Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Skatteavtal Turkiet

Utfärdad: 1988-05-26

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som Sverige och Turkiet undertecknade den 21 januari 1988 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

[Upphävd g. Lag (2011:1331).]

SFS 2011:1331

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

 

Översättning

 

Agreement between the Kingdom of Sweden and the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

 

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

 

The Kingdom of Sweden and the Republic of Turkey desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income have agreed as follows:

 

Konungariket Sverige och Republiken Turkiet som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one o both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter, som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 

a) in the case of the Republic of Turkey:

 

a) beträffande Republiken Turkiet:

 

i) the income taxe (gelir vergisi);

 

1) inkomstskatten;

 

ii) the corporation tax (kurumlar vergisi);

 

2) bolagsskatten;

 

iii) the levy on behalf of the fund for the support of the defense industry (savunma sanayii destekleme fonu);

 

3) avgiften till fonden med uppgift att främja försvarsindustrin;

 

iv) the levy on behalf of the fund for the encouragement of social charity and solidarity (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu);

 

4) avgiften till fonden med uppgift att främja social välgörenhet och solidaritet;

 

v) the levy on behalf of the fund for business apprentices and for the improvement and enlargement of the business and technical training (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginalastirma fonu);

 

5) avgiften till fonden för affärspraktikanter och för att förbättra och utöka utbildningen inom affärsverksamhet och teknik;

 

(hereinafter referred to as ”Turkish tax”).

 

(i det följande benämnda ”turkisk skatt”).

 

b) in the case of the Kingdom of Sweden:

 

b) beträffande Konungariket Sverige:

 

i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors’ tax (sjömansskatten) och the coupon tax (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

ii) the tax on undistributed profits of companies (ersättningsskatten) and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding-up of a company (utskiftningsskatten);

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

 

iii) the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

iv) the communal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

4) den kommunala inkomstskatten;

 

v) the profit sharing tax (vinstdelningsskatten);

 

5) vinstdelningsskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall each year notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall varje år meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) i) The term ”Turkey” means the territory of the Republic of Turkey, including any area in which the laws of Turkey are in force, as well as the continental shelf over which Turkey has in accordance with international law, sovereign rights to explore and exploit its natural resources,

 

a) 1) ”Turkiet” åsyftar Republiken Turkiets territorium, däri inbegripet varje område där Turkiets lagar gäller, samt den kontinentalsockel vars naturtillgångar Turkiet enligt internationell rätt har suverän rätt att utforska och utvinna;

 

ii) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och, när uttrycket används i geografisk betydelse, omfattar det nationella territoriet, Sveriges territorialvatten samt andra havsområden över vilka Sverige enligt internationell rätt utövar suverän rätt eller jurisdiktion;

 

b) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Turkey or Sweden as the context requires;

 

b) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Turkiet eller Sverige beroende på sammanhanget;

 

c) the term ”tax” means any tax covered by Article 2 of this Agreement;

 

c) ”skatt” åsyftar varje skatt som omfattas av artikel 2 av detta avtal;

 

d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

f) the term ”registered office” means the legal head office registered under the Turkish Code of Commerce or the seat of the Board of Directors registered under Swedish law, as the case may be;

 

f) ”inregistrerat kontor” åsyftar det enligt lag upprättade huvudkontoret som inregistrerats enligt den turkiska handelslagen, respektive styrelsens säte registrerat enligt svensk lagstiftning;

 

g) the therm ”nationals” means:

 

g) ”medborgare” åsyftar:

 

i) in respect of Turkey, all individuals possessing the Turkish nationality from the ”Turkish Nationality Code”, and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Turkey;

 

1) beträffande Turkiet, alla fysiska personer som enligt den turkiska medborgarskapslagen innehar turkiskt medborgarskap och alla juridiska personer, handelsbolag och andra sammanslutningar som bildats enligt den lagstiftning som gäller i Turkiet;

 

ii) in respect of Sweden, all Swedish individuals and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden;

 

2) beträffande Sverige, alla fysiska personer och alla juridiska personer, handelsbolag och andra sammanslutningar som bildats enligt den lagstiftning som gäller i Sverige.

