Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Fordonsskattelag (1988:327)

Fordonsskattelagen

Denna lag har enligt Lag (2006:227) upphört att gälla den 1 maj 2006.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2006:227).

Inledande bestämmelser

1 §

Fordonsskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs.

Med dieselolja avses i denna lag de produkter för vilka skatt skall betalas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

SFS 2001:567

2 §

Bestämmelserna om skatt i denna lag, med undantag av bestämmelserna i 64 och 88 §§, gäller också för skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift.

SFS 1992:1440

Beskattningsmyndighet m.m.

3 §

Beskattningsmyndighet är Skatteverket.

SFS 2003:654

4 §

Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om fordonsskatt.

SFS 2003:654

Skattevikt

5 §

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas.

Skattevikten utgör för

 
 

personbil, motorcykel, traktor eller motorredskap

 

tjänstevikten

 
 
 

buss, lastbil, tung terrängvagn eller annan släpvagn än påhängsvagn

 

totalvikten, dock högst den bruttovikt med vilken fordonet får föras på väg som hänförs till bärighetsklass 1 enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276)

 
 
 

påhängsvagn

 

den del av fordonets totalvikt som vilar på dess fasta axel eller fasta axlar, dock högst den bruttovikt med vilken fordonet får föras på väg som hänförs till bärighetsklass 1 enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.

 

Kan en buss, lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn förses med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten efter det karosseri som ger högst totalvikt för fordonet. I fråga om lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med sådan anordning.

SFS 1999:1322

Skattepliktiga fordon

6 §

Följande fordon är skattepliktiga, om de är eller bör vara upptagna i vägtrafikregistret och inte är avställda eller tillfälligt registrerade, nämligen

 1. motorcyklar,

 2. personbilar,

 3. lastbilar,

 4. bussar,

 5. traktorer,

 6. tunga terrängvagnar,

 7. motorredskap,

 8. släpvagnar.

Dock är släpvagnar som dras av motorredskap eller tung terrängvagn skattepliktiga endast om motorredskapet beskattas som trafiktraktor eller terrängvagnen beskattas enligt bilaga 1, E4.

SFS 2001:567

7 §

Fordonsskatt skall betalas för alla skattepliktiga fordon.

8 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

9 §

Följande fordon är inte skattepliktiga om de enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre

 1. motorcyklar,

 2. personbilar,

 3. andra lastbilar än sådana som är vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

 4. bussar.

Påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram är inte skattepliktiga, om de dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av sådana fordon som avses i 21 § andra stycket 2.

Jordbrukstraktorer som avses i 20 § är inte skattepliktiga. Detsamma gäller motorredskap och tunga terrängvagnar som är att anse som jordbrukstraktorer enligt 25 § första stycket respektive 25 a § första stycket.

SFS 2001:959

Skattskyldiga

10 §

Skattskyldig för ett visst fordon är ägaren av fordonet.

Har ett fordon flera ägare är de solidariskt ansvariga för den skatt som skall betalas för fordonet.

Som ägare av ett fordon anses den som är eller bör vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare. I fråga om ett fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare.

SFS 2001:567

Beskattningsperiod

11 §

Skatt betalas för varje fordon för skatteår eller skatteperiod.

Ett skatteår består av tolv på varandra följande kalendermånader. En skatteperiod består av fyra på varandra följande kalendermånader, om regeringen inte genom föreskrifter förordnar något annat.

Närmare föreskrifter om skatteår och skatteperioder meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skattens storlek

12 §

Fordonsskatten betalas för skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kr. för ett helt år, för skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för skatteår framgår av bilaga 1 till denna lag. För skatteperiod uppgår skatten till en tredjedel av skatten för helt år.

13 §

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, utgår fordonsskatt för den tid då fordonet är skattepliktigt. Föreligger skatteplikt under en del av en kalendermånad, utgår dock skatt för hela månaden, om inte annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kr. för helt skatteår utgår skatt för dag beträffande den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller fordonet har övergått till ny ägare under avställningstiden, utgår skatt för dag under månad då avställningen började eller upphörde.

För kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för dag 1/360 av skatten för helt år.

14 §

För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 2 till denna lag skall fordonsskatt betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 14 b eller 14 c §, för år räknat överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 16 § första eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 16 § tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som borde vara antecknad i vägtrafikregistret.

Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt skall betalas enligt vad som i övrigt gäller enligt denna lag.

SFS 2001:567

14 a §

För en personbil, en buss med en skattevikt av högst 3 500 kilogram eller en lastbil med en skattevikt av högst 3 500 kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, tas fordonsskatt inte ut under de fem första åren från det fordonet blir skattepliktigt första gången.

SFS 2001:1082

14 b §

[Upphävd g. Lag (2001:1129).]

SFS 2001:1129

14 c §

Om skatteplikt inträder för första gången under år 2002 för

 1. en sådan personbil eller buss som har en tjänstevikt överstigande 2 470 kilogram men en högsta totalvikt om 3 500 kilogram, eller

 2. en sådan lastbil som har en tjänstevikt överstigande 1 275 kilogram men en högsta totalvikt om 3 500 kilogram

och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, skall ett belopp om 1 500 kronor avräknas från fordonsskatten.

Belopp som avses i första stycket avräknas efter hand vid påförandet av fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2006.

SFS 2001:1129

15 §

Om ett fordons beskaffenhet ändras så att fordonsskatt skall utgå med ett högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden efter den under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde.

