Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Skatteavtal Cypern

Utfärdad: 1989-06-29

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter som Sverige och Cypern undertecknade den 25 oktober 1988 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medför eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 23 punkt 1 i avtalet.

Bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b i avtalet ska inte tillämpas i fråga om inkomst hos en svensk juridisk person som får beskattas i Cypern enligt artikel 7 i avtalet, om inkomsten inte beskattas i Cypern på grund av att Cypern inte anser att den juridiska personen bedriver verksamhet från fast driftställe där.

SFS 2019:1201

Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 18 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Cypern eller enligt bestämmelserna i artikel 21 punkt 2 b ska undantas från svensk skatt och personen i fråga beskattas till statlig inkomstskatt för annan inkomst. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst hade beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den på detta sätt uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten har beräknats. Med den fastställda procentsatsen tas skatt ut på den inkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska dock endast tillämpas om detta leder till högre skatt.

SFS 2019:1201

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Cyperns regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter

 

(Översättning)

 

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Cyprus for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Cyperns regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Cyprus desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Cyperns regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

(1) This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

(2) There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

 

(3) The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är

 

(a) In Cyprus:

 

a) i Cypern:

 

(i) the income tax;

 

1) inkomstskatten,

 

(ii) the capital gains tax; and

 

2) realisationsvinstskatten, samt

 

(iii) the special contribution

 

3) den särskilda avgiften

 

(hereinafter referred to as ”Cyprus tax”).

 

(i det följande benämnda ”cypriotisk skatt”).

 

(b) In Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors’ tax (sjömansskatten) and the coupon tax (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies (ersättningsskatten) and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding up of a company (utskiftningsskatten);

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iv) the communal income tax (den kommunala inkomstskatten); and

 

4) den kommunala inkomstskatten, samt

 

(v) the profit sharing tax (vinstdelningsskatten)

 

5) vinstdelningsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(4) The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall each year notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall varje år meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i skattelagstiftningen i respektive stat.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Cyprus” means the Republic of Cyprus and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Cyprus as well as other maritime areas over which Cyprus in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

a) ”Cypern” åsyftar Republiken Cypern och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Cyperns territorium, Cyperns territorialvatten och de andra havsområden över vilka Cypern, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean the Republic of Cyprus or the Kingdom of Sweden, as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Republiken Cypern eller Konungariket Sverige allteftersom sammanhanget kräver,

 

(d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

(f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 

(h) the term ”national” means:

 

h) ”medborgare” åsyftar

 

(i) any individual possessing the citizenship of a Contracting State;

 

1) fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat samt

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag eller sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar

 

(i) in Cyprus, the Minister of Finance or his authorized representative;

 

1) i Cypern, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet.

 

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

(1) For the purposes of this Convention the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(2) The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop; and

 

e) verkstad, och

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

(3) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än sex månader.

 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)   e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies   is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

(6) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

(7) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

(3) The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

(4) The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

(7). Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

(2) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

(3) Notwithstanding the foregoing provisions profits from the operation of ships in international traffic derived by a company or partnership which is a resident of Cyprus, more than 25 per cent of the capital of which is owned, directly or indirectly, by persons who are not residents of Cyprus, may be taxed in Sweden if the company or partnership does not prove that the Cyprus tax appropriate to such income is equal to the Cyprus tax which would have been appropriate to such income if the Cyprus tax were computed without regard to any provision identical or similar to the provisions of The Merchant Shipping (Taxing Provisions) Law as in force at the signing of this Convention.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser får inkomst av sjöfart i internationell trafik, som förvärvas av bolag eller handelsbolag med hemvist i Cypern vars kapital till mer än 25 % behärskas, direkt eller indirekt av personer som inte har hemvist i Cypern, beskattas i Sverige. Detta gäller dock inte om bolaget eller handelsbolaget visar, att inkomsten är underkastad den cypriotiska skatt som skulle ha utgått på sådan inkomst om skatten beräknats utan iakttagande av bestämmelse likalydande med eller liknande bestämmelserna i den vid undertecknandet av detta avtal gällande lagen om handelssjöfart (skattebestämmelserna).

 

(4) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Beträffande inkomst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

(1) Where

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital,

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(3) The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (2)   as long as Cyprus does not impose tax at source on dividends   dividends paid by a company which is a resident of Cyprus to a resident of Sweden shall not be subject to any tax imposed by Cyprus in excess of the tax imposed with respect to the profits or earnings out of which such dividends are paid. An individual resident of Sweden shall be entitled to a refund of any Cyprus tax imposed with respect to the profits or earnings out of which a dividend is paid, to the extent that the said tax exceeds the individual’s tax liability in Cyprus.

 

4. Så länge som någon källskatt på utdelning inte tas ut i Cypern, är, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, utdelning från bolag med hemvist i Cypern till person med hemvist i Sverige undantagen från varje skatt som tas ut i Cypern utöver skatt på den vinst av vilken utdelningen betalas. En fysisk person med hemvist i Sverige är berättigad att återfå cypriotisk skatt som utgått på den vinst av vilken utdelningen betalas i den mån skatten överstiger den som han själv skulle haft att erlägga i Cypern.