 

h) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

h) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

i) in Turkey, the Minister of Finance and Customs or his authorized representative,

 

1) i Turkiet, finans- och tullministern eller dennes behöriga ombud;

 

ii) in Sweden, the Minister of Finance or his authorized representative or the authority which is designated as competent authority for the purposes of this Agreement;

 

2) i Sverige, chefen för finansdepartementet eller dennes behöriga ombud eller den myndighet som utsetts att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

 

j) the term ”international traffic” means any transport by a ship, an aircraft or a road vehicle operated by an enterprise of a Contracting State except when the ship or aircraft or road vehicle is operated solely between places in the territory of Turkey or of Sweden.

 

j) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet, luftfartyget eller landsvägsfordonet används uteslutande mellan platser i Turkiet eller i Sverige.

 

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liabe to tax therein by reason of his domicile, residence, registered office, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund hemvist, bosättning, inregistrerat kontor, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its registered office is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sitt inregistrerade kontor.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning;

 

b) a branch;

 

b) filial;

 

c) an office;

 

c) kontor;

 

d) a factory;

 

d) fabrik;

 

e) a workshop;

 

e) verkstad;

 

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar;

 

g) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities continue for a period of more than six months.

 

g) byggnadsplats, anläggnings-, sammansättnings- eller installationsarbete eller övervakande verksamhet i samband därmed, men endast om arbetet eller verksamheten pågår mer än sex månader.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person   other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies   is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first- mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

 

4. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 5 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget, om denna person:

 

a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

 

a) i denna stat har och där regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn, såvida inte verksamheten som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt; eller

 

b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

 

b) utan att ha sådan fullmakt, regelmässigt i den förstnämnda staten innehar ett varulager från vilket han för företaget regelbundet levererar varor.

 

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, fishing places of every kind, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, alla slag av fiskeområden, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishments is situated or elsewhere. However, no such deduction will be allowed in respect of participations to the expenses and losses of the head office or other permanent establishments situated abroad nor in respect of amounts paid by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, interests, commissions or other similar payments.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för andel i huvudkontorets eller annat utomlands beläget fast driftställes omkostnader eller förluster och inte heller för belopp avseende royalty, ränta, provision eller annan liknande betalning som erläggs av det fasta driftstället till företagets huvudkontor eller något av dess andra kontor.

 

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart, luftfart och landsvägstransport

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping, air and land transport

 

Sjöfart, luftfart och landsvägstransport

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State. However, such profits may also be taxed in the other Contracting State provided that the profits are derived from shipping from that other State but the tax chargeable in that other State shall be reduced by an amount equal to fifty per cent of such tax.

 

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp i internationell trafik beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas även i den andra avtalsslutande staten om inkomsten uppbärs på grund av transport av varor från denna andra stat, men den skatt som tas ut i denna andra stat skall minskas med ett belopp motsvarande femtio procent av skatten i fråga.

 

2. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft or road vehicles in international traffic shall be taxable only in that State.

 

2. Inkomst som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av luftfartyg eller landsvägsfordon i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 2 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i punkt 2 men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvaras av den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where

 

1. I fall då

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises hade been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustments, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten av denna andra stat anses vara sådan inkomst som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten   om den anser justeringen vara berättigad  genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 15 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital;

 

b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, founders’ shares or other rights, not being debtclaims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term likewise means income derived from Swedish share funds and from Turkish investment funds and investment trusts.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket innefattar också inkomst från svenska aktiefonder och från turkiska investeringsfonder och investeringstruster.

 

4. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other Contracting Sate through a permanent establishment situated therein may, after having been taxed under Article 7, be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. However, the tax so charged shall not exceed the rate provided for in sub-paragraph a) of paragraph 2.