Om ett fordons användning ändras så att fordonsskatt skall utgå med ett högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad då ändringen skedde. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden efter den då ändringen skedde.

Betalning och återbetalning av skatt

16 §

Om inte annat följer av andra eller tredje stycket, skall fordonsskatten betalas av den som är skattskyldig för fordonet vid ingången av den kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha betalats.

När ett fordon blir skattepliktigt skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten inträdde. Sker ändring som avses i 15 §, skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett eller, i fråga om ändrad användning av fordon, när användningen ändrades.

Fordonsskatt som fastställs genom beslut om efterbeskattning skall betalas av den som var skattskyldig under den tid skatten avser.

17 §

Upphör skatteplikten för ett fordon under tid för vilken fordonsskatt har betalats, återbetalas den överskjutande skatten till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde.

Sänks skatten i fall som avses i 15 §, återbetalas den överskjutande skatten till den som var skattskyldig när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller, om sänkningen beror av ändrad användning, när användningen ändrades.

18 §

Skall fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i denna lag utgå med ett annat belopp än tidigare och har fordonsskatt beslutats för tiden efter ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser, skall tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för ändringen till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har beslutats för skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma tid skall överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas.

Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen skall betala tillkommande skattebelopp och är berättigad till återbetalning av överskjutande skattebelopp.

19 §

Skattebelopp enligt 18 § som understiger 100 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller.

Traktorer m.m.

20 §

Traktorer indelas i skattehänseende i klass I (trafiktraktorer) och klass II (jordbrukstraktorer).

21 §

En traktor hänförs, om annat inte sägs i 22 §, till klass I om den har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport på väg som inte är enskild.

Som traktor klass I beskattas också en traktor som

 1. är en till traktor ombyggd bil, eller 2. är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

SFS 1992:1731

22 §

Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras till klass II.

Till klass II hänförs också en traktor enligt 21 § första stycket om den

 1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, när det gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller

 2. används endast för transporter som är begränsade till

  a. transport av endast traktorn med förare,

  b. godsbefordran vid passage över väg,

  c. befordran av gods som är lastat på traktorn,

  d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

SFS 1989:702

23 §

Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas på sådant sätt att den blir att anse som en trafiktraktor, skall fordonsskatt betalas enligt bilaga 1 för trafiktraktorer. Fordonsskatten skall vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod om 15 dagar. För den tid fordonsskatt betalats får traktorn användas som en trafiktraktor.

SFS 2001:959

24 §

Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är registrerade här i landet, utgår fordonsskatt med två gånger det belopp som annars skulle ha utgått för traktorn.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte för sådana fordon som anges i 21 § andra stycket 2 .

SFS 1989:702

25 §

Ett motorredskap är att anse som en jordbrukstraktor, om det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000 kilogram.

Om en bil har byggts om till motorredskap klass II, beskattas den dock som trafiktraktor. Detsamma gäller för motorredskap med tjänstevikt över 2 000 kilogram som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 22 § andra stycket.

Andra motorredskap än de som avses i första och andra styckena beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 2.

SFS 2001:959

25 a §

En tung terrängvagn är att anse som en jordbrukstraktor om den inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda. Detsamma gäller om en tung terrängvagn endast används på sätt som anges i 22 § andra stycket 1 eller 2 a, b eller d.

Andra tunga terrängvagnar än de som avses i första stycket beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 3.

SFS 2001:959

26 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

26 a §

Skyldighet enligt 26 § att förse kilometerskattepliktigt fordon med kilometerräknarapparatur skall inte gälla fordon, som första gången blir kilometerskattepliktigt efter utgången av mars månad 1993.

Om det efter utgången av mars månad 1993 visas att kilometerräknaren på ett fordon har upphört att vara i föreskrivet skick, finns det inte längre skyldighet enligt 26 § att förse fordonet med kilometerräknarapparatur.

Saknar ett fordon kilometerräknarapparatur i de i första eller andra styckena angivna fallen, skall kilometerskatten beräknas enligt bestämmelserna i 41 §.

I fall som avses i första eller andra styckena behöver fordonet inte vara försett med kilometerskattemärke enligt 28 §.

SFS 1992:1441

27 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

28 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

29 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

30 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

31 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

32 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

33 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

34 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

35 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

Skattebeslut m.m.

Beslut genom automatisk databehandling

36 §

Fordonsskatt beslutas, om inte annat följer av 37–39 §§ och 41 §, genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Om det i vägtrafikregistret saknas uppgifter som behövs för bestämmandet av skatten, bestäms den enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt första stycket kan begära omprövning enligt 37–39 §§.

Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om skatt enligt första stycket.

SFS 2001:567

Omprövning av beslut m.m.

37 §

Om granskning, revision eller något annat förhållande föranleder det eller den skattskyldige begär det, får beskattningsmyndigheten ompröva beslut om skatt enligt 36 § och även i övrigt besluta om fastställande av skatt. Beskattningsmyndigheten skall ompröva sitt beslut, om den skattskyldige begär det eller skäl annars föreligger. Omprövning får dock inte ske, om slutligt beslut beträffande skatten har meddelats enligt 38 §.

Ett omprövningsbart beslut får inte meddelas senare än tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Om den skattskyldige begär ett beslut senare än två månader före utgången av den angivna tiden, skall framställningen anses som en begäran om slutligt beslut.

Ett omprövningsbart beslut får inte överklagas. Av beslutet skall framgå att den skattskyldige kan få ett slutligt beslut enligt 38 §.

