Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Skatteavtal Thailand

Utfärdad: 1989-06-21

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Thailand undertecknade den 19 oktober 1988 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet.

[Upphävd g. Lag (2011:1334).]

SFS 2011:1334

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Thailand för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

(Översättning)

 

Convention between Sweden and Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

 

Avtal mellan Sverige och Thailand för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Kingdom of Thailand, Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, Have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Thailands regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är

 

a) In Thailand:

 

a) i Thailand:

 

(i) the income tax; and

 

1) inkomstskatten, och

 

(ii) the petroleum income tax

 

2) petroleuminkomstskatten

 

(hereinafter referred to as ”Thai tax”)

 

(i det följande benämnda ”thailändsk skatt”),

 

b) In Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the State income tax; including the sailors’ tax and the coupon tax;

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iv) the profit sharing tax; and

 

4) vinstdelningsskatten, och

 

(v) the communal income tax

 

5) den kommunala inkomstskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of the taxes referred to above. The competent authorites of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de ovan angivna skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) the term ”Thailand” means the Kingdom of Thailand and includes any area adjacent to the territorial waters of the Kingdom of Thailand which by Thai legislation, and in accordance with international law, has been or may hereafter be designated as an area within which the rights of the Kingdom of Thailand with respect to the seabed and subsoil and their natural resources may be exercised;

 

a) ”Thailand” åsyftar Konungariket Thailand och innefattar varje område som är beläget intill Konungariket Thailands territorialvatten och som enligt thailändsk lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt är eller kommer att bli ett område inom vilket Konungariket Thailand äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen och dennas underlag samt dessas naturtillgångar,

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and includes any area outside the territorial sea of the Kingdom of Sweden within which under the laws of the Kingdom of Sweden and in accordance with international law the rights of the Kingdom of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the seabed or in its subsoil may be exercised;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar varje utanför Konungariket Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Konungariket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med internationell rätt äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskandet och utnyttjandet av naturtillgångarna på havsbottnen eller i dennas underlag,

 

c) the term ”person” includes an individual, an estate, a company and any other body of persons;

 

c) ”person” inbegriper fysisk person, dödsbo, bolag och annan sammanslutning,

 

d) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 

e) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Thailand or Sweden, as the context requires;

 

e) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Thailand eller Sverige allteftersom sammanhanget kräver,

 

f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 

h) the term ”national” means:

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(ii) any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person och annan sammanslutning eller subjekt som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

 

i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in Thailand, the Minister of Finance or his authorized representative, and

 

1) i Thailand, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative, or the authority designated to act as competent authority for the purposes of the Convention;

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

j) the term ”tax” means Thai tax or Swedish tax, as the context requires. The term shall, however, not include penalties, surcharges or interest for late payments of taxes.

 

j) ”skatt” åsyftar thailändsk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget. Uttrycket inbegriper emellertid inte straffavgifter, tilläggsbelopp eller ränta som påförs på grund av sen betalning av skatt.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för bolagsbildning eller företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

b) a branch;

 

b) filial,

 

c) an office;

 

c) kontor,

 

d) a factory;

 

d) fabrik,

 

e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

f) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and

 

f) lagerbyggnad, i fråga om person som tillhandahåller andra personer lagerutrymme, och

 

g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. The term ”permanent establishment” likewise encompasses:

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar även:

 

a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than

 

a) plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller därmed sammanhängande övervakande verksamhet men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger

 

(i) 6 months, in the case of installation or setting up of plant equipment or machinery including the auxiliary construction as is necessary for such installation;

 

1) sex månader i fråga om installation eller montering av fabriksutrustning eller maskiner, inbegripet därmed sammanhängande anläggningsarbeten som betingas av installationen,

 

(ii) 3 months in all other cases;

 

2) tre månader i alla andra fall.

 

b) the furnishing of services including consultancy services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 6 months within any twelvemonth period.

