Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Skatteavtal Bulgarien

Utfärdad: 1988-12-08

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Bulgarien undertecknade den 21 juni 1988 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23 punkt 1 i avtalet.

Bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet ska inte tillämpas i fråga om inkomst hos en svensk juridisk person som får beskattas i Bulgarien enligt artikel 6 i avtalet, om inkomsten inte beskattas i Bulgarien på grund av att Bulgarien inte anser att den juridiska personen bedriver verksamhet från fast driftställe där.

SFS 2019:1199

Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 16 punkt 2 eller artikel 17 i avtalet beskattas endast i Bulgarien eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet ska undantas från svensk skatt och personen i fråga beskattas till statlig inkomstskatt för annan inkomst. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst hade beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den på detta sätt uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten har beräknats. Med den fastställda procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska dock endast tillämpas om detta leder till högre skatt.

SFS 2019:1199

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Folkrepubliken Bulgarien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Convention between the Kingdom of Sweden and the People's Republic of Bulgaria for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

 

Avtal mellan Konungariket Sverige och Folkrepubliken Bulgarien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The People's Republic of Bulgaria and the Kingdom of Sweden led by the desire to expand och deepen to their mutual advantage the economic relations and co-operation between the two countries and aiming at the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

 

Folkrepubliken Bulgarien och Konungariket Sverige har, föranledda av önskan att till ömsesidigt gagn utvidga och fördjupa de ekonomiska förbindelserna och samarbetet mellan de två staterna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, kommit överens om följande bestämmelser:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas samt hemvist

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope and residence

 

Personer på vilka avtalet tillämpas samt hemvist

 

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. The term ”resident of a Contracting State” means:

 

2. Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” åsyftar

 

(a) in the case of Bulgaria, any individual who is a national of Bulgaria, as well as any legal person who has its head office in Bulgaria or is registered therein;

 

a) beträffande Bulgarien, fysisk person som är medborgare i Bulgarien samt juridisk person som har sitt huvudkontor i Bulgarien eller som är registrerad där,

 

(b) in the case of Sweden, any person who under the laws of Sweden is liable to tax therein by reason of his residence, registration, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

b) beträffande Sverige, person som enligt svensk lagstiftning är skattskyldig där på grund av bosättning, inregistrering, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

 

3. (a) Where by reason of the provisions of paragraph (2) an individual is a resident of both Contracting States, then he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

3. a) Då på grund av bestämmelserna i punkt 2 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

4. Where by reason of the provisions of paragraph (2) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

 

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 2 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är

 

(a) in Bulgaria:

 

a) i Bulgarien:

 

(i) the tax on total income;

 

1) skatten på sammanlagd inkomst,

 

(ii) the tax on income of unmarried, widowed and divorced persons and spouses without children;

 

2) skatten på ogifta och frånskilda personers samt änkors, änklingars och barnlösa makars inkomst,

 

(iii) the tax on profits; and

 

3) skatten på vinst, och

 

(iv) the tax on buildings

 

4) skatten på byggnader

 

(hereinafter referred to as ”Bulgarian tax”):

 

(i det följande benämnda ”bulgarisk skatt”),

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors' tax and coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, häri inbegripet sjömansskatten och kupongskatten,

 

(ii) the tax on public entertainers;

 

2) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iii) the communal income tax;

 

3) den kommunala inkomstskatten,

 

(iv) the profit sharing tax; and

 

4) vinstdelningsskatten, och

 

(v) the State capital tax

 

5) den statliga förmögenhetsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall each year notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet införs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall varje år meddela varandra väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Bulgaria” means the People's Republic of Bulgaria and, when used in a geographical sense, includes the territory over which Bulgaria exercises its State sovereignty and the continental shelf within which Bulgaria exercises sovereign rights in accordance with international law;

 

a) ”Bulgarien” åsyftar Folkrepubliken Bulgarien och, när det används i geografisk bemärkelse, innefattar det territorium över vilket Bulgarien utövar statssuveränitet och kontinentalsockeln inom vilken Bulgarien i överensstämmelse med internationell rätt utövar suveräna rättigheter,

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och, när det används i geografisk bemärkelse, innefattar det svenska territoriet och Sveriges territorialvatten samt andra havsområden över vilka Sverige i enlighet med internationell rätt utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Bulgaria and Sweden, as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Bulgarien eller Sverige beroende på sammanhanget,