38 §

Beskattningsmyndigheten skall meddela slutligt beslut om skatt, om den skattskyldige begär det inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Slutligt beslut skall meddelas även om begäran härom kommer in senare men inom två månader från den dag då den skattskyldige har fått del av ett beslut enligt 37 §. Om det finns särskilda skäl, får slutligt beslut meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända även om den skattskyldige inte har begärt det.

Sedan slutligt beslut har meddelats för en viss skatteperiod eller ett visst skatteår får beslut enligt första stycket inte meddelas för samma period eller år.

SFS 1995:1201

39 §

Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut enligt 36 § på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten har övergått till ny ägare, skall framställningen göras hos beskattningsmyndigheten senast 30 dagar efter den dag då skatten senast skulle ha betalats. Har den skattskyldige erhållit krav på skatten först sedan den skulle ha betalats, räknas dock tiden från mottagningsdagen.

Beslut som beskattningsmyndigheten meddelar med anledning av en begäran enligt första stycket skall anses som ett slutligt beslut.

40 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

Beräkning av skatt efter skälig grund

41 §

Kan skatten inte bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret eller på grundval av verkställd utredning, skall den beräknas efter skälig grund.

SFS 2001:567

Beslut om efterbeskattning

42 §

Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fastställa den ytterligare fordonsskatt som skall betalas i de fall skatt har undandragits genom att

 1. ett fordon har brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och avställning av fordon,

 2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten inte har gjorts,

 3. oriktig uppgift har lämnats i anmälan eller ansökan till registrerings- eller beskattningsmyndigheten eller annars under förfarandet till ledning för beskattningen,

 4. fordonet inte har undergått föreskriven registreringsbesiktning efter ändring som avses i 15 §, eller

 5. oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

Vid efterbeskattning får 41 § tillämpas.

SFS 1992:1440

43 §

Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning sedan slutligt beslut om skatt har meddelats eller, om så inte skett, när slutligt beslut inte längre kan meddelas. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft.

Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 21 kap. 17–20 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Om den skattskyldige har avlidit, skall efterbeskattningen påföras dödsboet.

SFS 2002:410

44 §

Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma skatteår, skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna.

Rättelse på grund av skrivfel m.m.

45 §

Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett beslut om efterbeskattning har blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall myndigheten meddela beslut om rättelse, om inte beslut om fastställande av skatt kan meddelas enligt 37 §.

Har den skatt som bestämts genom automatisk databehandling enligt 36 § blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid databehandlingen, får den myndighet hos vilken databehandlingen utförts besluta om rättelse.

Skattetillägg

46 §

Har den som är skattskyldig undandragit skatt på sätt som anges i 42 §, skall han i samband med beslut enligt 37 eller 38 § eller vid beslut om efterbeskattning påföras en särskild avgift (skattetillägg). Skattetillägget är tjugo procent av det skattebelopp som undandragits.

Om den skattskyldige i ett mål om skatt skriftligen lämnat en uppgift och det klart framgår att uppgiften är oriktig, skall han påföras skattetillägg med tjugo procent av den skatt som inte skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits.

SFS 2003:215

47 §

I fråga om skattetillägg skall 15 kap. 7, 10, 12, 13 och 15 §§ samt 21 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas.

Beslutas om ändring av tidigare beslut om skatt, skall även därav föranledd nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas.

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om skattetillägg skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tillägget inte kommer att tas ut.

SFS 2003:1196

48 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

49 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

50 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

Betalning av skatt

Betalningstider m.m.

51 §

Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall betalas under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (uppbördsmånaden).

Om fordonet har blivit skattepliktigt efter ingången av uppbördsmånaden, skall fordonsskatten betalas senast tre veckor efter skattepliktens inträde.

Om skatten enligt 15 § skall utgå med ett högre belopp än tidigare, skall skatten betalas

 1. när det gäller ändring av fordonets beskaffenhet, senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett,

 2. när det gäller ändring av fordonets användning, senast tre veckor efter den dag då ändringen skedde.

Om fordonsskatt i de fall som avses i andra stycket skall betalas för högst en kalendermånad under skatteåret eller skatteperioden, skall fordonsskatt för närmast följande skatteår eller skatteperiod betalas samtidigt.

52 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

53 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från 51 § för vissa grupper av fordon.

SFS 1992:1440

54 §

Tillkommande skatt enligt 18 § skall betalas senast en månad efter det att skatteändringen har trätt i kraft.

55 §

Skatt som har fastställts enligt 37–39 §§ , 41–42 §§ eller genom beslut om rättelse enligt 45 § första stycket skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.

SFS 1992:1440

56 §

Närmare föreskrifter om uppbörd av fordonsskatt meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1992:1440

Avrundning av belopp

57 §

Vid beräkning av skatt, skattetillägg eller dröjsmålsavgift enligt 62 § som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller.

SFS 1992:644

Inbetalning av skatt

58 §

Skatten betalas genom insättning på särskilt konto.

Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller gireringshandlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

SFS 1993:1707

Anstånd med betalningen

59 §

Är den skattskyldiges skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller någon annan omständighet som han inte kunnat råda över och föreligger det synnerligen ömmande omständigheter, kan beskattningsmyndigheten efter ansökan från den skattskyldige medge anstånd med betalningen av den skatt som skall betalas närmast efter det att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller en del av den. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad då skatten skall betalas.

Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden förändrats väsentligt sedan anståndet beviljades, skall anståndet omprövas.

60 §

Om ett beslut om skatt har överklagats eller skatten annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av beskattningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten. Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall då tillämpas.