 

b) tillhandahållandet av tjänster, konsulttjänster häri inbegripna, om sådan verksamhet bedrivs av företag genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster, men endast om verksamheten pågår (för samma eller för därmed sammanhängande projekt) inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en period av tolv månader.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies   is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

 

5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om

 

a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

 

a) han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, eller

 

b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly fills orders or delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

 

b) han inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den förstnämnda staten innehar varulager från vilket han för företagets räkning regelbundet fullgör beställningar eller levererar varor, eller

 

c) has no such authority, but habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State wholly or almost wholly on behalf of the enterprise or on behalf of that enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

 

c) han inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den förstnämnda avtalsslutande staten införskaffar order uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga eller för detta företag och andra företag över vilka förstnämnda företag har ett bestämmande inflytande eller vilka själva har ett bestämmande inflytande över det förstnämnda företaget.

 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise or on behalf of that enterprise and other enterprises, which are controlled by it or have a controlling interest in it, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph but in such cases the provisons of paragraph 5 shall apply.

 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga eller för detta företag och andra företag över vilka förstnämnda företag har ett bestämmande inflytande eller vilka själva har ett bestämmande inflytande över det förstnämnda företaget, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i punkt 5.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

8. Notwithstanding the provisions of paragraph 7, where an enterprise of a Contracting State sells to a resident of the other Contracting State goods manufactured, assembled, processed, packed or distributed in that other Contracting State by an industrial or commercial enterprise for, or at, or to the order of, that first-mentioned enterprise and

 

8. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 7, skall ett företag i en avtalsslutande stat som till en person i den andra avtalsslutande staten säljer varor som tillverkats, sammansatts, bearbetats, förpackats eller distribuerats i denna andra stat av ett rörelsedrivande företag för eller vid eller på uppdrag av det förstnämnda företaget samt

 

a) either enterprise participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other enterprise; or

 

a) endera företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises, then, for the purposes of this Convention, that first-mentioned enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that other Contracting State and to carry on business in that other Contracting State through that permanent establishment.

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av båda företagen eller äger del i båda företagens kapital, vid tillämpningen av detta avtal anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och där bedriva rörelse från det fasta driftstället.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The income of profits of an enter prise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income or profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 where an enterprise of a Contracting State which has a permanent establishment in the other Contracting State

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vilket har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten,

 

a) sells goods or merchandise in that other State of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

 

a) säljer varor i denna andra stat vilka är av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället, eller

 

b) carries on other business activities in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment, then the income or profits from such sales or activities may be attributable to the permanent establishment unless the enterprise shows that such activities could not have been reasonably undertaken by the permanent establishment.

 

b) bedriver annan affärsverksamhet i denna andra stat som är av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta driftstället, kan inkomsten från försäljningen eller verksamheten   utan hinder av bestämmelserna i punkt 1   anses hänförlig till det fasta driftstället, såvida inte företaget visar, att verksamheten inte skäligen kunde ha bedrivits av det fasta driftstället.

 

3. Subject to the provisions of paragraph 4, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income or profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

4. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

4. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of a certain percentage of the gross receipts of the enterprise or of the permanent establishment or on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 3 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such methods as may be customary; the methods adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

6. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat bestämmas på grundval av en viss procent av företagets eller driftställets bruttointäkter eller på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant brukligt förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

8. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisons of this Article.

 

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Income or profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

2. With respect to income or profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 1 shall apply to such part of the income or profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Income or profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

 

3. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp i internationell trafik får beskattas i den andra avtalsslutande staten, men den i den andra avtalsslutande staten utgående skatten skall sättas ned med ett belopp som motsvarar 50 procent av skatten.