 

(d) the term ”person” includes an individual, a legal person and any other body of persons which is treated as an entity for tax purposes;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, juridisk person samt annan sammanslutning vilken vid beskattning behandlas som skattesubjekt,

 

(e) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

e) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

(f) the term ”tax” means Bulgarian tax or Swedish tax, as the context requires;

 

f) ”skatt” åsyftar bulgarisk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget,

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship, aircraft or road vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet, luftfartyget eller landsvägsfordonet används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 

(h) the term ”competent authority” means:

 

h) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in Bulgaria, the Minister of Finance or his authorized representative;

 

1) i Bulgarien, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance or his authorized representative.

 

2) i Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Fast driftställe

Article 4

 

Artikel 4

 

Place of business

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention the term ”place of business” means a fixed place through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats, från vilken ett företags affärsverksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”place of business” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) a factory, workshop or shop;

 

c) fabrik, verkstad eller affär,

 

(d) a commercial, tourist, transport, planning, service or any other office;

 

d) kontor för handelsverksamhet, turism, transporter, planering, service eller annat kontor,

 

(e) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

e) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. A building site or construction or installation project constitutes a place of business only if it lasts more than six months.

 

3. Plats för byggnads- anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än sex månader.

 

4. The participation of a Swedish enterprise in a joint venture, set up in accordance with the Bulgarian legislation, shall be deemed to be a place of business situated in Bulgaria.

 

4. Ett svenskt företag som deltar i ett ”joint venture”, bildat enligt bulgarisk lagstiftning, anses ha fast driftställe i Bulgarien.

 

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”place of business” shall be deemed not to include:

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelse i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) a stock of goods or merchandise displayed by the enterprise on a fair or exhibition, which is sold after the closing of the fair or exhibition;

 

e) varulager som företaget ställer ut på en mässa eller utställning och som säljs efter mässans eller utställningens slut,

 

(f) the maintenance of a fixed place solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av stadigvarande plats uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(g) the maintenance of a fixed place solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a)   (f), provided that the overall activity of the fixed place resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

g) innehavet av stadigvarande plats uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)   f), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies   is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a place of business in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (5) which, if exercised through a fixed place would not make this fixed place a place of business under the provisions of that paragraph.

 

6. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna avtalsslutande stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats   inte skulle göra denna stadigvarande plats till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

7. An enterprise shall not be deemed to have a place of business in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

7. Ett företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

Artikel 5 Inkomst av fast egendom

Article 5

 

Artikel 5

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen.

 

Artikel 6 Inkomst av rörelse

Article 6

 

Artikel 6

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in t hat State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a place of business situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that place of business.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a place of business situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that place of business the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a place of business.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In determining the profits of a place of business, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the place of business, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the place of business is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. No profits shall be attributed to a place of business by reason of the mere purchase by that place of business of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. The provisions of this Article shall apply irrespective of whether an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State alone or together with another person or other persons, also where such other person or persons are residents of that other Contracting State.

 

5. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas oavsett om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse ensamt eller tillsammans med annan person eller andra personer. Detta gäller också när denna andra person eller dessa andra personer har hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

 

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 7 Internationella transporter

Article 7

 

Artikel 7

 

International transport

 

Internationella transporter

 

1. Profits from the operation of ships, aircraft or road vehicles in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst genom användningen av skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat.

 

2. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i punkt 1 men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 8 Utdelning

Article 8

 

Artikel 8

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a place of business situated therein, or performs in that other State a liberal profession from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such place of business or fixed base. In such case the provisions of Article 6 and Article 12, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 6 respektive artikel 12.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a place of business or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra avtalsslutande stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 9 Ränta

Article 9

 

Artikel 9

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the interest.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

2. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

3. The provisions of paragraph (1) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a place of business situated therein, or performs in the other State a liberal profession from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such place of business or fixed base. In such case the provisions of Article 6 och Article 12, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till ränta har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 6 respektive artikel 12.

