit berättigad till om han erhållit utdelningen samt till utbetalning av varje belopp varmed skattetillgodohavandet överstiger den skatt som påförs utdelningen i Irland enligt punkt 1 b).

 

(3) Paragraph (2) of this Article shall not apply where the beneficial owner of the dividend is, or is associated with, a company which either alone or together with one or more associated companies controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend. For the purposes of this paragraph two companies shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third company.

 

3. Punkt 2 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen är, eller har intressegemenskap med, bolag som självt eller tillsammans med ett eller flera andra bolag med intressegemenskap direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget. Vid tillämpningen av denna punkt anses två bolag ha intressegemenskap, om ett av dem kontrolleras direkt eller indirekt av det andra eller båda kontrolleras direkt eller indirekt av ett tredje bolag.

 

(4) Dividends paid by a company which is a resident of Sweden to a resident of Ireland may be taxed in Ireland. Such dividends may also be taxed in Sweden, according to the laws of Sweden, but if the resident of Ireland is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:

 

4. Utdelning från bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Irland får beskattas i Irland. Utdelningen får också beskattas i Sverige enligt svensk lagstiftning, men om den person som har hemvist i Irland har rätt till utdelningen, får skatten inte överstiga:

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends;

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget;

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

(5) The preceding paragraphs of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

5. Föregående punkter i denna artikel berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(6) The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any distribution assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

6. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier.

 

(7) Where the company paying a dividend is a resident of Ireland and the beneficial owner of the dividend, being a resident of Sweden, owns 10 per cent or more of the class of shares in respect of which the dividend is paid, paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply to the dividend to the extent that it can have been paid only out of profits which the company paying the dividend earned or other income which it received in a period ending 12 months or more before the relevant date. For the purposes of this paragraph the term ”relevant date” means the date on which the beneficial owner of the dividend became the owner of 10 per cent or more of the class of shares in question. Provided that this paragraph shall not apply if the shares were acquired for bona fide commercial reasons and not primarily for the purpose of securing the benefit of this Article.

 

7. Om det bolag som utbetalar utdelningen har hemvist i Irland och om den som har rätt till utdelningen är person med hemvist i Sverige, vilken äger 10 procent eller mer av det slag av aktier för vilka utdelningen betalas, tillämpas inte punkterna 1 och 2 i denna artikel på utdelningen i den mån denna kan ha utbetalats endast av vinst, som det utdelande bolaget har förvärvat, eller annan inkomst som bolaget uppburit, under en tidrymd som slutar minst tolv månader före den relevanta tidpunkten. Med uttrycket ”den relevanta tidpunkten” avses vid tillämpningen av denna punkt den tidpunkt då den som har rätt till utdelningen blev ägare till 10 procent eller mer av ifrågavarande slag av aktier. Denna punkt tillämpas inte om aktierna förvärvades av bona fide affärsmässiga skäl och inte främst i syfte att erhålla förmån enligt denna artikel.

 

(8) The provisions of paragraphs (1), (2) and (4) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

8. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 8 respektive artikel 15.

 

(9) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

9. I fall då bolag med hemvist i en av staterna förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 12 Ränta

Article 12

 

Artikel 12

 

Interest

 

Ränta

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the interest.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

(2) The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, but does not include any income dealt with in Article 11. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den utfärdats mot säkerhet i fastighet eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures, men inbegriper inte inkomst som avses i artikel 11. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpning av denna artikel.

 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permament establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 8 respektive artikel 15.

 

(4) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

4. Ränta som anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock räntan härröra från den stat, där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(5) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet med hänsyn till den skuld för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

(6) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the debt-claim in respect of which the interest is paid was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.

 

6. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den skuld för vilken räntan betalas tillkommit eller överlåtits huvudsakligen för att erhålla förmån enligt denna artikel och inte av bona fide affärsmässiga skäl.

 

Artikel 13 Royalty

Article 13

 

Artikel 13

 

Royalties

 

Royalty

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

(2) The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, recordings on tape, other media used for video or television broadcasting or other means of reproduction or transmission, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, bandupptagning, annat medium som används för video- eller televisionssändning eller annat medel för återgivning eller överföring, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemligt tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att utnyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

(3) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 8 respektive artikel 15.