 

4. The provisions of the preceding paragraphs shall also apply to income or profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i föregående punkter tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where

 

1. I fall då

 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall, subject to the time limits provided for in the domestic laws of that other State, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten   om tidsfristerna i denna stats interna lagstiftning medger detta   genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends and is a company, other than a partnership, which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends, the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen och är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital får skatten inte överstiga

 

a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the company paying the dividends engages in an industrial undertaking;

 

a) 15 procent av utdelningens bruttobelopp, om bolaget som betalar utdelningen bedriver industriell verksamhet,

 

b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. a) The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. a) Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvandelar, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen likställs med inkomst av aktier.

 

b) The term ”industrial undertaking” means:

 

b) Uttrycket ”industriell verksamhet” åsyftar:

 

1) any undertaking engaged in

 

1) verksamhet innebärande

 

(i) manufacturing, assembling and processing,

 

a) tillverkning, montering, bearbetning eller förädling,

 

(ii) construction, civil engineering and shipbuilding,

 

b) byggnadsarbete, väg- och vattenbyggnadsverksamhet eller skeppsbyggnad,

 

(iii) production of electricity, hydraulic power, gas or the supply of water, or

 

c) produktion av elektricitet, hydraulisk kraft och gas eller tillhandahållande av vatten, eller

 

(iv) agriculture, forestry and fishery and the carrying on of a plantation, and

 

d) jordbruk, skogsbruk, fiske eller växtodling, och

 

2) any other undertaking entitled to the privileges accorded under the laws of Thailand on the promotion of industrial investment, and

 

2) annan verksamhet som åtnjuter förmånlig behandling enligt den thailändska lagstiftningen om främjande av industriella investeringar, samt

 

3) any other undertaking which may be declared to be an ”industrial undertaking” for the purpose of this Article by the competent authority of Thailand.

 

3) annan verksamhet som den behöriga myndigheten i Thailand förklarar vara industriell verksamhet för tillämpningen av denna artikel.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, dividends paid by a company being a resident of Thailand to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Thailand till bolag med hemvist i Sverige undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracti ng State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed:

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga:

 

a) 10 per cent of the gross amount of the interest if it is received by a bank, an insurance company or any other financial institution;

 

a) 10 procent av räntans bruttobelopp, om räntan uppbärs av en bank, ett försäkringsbolag eller annan finansieringsinrättning,

 

b) 25 per cent of the gross amount of the interest if it is received by any other company.

 

b) 25 procent av räntans bruttobelopp om den uppbärs av annat bolag.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or the Central Bank of that other State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till den andra avtalsslutande statens regering eller riksbank, vara undantagen från skatt i den förstnämnda staten.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, an in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med

 

a) such permanent establishment or fixed base, or with

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

b) sales or other business activities referred to under paragraph 2 of Article 7.

 

b) försäljningar eller annan affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning som har samband med den skuld för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt- claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident o f the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the alienation of, or the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersättning för överlåtelse av, nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med

 

a) such permanent establishment or fixed base, or with

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

b) sales or other business activities referred to under paragraph 2 of Article 7.

 

b) försäljningar eller annan affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a politicial subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Gains from the alienation of property

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst som förvärvas på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i denna stat.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article and paragraph 3 of Article 12, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av egendom av annat slag än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel och i artikel 12 punkt 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har sitt hemvist.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, gains from the alienation of shares or similar rights in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst på grund av överlåtelse av aktier eller liknande andelar i ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat utom i följande fall då inkomsten får beskattas även i den andra avtalsslutande staten:

 

a) If he has a fixed base available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

 

a) om han i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat, som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

 

b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days within any twelve-month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or

 

b) om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 90 dagar under en tolvmånadersperiod; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra stat som är hänförlig till verksamheten som utövas där, eller

 

c) If the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that Contracting State; in that case, only so much of the remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

c) om ersättningen för hans verksamhet i den andra avtalsslutande staten betalas av person med hemvist i denna avtalsslutande stat eller belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna avtalsslutande stat; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten som förvärvas därifrån beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, endast i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i högre företagsledande ställning

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors’ fees and remuneration of top-level managerial officials

 

Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i högre företagsledande ställning

 

1. Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsledande ställning i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Inkomst som förvärvas av underhållningsartister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Income earned by entertainers and athletes

 

Inkomst som förvärvas av underhållningsartister och idrottsmän

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, where the activities mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State the profits derived from providing these activities by such an enterprise may be taxed in the first-mentioned State unless the enterprise is substantially supported by public funds of the other Contracting State, including any political subdivision or local authority in connection with the provision of such activities.