SFS 2002:410

60 a §

Även om förutsättningarna i 60 § inte är uppfyllda skall beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige bevilja anstånd med inbetalning av skattetillägget, om den skattskyldige har begärt omprövning av eller till länsrätten överklagat skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget. Detta gäller dock inte vid begäran om omprövning, om den skattskyldige tidigare har beviljats anstånd med skattetillägget enligt denna paragraf för beskattningsmyndighetens omprövning avseende samma fråga.

Anståndstiden får bestämmas till den dag då beskattningsmyndigheten har fattat beslut i omprövningsärendet eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut eller, vid överklagande till länsrätten, till den dag då länsrätten har meddelat beslut med anledning av överklagandet eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut.

SFS 2003:215

Dröjsmålsavgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-0644

61 §

En avgift (dröjsmålsavgift) skall tas ut om skatten inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

Har anstånd med betalning av skatten medgetts enligt 59 eller 60 §, tas dröjsmålsavgift ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast vid anståndstidens utgång.

SFS 1992:644

62 §

Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

SFS 1997:534

63 §

Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om skattebeslut i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse.

SFS 1992:644

Brukandeförbud på grund av obetald skatt

64 §

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag. Fordonet får dock användas, om det är fråga om

 1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,

 2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 42 § eller avser ytterligare skatt som beslutats efter ägarbytet,

 3. skatt för vilken anstånd med betalningen föreligger.

Om det finns särskilda skäl, får beskattningsmyndigheten medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket.

SFS 1992:1440

65 §

Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, får det brukas av den nye ägaren även om fordonsskatt, som tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

SFS 1992:1440

Indrivning och återbetalning av skatt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1993-0913

66 §

Om skatten inte betalas i rätt tid skall den lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Fordonsskatt som skulle ha betalats men inte har betalats får sättas ned genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Vid återbetalning av fordonsskatt skall räknas av endast sådan fordonsskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats samt dröjsmålsavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt och sådana avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som uppbärs i samband med uppbörd av fordonsskatt. I fråga om avräkningen skall 37, 38, 45 och 84 §§ tillämpas.

Begäran om omprövning eller överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt.

SFS 2001:567

Skattekontroll

67 §

Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

SFS 2003:654

68 §

[har upphävts genom lag (1998:191).]

SFS 1998:191

Återbetalning av skatt för fordon som använts utomlands

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-1440

69 §

[Upphävd g. Lag (2003:1196).]

SFS 2003:1196

70 §

[Upphävd g. Lag (2003:1196).]

SFS 2003:1196

70 a §

Om en lastbil eller en släpvagn har transporterats på järnväg inom Sverige får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge återbetalning av hela eller halva den fordonsskatt som har betalats för fordonet för det skatteår då transporten ägt rum.

Har fordonet transporterats på järnväg sammanlagt minst 120 dygn under skatteåret återbetalas hela fordonsskatten. Har fordonet transporterats på järnväg under minst 60 dygn men mindre än 120 dygn återbetalas halva fordonsskatten.

Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig för fordonet vid utgången av skatteåret eller, om skatteplikten för fordonet upphört dessförinnan av annan anledning än avställning, den som då var skattskyldig för fordonet. Ansökan om återbetalning tas upp till prövning endast om den har kommit in till beskattningsmyndigheten inom fyra månader efter skatteårets utgång. För beskattningsmyndighetens beslut tillämpas 37 och 38 §§.

SFS 1992:1440

71 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

72 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

73 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

74 §

[Upphävd g. Lag (2003:1196).]

SFS 2003:1196

75 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

76 §

Har återbetalning av skatt skett med för högt belopp till följd av oriktig uppgift som lämnats av den skattskyldige, skall den skattskyldige betala tillbaka vad han fått för mycket.

I fråga om åtgärd för uttagande av vad som skall betalas tillbaka enligt första stycket gäller bestämmelserna om skattebeslut och efterbeskattning i tillämpliga delar.

SFS 1992:1440

Straffbestämmelser m.m.

77 §

[har upphävts genom lag (1992:1440).]

SFS 1992:1440

Brukande trots obetald skatt m.m.

78 §

Brukas ett fordon i strid mot 64 § och har två månader förflutit från den dag då den skatt som har föranlett brukandeförbudet senast skulle ha betalats, skall polisman ta hand om fordonets registreringsskyltar.

Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

79 §

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas i strid mot 64 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller även när ett avställt fordon brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 64 § om fordonet hade varit skattepliktigt.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas på annat sätt i strid mot 64 §, döms till penningböter.

SFS 1999:1322

80 §

Den som brukar någon annans fordon utan lov döms i ägarens ställe enligt 79 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett.

81 §

Bestämmelserna i 79 § gäller även föraren, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574).

SFS 2002:578

82 §

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men sker detta ändå på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Vägverket på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

SFS 1995:1201

83 §

[har upphävts genom lag (1996:672).]

SFS 1996:672

Överklagande

Överklagande i vanlig ordning

84 §

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 64 § andra stycket eller 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får hos allmän förvaltningsdomstol överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagande skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.

SFS 2003:654

84 a §

Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får inte överklagas.

Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd med att betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd.

SFS 2003:654

85 §

Om det begärs omprövning enligt 37 eller 39 § eller om beslut enligt 38 , 39 eller 42 § eller enligt 45 § första stycket överklagas befriar detta inte den skattskyldige från att i behörig ordning betala skatten.