 

(4) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred and the royalties are borne by that permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(5) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

(6) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply if the right or property giving rise to the royalties was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reason.

 

6. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den rättighet eller egendom som ger upphov till royaltyn tillkommit eller överlåtits huvudsakligen för att erhålla förmån enligt denna artikel och inte av bona fide affärsmässiga skäl.

 

Artikel 14 Realisationsvinst

Article 14

 

Artikel 14

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

(1) Capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Realisationsvinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Capital gains from the alienation of -

 

2. Realisationsvinst på grund av överlåtelse av

 

(a) shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from immovable property situated in a Contracting State, or

 

a) aktier vars värde helt eller till större delen direkt eller indirekt härrör från fast egendom belägen i en avtalsslutande stat, eller

 

(b) an interest in a partnership or trust the assets of which consist principally of immovable property situated in a Contracting State or of shares referred to in subparagraph (a) above,

 

b) andel i handelsbolag, annan liknande sammanslutning eller stiftelse (”trust”), vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom belägen i en avtalsslutande stat eller av aktier som avses i a) ovan

 

may be taxed in the Contracting State in which such immovable property is situated. In this paragraph the term ”shares” does not include shares quoted or listed on a stock exchange.

 

får beskattas i den avtalsslutande stat i vilken sådan fast egendom är belägen. I denna punkt inbegrips i uttrycket ”aktier” inte aktier noterade på fondbörs.

 

(3) Capital gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State for the purpose of performing independent personal services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. Provided that if such movable property consists of shares or of an interest in a partnership or trust the gains from which under paragraph (2) of this Article may be taxed in the Contracting State of which the alienator is a resident, because the relevant immovable property is situated in that State, the said gains shall be taxable only in that State.

 

3. Realisationsvinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning. Om sådan lös egendom består av aktier eller av andel i handelsbolag, annan liknande sammanslutning eller stiftelse (”trust”), där vinst på grund av överlåtelse enligt punkt 2 i denna artikel får beskattas i den avtalsslutande stat i vilken överlåtaren har hemvist, emedan ifrågavarande fasta egendom är belägen i denna stat, beskattas dock vinsten endast i denna stat.

 

(4) Except as provided in paragraph (2) of this Article and notwithstanding the provisions of paragraph (3) of this Article, capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

 

4. Om inte bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel föranleder annat och utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel beskattas realisationsvinst, som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, endast i denna stat.

 

(5) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, capital gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in the other Contracting State, including rights to interests in or to the benefit of such assets, or from the alienation of shares deriving their value or the greater part of their value directly or indirectly from such rights, may be taxed in that other State.

 

5. Realisationsvinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av rätt till tillgångar som framkommer genom utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag och av dessas naturtillgångar, belägna i den andra avtalsslutande staten, rätt till andel i eller förmån av sådana tillgångar däri inbegripna, eller på grund av överlåtelse av andelar som erhåller hela eller större delen av sitt värde direkt eller indirekt från sådan rätt, får, utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel, beskattas i denna andra stat.

 

(6) Capital gains from the alienation of any property other than those referred to in paragraphs (1) to (5) of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Provided that where under the law of that Contracting State an individual, in respect of such gains, is subject to tax thereon by reference only to the amount thereof which is remitted to or received in that State, the foregoing provisions of this paragraph shall not operate in relation to so much of such gains as is not remitted to or received in that State.

 

6. Realisationsvinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–5 i denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. Då enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat en fysisk person är skattskyldig för sådan vinst endast för belopp som överförs till eller mottages i denna stat, tillämpas föregående bestämmelser i denna punkt inte på den del av vinsten som inte överförs till eller mottages i denna stat.

 

(7) The provisions of paragraph (6) of this Article shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on capital gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the ten years immediately preceding the alienation of the property.

 

7. Bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel påverkar inte en avtalsslutande stats rätt att enligt sin lagstiftning beskatta realisationsvinst på grund av överlåtelse av egendom som förvärvas av en fysisk person som har hemvist i den andra avtalsslutande staten och har haft hemvist i den förstnämnda staten vid någon tidpunkt under en tioårsperiod omedelbart före överlåtelsen av egendomen.

