Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Denna lag upphör enligt Lag (2011:1244) att gälla vid utgången av 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2011:1244).

Utfärdad den 8 juni 1989

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ärenden och mål om skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen tillämpas även i mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt i mål enligt 12 kap. 6 eller 6 a § skattebetalningslagen (1997:483). I ärenden om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor är denna lag dock tillämplig endast om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked.

Denna lag är inte tillämplig i ärenden om prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Lagen är inte heller tillämplig i ärenden som ska handläggas av behörig myndighet enligt skatteavtal som avses i 2 kap. 35 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

Med avgifter avses i denna lag sådana avgifter som omfattas av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller avgift har varit föremål för prövning, liksom den som är ägare till fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare.

<kgp:refblock>

Denna lag tillämplig i mål enl. lagen 1994:466 inf. efter denna lag R 1996:97 – Mål om enbart ersättning enligt denna lag ansågs ej som mål om skatt i lagens mening R 2002:95 (plenimål); jfr R 1993:24 och H 1998:598, båda anm. vid 3 § – Mål om återkallelse av F-skattsedel ansett som mål om skatt R 2004:25.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1290

Det allmännas talan i en fråga om ersättning förs av samma myndighet eller allmänna ombud som för det allmännas talan i det ärende eller mål som kostnaden hänför sig till.

Den som för det allmännas talan får även föra talan till den skattskyldiges förmån.

Förutsättningarna för ersättning, m.m.

En skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt skall efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna om

  1. den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet,

  2. ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller

  3. det finns synnerliga skäl för ersättning.

<kgp:refblock>

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Äldre rätt: Ej oskäligt R 1992:49 – Oskäligt? Tillika fråga om överklagande utgjorde mål om skatt R 1993:24R 1993:86.

Klagande i arvsskattemål ägde rätt till ersättning, även i överklagat mål ang. enbart kostnadsersättningen H 1998:598 – Kostnader för ombud m.m. ”som skäligen behövts”? R 1999:32R 2000:66 (I) anm. vid taxeringslagen (1990:324) 5:1 – R 2001:25 anm. vid IL 13:1 – Skälig ersättning för ombudskostnader och konsultation? R 2002:56R 2003:34 (p. 2).

</kgp:refblock>

SFS 1994:470

Ersättning får inte beviljas för

  1. kostnader som avser skyldigheten att lämna deklaration eller andra uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt, tull eller avgift,

  2. kostnader som avser skyldigheten att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att det finns sådant underlag som behövs dels för att den skattskyldige skall kunna deklarera eller lämna uppgifter som han är skyldig att lämna, dels för att deklarationen och uppgifterna skall kunna kontrolleras,

  3. den skattskyldiges eget arbete, tidsspillan eller i övrigt för kostnader för sådant som den skattskyldige själv utfört med anledning av ärendet eller målet.

SFS 1994:470

När ersättningen bestäms, skall den minskas med annan ersättning som den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma kostnader enligt annan författning eller enligt avtal.

Ersättning får jämkas om den skattskyldige vinner bifall endast till en del av sina yrkanden i ärendet eller målet, såvida inte övriga yrkanden är av endast ringa betydelse.

Jämkning får också ske när den skattskyldige varit försumlig eller har orsakat att ärendet eller målet blivit mer omfattande än nödvändigt.

SFS 1994:470

Ersättningen får inte betalas ut förrän ersättningsbeslutet vunnit laga kraft mot det allmänna.

En fordran på ersättning får inte överlåtas innan ersättningen får betalas ut. Detta hindrar dock inte att en sådan fordran utmäts.

Förfarandet

En framställning om ersättning för kostnader skall göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet.

<kgp:refblock>

Vid flera omprövningar enl. 4 kap. taxeringslagen (1990:324) rörande viss skattefråga ansågs varje omprövning utgöra ett särskilt ärende vid bestämmande av ersättning enl. denna § R 2001:19.

</kgp:refblock>

SFS 1994:470

[har upphävts genom lag (1994:470).]

SFS 1994:470

Om den skattskyldige inte har kommit in i tid med en framställning om ersättning, får en senare inkommen framställning prövas endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt misstag.

SFS 1994:470

Skatterättsnämndens beslut överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverkets beslut överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a–1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483). En annan myndighets beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats.

SFS 2010:1451

Ett ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet i det ärende eller mål som kostnaderna hänför sig till, får överklagas inom den tid som gäller för överklagande av avgörandet i ärendet eller målet.

Ersättningsbeslut som meddelats av myndighet, får överklagas av den myndighet eller det allmänna ombud som får överklaga det ärende som kostnaderna hänför sig till. I sådant fall skall ersättningsbeslutet överklagas inom den tid som följer av första stycket, dock senast inom två månader från det att beslutet meddelades.

SFS 1994:470

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:479

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989 och tillämpas i fråga om kostnader för åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet.

SFS 1994:470

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

SFS 1996:674

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:1099

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:192

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2003:746

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har väckts vid allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter i 1 §.

3. Äldre föreskrifter i 10 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2009:803

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2009:1290

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1451

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.