 

3. I fall då den personliga verksamhet som utövas av sådan artist eller idrottsman som avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten, får   utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14   inkomst, som sådant företag förvärvar genom att tillhandahålla sådan verksamhet, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas, om inte företaget i samband med tillhandahållandet av verksamheten till väsentlig del finansieras av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten eller från en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by an entertainer or an athlete if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of the other Contracting State, including any political subdivision or local authority thereof.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte på vinst, lön och liknande inkomst från verksamhet som utövas i en avtalsslutande stat av artist eller idrottsman, om hans vistelse i denna avtalsslutande stat till väsentlig del bekostas av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten eller från en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 18 Offentlig tjänst

Article 18

 

Artikel 18

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna andra stat.

 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 21 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 21 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 19 Studerande och praktikanter

Article 19

 

Artikel 19

 

Students and trainees

 

Studerande och praktikanter

 

An individual who, immediately before visiting a Contracting State, was a resident of the other Contracting State and whose visit to the first-mentioned Contracting State is solely for the purpose of:

 

Fysisk person som omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för att

 

a) studying at a university, college or school or other recognised educational institution; or

 

a) studera vid universitet, högskola, skola eller annan erkänd undervisningsanstalt, eller

 

b) securing training to qualify him to practice a profession or trade; or

 

b) erhålla praktik för att få behörighet att utöva yrke eller näring, eller

 

c) studying or carrying out research as a recipient of a grant, allowance or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation; shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on;

 

c) studera eller bedriva forskning i egenskap av mottagare av stipendium, anslag eller belöning från statligt organ eller från organisation med uppgift att främja religiöst, välgörande, vetenskapligt, litterärt eller uppfostrande ändamål, är befriad från skatt i den förstnämnda staten för

 

(i) remittance from abroad for the purpose of his maintenance, education, study, research or training;

 

1) belopp, som betalas till honom från utlandet för hans uppehälle, utbildning, studier, forskning eller praktik,

 

(ii) the grant, allowance or award; and

 

2) stipendiet, anslaget eller belöningen, samt

 

(iii) income from personal services rendered in that State, provided the income does not exceed 15,000 Swedish Kronor or its equivalent in Thai currency for any calendar year or such other amounts as the competent authorities of the Contracting States may from time to time agree upon.

 

3) inkomst av arbete som utförs i denna stat, under förutsättning att inkomsten inte överstiger 15 000 svenska kronor eller motsvarande belopp i thailändsk valuta under något kalenderår eller andra belopp som de behöriga myndigheterna från tid till annan kan komma överens om.

 

Artikel 20 Professorer, lärare och forskare

Article 20

 

Artikel 20

 

Professors, teachers and researchers

 

Professorer, lärare och forskare

 

1. An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which is recognised by the due authority in that other Contracting State, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research.

 

1. Fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före vistelse i den andra avtalsslutande staten och som, på inbjudan av universitet, högskola, skola eller annan liknande undervisningsanstalt som är erkänd av vederbörlig myndighet i denna andra avtalsslutande stat, vistas i denna andra avtalsslutande stat under en tidrymd som inte överstiger två år uteslutande för att bedriva undervisning eller forskning eller bådadera vid sådan undervisningsanstalt, är befriad från skatt i denna andra avtalsslutande stat för inkomst på grund av undervisningen eller forskningen.