 

(8) For the purposes of this Article the term ”immovable property” means immovable property as defined in paragraph (2) of Article 7.

 

8. Med uttrycket ”fast egendom” förstås vid tillämpningen av denna artikel fast egendom enligt definitionen i artikel 7 punkt 2.

 

Artikel 15 Självständig yrkesutövning

Article 15

 

Artikel 15

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

(2) The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer utövar.

 

Artikel 16 Enskild tjänst

Article 16

 

Artikel 16

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

(1) Subject to the provisions of Articles 17, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19 och 20 föranleder annat, beskattas löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod,

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 17 Styrelsemedlemmar

Article 17

 

Artikel 17

 

Company directors

 

Styrelsemedlemmar

 

(1) Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Styrelsearvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) In relation to remuneration of a director of a company derived from the company in respect of the discharge of functions of an executive, managerial or technical nature the provisions of Article 16 shall apply as if the remuneration were remuneration of an employee in respect of an employment and as if references to ”employer” were references to the company.

 

2. Beträffande ersättning, som styrelsemedlem i ett bolag uppbär från bolaget för utförande av tjänster av verkställande, företagsledande eller teknisk natur, tillämpas bestämmelserna i artikel 16 som om ersättning utgör ersättning till anställd på grund av anställning och som om uttrycket ”arbetsgivare” avser bolaget.

 

Artikel 18 Underhållare och sportutövare

Article 18

 

Artikel 18

 

Entertainers and sportsmen

 

Underhållare och sportutövare

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, snooker player, card player or musician, or as a sportsman such as an athlete, footballer, golfer or boxer, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State whether individually or as a member of a group, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet (oavsett om denna sker individuellt eller som medlem i en grupp) i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållare, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist, biljardspelare, kortspelare eller musiker eller av idrottsman, såsom utövare av friidrott, fotbollsspelare, golfspelare eller boxare, beskattas i denna andra stat.

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållare eller idrottsman bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållaren eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 8, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållaren eller idrottsmannen bedriver verksamheten.

 

Artikel 19 Pensioner och livräntor

Article 19

 

Artikel 19

 

Pensions and annuities

 

Pensioner och livräntor

 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 20, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment in a Contracting State, payments under the social security legislation of a Contracting State and any annuity derived from sources within a Contracting State may be taxed in that State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, får pension och annan liknande ersättning, som utbetalas med anledning av tidigare anställning utövad i en avtalsslutande stat, utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat och livränta som uppbärs från källa i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

 

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artikel 20 Allmän tjänst

Article 20

 

Artikel 20

 

Government service

 

Allmän tjänst

 

(1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat; eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purposes of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of and a national of that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren av pensionen har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

(3) The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 21 Studerande

Article 21

 

Artikel 21

 

Students

 

Studerande

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the firstmentioned State solely for the purpose of his education, or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payment arise from sources outside that State.

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Artikel 22 Annan inkomst

Article 22

 

Artikel 22

 

Other income

 

Annan inkomst

 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, other than income paid out of trusts, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst, med undantag av utbetalning från stiftelse (”trust”), som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 7, if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or the property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 8 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 7 punkt 2, om den som har rätt till inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och driver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom för vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 8 respektive artikel 15.

 

Artikel 23 Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

Article 23

 

Artikel 23

 

Miscellaneous rules applicable to certain offshore activities

 

Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

 

(1) The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provision of this Convention where activities (in this Article called ”relevant activities”) are carried on offshore in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and subsoil and their natural resources situated in a Contracting State.

 

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna artikel när verksamhet (i denna artikel benämnd ”relevant verksamhet”) bedrivs utanför kusten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten, dess underlag eller dessas naturtillgångar, belägna i en avtalsslutande stat.

 

(2) An enterprise of a Contracting State which carries on relevant activities in the other Contracting State shall, subject to paragraph (3) of this Article, be deemed to be carrying on business in that other State through a permanent establishment situated therein.

 

2. Företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten anses – om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat – bedriva rörelse i denna andra stat från där beläget fast driftställe.