Överklagande i särskild ordning

86 §

Den skattskyldige får överklaga ett beslut i särskild ordning om

 1. skatten har fastställts i strid med bestämmelserna om vem som är skattskyldig eller om vad som är skattepliktigt,

 2. skatten har fastställts mer än en gång för samma skattepliktiga förhållande,

 3. skatten har fastställts till ett belopp som väsentligt överstiger vad som rätteligen borde ha utgått och detta beror på att den skattskyldige underlåtit att lämna uppgifter som han varit skyldig att lämna eller det har föranletts av felaktighet i en uppgift som han har lämnat eller i en uppgift eller handling som har legat till grund för en sådan uppgift, eller

 4. skatten borde ha fastställts till ett väsentligt lägre belopp på grund av någon annan omständighet eller något annat bevis som den skattskyldige åberopar.

Ett överklagande enligt 3 eller 4 får tas upp till prövning endast om det kan grundas på en omständighet eller ett bevis som det saknades kännedom om när skatten fastställdes och det framstår som ursäktligt att den som söker rättelse inte på annat sätt har åberopat omständigheten eller beviset för att få rättelse.

87 §

Överklagande i särskild ordning får göras senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända.

Överklagande i särskild ordning prövas av länsrätten. Har länsrätten beslutat om skatten, prövas överklagandet av kammarrätten. Har kammarrätten eller regeringsrätten beslutat om skatten, prövas överklagandet av regeringsrätten.

Regeringsrätten, kammarrätten och länsrätten får, om överklagande som gjorts i särskild ordning skall tas upp till prövning, förordna att målet skall vidare handläggas av beskattningsmyndigheten.

Vid överklagande av beslut som har meddelats i anledning av överklagande i särskild ordning gäller vad som i denna lag i övrigt föreskrivs om överklagande av beslut om fastställande av skatt.

Befrielse från skatt i vissa fall

88 §

Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt enligt denna lag eller medge att traktor, som enligt denna lag skall höra till klass I, hänförs till klass II. Medges nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt, får medgivandet avse även på skatten belöpande skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift.

SFS 1992:1440

89 §

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare befrielse från skatteplikt för fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock inte för personbil och inte heller för sådan buss eller för sådan lastbil med skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrivs av annan än staten eller kommun.

Bilaga 1

Bilaga 1 till fordonsskattelagen (1988:327)

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0958

Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt, kilogram

Skatt, kronor

 
 
 
 

grundbelopp

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen

A

 

Motorcyklar

 
 
 
 
 

1

 

Tvåhjulig motorcykel utan sidvagn

 

0–

 

75

 

110

 

0

 
 
 

76–

 
 

137

 

0

 

2

 

Annan motorcykel

 

0–

 
 

220

 

0

 

B

 

Personbilar

 
 
 
 
 

1

 

Personbil som inte kan drivas med dieselolja

 

0–

 

900

 

720

 

0

 
 
 

901–

 
 

903

 

183

 

2

 

Personbil som kan drivas med dieselolja

 

0–

 

900

 

2 290

 

0

 
 
 

901–

 
 

2 870

 

580

 

C

 

Bussar

 
 
 
 
 

1

 

Bussar som inte kan drivas med dieselolja

 

0–

 

1 300

 

720

 

0

 
 
 

1 301–

 

1 600

 

771

 

51

 
 
 

1 601–

 

3 000

 

963

 

90

 
 
 

3 001–

 

3 500

 

2 205

 

0

 
 
 

3 501–

 
 

984

 

0

 

2

 

Bussar som kan drivas med dieselolja

 
 
 
 
 
 

2.1 Bussar med en högsta skattevikt av 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja

 

0–

 

1 600

 

1 613

 

0

 
 

1 601–

 

3 000

 

1 736

 

123

 
 

3 001–

 

3 500

 

3 461

 

0

 
 

2.2 Bussar med en skattevikt överstigande 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja

 
 
 
 
 
 

2.2.1 med två hjulaxlar

 

3 501–

 

6 000

 

2 510

 

21

 
 
 

6 001–

 

10 000

 

3 089

 

24

 
 
 

10 001–

 

13 000

 

4 037

 

76

 
 
 

13 001–

 

16 000

 

6 303

 

289

 
 
 

16 001–

 
 

14 893

 

460

 
 

2.2.2 med tre hjulaxlar

 

3 501–

 

6 000

 

2 315

 

20

 
 
 

6 001–

 

13 000

 

2 819

 

19

 
 
 

13 001–

 

18 000

 

4 169

 

165

 
 
 

18 001–

 

19 000

 

12 397

 

109

 
 
 

19 001–

 

20 000

 

13 492

 

209

 
 
 

20 001–

 

22 000

 

15 583

 

290

 
 
 

22 001–

 

23 000

 

21 382

 

132

 
 
 

23 001–

 

24 000

 

22 675

 

302

 
 
 

24 001–

 
 

25 701

 

240

 
 

2.2.3 med fyra eller flera hjulaxlar

 

3 501–

 

6 000

 

2 315

 

20

 
 
 

6 001–

 

13 000

 

2 819

 

19

 
 
 

13 001–

 

24 000

 

4 169

 

100

 
 
 

24 001–

 
 

15 185

 

147

 

D

 

Lastbilar

 
 
 
 
 

1

 

Lastbil som inte kan drivas med dieselolja

 

0–

 

1 300

 

720

 

0

 
 
 

1 301–

 

1 600

 

771

 

51

 
 
 

1 601–

 

3 000

 

963

 

90

 
 