 

Artikel 10 Royalty

Article 10

 

Artikel 10

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn får skatten inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, including data processing programmes, or for information concering industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film- och bandinspelningar för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning, däri inbegripet dataprogram, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a place of business situated therein, or performs in that other State a liberal profession from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such place of business or fixed base. In such case the provisions of Article 6 or Article 12, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar fritt yrke i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 6 respektive artikel 12.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a place of business or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such place of business or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the place of business or fixed base is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

Artikel 11 Realisationsvinst

Article 11

 

Artikel 11

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 5 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares or similar rights in a company the assets of which consist mainly of such immovable property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 5 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten eller på grund av överlåtelse av aktier eller liknande rättigheter i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av sådan fast egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a place of business which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing a liberal profession, including such gains from the alienation of such a place of business (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or of movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon, beskattas endast i denna stat.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2 ) and (3), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

5. The provisions of paragraph (4) shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on capital gains from the alienation of shares or other similar rights derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the ten years immediately preceding the alienation of the property.

 

5. Bestämmelserna i punkt 4 påverkar inte en avtalsslutande stats rätt att enligt sin lagstiftning beskatta vinst vid överlåtelse av aktier och andra liknande rättigheter som förvärvas av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten och som har haft hemvist i den förstnämnda staten vid något tillfälle under den tioårsperiod som närmast föregår överlåtelsen av egendomen.

 

Artikel 12 Fritt yrke

Article 12

 

Artikel 12

 

Liberal profession

 

Fritt yrke

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State, but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom fri yrkesutövning eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fri yrkesutövning” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 13 Inkomst av anställning

Article 13

 

Artikel 13

 

Income from employment

 

Inkomst av anställning

 

1. Subject to the provisions of Articles 14, 16, 17 and 18 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 14, 16, 17 och 18 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av sin anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve months period, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a place of business or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivare har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, endast i denna stat. Om person med hemvist i Sverige förvärvar ersättning på grund av anställning ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas denna ersättning endast i Sverige.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State during the first three years of the employment in that State if:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten under de första tre åren av anställningen i den andra staten, om

 

(a) the employment is exercised at a non-commercial tourist, travel or culture representation, or as a journalist or a press, radio or television correspondent; and

 

a) arbetet utförs vid en icke-kommersiell turist-, rese- eller kulturrepresentation eller i egenskap av journalist eller korrespondent för press, radio eller television, och

 

(b) the remuneration is paid by an employer who is a resident of the first-mentioned State; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare, som har hemvist i den förstnämnda staten, samt

 

(c) in the case of remuneration paid to a journalist or a press, radio or television correspondent, the remuneration is not borne by a place of business which the employer has in the other State.

 

c) i fråga om ersättning som betalas till journalist eller korrespondent för press, radio eller television, ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

Artikel 14 Styrelsearvode

Article 14

 

Artikel 14

 

Directors' fees

 

Styrelsearvode

 

Directors' fees and other similar payments deri ved by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or the administrative or control Council of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i ett administrativt råd eller ett kontrollråd i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 15 Artister och idrottsmän

Article 15

 

Artikel 15

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 12 and 13, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 6, 12 and 13, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 6, 12 och 13, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Where the activities mentioned in paragraphs (1) and (2) are performed within the framework of a cultural exchange between the Contracting States or supported by public funds in the Contracting State of which the entertainer or athlete is a resident, income derived from such activities shall be taxlable only in that State.

 

3. I fall då verksamhet som avses i punkterna 1 och 2 utövas inom ramen för ett kulturutbyte mellan de avtalsslutande staterna eller åtnjuter stöd med allmänna medel i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen har hemvist, beskattas inkomst av sådan verksamhet endast i denna stat.

 

Artikel 16 Pension, livränta och liknande betalningar

Article 16

 

Artikel 16

 

Pensions, annuities and similar payments

 

Pension, livränta och liknande betalningar

 

1. Subject to the provisions of paragraph (1) of Article 17, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 17 punkt 1 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1), disbursements under the Social Security legislation of a Contracting State and annuities arising in a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat och livränta som härrör från en avtalsslutande stat endast i denna stat.

 

3. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

3. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalats periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa betalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artikel 17 Offentlig tjänst

Article 17

 

Artikel 17

 

Governmental functions

 

Offentlig tjänst

 

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature shall be taxable only in that State.