 

4. Inkomst som förvärvas av ett bolag i en avtalsslutande stat vilket bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten genom fast driftställe där får, efter att ha beskattats enligt artikel 7, beskattas för återstående belopp i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget. Skatten får emellertid inte överstiga den skattesats som anges i punkt 2 a) ovan.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

6. Subject to the provisions of paragraph 4, where a company which is a resident of a Contracting State derives profits from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company”s undistributed profits to a tax on the company”s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits arising in such other State.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten får   om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat   denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in:

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 undantas ränta, som härrör från

 

a) Sweden and paid to the Government of Turkey or to the Central Bank of Turkey (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) shall be exempt from Swedish tax;

 

a) Sverige och betalas till Turkiets regering eller till Turkiets centralbank, från svensk skatt;

 

b) Turkey and paid to the Government of Sweden or to the Central Bank of Sweden (Sveriges Riksbank) shall be exempt from Turkish tax.

 

b) Turkiet och betalas till Sveriges regering eller till Sveriges Riksbank, från turkisk skatt.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället är beläget.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration för the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and recordings för radio and television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och inspelningar för radio och television, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. The preceding provisions of this Article shall also apply to payments of any kind received as a consideration for the alienation of any copyright of literary, artistic or scientifick work including cinematograph films and recordings for radio and television, or any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

7. Föregående bestämmelser i denna artikel tillämpas också beträffande alla slags betalningar som mottas som ersättning för överlåtelse av upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och inspelningar för radio och television, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains of an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles shall be taxable only in that State

 

3. Vinst, som ett företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp, luftfartyg eller landvägsfordon som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp, luftfartyg eller landvägsfordon beskattas endast i denna stat.

 

4. Subject to the provisions of paragraph 7 Article 12, gains from the alienation of any property other than that dealt with in paragraphs 1 to 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Om inte bestämmelserna i artikel 12 punkt 7 föranleder annat beskattas vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som behandlas i punkterna 1 3 endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or similar rights in a company which is a resident of the other Contracting State or of bonds issued in that other State may be taxed in that other State.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom överlåtelse av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller obligationer som utfärdats i denna andra stat beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character, shall be taxable only in that State unless such activities are exercised in the other Contracting State. If the activities are exercised in the other State, income derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat såvida inte verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten. Om verksamheten utövas i den andra staten får inkomst som uppbärs därifrån beskattas i denna andra stat.

 

2. Notwithstanding the provision of paragraph 1, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten om

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av person som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the said person has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som personen i fråga har i den andra staten.

 

3. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants, and other independent activities requiring specific professional skill.

 

3. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings  och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar ävensom annan självständig verksamhet som kräver särskild yrkesskicklighet.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wage s and other similar remuneration, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road transport vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige förvärvar ersättning på grund av anställning ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas denna ersättning endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvode

 

Directors’ fees and similar payments derived by a president of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resi dent of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an ahtlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by an artiste or athlete from his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of a visit which is substantially supported by the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or a public institution thereof.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inkomst, som artist eller idrottsman förvärvar genom personlig verksamhet, undantas från skatt i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas om verksamheten bedrivs inom ramen för en vistelse som huvudsakligen finansieras av den andra avtalsslutande staten, dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentliga institutioner.

 

Artikel 18 Pension, livränta och liknande ersättning

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions, annuities and similar payments

 

Pension, livränta och liknande ersättning

 

1. Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State. However, if the recipient is a national of the other Contracting State such pensions, remuneration, disbursements and annuities shall be taxable only in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 1 föranleder annat, får pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare arbetsanställning, utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten. Om emellertid mottagaren är medborgare i den andra avtalsslutande staten beskattas sådan pension, ersättning, utbetalning eller livränta endast i denna andra stat.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money”s worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tidpunkter under en persons livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Article 19

 

Artikel 19

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds cr eated by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.