 

3 001–

 

3 500

 

2 205

 

0

 
 
 

3 501–

 
 

984

 

0

 

2

 

Lastbil som kan drivas med dieselolja

 
 
 
 
 
 

2.1 Lastbil med en högsta skattevikt av 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja

 

0–

 

1 600

 

1 613

 

0

 
 
 

1 601–

 

3 000

 

1 736

 

123

 
 
 

3 001–

 

3 500

 

3 461

 

0

 
 

2.2 Lastbilar med en skattevikt överstigande 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja

 
 
 
 
 
 

2.2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.1.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

2 051

 

55

 
 
 

6 001–

 

10 000

 

3 426

 

66

 
 
 

10 001–

 

14 000

 

6 066

 

169

 
 
 

14 001–

 
 

12 842

 

298

 
 

2.2.1.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

9 999

 

400

 

0

 
 
 

10 000–

 

12 999

 

632

 

10

 
 
 

13 000–

 

13 999

 

1 474

 

74

 
 
 

14 000–

 
 

2 318

 

298

 
 

2.2.2 med anordning för påhängsvagn med tre eller flera hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.2.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 791

 

69

 
 
 

6 001–

 

11 000

 

3 525

 

79

 
 
 

11 001–

 

15 000

 

7 485

 

101

 
 
 

15 001–

 

18 000

 

11 533

 

119

 
 
 

18 001–

 

23 000

 

15 097

 

217

 
 
 

23 001–

 
 

25 932

 

185

 
 

2.2.2.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

13 999

 

500

 

0

 
 
 

14 000–

 

14 999

 

500

 

49

 
 
 

15 000–

 

17 999

 

1 009

 

119

 
 
 

18 000–

 

22 999

 

4 573

 

217

 
 
 

23 000–

 
 

15 408

 

185

 
 

2.2.3 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.3.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 565

 

4

 
 
 

6 001–

 

10 000

 

1 677

 

29

 
 
 

10 001–

 

14 000

 

2 821

 

98

 
 
 

14 001–

 

17 000

 

6 737

 

175

 
 
 

17 001–

 
 

11 984

 

229

 
 

2.2.3.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

12 999

 

300

 

0

 
 
 

13 000–

 

13 999

 

800

 

30

 
 
 

14 000–

 

14 999

 

1 100

 

30

 
 
 

15 000–

 

17 399

 

2 307

 

2

 
 
 

17 400–

 
 

2 376

 

229

 
 

2.2.4 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.4.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 444

 

4

 
 
 

6 001–

 

11 000

 

1 556

 

14

 
 
 

11 001–

 

15 000

 

2 271

 

77

 
 
 

15 001–

 

18 000

 

5 351

 

136

 
 
 

18 001–

 
 

9 443

 

172

 
 

2.2.4.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

7 000–

 

16 999

 

500

 

0

 
 
 

17 000–

 

18 999

 

1 000

 

0

 
 
 

19 000–

 

19 999

 

1 212

 

109

 
 
 

20 000–

 
 

2 359

 

172

 
 

2.2.5 utan draganordning med två hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.5.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 565

 

4

 
 
 

6 001–

 

10 000

 

1 677

 

29

 
 
 

10 001–

 

14 000

 

2 821

 

98

 
 
 

14 001–

 

17 000

 

6 737

 

175

 
 
 

17 001–

 
 

11 984

 

229

 
 

2.2.5.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–

 

14 999

 

300

 

59

 
 
 

15 000–

 

15 999

 

2 307

 

160

 
 
 

16 000–

 

16 999

 

3 923

 

175

 
 
 

17 000–

 
 

5 670

 

229

 
 

2.2.6 utan draganordning med tre hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.6.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 444

 

4

 
 
 

6 001–

 

11 000

 

1 556

 

14

 
 
 

11 001–

 

15 000

 

2 271

 

77

 
 
 

15 001–

 

18 000

 

5 351

 

136

 
 
 

18 001–

 
 

9 443

 

172

 
 

2.2.6.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–

 

15 999

 

500

 

0

 
 
 

16 000–

 

16 999

 

500

 

125

 
 
 

17 000–

 

17 999

 

1 757

 

136

 
 
 

18 000–

 
 

3 129

 

172

 
 

2.2.7 utan draganordning med fyra eller flera hjulaxlar

 
 
 
 
 
 

2.2.7.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

3 501–

 

6 000

 

1 444

 

4

 
 
 

6 001–

 

11 000

 

1 556

 

14

 
 
 

11 001–

 

15 000

 

2 271

 

77

 
 
 

15 001–

 

18 000

 

5 351

 

136

 
 
 

18 001–

 
 

9 443

 

172

 
 

2.2.7.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 

12 000–

 

18 999

 

1 229

 

0

 
 
 

19 000–

 

19 999

 

1 229

 

113

 
 
 

20 000–

 
 

2 359

 

172

 

E

 

Traktorer m.m.