 

(3) Relevant activities which are carried on by an enterprise of a Contracting State in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days within any period of 12 months shall not constitute the carrying on of business through a permanent establishment situated therein. For the purposes of this paragraph:

 

3. Relevant verksamhet som företag i en avtalsslutande stat bedriver i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader medför inte att rörelse anses bedriven från där beläget fast driftställe. Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande:

 

(a) where an enterprise of a Contracting State carrying on relevant activities in the other Contracting State is associated with another enterprise carrying on substantially similar relevant activities there, the former enterprise shall be deemed to be carrying on all such activities of the later enterprise, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;

 

a) I fall då företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten har intressegemenskap med annat företag, som bedriver väsentligen liknande relevant verksamhet där, anses det förstnämnda företaget bedriva all sådan verksamhet som bedrivs av det sistnämnda företaget. Detta gäller dock inte i den mån den sistnämnda verksamheten bedrivs under samma tid som det förstnämnda företagets egen verksamhet.

 

(b) an enterprise shall be regarded as associated with another enterprise if one participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other or if the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises.

 

b) Ett företag anses ha intressegemenskap med ett annat, om det ena företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital eller om samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

 

(4) A resident of a Contracting State who carries on relevant activities in the other Contracting State, which consist of professional services or other activities of an independent character, shall be deemed to be performing those activities from a fixed base in that other State. However, income derived by a resident of a Contracting State in respect of such activities performed in the other Contracting State shall not be taxable in that other State if the activities are performed in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days within any period of 12 months.

 

4. Person med hemvist i en avtalsslutande stat, som bedriver sådan relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten som består av fritt yrke eller annan självständig verksamhet, anses bedriva verksamheten från stadigvarande anordning i denna andra stat. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas dock inte i denna andra stat, om verksamheten bedrivs där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader.

 

(5) Salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with relevant activities in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State.

 

5. Löner och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning i samband med relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat, i den mån arbetet utförs utanför kusten i denna andra stat.

 

Artikel 24 Undvikande av dubbelbeskattning

Article 24

 

Artikel 24

 

Elimination of double taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

(1) Subject to the provisions of the law of Ireland regarding the allowance as a credit against Irish tax payable in a territory outside Ireland (which shall not affect the general principle hereof) –

 

1. I enlighet med irländsk lagstiftning angående avräkning från irländsk skatt av skatt som betalas i annat land (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här) skall

 

(a) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend tax payable in respect of the profits out of which the dividend are paid) shall be allowed as a credit against any Irish tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Swedish tax is computed.

 

a) svensk skatt, som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på rörelsevinst, inkomst eller skattepliktig realisationsvinst från inkomstkälla i Sverige (utom, i fråga om utdelning, skatt på vinst av vilken utdelningen betalas) avräknas från irländsk skatt, som belöper på den rörelsevinst, inkomst eller skattepliktiga realisationsvinst för vilken svensk skatt beräknas;

 

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Ireland and which controls directly or indirectly 10 per cent or more of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Swedish tax creditable under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph) the Swedish tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

 

b) då utdelning betalas av ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Irland, vilket direkt eller indirekt kontrollerar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det bolag som betalar utdelningen, vid avräkningen medräknas (förutom svensk skatt som får avräknas enligt bestämmelserna i punkt a) ovan) den svenska skatt som bolaget erlägger för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(2) Where a resident of Sweden derives income or chargeable gains which under the laws of Ireland and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Ireland, Sweden shall allow, subject to the provisions of the law of Sweden (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), as a deduction from the tax on such income or chargeable gains, an amount equal to the Irish tax paid in respect of such income or chargeable gains.

 

2. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller skattepliktig realisationsvinst som enligt irländsk lagstiftning och i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Irland, skall Sverige – i enlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från skatten på inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten avräkna ett belopp motsvarande den irländska skatt som erlagts för inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten.

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, dividends paid by a company which is a resident of Ireland to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt from Swedish tax if both companies had been Swedish companies. This provision however is only applicable if:

 

3. 3) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall utdelning från ett bolag med hemvist i Irland till ett bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle varit undantagen från svensk skatt om båda bolagen varit svenska. Denna bestämmelse är dock tillämplig endast om:

3)

Artikel 24 punkterna 3–8 har erhållit denna lydelse genom protokollet den 1 juli 1993.