 

1. Ersättning, pension däri inbegripen, som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av verksamhet av offentlig natur i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration, pensions and similar payments in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning, pension och liknande betalning som utgår på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 20 Studerande

Article 20

 

Artikel 20

 

Students

 

Studerande

 

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

1. Belopp, som en studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

2. Remuneration which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State derives from an employment which he exercises in the first-mentioned Contracting State in order to obtain practical experience related to his education or formation shall not be taxed in the first-mentioned State, provided that

 

2. Ersättning, som en studerande eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar på grund av arbetsanställning som utförs i den förstnämnda avtalsslutande staten för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i den förstnämnda staten under förutsättning att

 

this is his first employment in that State,

 

detta är hans första arbetsanställning i denna stat,

 

his visit does not exceed a period of 183 days, and

 

vistelsen inte överstiger en tidrymd av 183 dagar, samt

 

  the remuneration does not exceed 12 000 Swedish kronor if the employment is exercised in Sweden, and the remuneration does not exceed the adequate amount to cover the necessary expenses for his maintenance and education or training if the employment is exercised in Turkey.

 

i de fall anställningen utövas i Sverige, ersättningen inte överstiger 12 000 svenska kronor, och, i de fall anställningen utövas i Turkiet, ersättningen inte överstiger det belopp som anses erforderligt för att täcka nödvändiga kostnader för hans uppehälle, undervisning eller utbildning.

 

Artikel 21 Lärare och forskare

Article 21

 

Artikel 21

 

Teachers and researchers

 

Lärare och forskare

 

1. An individual who vi sits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college, school or other recognised educational institution in that Contracting State, and who immediately before that visit was a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research, provided that the visit does not exceed a period of two years from the date of his first arrival in that Contracting State for such pupose, provided further that such remuneration arises from sources outside the first-mentioned Contracting State.

 

1. En fysisk person, som vistas i en avtalsslutande stat för att undervisa eller forska vid universitet, högskola, skola eller annan erkänd undervisningsanstalt i denna avtalsslutande stat och som omedelbart före denna vistelse hade hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall undantas från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten för ersättning för sådan undervisning eller forskning under förutsättning dels att vistelsen inte överstiger en tidrymd av två år räknat från dagen för hans första ankomst i detta syfte till denna avtalsslutande stat, dels att ersättningen härrör från källa utanför den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

2. The exemption granted under paragraph 1 shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or specific persons.

 

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges inte beträffande inkomst av forskning om forskningen sker, inte i allmänt intresse utan företrädesvis för att gagna viss persons eller vissa personers privata intressen.

 

Artikel 22 Annan inkomst

Article 22

 

Artikel 22

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst härrörande från en avtalsslutande stat som förvärvas av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

2. Items of income of a resident of a Contracting State arising outside both Contracting States shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

 

2. Inkomst som härrör från källa utanför båda avtalsslutande staterna och som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. In the case of Turkey, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. Beträffande Turkiet undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

a) Subject to the provisions of sub-paragraph 1 b), where a resident of Turkey derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Sweden, Turkey shall exempt such income from tax but may, in calculating the tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted. In the case of dividends from a company which is a resident of Sweden this provision shall apply only to a resident of Turkey which directly holds at least 10 per cent of the capital and voting power of the company which is a resident of Sweden.

 

a) I fall då person med hemvist i Turkiet förvärvar inkomst, som enligt detta avtal får beskattas i Sveriges, skall Turkiet, såvida inte bestämmelserna i punkt 1 b) föranleder annat, undanta sådan inkomst från skatt, men får vid beräkningen av skatt på denna persons övriga inkomst tillämpa den skattesats som skulle ha tillämpats om den undantagna inkomsten inte hade undantagits. Beträffande utdelning från bolag med hemvist i Sverige tillämpas denna bestämmelse endast beträffande person med hemvist i Turkiet som direkt innehar minst 10 procent av kapitalet och röstetalet för aktierna i bolaget med hemvist i Sverige.