 
 
 
 
 

1

 

Traktor klass I (trafiktraktor)

 

0–

 

1 300

 

370

 

0

 
 
 

1 301–

 

3 000

 

425

 

55

 
 
 

3 001–

 

7 000

 

1 360

 

95

 
 
 

7 001–

 
 

5 160

 

168

 

2

 

Motorredskap som inte beskattas enligt punkt 1

 

2 001–

 
 

1 000

 

0

 

3

 

Tung terrängvagn med två hjulaxlar

 

2 001–

 

6 000

 

300

 

35

 
 
 

6 001–

 

14 000

 

1 700

 

70

 
 
 

14 001–

 
 

7 300

 

200

 
 

med tre eller flera hjulaxlar

 

2 001–

 

6 000

 

300

 

30

 
 
 

6 001–

 

14 000

 

1 500

 

50

 
 
 

14 001–

 

18 000

 

5 500

 

130

 
 
 

18 001–

 
 

10 700

 

170

 

F

 

Släpvagnar

 
 
 
 
 

1

 

Släpvagnar med skattevikt högst 3 000 kilogram

 

0–

 

1 000

 

150

 

0

 
 
 

1 001–

 

3 000

 

170

 

21

 

2

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil 1)

1)

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja, tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafiktraktor, av ett motorredskap som beskattas som en trafiktraktor eller av en tung terrängvagn som beskattas enligt E4 tas skatt ut enligt 4.) som inte kan drivas med dieselolja

 
 
 
 
 
 

med en hjulaxel

 

3 001–

 
 

580

 

11

 
 

med två hjulaxlar

 

3 001–

 

13 000

 

580

 

9

 
 
 

13 001–

 
 

1 480

 

0

 
 

med tre eller flera hjulaxlar

 

3 001–

 

13 000

 

580

 

6

 
 
 

13 001–

 
 

1 180

 

0

 

3

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som kan drivas med dieselolja, om det är fråga om

 
 
 
 
 
 

3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjulaxel

 

3 001–

 

5  000

 

630

 

78

 
 
 

5 001–

 

8 000

 

2 190

 

107

 
 
 

8  001–

 
 

5 400

 

198

 
 

med två eller flera hjulaxlar

 

3 001–

 

8 000

 

610

 

42

 
 
 

8 001–

 

11 000

 

2 710

 

76

 
 
 

11 001–

 

14 000

 

4 990

 

114

 
 
 

14 001–

 
 

8 410

 

160

 
 

3.2 andra släpvagnar med en hjulaxel

 

3 001–

 

8 000

 

320

 

36

 
 
 

8 001–

 
 

2 120

 

64

 
 

med två hjulaxlar

 

3 001–

 

8 000

 

310

 

23

 
 
 

8 001–

 

11 000

 

1 460

 

38

 
 
 

11 001–

 

14 000

 

2 600

 

58

 
 
 

14 001–

 

17 000

 

4 340

 

76

 
 
 

17 001–

 
 

6 620

 

84

 
 

med tre eller flera hjulaxlar

 

3 001–

 

11 000

 

300

 

14

 
 
 

11 001–

 

17 000

 

1 420

 

30

 
 
 

17 001–

 

25 000

 

3 220

 

50

 
 
 

25 001–

 
 

7 220

 

65

 

4

 

Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en trafiktraktor 2) eller ett motorredskap 3) som beskattas som en trafiktraktor eller av en tung terrängvagn 4) som beskattas enligt E 4

2)

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3.

3)

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3.

4)

Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3.

 
 
 
 
 
 

med en hjulaxel

 

3 001–

 

8 000

 

550

 

45

 
 
 

8 001–

 
 

2 800

 

120

 
 

med två hjulaxlar

 

3 001–

 

8 000

 

550

 

20

 
 
 

8 001–

 

11 000

 

1 550

 

50

 
 
 

11 001–

 

17 000

 

3 050

 

170

 
 
 

17 001–

 
 

13 250

 

250

 
 

med tre eller flera hjulaxlar,

 

3 001–

 

11 000

 

550

 

20

 
 
 

11 001–

 

14 000

 

2 150

 

40

 
 
 

14 001–

 

20 000

 

3 350

 

75

 
 
 

20 001–

 

25 000

 

7 850

 

105

 
 
 

25 001–

 

30 000

 

13 100

 

120

 
 
 

30 001–

 
 

19 100

 

45

 

SFS 2005:958

Bilaga 2

Bilaga 2 till fordonsskattelagen (1988:327).

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1996-0955

Förteckning över kommuner som avses i 14 §

Värmlands län

Torsby

Dalarnas län

Malung

Vansbro

Älvdalen

Gävleborgs län

Ljusdal

Västernorrlands län

Sollefteå

Ånge

Jämtlands län

Berg

Bräcke

Härjedalen

Krokom

Ragunda

Strömsund

Åre

Västerbottens län

Bjurholm

Dorotea

Lycksele

Malå

Norsjö

Sorsele

Storuman

Vilhelmina

Vindeln

Vännäs

Åsele

Norrbottens län

Arjeplog

Arvidsjaur

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Pajala

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

SFS 1996:955

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:327

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989, då vägtrafikskattelagen (1973:601) skall upphöra att gälla.

2. Om inte annat följer av 3–5 gäller den gamla lagen fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande.

3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36–45 §§ tillämpas efter ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens ikraftträdande.

4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket tillämpas.

6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.

7. För tiden d. 1 jan. 1989–d. 30 juni 1989 gäller bilagorna 1 och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya lagen.

SFS 1989:702

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. Lagen träder dock i kraft d. 1 jan. 1991 såvitt gäller

1) föreskrifterna om fordonsskatt för traktor klass II (jordbrukstraktor),

2) föreskrifterna om fordonsskatt för motorredskap om motorredskapet är inrättat som mobilkran, och

3) föreskrifterna om beskattning av ett fordon som är särskilt konstruerat för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

SFS 1990:403

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1990:1195

(Utkom d. 19 dec. 1990.)

SFS 1992:644

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om vägtrafikskatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet beräknas enligt äldre föreskrifter.