 

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

 

2. Denna artikel tillämpas inte beträffande inkomst av forskning om forskningen sker, inte i allmänt intresse, utan företrädesvis för att gagna viss annan persons eller vissa andra personers privata intressen.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Article 21

 

Artikel 21

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2, beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 22 Oskiftat dödsbo

Article 22

 

Artikel 22

 

Undivided estate

 

Oskiftat dödsbo

 

1. Where under the provisions of this Convention a re sident of a Contracting State is exempt or entitled to relief from tax in the other Contracting State, similar exemption or relief shall be applied to the undivided estate of a deceased person in so far as one or more of the beneficiaries is a resident of the first-mentioned Contracting State. Such exemption or relief shall however be applied only to the part of income to which such beneficiary is entitled.

 

1. Då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i en avtalsslutande stat är befriad från eller berättigad till nedsättning av skatt i den andra avtalsslutande staten, skall oskiftat dödsbo erhålla motsvarande befrielse eller nedsättning i den mån en eller flera av dödsbodelägarna har hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten. Befrielse eller nedsättning medges dock endast för den del av inkomsten som rätteligen tillkommer sådan dödsbodelägare.

 

2. Where the undivided estate of a deceased person has been subject to tax on income in a Contracting State in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article, a beneficiary who is a resident of the other Contracting State shall be granted relief from tax in that other State in accordance with the provisions of Article 23.

 

2. Då skatt på inkomst påförs ett oskiftat dödsbo i en avtalsslutande stat i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel, skall dödsbodelägare som har hemvist i den andra avtalsslutande staten medges nedsättning av skatt i denna andra stat enligt bestämmelserna i artikel 23.

 

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

 

1. Gällande lagstiftning i vardera avtalsslutande staten skall alltjämt tillämpas vid beskattning av inkomst i respektive avtalsslutande stat, utom då annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal.

 

2. In the case of Thailand, where a resident of Thailand derives income which, under the laws of Sweden and in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, Thailand shall allow as a deduction from Thai tax on such income, an amount equal to the tax paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Thai tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Sweden.

 

2. Beträffande Thailand skall, i fall då person med hemvist i Thailand förvärvar inkomst som enligt svensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, Thailand från thailändsk skatt på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den thailändska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på inkomsten som förvärvats från Sverige.

 

3. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

3. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

 

a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Thailand and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Thailand, Sweden shall allow   subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof)   as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Thai tax paid in respect of such income.

 

a) I fall då person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt thailändsk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Thailand, skall Sverige   med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (såsom den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras)   från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Thailand för inkomsten.

 

For the application of this subparagraph, the following rules shall apply:

 

Vid tillämpningen av a) skall följande bestämmelser gälla:

 

(i) The Thai tax paid on dividends which are not exempted from Swedish tax under the provisions of paragraph 4 of Article 10 and received by a company, other than a partnership, which is a resident of Sweden shall, in any case, be deemed to have been paid at the rate of 25 per cent of the gross amount of the dividends;

 

1) Thailändsk skatt som erlagts på utdelning, som inte är undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i artikel 10 punkt 4 och som förvärvas av bolag (med undantag för handelsbolag) med hemvist i Sverige, skall alltid anses ha erlagts med 25 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

(ii) The Thai tax paid on royalties, in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 12, shall, in any case, be deemed to have been paid at the rate of 20 per cent of the gross amount of the royalties;

 

2) Thailändsk skatt, som utgått på royalty enligt bestämmelserna i artikel 12 punkt 2, skall alltid anses ha erlagts med 20 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

(iii) The term ”Thai tax paid”, as used in this subparagraph, shall be deemed to include the amount of Thai tax which would have been paid if exemption from or reduction of Thai tax had not been granted in accordance with the special incentive laws, effective on the date of signature of this Convention, or which, subject to the agreement by the competent authorities of the Contracting States, may be introduced hereafter in modification of, or in addition to the existing laws.