 

b) The tax paid in Sweden according to the provisions of this Agreement, shall be deducted from the tax paid in Turkey with respect to taxes imposed on income which is shown below, under the provisions of Turkish tax laws concerning the deduction of foreign taxes:

 

b) Skatt som erlagts i Sverige i överensstämmelse med bestämmelserna i detta avtal skall avräknas från skatt som erläggs i Turkiet i fråga om skatter som tas ut på de inkomster som anges nedan, enligt bestämmelserna i turkisk lagstiftning om avräkning av utländska skatter:

 

i) profits mentioned in Article 8;

 

1) inkomst som anges i artikel 8;

 

ii) dividends which are not covered by sub-paragraph a);

 

2) utdelning som inte omfattas av punkt a) ovan;

 

iii) interest;

 

3) ränta;

 

iv) royalties;

 

4) royalty;

 

v) gains from the alienation of property mentioned in paragraph 5 of Article 13 which may be taxed in Sweden;

 

5) vinst vid överlåtelse av egendom som anges i artikel 13 punkt 5 vilken får beskattas i Sverige;

 

vi) fees and similar payments mentioned in Article 16.

 

6) arvoden och liknande ersättningar som anges i artikel 16.

 

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax calculated in Turkey before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Sweden.

 

Avräkningen skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten i Turkiet, beräknad före avräkningen, vilken belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. Beträffande Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Turkey and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in Turkey, Sweden shall allow   subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof)   as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Turkish tax paid in respect of such income.

 

a) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt lagstiftningen i Turkiet och bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Turkiet, skall Sverige   i enlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)   från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den turkiska skatt som erlagts för inkomsten.

 

b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a), where a resident of Sweden derives income or gains which, in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 2 of Article 13 or Article 14 may be taxed in Turkey, Sweden shall exempt such income or gains from tax provided that the principal part of the income or gains arises from

 

b) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst som enligt bestämmelserna i artikel 7, artikel 13 punkt 2 eller artikel 14 får beskattas i Turkiet, skall Sverige, utan hinder av bestämmelserna i punkt a), undanta inkomsten eller vinsten från beskattning. Detta gäller dock endast om den övervägande delen av inkomsten eller vinsten härrör från

 

(i) business activities, other than the management of securities and other similar property, and such activities are carried on within Turkey through a permanent establishment, or

 

1) rörelse som inte utgörs av förvaltning av värdepapper och annan liknande egendom samt rörelsen bedrivs i Turkiet från fast driftställe, eller

 

(ii) independent personal services performed from a fixed base in Turkey.

 

2) självständig yrkesutövning som bedrivs från stadigvarande anordning i Turkiet.

 

c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a), dividends paid by a company being a resident of Turkey to a company being a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies hade been Swedish companies.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Turkiet till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen enligt svensk lagstiftning skulle ha varit undantagen från svensk skatt, om båda bolagen hade varit svenska bolag.

 

d) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 19, shall be taxable only in Turkey, or in accordance with sub-paragraph b) of this paragraph shall be exempt from Swedish tax, Sweden may take such income into account when determining the graduated rate of Swedish tax.

 

d) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 19 punkt 1 beskattas endast i Turkiet eller som enligt bestämmelserna i punkt b) ovan skall undantas från svensk skatt, får Sverige beakta inkomsten vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

 

3. a) Where a resident of Sweden derives dividends from Turkey, not being exempt from Swedish tax under sub-paragraph c) of paragraph 2, and such dividends are taxed, in accordance with the special measures introduced in Turkish law to promote the economic development in Turkey, at a rate of tax which is reduced, in the case of dividends referred to in sub-paragraph a) of paragraph 2 of Article 10 to less than 15 per cent and in the case of dividends referred to in sub-paragraph b) of paragraph 2 of Article 10 to less than 20 per cent, then there shall be allowed as a deduction from the Swedish tax levied on the dividends, an amount equal to, in the case of dividends referred to in sub-paragraph a) of paragraph 2 of Article 10, 15 per cent and in the case of dividends referred to in sub-paragraph b) of paragraph 2 of Article 10, 20 per cent of the gross amount of such dividends. Such deductions shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Turkey.