 

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in Ireland or a tax comparable to the Swedish corporate tax in Ireland or elsewhere; or

 

a) den vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats normal bolagsskatt i Irland eller en skatt jämförlig med svensk bolagsskatt i Irland eller någon annanstans; eller

 

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Ireland consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received in respect of shares held by it in a company which is a resident in a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

 

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Irland består uteslutande eller så gott som uteslutande av utdelning som detta bolag har erhållit på grund av innehav av aktier i ett bolag med hemvist i tredje stat och som skulle ha varit undantagen från svensk skatt om aktierna på grund av vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

(4) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Ireland in accordance with the provisions of paragraph (1) or (2) of Article 20 Sweden shall exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income or capital gains of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

 

4. I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 beskattas endast i Irland skall Sverige undanta sådan inkomst från skatt men får vid bestämmandet av skattesatsen på övrig inkomst eller skattepliktig realisationsvinst använda den skattesats som skulle ha varit tillämplig om den undantagna inkomsten inte hade undantagits.

 

(5) Where a resident of Ireland derives income which in accordance with the provisions of paragraph (1) or (2) of Article 20 shall be taxable only in Sweden Ireland may include the income in the tax base but shall allow as a deduction from the tax chargeable that part of the tax which is appropriate to that income.

 

5. I fall då person med hemvist i Irland uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i detta avtal beskattas endast i Sverige, får Irland inräkna inkomsten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten avräkna den del av skatten som belöper på denna inkomst.

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, profits, income and capital gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter i denna artikel skall rörelsevinst, inkomst och realisationsvinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som enligt detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, anses härröra från inkomstkälla i denna andra avtalsslutande stat.

 

(7) Where income is a dividend paid by a company which is a resident of Ireland to a person who is a resident of Sweden, not being a company which is exempt from Swedish tax according to the provisions of paragraph (3) of this Article, the Swedish tax shall be charged on the aggregate of the amount or value of the dividend and the amount of the tax credit in respect of it to which the resident of Sweden is entitled under paragraph (2) of Article 11 and the amount of the Irish tax charged on that aggregate under paragraph (1) of the said Article 11 shall be allowed as a deduction in accordance with paragraph (2) of this Article from the Swedish tax payable in respect of that income.

 

7. I fall då inkomst utgörs av utdelning som betalas av bolag med hemvist i Irland till person med hemvist i Sverige, vilken inte är ett bolag som är befriat från svensk skatt enligt bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel, skall den svenska skatten utgå på summan av beloppet eller värdet av utdelningen och det därtill knutna skattetillgodohavande som den som har hemvist i Sverige är berättigad till enligt artikel 11 punkt 2. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt punkt 2 i denna artikel beloppet av den sammanlagda irländska skatt som utgår enligt artikel 11 punkt 1.

 

(8) (a) Where under the provisions of Chapter VI of Part I of the Finance Act, 1980, (as those provisions may be amended from time to time without changing the general principle thereof) the profits of a company were relieved from Irish tax, then -

 

8. a) I det fall beskattningen av ett bolags vinst lindras i Irland enligt bestämmelserna i kapitel VI av del I i ”Finance Act”, 1980 (så som de kan komma att ändras från tid till annan utan att de allmänna principerna i bestämmelserna ändras), skall

 

(i) for the purposes of paragraph (2), in the case of income which may be taxed in Ireland in accordance with the provisions of Article 8, the reference in that paragraph to ”an amount equal to the Irish tax paid in respect of such income” shall have effect as if the Irish tax paid were an amount equal to one half of the Swedish tax payable on that income,

 

1) Vid tillämpningen av punkt 2, beträffande inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 får beskattas i Irland, hänvisningen i denna punkt till ”ett belopp motsvarande den irländska skatt som erlagts för inkomsten” tillämpas som om den irländska skatt som erlagts uppgått till ett belopp motsvarande hälften av den svenska skatt som belöper på denna inkomst,

 

(ii) for the purposes of paragraph (3), the reference to ”the normal corporate tax in Ireland” shall be deemed to include the tax chargeable under those provisions,

 

2) vid tillämpningen av punkt 3, hänvisningen till ”normal bolagsskatt i Irland” anses omfatta skatt som tas ut enligt dessa bestämmelser,

 

(iii) for the purposes of paragraph (7), if the recipient of a dividend out of those profits, if he were a resident of Ireland, would be entitled to a reduced tax credit in respect of the dividend, the amount to be allowed as a deduction under that paragraph shall be deemed to be an amount arrived at by applying to the gross aggregate amount referred to in that paragraph a rate per cent equal to three-fifths of the Swedish tax rate applicable to that gross aggregate amount.