SFS 1992:883

(Utkom d. 30 juni 1992.)

SFS 1992:1440

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 70 a § d. 1 jan. 1993, och i övrigt d. 1 okt. 1993.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före d. 1 okt. 1993.

3. Skyldig att betala kilometerskatt för fordon, som har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan närmast föregående avstämpling som har legat till grund för beräkning av kilometerskatt och utgången av september månad 1993, är den som ägde fordonet vid ingången av oktober månad 1993.

4. Regeringen får förordna att den sista uppbörden av kilometerskatt får avse annan tid än skatteperiod.

5. Närmare föreskrifter om uppbörd i samband med upphörandet av bestämmelserna om kilometerskatt meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

6. Äldre bestämmelser i 64 och 65 §§ om brukandeförbud på grund av obetald kilometerskatt gäller även efter den 1 oktober 1993.

7. Om ett dieseldrivet motorfordon som den 1 oktober 1993 ägs av en handikappad är befriat från skatteplikt enligt äldre bestämmelser i 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601), skall särskilt bidrag utgå till fordonets ägare. Bidraget skall utgå så länge fordonet enligt bestämmelserna i lagen (1988:356) om ändring i nämnda lag är befriat från fordonsskatteplikt, och motsvara för år räknat skatten enligt lagen ( 1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter på en kvantitet av 700 liter dieselolja. Närmare föreskrifter om bidraget meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

8. Används kilometerskattepliktigt fordon utomlands enligt 72 § andra eller tredje stycket den 1 oktober 1993 medges avräkning av kilometerskatt i enlighet med bestämmelserna i 71–73 §§ för körsträcka som tillryggalagts under tid fram till nämnda dag efter särskild ansökan, under förutsättning att bestämmelserna i 74 och 75 §§ iakttagits vid utresan. Ansökan som avses i första stycket skall göras hos beskattningsmyndigheten. Den skall ha kommit in dit inom fyra månader efter det att fordonet återförts till Sverige.

9. Bestämmelsen i 70 a § tillämpas i fråga om järnvägstransporter som har påbörjats den 1 januari 1993 eller senare.

SFS 1992:1441

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993 och upphör att gälla den 1 oktober samma år. Lagen är dock även därefter tillämplig på förhållanden som hänför sig till den tid lagen varit i kraft.

SFS 1992:1731

(Utkom 30 december 1992.)

SFS 1993:913

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

SFS 1993:1707

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

SFS 1994:303

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1994:1777

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft 1 januari 1995.)

SFS 1994:1792

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, och tillämpas i fråga om fordon för vilka försäljningsskatt tas ut enligt lagen ( 1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon i dess lydelse från och med den 1 januari 1995.

SFS 1995:1201

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Om begäran om omprövning eller slutligt beslut eller ansökan i någon annan fråga enligt denna lag har kommit in före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller också om talan om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt har väckts före ikraftträdandet och vid överklagande enligt 84 § av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

4. Överklagande enligt 86 § av beslut som meddelats av en länsstyrelse skall efter ikraftträdandet ges in till Skattemyndigheten i Örebro.

5. Vid tillämpning av äldre bestämmelser efter ikraftträdandet fullgörs allmänna ombudets uppgifter av Riksskatteverket.

Lag (1998:245).

SFS 1996:672

83 § samt rubriken närmast före 83 § har upphört att gälla vid utgången av juni 1996.

SFS 1996:834

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1996:955

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

SFS 1996:1409

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1997:534

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter i 60 § gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före den 1 januari 1998.

SFS 1997:1138

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 1998:191

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1998:245

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1998:387

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 1999:692

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999 och tillämpas i fråga om fordon som blir skattepliktiga första gången efter den 30 juni 1999.

SFS 1999:1065

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. I fråga om personbil, buss med en skattevikt av högst 3 500 kilogram eller lastbil med en skattevikt av högst 3 500 kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt bilaga 4 till bilavgasförordningen (1991:1481) i dess lydelse före den 15 juli 1999, gäller 14 a § i sin äldre lydelse. Detta gäller dock endast om ett sådant fordon blivit skattepliktigt före den 1 januari 2000.

SFS 1999:1322

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2000:474

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Bestämmelserna i 14 b § tillämpas på bilar som blir skattepliktiga första gången från och med den 1 januari 2000. För dessa bilar återbetalas erlagd fordonsskatt för perioden den 1 januari–30 juni 2000 till den som är skattskyldig när lagen träder i kraft, med avdrag för belopp som under denna period återbetalats på grund av avställning och avregistrering. Understiger återbetalningsbeloppet 100 kronor skall ingen återbetalning ske.

SFS 2000:1325

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1430

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2001:567

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:959

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1082

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före lagens ikraftträdande.

SFS 2001:1129

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före lagens ikraftträdande.

SFS 2002:410

Denna lag träder i kraft d.1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:578

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003

SFS 2003:215

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. Den nya lydelsen av 46 och 47 §§ tillämpas första gången på skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjas efter utgången av år 2003.

Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla för tidigare skatteår och skatteperioder.

SFS 2003:337

(Utkom d. 16 juni 2003.)

SFS 2003:654

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre föreskrifter i 84 § första och fjärde styckena gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.

3. Äldre föreskrifter i 84 a § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

SFS 2003:1196

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

De upphävda paragraferna skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Äldre bestämmelser i 47 § gäller fortfarande för skatteår och skatteperioder som påbörjats före utgången av år 2003.

SFS 2004:1036

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:958

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.