 

3. a) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar utdelning från Turkiet som inte är undantagen från svensk skatt enligt punkt 2 c) och denna utdelning beskattas, enligt de särskilda bestämmelser som införts i turkisk lagstiftning för att främja den ekonomiska utvecklingen i Turkiet, efter en skattesats som nedsatts, beträffande utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 a) till mindre än 15 procent och beträffande utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 b) till mindre än 20 procent, medges avräkning från den svenska skatten på utdelningen med ett belopp motsvarande, beträffande utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 a) 15 procent och beträffande utdelning som avses i artikel 10 punkt 2 b) 20 procent av bruttobeloppet av utdelningen. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Turkiet.

 

b) Where a resident of Sweden derives interest or royalties from Turkey and such interest or royalties are taxed, in accordance with the special measures introduced in Turkish law to promote the economic development in Turkey, at a rate of tax which is reduced, in the case of interest to less than 15 per cent and in the case of royalties to less than 10 per cent then there shall be allowed as a deduction from the Swedish tax on the interest or royalties as the case may be, an amount equal to, in the case of interest 15 per cent and, in the case of royalties 10 per cent of the gross amount of such interest or royalties. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Turkey.

 

b) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar ränta eller royalty från Turkiet, och räntan eller royaltyn beskattas, enligt de speciella bestämmelser som införts i turkisk lagstiftning för att främja den ekonomiska utvecklingen i Turkiet, efter en skattesats som nedsatts, beträffande ränta till mindre än 15 procent och beträffande royalty till mindre än 10 procent, medges avräkning från den svenska skatten på räntan respektive royaltyn med ett belopp motsvarande, beträffande ränta 15 procent och beträffande royalty 10 procent av bruttobeloppet av räntan respektive royaltyn. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Turkiet.

 

The provisions of this paragraph shall apply only for the first ten years for which this Agreement is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast de tio första åren under vilka avtalet tillämpas. Denna tidrymd kan utsträckas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Article 24

 

Artikel 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Om inte bestämmelserna i artikel 10 punkt 4 föranleder annat, skall beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

3. Except where the provisions of paragraph 3 of Article 7, paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they hade been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 7 punkt 3, artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den skattepliktiga inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first- mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. These provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilites which it grants to its own residents.

 

5. Dessa bestämmelser anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.

 

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. The Contracting States shall notify eac h other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

 

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra att de konstitutionella åtgärder vidtagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

 

2. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter dagen för det sista av de meddelanden som avses i punkt 1 och dess bestämmelser tillämpas:

 

a) In Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that of the entry into force of the Agreement;

 

a) i Turkiet beträffande skatter avseende varje beskattningsår som börjar den första januari året närmast efter ikraftträdandet av avtalet eller senare;

 

b) In Sweden, in the case of income derived on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Agreement.

 

b) i Sverige, beträffande inkomst som förvärvas den första januari året närmast efter ikraftträdandet av avtalet eller senare.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom skriftligt meddelande minst sex månder före utgången av ett kalenderår sedan fem år förflutit från den dag avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

a) In Turkey, for taxes with respect to every taxable year beginning on or after the first day of January of the year following that in which the notice of termination is given;

 

a) i Turkiet beträffande skatter avseende varje beskattningsår som börjar den första januari året närmast efter uppsägningen eller senare;

 

b) In Sweden, in the case of income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

 

b) i Sverige beträffande inkomst som förvärvas den första januari året närmast efter uppsägningen eller senare.

 

Protokoll

Protocol

 

Protokoll

 

At the moment of signing the Agreement between the Republic of Turkey and the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall constitute an integral part of the Agreement.