 

1. Ersättning, pension däri inbegripen, som betalas av eller från fonder inrättade av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av offentligt uppdrag i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. The provisions of Articles 13, 14 and 16 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 13, 14 och 16 tillämpas på ersättning, pension och liknande betalning som utgår på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 18 Studerande och praktikanter

Article 18

 

Artikel 18

 

Students and trainees

 

Studerande och praktikanter

 

An individual who is a resident of a Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for the primary purpose of

 

Fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat och som tillfälligt vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för att

 

(a) studying in that other Contracting State at a university or other educational institution;

 

a) studera i denna andra avtalsslutande stat vid universitet eller annan undervisningsanstalt,

 

(b) securing training required to qualify him to practice a profession; or

 

b) erhålla praktik som är nödvändig för att få behörighet att utöva ett yrke, eller

 

(c) studying or doing research as a recipient of a grant or award, shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of:

 

c) studera eller forska i egenskap av mottagare av stipendium eller belöning, är befriad från skatt i denna andra avtalsslutande stat för

 

(i) remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, training or practice;

 

1) belopp, som utbetalas till honom från utlandet för hans uppehälle, undervisning, utbildning eller praktik,

 

(ii) remuneration for personal services performed in that other Contracting State during such year of income as the remuneration does not exceed, in the case of Sweden 60 per cent of the basic amount, and in the case of Bulgaria an amount corresponding to the tax exempt amount, according to Bulgarian law and

 

2) inkomst av arbete som utförs i denna andra avtalsslutande stat under inkomstår då ersättningen inte överstiger, såvitt avser Sverige, 60 % av basbeloppet och, såvitt avser Bulgarien, ett belopp motsvarande det skattefria beloppet enligt bulgarisk lag, och

 

(iii) the amount of such grant or award.

 

3) sådant stipendium eller sådan belöning.

 

The benefits under sub-paragraph (ii) above shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education, training, practice or research undertaken but shall in no event exceed a period of seven consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt 2 ovan medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda undervisningen, utbildningen, praktiken eller forskningen men får inte i något fall avse längre tidrymd än sju på varandra följande år.

 

Artikel 19 Annan inkomst

Article 19

 

Artikel 19

 

Other income

 

Annan inkomst

 

Items of income of a resident of a Contra cting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

Artikel 20 Förmögenhet

Article 20

 

Artikel 20

 

Capital

 

Förmögenhet

 

1. Capital represented by immovable prop erty referred to in Article 5, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 5, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a place of business which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing a liberal profession, may be taxed in that other State.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

3. Capital represented by ships, aircraft or road vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road vehicles shall be taxable only in that State.

 

3. Förmögenhet bestående av skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon, beskattas endast i denna stat.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 21 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 21

 

Artikel 21

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. In Bulgaria double taxation shall be eliminated as follows:

 

1. I Bulgarien undanröjs dubbelbeskattning på följande sätt:

 

(a) Where a resident of Bulgaria derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, such income or capital shall be exempt from tax in Bulgaria.

 

a) I fall då person med hemvist i Bulgarien förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall inkomsten eller förmögenheten undantas från beskattning i Bulgarien.

 

(b) However, such income or capital may nevertheless be taken into account in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident.

 

b) Sådan inkomst eller förmögenhet får emellertid beaktas vid bestämmandet av beloppet av skatten på sådan persons återstående inkomst eller förmögenhet.

 

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b), where a resident of Bulgaria derives dividends or royalties which, in accordance with the provisions of Article 8 or 10, may be taxed in Sweden, Bulgaria shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from that other State.

 

c) I fall då person med hemvist i Bulgarien förvärvar utdelning eller royalty som enligt artikel 8 eller artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Bulgarien   utan hinder av bestämmelserna i punkterna a) och b)   från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad före avräkningen, vilken belöper på sådana inkomstslag som uppbärs från Sverige.

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. Beträffande Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Bulgaria and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Bulgaria, Sweden shall allow   subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof)   as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Bulgarian tax paid in respect of such income.

 

a) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt lagstiftningen i Bulgarien och bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Bulgarien, skall Sverige   i enlighet med bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)   från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bulgarien för inkomsten.