 

3) Vid tillämpningen av punkt 7, under förutsättning att mottagaren av utdelning från sådan vinst skulle vara berättigad till ett reducerat skattetillgodohavande på grund av denna utdelning om han hade hemvist i Irland, det belopp som skall avräknas enligt denna punkt anses utgöra ett belopp som erhålls genom att på det sammanlagda bruttobeloppet som anges i denna punkt tillämpa en procentsats motsvarande tre femtedelar av den svenska skattesats som tillämpas på samma belopp.

 

(b) Notwithstanding anything in sub-paragraph (a), where the profits of a company relieved from Irish tax under the provisions referred to in that sub-paragraph are profits from the carrying on by that company of financial services activities, this paragraph shall not apply to such profits, or to any dividends paid out of such profits, unless the competent authorities, having consulted each other, agree that the activities are such that this paragraph shall apply to profits from those activities and to any dividends paid out of those profits.

 

b) I det fall beskattningen av ett bolags vinst lindrats i Irland enligt punkt 8 a angivna bestämmelser och vinsten härrör från bolag som bedriver finansiell verksamhet är punkt 8 a inte tillämplig på sådan vinst eller utdelning som betalas av sådan vinst, om inte de behöriga myndigheterna efter att ha konsulterat varandra överenskommit att verksamheten är sådan att punkt 8 a ändock skall tillämpas på vinsten från verksamheten och på utdelning som betalas av vinsten.

 

(c) This paragraph shall not have effect in relation to profits arising after 31 December 2000, or to dividends paid out of such profits.

 

c) Denna punkt gäller inte i fråga om vinst som uppkommit efter den 31 december år 2000, eller på utdelning som består av sådan vinst.

 

Provided that the competent authorities may, at the request of either competent authority (made not later than 30 June, 1997), review the scope and application of this paragraph and, if it appears to either or both of them -

 

På begäran framställd senast den 30 juni 1997 av en av de behöriga myndigheterna skall dessa ompröva denna punkts tillämpning och om en eller båda av de behöriga myndigheterna anser

 

(i) that the paragraph should be renegotiated, such renegotiation shall be entered into immediately, or

 

1) att denna punkt bör omförhandlas, skall sådana förhandlingar inledas omedelbart, eller

 

(ii) that the date (31 December, 2000) should be changed, the date shall be changed to such date (not being earlier than 31 December, 1997) as may be agreed by the exchange of written notice through diplomatic channels.

 

2) att angivet datum (31 december 2000) bör ändras, skall detta datum ändras till ett annat datum (inte tidigare än 31 december 1997) som de avtalsslutande staterna kommer överens om genom skriftlig överenskommelse på diplomatisk väg.

 

Artikel 25 Personliga avdrag för utomlands bosatta personer

Article 25

 

Artikel 25

 

Personal allowances for non-residents

 

Personliga avdrag för utomlands bosatta personer

 

(1) Individuals who are residents of Sweden shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of Irish tax as citizens of Ireland who are not resident in Ireland.

 

1. Fysisk person, som har hemvist i Sverige, är berättigad till samma personliga avdrag, skattebefrielse eller skattenedsättning vid beräkningen av irländsk skatt som irländsk medborgare, som inte har hemvist i Irland.

 

(2) Individuals who are residents of Ireland shall be entitled to the same personal allowances, reliefs and reductions for the purposes of Swedish tax as Swedish nationals who are not resident in Sweden.

 

2. Fysisk person, som har hemvist i Irland, är berättigad till samma personliga avdrag, skattebefrielse eller skattenedsättning vid beräkningen av svensk skatt som svensk medborgare, som inte har hemvist i Sverige.