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Republiken Turkiet och Konungariket Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

1. Ad Article 6, paragraph 2

 

1. Till artikel 6 punkt 2

 

It is understood that the term ”fishing places of every kind” does not include open sea fishing places.

 

Uttrycket ”alla slag av fiskeområden” innefattar inte fiskeområden på öppna havet.

 

2. Ad Article 7

 

2. Till artikel 7

 

It is understood that,

where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State and the enterprise

 

Avtalet förutsätter att, i fall då ett företag i en avtalsslutande stat har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och företaget

 

a) effects sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or

 

a) i denna andra stat försäljer varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället, eller

 

b) carries on other business activities in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment,

 

b) bedriver annan affärsverksamhet i denna andra stat av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta driftstället,

 

profits derived from such sales and business activities may be taxed in that other State as part of the profits of the permanent establishment to the extent that such sales or activities hade been effected through the permanent establishment.

 

inkomst från sådan försäljning eller affärsverksamhet får beskattas i denna andra stat som en del av det fasta driftställets vinst i samma utsträckning som om denna försäljning eller affärsverksamhet hade skett genom det fasta driftstället.

 

However, the profits derived from such sales or activities shall not be taxed in that other Contracting State if the enterprise can prove that the sales or the activities have been carried on for other purposes than achieving benefits under this Agreement.

 

Inkomst som förvärvas genom sådan försäljning eller verksamhet beskattas emellertid inte i denna andra stat om företaget kan visa att försäljningen eller verksamheten har bedrivits i annat syfte än att komma i åtnjutande av förmåner enligt detta avtal.

 

3. Ad Articles 10, 11 and 12

 

3. Till artiklarna 10, 11 och 12

 

In respect of Articles 10, 11 and 12 it is understood that the term ”beneficial owner” shall be interpreted in the way that a resident of a third country will not be allowed to get benefits from the Agreement with regard to dividends, interest and royalties derived from Turkey or Sweden, but this restriction shall in no case be applied to residents of a Contracting State.

 

Beträffande artiklarna 10, 11 och 12 förutsätts att uttrycket ”den som har rätt till” förstås så att en person med hemvist i tredje stat inte kan komma i åtnjutande av förmånerna enligt avtalet i fråga om utdelning, ränta och royalty som förvärvats i Turkiet eller Sverige, men denna inskränkning skall inte i något fall tillämpas beträffande person med hemvist i en avtalsslutande stat.

 

4. Ad Article 25

 

4. Till artikel 25

 

a) It is understood that for cases related to paragraph 1 of Article 25 and arising from actions by Turkey the presentation must be made within the time limit provided for in the Turkish legislation.

 

a) Beträffande fall som avses i artikel 25 punkt 1 och som beror på åtgärder som Turkiet vidtagit förutsätts att saken måste framläggas inom den tidsgräns som är föreskriven i turkisk lagstiftning.

 

b) It is further understood that if the presentation for cases related to paragraph 1 of Article 25 has been made within the legal time limit, any mutual agreement reached under the provisions of paragraph 2 of Article 25 shall be implemented notwithstanding any time limits provided for in the Turkish legislation. However, the taxpayer must claim the refund within a period of one year after the notification by the tax administration for the implementation of the result of such mutual agreement.

 

b) Vidare förutsätts, att om fall som avses i artikel 25 punkt 1 framlagts inom lagstadgad tid, varje ömsesidig överenskommelse som träffas enligt bestämmelserna i artikel 25 punkt 2 skall genomföras utan hinder av de tidsgränser som finns i turkisk lag. Den skattskyldige måste emellertid begära återbetalning av skatt inom ett år från det han underrättats av skattemyndigheten om att resultatet av den ömsesidiga överenskommelsen skall genomföras.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement and its Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och det till avtalet hörande protokollet.

 

Done in duplicate at Ankara this 21st day of January 1988, in the English language.

 

Som skedde i Ankara den 21 januari 1988 på engelska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:782

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1990:990.)

SFS 2011:1331

(Utkom d. 13 dec. 2011.)