 

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a), where a resident of Sweden derives income or gains which, in accordance with the provisions of Article 6, paragraph (2) of Article 11 or Article 12, may be taxed in Bulgaria, Sweden shall exempt such income or gains from tax provided that the principal part of the income or gains of the place of business or fixed base arises from business activities or a liberal profession, other than the management of securities and other similar property, and such activities are carried on within Bulgaria through the place of business or the fixed base.

 

b) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst som enligt bestämmelserna i artikel 6, artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 får beskattas i Bulgarien, skall Sverige, utan hinder av bestämmelserna i punkt a), undanta sådan inkomst eller vinst från beskattning. Detta gäller dock endast om den övervägande delen av inkomsten eller vinsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen härrör från rörelse eller fritt yrke, med undantag för förvaltning av värdepapper och annan liknande lös egendom, samt verksamheten i fråga bedrivs i Bulgarien från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.

 

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a), dividends paid by a company being a resident of Bulgaria to a company being a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Bulgarien till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen enligt svensk lagstiftning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om båda bolagen hade varit svenska bolag.

 

(d) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 16 or Article 17, shall be taxable only in Bulgaria, or income or gains which in accordance with sub-paragraph (b) of this paragraph shall be exempt from Swedish tax. Sweden may take such income or gains into account when determining the graduated rate of Swedish tax.

 

d) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 16 punkt 2 eller artikel 17 beskattas endast i Bulgarien eller som enligt bestämmelserna i punkt b) ovan skall undantas från svensk skatt, får Sverige beakta inkomsten eller vinsten vid bestämmandet av svensk progressiv skatt.

 

(e) Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Bulgaria, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that person, an amount equal to the capital tax paid in Bulgaria.

 

e) I fall då person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Bulgarien, skall Sverige från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Bulgarien.

 

The deduction shall not, however, exceed that part of the capital tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the capital which may be taxed in Bulgaria.

 

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av förmögenhetsskatten, beräknad före avräkningen, vilken belöper på den förmögenhetsskatt som får beskattas i Bulgarien.

 

Artikel 22 Förbud mot diskriminering

Article 22

 

Artikel 22

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Individuals who are nationals of a Contracting State and legal persons established under the laws of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which such individuals and legal persons of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat och juridisk person bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som fysisk och juridisk person som tillhör denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. The taxation on a place of business which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattning av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

3. Interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten är avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 23 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 23

 

Artikel 23

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 22, to that of the Contracting State of which he is a national or, in the case of a legal person, to that of the Contracting State under the laws of which it is established. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 22 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare eller, om fråga är om juridisk person, i den avtalsslutande stat enligt vars lagstiftning den bildats. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting State.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 24 Utbyte av upplysningar

Article 24

 

Artikel 24

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as a secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 25 Medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat

Article 25

 

Artikel 25

 

Members of diplomatic missions and of consular posts

 

Medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or of consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller enligt bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatiska beskickningar eller konsulat.

 

Artikel 26 Ikraftträdande

Article 26

 

Artikel 26

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. The Contracting States shall notify each other when the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

 

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra när de konstitutionella förutsättningarna för ikraftträdandet av detta avtal är uppfyllda.

 

2. The Convention shall enter into force on the date of the latter of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft dagen för det senare av de meddelanden som avses i punkt 1 och dess bestämmelser tillämpas

 

(a) in respect of income derived on or after 1st January next following year in which the Convention enters into force;

 

a) beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare,

 

(b) in respect of capital which is held in or after the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

 

b) beträffande förmögenhet som innehas det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

Artikel 27 Upphörande

Article 27

 

Artikel 27

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either Contracting State may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

Detta avtal förblir i kraft under obegränsad tid, men vardera avtalsslutande staten kan senast den 30 juni under kalenderår som börjar efter det att fem år förflutit från avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet.

 

In such event the Convention shall cease to have effect in respect of income derived on or after 1st January next following the year in which such notice is given and in respect of capital which is held in or after the calendar year next following that in which such notice is given.

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det då uppsägning skedde eller senare och beträffande förmögenhet som innehas det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägning skedde eller senare.

 

In witness hereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal och försett det med sina sigill.

 

Done at Sofia, this 21st day of June 1988, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Sofia den 21 juni 1988 i två exemplar på engelska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1614

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1989:97).

SFS 2011:1333

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2019:1199
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

  2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2019.