Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:988) om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag

Regeringen föreskriver att den överenskommelse som har tagits in som bilaga till denna förordning, skall gälla.

Bilaga

 

(Översättning)

The Department of State acknowledges receipt of note No. 33, dated May 8, 1987, from the Embassy of Sweden.

 

Utrikesdepartementet bekräftar mottagandet av note nummer 33, daterad den 8 maj 1987, från den svenska ambassaden.

 

The Department of State proposes to the Embassy of Sweden that the Government of the United States of America and the Government of Sweden conclude an agreement amending the agreement of March 31, 1938 to exempt from income tax, on a reciprocal basis, income derived by residents of the other country from the international operation of ships and aircraft. The terms of the agreement are as follows:

 

Utrikesdepartementet föreslår den svenska ambassaden att Amerikas Förenta Staters regering och Sveriges regering ingår en överenskommelse om att ändra överenskommelsen den 31 mars 1938 för att ömsesidigt befria personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten från skatt på inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Överenskommelsens villkor är följande.

 

The Government of the United States of America, in accordance with sections 872(b) and 883(a) of the Internal Revenue Code, agrees to exempt from tax gross income derived from the international operation of ships or aircraft by individuals who are residents of Sweden (other than U.S. citizens) and corporations organized in Sweden. This exemption is granted on the basis of equivalent exemptions granted by Sweden to citizens of the United States (who are not residents of Sweden) and to corporations organized in the United States (which are not subject to tax by Sweden on the basis of residence).

 

Amerikas Förenta Staters regering befriar, i enlighet med avdelning 872(b) och 883(a) i den federala skattelagen, bruttointäkter som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik från skatt om intäkterna förvärvas av fysiska personer med hemvist i Sverige, som inte är medborgare i Amerikas Förenta Stater, eller av bolag som bildats i Sverige. Denna befrielse medges under förutsättning att Sverige medger medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har hemvist i Sverige, och bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, motsvarande befrielse.

 

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of the following conditions:

 

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller ettdera av följande villkor:

 

(1) more than 50 percent of the value of the corporation’s stock is owned, directly or indirectly, by individuals who are residents of Sweden or of another country which grants a reciprocal exemption to U.S. citizens and corporations; or

 

1. att mer än 50 procent av värdet av bolagets aktier   direkt eller indirekt   tillhör fysiska personer som har hemvist i Sverige eller i ett annat land som medger medborgare i Amerikas Förenta Stater eller där hemmahörande bolag motsvarande befrielse, eller

 

(2) the corporation’s stock is primarily and regularly traded on an established securities market in Sweden, or is wholly owned by a corporation whose stock is so traded and which is also organized in Sweden.

 

2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en erkänd värdepappersbörs i Sverige eller i sin helhet ägs av ett bolag vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i Sverige.

 

For the purposes of the exemption from U.S. tax, subparagraph (1) will be considered to be satisfied if the corporation is a ”controlled foreign corporation” under the Internal Revenue Code.

 

Vid tillämpningen av bestämmelserna om befrielse från skatt i Amerikas Förenta Stater anses villkoren i punkt 1 uppfyllda om bolaget är en ”controlled foreign corporation” enligt den federala skattelagen.

 

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, including income from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis and income from the rental of containers and related equipment which is incidental to the international operation of ships or aircraft. It also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used for international transport if it is an occasional source of income for an enterprise engaged in the international operation of ships or aircraft.

 

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (”bare boat charter”) som används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrningen är en tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell sjöfart eller luftfart.

 

The Department of State considers that this note, together with the Embassy’s reply note confirming that the Government of Sweden agrees to these terms, constitutes an agreement amending the agreement of March 31, 1938. This Agreement shall enter into force on the date of the Embassy’s reply note and shall have effect with respect to taxable years beginning on or after January 1, 1987.

 

Utrikesdepartementet anser att denna note tillsammans med ambassadens svarsnote i vilken Sveriges regering accepterar dessa villkor utgör en överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars 1938. Denna överenskommelse skall träda i kraft dagen för ambassadens svarsnote och skall tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

 

Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.

 

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

 

Department of State,

 

Utrikesdepartementet,

 

Washington, June 26 1987

 

Washington den 26 juni 1987

 

The Embassy of Sweden presents its compliments to the Department of State and has the honor to acknowledge receipt of the Department’s note of June 26, 1987, proposing the terms of a reciprocal exemption from income tax of income derived from the international operation of ships and aircraft.

 

Den svenska ambassaden framför sina hälsningar till utrikesdepartementet och har äran bekräfta mottagandet av noten daterad den 26 juni 1987 i vilken en ordning innebärande en ömsesidig befrielse från skatt på inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik föreslås.

 

The Government of Sweden agrees to exempt from tax gross income derived from the international operation of ships or aircraft by U.S. citizens (who are not residents of Sweden) and corporations organized in the United States (other than corporations which are subject to tax by Sweden on the basis of residence).

 

Sveriges regering accepterar att från skatt befria bruttointäkter som förvärvas av medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har hemvist i Sverige, eller av bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

 

In the case of a corporation, the exemption shall apply only if the corporation meets either of the following conditions:

 

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller ettdera av följande villkor:

 

(1) 50 percent or more of the value of the corporation’s stock is owned, directly or indirectly, by individuals who are citizens of United States or of another country which grants a reciprocal exemption to Sweden residents and corporations; or

 

1. att minst 50 procent av värdet av bolagets aktier   direkt eller indirekt   tillhör fysiska personer som är medborgare i Amerikas Förenta Stater eller i ett annat land vilket medger personer med hemvist i Sverige och svenska bolag motsvarande befrielse, eller

 

(2) the corporation’s stock is primarily and regularly traded on an established securities market in the United States, or is wholly owned by a corporation whose stock is so traded and which is also organized in the United States.

 

2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en erkänd värdepappersbörs i Amerikas Förenta Stater eller i sin helhet ägs av ett bolag vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i Amerikas Förenta Stater.

 

Gross income includes all income derived from the international operation of ships or aircraft, including income from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis and income from the rental of containers and related equipment which is incidental to the international operation of ships and aircraft. Is also includes income from the rental on a bareboat basis of ships and aircraft used for international transport if it is an occasional source of income for an enterprise engaged in the international operation of ships or aircraft.

 

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (”bare boat charter”) som används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrning är en tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell sjöfart eller luftfart.

 

The Embassy is pleased to confirm that the Department of State’s note and this reply note constitute an agreement amending the agreement of March 31, 1938, which shall enter into force on today’s date and shall have effect with respect to taxable years beginning on or after January 1, 1987.

 

Ambassaden har nöjet bekräfta att utrikesdepartmentets note och detta svar utgör en överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars 1938, vilken överenskommelse skall träda i kraft denna dag och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

 

Either Government may terminate this agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.

 

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

 

The Embassy of Sweden takes this opportunity to renew to the Department of State the assurances of its highest consideration.

 

Svenska ambassaden etc.

 

Washington, D.C., July 24, 1987

 

Washington, D.C. 24 juli 1987

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:988

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Förordningen tillämpas på inkomst som är hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.