 

Artikel 26 Förbud mot diskriminering

Article 26

 

Artikel 26

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

(3) Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs or reductions for tax purposes which it grants to its own residents nor as conferring any exemption from tax in a Contracting State in respect of dividends or other similar payments paid to a company which is a resident of the other Contracting State.

 

3. Denna artikel anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten personligt avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning som medges person med hemvist i den egna staten. Bestämmelsen medför inte heller rätt att i en avtalsslutande stat erhålla skattebefrielse för utdelning eller annan liknande utbetalning till bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

(4) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 10, paragraph (6) of Article 11, paragraph (5) of Article 12, or paragraph (5) of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first- mentioned State.

 

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 10 punkt 1, artikel 11 punkt 6, artikel 12 punkt 5 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty eller annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den skattepliktiga vinsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar entrerprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan blir underkastat.

 

Artikel 27 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 27

 

Artikel 27

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 26, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han – utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning - framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 26 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together directly for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 28 Utbyte av upplysningar

Article 28

 

Artikel 28

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder, som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten; eller

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 29 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 29

 

Artikel 29

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 30 Ikraftträdande

Article 30

 

Artikel 30

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dublin as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Dublin snarast möjligt.

 

(2) The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

2) Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

(a) in Ireland;

 

a) i Irland:

 

(i) as respects income tax and capital gains tax for any year of assessment beginning on or after 6 April in the year immediately following that in which such exchange takes place; and

 

1) beträffande inkomstskatt och skatt på realisationsvinst som påförs under beskattningsår som börjar den 6 april året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare, och

 

(ii) as respects corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 January in the year immediately following that in which such exchange takes place;

 

2) beträffande bolagsskatt som påförs för räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare;

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

as respects income or capital gains derived on or after 1 January in the year immediately following that in which such exchange takes place.

 

beträffande inkomst eller realisationsvinst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare.

 

(3) The Agreement between the Government of Ireland and the Royal Government of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital, signed at Dublin on 6 November, 1959, shall cease to have effect from the dates on which this Convention becomes effective in accordance with paragraph (2) of this Article. With regard to the Swedish capital tax, the Agreement shall be applied for the last time as respects capital owned at the expiration of the year in which this Convention enters into force.

 

3. Avtalet mellan Irlands regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, undertecknat i Dublin den 6 november 1959, upphör att gälla från de tidpunkter då förevarande avtal blir tillämpligt i enlighet med punkt 2 i denna artikel. I fråga om svensk förmögenhetsskatt tillämpas avtalet sista gången beträffande skatt på förmögenhet som innehas vid utgången av det år varunder förevarande avtal träder i kraft.

 

Artikel 31 Upphörande

Article 31

 

Artikel 31

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention by giving notice of termination, through diplomatic channels, at least six months before the end of any year following after five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, this Convention shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan säga upp avtalet genom meddelande på diplomatisk väg minst sex månader före utgången av ett kalenderår som infaller sedan fem år förflutit från den dag då avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Ireland:

 

a) i Irland:

 

(i) as respects income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the year immediately following that in which such notice is given; and

 

1) beträffande inkomstskatt och skatt på realisationsvinst som påförs under beskattningsår som börjar den 6 april året närmast efter det då uppsägningen sker eller senare, och

 

(ii) as respects corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 January in the year immediately following that in which such notice is given;

 

2) beträffande bolagsskatt, som påförs för räkenskapsår som börjar den 1 januari året närmast efter det då uppsägningen sker eller senare;

 

b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

as respects income or capital gains derived on or after 1 Janauary in the year immediately following that in which such notice is given.

 

beträffande inkomst eller realisationsvinst som förvärvas den 1 januari året närmast efter det då uppsägningen sker eller senare.

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Government, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

 

Done at Stockholm, this 8th day of October, 1986 in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Stockholm den 8 oktober 1986 i två exemplar på engelska språket.

 

SFS 1993:1275

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:103

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1988:988)

SFS 1993:1275

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1994:2.)

2. Genom lagen upphävs förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.

SFS 2011:1325

(Utkom d. 13 dec. 2011.)