 

3) Uttrycket ”den skatt som erlagts i Thailand” i denna punkt skall anses innefatta det thailändska skattebelopp som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av thailändsk skatt hade medgivits enligt de särskilda lagar, avsedda att främja ekonomisk utveckling, som är tillämpliga vid undertecknandet av avtalet, eller, efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, enligt sådana lagar som införs efter undertecknandet i stället för eller vid sidan av de för närvarande gällande lagarna.

 

b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph where a resident of Sweden derives income or gains which, in accordance with the provisions of Articles 7 or 14 or paragraph 2 of Article 13 may be taxed in Thailand, Sweden shall exempt such income or gains from tax provided that the principal part of the income or gains arises from independent personal services or business activities, other than the management of securities and other similar property.

 

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst som enligt bestämmelserna i artikel 7, artikel 13 punkt 2 eller artikel 14 får beskattas i Thailand, skall Sverige, utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt, undanta denna inkomst eller vinst från skatt, under förutsättning att den huvudsakliga delen av inkomsten eller vinsten härrör från annan självständig yrkesutövning eller affärsverksamhet än förvaltning av värdepapper och annan liknande egendom.

 

(c) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of Article 18, shall be taxable only in Thailand, or income or gains which, in accordance with the provisions of subparagraph (b) of this paragraph, shall be exempted from Swedish tax, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Thailand or the income or gains which shall be exempted from Swedish tax, respectively.

 

c) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 beskattas endast i Thailand, eller förvärvar inkomst eller vinst som enligt bestämmelserna i b) i denna punkt skall undantas från svensk skatt, får Sverige   vid bestämmandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt   beakta den inkomst som skall beskattas endast i Thailand respektive den inkomst eller vinst som skall undantas från svensk skatt.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Article 24

 

Artikel 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subje cted in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalty and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authorities of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities shall, through consultations, develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga bilaterala förfaringssätt, villkor, metoder och tekniska lösningar för att genomföra det förfarande vid ömsesidig överenskommelse som föreskrivs i denna artikel.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The co mpetent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall through consultation develop appropriate conditions, methods, and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga villkor, metoder och tekniska lösningar beträffande de fall där sådant informationsutbyte skall ske, däri inbegripet, när så är lämpligt, utbyte av upplysningar om skatteundandragande.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Stockholm as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Stockholm snarast möjligt.

 

2. Upon the exchange of instruments of ratification this Convention shall enter into force in both Contracting States and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft i båda avtalsslutande staterna med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas

 

a) in respect of taxes withheld at the source, on amounts paid or remitted to non-residents on or after the first day of January next following the exchange of instruments of ratification;

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari det år som följer närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare, och

 

b) in respect of other taxes on income, for taxable years or accounting periods beginning on or after the first day of January next following the exchange of instruments of ratification.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, för beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar den 1 januari året närmast efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller senare.

 

3. The Agreement between Thailand and Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital signed at Bangkok on October 20, 1961, shall terminate and cease to have effect:

 

3. Avtalet mellan Sverige och Thailand för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, som undertecknades i Bangkok den 20 oktober 1961, skall upphöra att gälla och skall inte längre tillämpas

 

a) in respect of taxes to which this Convention applies as from the time when the provisions of this Convention begin to have effect;

 

a) beträffande de skatter på vilka förevarande avtal tillämpas, från och med den tidpunkt då bestämmelserna i förevarande avtal blir tillämpliga,

 

b) in respect of taxes on capital

 

b) beträffande skatt på förmögenhet

 

(i) in Thailand, for taxes the payment of which is required in or after the second calendar year next following the exchange of instruments of ratification of this Convention;

 

1) i Thailand beträffande skatt som skall erläggas under andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna avseende detta avtal äger rum eller senare,

 

(ii) in Sweden, for taxes which are assessed in or after the second calendar year next following the exchange of instruments of ratification of this Convention.

 

2) i Sverige beträffande skatt som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen av ratifikationshandlingarna avseende detta avtal äger rum eller senare.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

 

1. Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna kan   senast den 30 juni under ett kalenderår som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trädde i kraft   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

 

In such event the Convention shall cease to have effect:

 

I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 

a) in respect of taxes withheld at the source, on amounts paid or remitted to non-residents on or after the first day of January next following the submission of such notice;

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari som följer närmast efter uppsägningen eller senare,

 

b) in respect of other taxes on income, for taxable years or accounting periods beginning on or after the first day of January next following the submission of such notice.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar den 1 januari närmast efter uppsägningen eller senare.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Bangkok, this nineteenth day of October, 1988, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Bangkok den 19 oktober 1988, i två exemplar på engelska språket.

 

PROTOKOLL

PROTOCOL

 

PROTOKOLL

 

At the time of signing the Convention between the Government of Thailand and the Government of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Sveriges regering och Thailands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerad del av avtalet.

 

1. Nothing in this Convention shall be construed as preventing Thailand from imposing income tax, according to the laws of Thailand, on the profits remitted from or disposed out of Thailand by a permanent establishment situated therein.

 

I. Detta avtal skall inte anses hindra Thailand att, enligt thailändsk lagstiftning, beskatta inkomst som förs ut från eller används utanför Thailand av ett där beläget fast driftställe.

 

2. With reference to the provisions of paragraphs 5 and 6 of Article 5, the term ”almost wholly”, as used in relation to the activities of a person, who habitually secures orders in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State or for or on behalf of the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it, shall be interpreted according to the following rules:

 

II. Uttrycket ”nästan uteslutande” som används i artikel 5 punkterna 5 och 6 beträffande den verksamhet som en person bedriver som regelbundet tar upp order i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten eller för detta företags räkning eller för företaget och andra företag över vilka förstnämnda företag har ett bestämmande inflytande eller vilka själva har ett bestämmande inflytande över det förstnämnda företaget, eller för dessa andra företags räkning, skall tolkas enligt följande regler:

 

(1) Where a person has been habitually securing orders in the way mentioned above for one year he shall be considered to have secured orders almost wholly on behalf of the enterprise or enterprises in question during this year if

 

1. I fall då en person regelbundet har tagit upp order på ovannämnda sätt under ett år skall han anses ha tagit upp order nästan uteslutande för företaget eller företagen i fråga under detta år om

 

a) 75 per cent or more of the commissons received by him or accrued to him during this year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises, or

 

a) 75 procent eller mer av de provisioner som han har uppburit eller intjänat under detta år är hänförliga till order som tagits upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning, eller

 

b) 75 per cent or more of the gross amount of the total contract sums of all orders secured by him during this year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises.

 

b) 75 procent eller mer av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna för samtliga order som han tagit upp under detta år är hänförliga till order upptagna för företaget eller företagen i fråga eller för deras räkning.

 

(2) Where a person has been habitually securing orders in the way mentioned above for two years he shall be considered to have secured orders almost wholly on behalf of the enterprise or enterprises in question during the second year if

 

2. I fall då en person regelbundet har tagit upp order på ovannämnda sätt under två år, skall han anses ha tagit upp order nästan uteslutande för företaget eller företagen i fråga eller för deras räkning under det andra året om

 

a) the yearly average for the two years of the commissions received by him or accrued to him for securing orders for or on behalf of such enterprise or enterprises amounts to 75 per cent or more of the yearly average for these two years of the total commissions received by him or accrued to him, or

 

a) det årliga genomsnittet för de två åren av de provisioner som han har uppburit eller intjänat för upptagande av order för detta eller dessa företag eller för deras räkning uppgår till 75 procent eller mer av det årliga genomsnittet för dessa två år av samtliga provisioner som han uppburit eller intjänat, eller

 

b) the yearly average for these two years of the gross amounts of the aggregate contract sums of orders secured by him for or on behalf of such enterprise or enterprises amounts to 75 per cent or more of the yearly aerage for these two years of the gross amounts of the total contract sums of all orders secured by him, or

 

b) det årliga genomsnittet för dessa två år av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna för order som han tagit upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning uppgår till 75 procent eller mer av det årliga genomsnittet för dessa två år av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna av samtliga order som han tagit upp, eller

 

c) 75 per cent or more of the commissions received by him or accrued to him during the second year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises, or

 

c) 75 procent eller mer av de provisioner som han har uppburit eller intjänat under det andra året är hänförliga till order som tagits upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning, eller

 

d) 75 per cent or more of the gross amount of the total contract sums of all orders secured by him during the second year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises.

 

d) 75 procent eller mer av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna för samtliga order som han tagit upp under det andra året är hänförliga till order som tagits upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning.

 

(3) Where a person has been habitually securing orders in the way mentioned above for three or more years he shall be considered to have secured orders almost wholly on behalf of the enterprise or enterprises in question during the last year if

 

3. I fall då en person regelbundet har tagit upp order på ovannämnda sätt under tre eller flera år skall han anses ha tagit upp order nästan uteslutande för företaget eller företagen i fråga under det sista året om

 

a) the yearly average for the last three years of the commissions received by him or accrued to him for securing orders for or on behalf of such enterprise or enterprises amounts to 75 per cent or more of the yearly average for these three years of the total commissions received by him or accrued to him, or

 

a) det årliga genomsnittet för de sista tre åren av de provisioner som han har uppburit eller intjänat för upptagande av order för detta eller dessa företag eller för deras räkning uppgår till 75 procent eller mer av det årliga genomsnittet för dessa tre år av samtliga provisioner som han har uppburit eller intjänat, eller

 

b) the yearly average for the last three years of the gross amounts of the aggregate contract sums of orders secured by him for or on behalf of such enterprise or enterprises amounts to 75 per cent or more of the yearly average for the last three years of the gross amounts of the total contract sums of all orders secured by him, or

 

b) det årliga genomsnittet för de sista tre åren av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna av order som han tagit upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning uppgår till 75 procent eller mer av det årliga genomsnittet för dessa sista tre år av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna av samtliga order som han tagit upp, eller

 

c) 75 per cent or more of the commissions received by him or accrued to him during the last year or the year preceding the last year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises, or

 

c) 75 procent eller mer av de provisioner som han har uppburit eller intjänat under det sista eller näst sista året är hänförliga till order som tagits upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning, eller

 

d) 75 per cent or more of the gross amount of the total contract sums of all orders secured by him during the last year or during the year preceding the last year are attributable to orders secured for or on behalf of such enterprise or enterprises.

 

d) 75 procent eller mer av bruttobeloppet av de sammanlagda kontraktssummorna för samtliga order som han tagit upp under det sista eller näst sista året är hänförliga till order som tagits upp för detta eller dessa företag eller för deras räkning.

 

(4) The term ”commissions” as used in this paragraph means compensations of any kind for the services of securing orders.

 

4. Uttrycket ”provisioner” i denna punkt åsyftar alla slags ersättningar för arbete med att ta upp order.

 

(5) For the purpose of calculating the average under (2) and (3), these rules shall also apply to the commissions and the contract sums of orders secured during the two taxable years or accounting periods immediately preceding the taxable year or accounting period for which the relevant provisions of this Convention begin to have effect.

 

5. Vid beräkningen av genomsnittet enligt punkterna 2 och 3 skall dessa regler tillämpas även i fråga om provisioner och kontraktssummor på order som tagits upp under de två beskattningsår eller räkenskapsperioder som närmast föregår det beskattningsår eller den räkenskapsperiod under vilken de aktuella bestämmelserna i detta avtal börjar tillämpas.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

Done at Bangkok, this nineteenth day of October, 1988, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Bangkok den 19 oktober 1988, i två exemplar på engelska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:676

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1989:677.)

SFS 2011:1334

(Utkom d. 13 dec. 2011.)