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), dividends paid by a company which is a resident of Cyprus shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless

 

5. Utdelning från bolag med hemvist i Cypern till bolag med hemvist i Sverige skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, vara undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock endast

 

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in Cyprus or an income tax comparable thereto, or

 

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala cypriotiska inkomstskatten för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt, eller

 

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Cyprus consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or previous years, in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

 

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Cypern uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

(6) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(7) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State and derived by the Government of the other Contracting State, including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank of that other Contracting State or any governmental financial institution shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, skall ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som uppbärs av den andra avtalsslutande statens regering, dess politiska underavdelningar och lokala myndigheter däri inbegripna, riksbank eller statlig finansinrättning vara undantagen från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

(4) For the purposes of paragraph (3), the terms ”the Central Bank” and ”governmental financial institution” mean:

 

4. Vid tillämpningen av punkt 3 har uttrycket ”riksbank” och ”statlig finansinrättning” följande betydelse:

 

(a) In the case of Cyprus:

 

a) i Cypern:

 

(i) the Central Bank of Cyprus and

 

1) Cyperns riksbank och

 

(ii) such other governmental financial institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the two Contracting States;

 

2) statlig finansinrättning som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommit överens om,

 

(b) In the case of Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the Central Bank of Sweden or the Swedish National Debt Office and

 

1) Sveriges riksbank eller riksgäldskontoret och

 

(ii) such other governmental financial institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the two Contracting States.

 

2) statlig finansinrättning som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommit överens om.

 

(5) The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payments shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

5. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskild inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer och debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses emellertid inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

(6) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(7) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(8) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

(2) The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller inspelning för radio- eller televisionssändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(4) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten eller på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

With respect to gains derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Beträffande vinst som förvärvas av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(4) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2) and (3), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

(5) In the case of an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, the provisions of paragraph (4) shall not affect the right of the first-mentioned State to tax gains from the alienation of any property derived by such an individual at any time during the seven years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

 

5. I det fall då en fysisk person har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten påverkar bestämmelserna i punkt 4 inte den förstnämnda statens rätt att beskatta sådan vinst på grund av överlåtelse av egendom som sådan person uppbär vid något tillfälle under de sju år som följer närmast efter det personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

(2) The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not resident of the other State, and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) such remuneration shall be taxable o nly in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors’ fees

 

Styrelsearvode

 

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and athletes

 

Artister och idrottsmän

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

Artikel 18 Offentlig tjänst

Article 18

 

Artikel 18

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

(1)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(2)(a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 20 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 20 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 19 Studerande

Article 19

 

Artikel 19

 

Students

 

Studerande

 

A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that Contracting State with respect to:

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda avtalsslutande staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna avtalsslutande stat för

 

(a) payments received from sources outside that Contracting State for the purpose of his maintenance, education or training; and

 

a) belopp, som betalas till honom från källor utanför denna stat för hans uppehälle, undervisning eller utbildning, och

 

(b) income from personal services performed in that Contracting State provided that the income does not exceed 10 000 Swedish kronor or its equivalent in Cyprus pounds for any taxable year.

 

b) inkomst av arbete som utförs i denna avtalsslutande stat, om inkomsten inte under något beskattningsår överstiger 10 000 svenska kronor eller motvärdet i cypriotiska pund.

 

The benefits provided under sub-paragraph (b) shall extend only for such period of time as is reasonably necessary to complete the education or training, but shall in no event exceed a period of seven consecutive years.

 

Skattebefrielse enligt b) ovan medges endast för den tid som skäligen erfordras för att fullborda utbildningen eller praktiken, men får inte i något fall avse längre tidrymd än sju på varandra följande år.

 

Artikel 20 Annan inkomst

Article 20

 

Artikel 20

 

Other income

 

Annan inkomst

 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom på grund av vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som härrör från den andra avtalsslutande staten, får, utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2, beskattas i denna andra stat.

 

(4) Items of income dealt with in this Article shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that State or when the income is paid under the local security legislation of that State.

 

4. Inkomst som behandlas i denna artikel anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat eller då inkomsten betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i denna stat.

 

Artikel 21 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 21

 

Artikel 21

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

(1) In the case of Cyprus, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. I Cypern undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

(a) Subject to the provisions of Cyprus tax Law regarding credit for foreign tax, there shall be allowed as a credit against Cyprus tax payable in respect of any item of income or chargeable gains derived from Sweden the Swedish tax paid under the laws of Sweden and in accordance with this Convention. The credit shall not however exceed that part of the Cyprus tax, as computed before the credit is given, which is appropriate to such items of income or chargeable gains.

 

a) I enlighet med bestämmelserna i cypriotisk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt, skall från cypriotisk skatt på inkomst eller skattepliktig realisationsvinst som härrör från Sverige avräknas den svenska skatt som erlagts enligt svensk lag och i enlighet med detta avtal. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den cypriotiska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst.

 

(b) Where such income or chargeable gain is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Cyprus and which owns directly at least 25 per cent of the capital of the Swedish company, the credit shall take into account (in addition to any Swedish tax on dividends) the Swedish tax payable in respect of its profits by the company paying the dividends, and which is attributable to that capital.

 

b) I fall då sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst utgörs av utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Cypern, som direkt äger minst 25% av det svenska bolagets kapital, medräknas vid avräkningen (förutom varje svensk skatt på utdelningen) den svenska skatt som det utdelande bolaget erlägger på sin inkomst och som är hänförlig till detta kapital.

 

(2) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

(a) Subject to the provisions of (b) below, where a resident of Sweden derives income which under the laws of Cyprus and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Cyprus, Sweden shall allow   subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof)   as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Cyprus tax paid in respect of such income.

 

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt cypriotisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Cypern, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i b) nedan föranleder annat, med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning rörande avräkning av utländsk skatt   såsom den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras   från denna persons svenska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den cypriotiska skatt som betalats på denna inkomst.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of Article 7 or Article 14, may be taxed in Cyprus, Sweden shall exempt such income from tax provided that the principal part of the income of the permanent establishment or fixed base arises from business activities, other than the management of securities and other similar property, and such activities are carried on within Cyprus through the permanent establishment or the fixed base.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 14 får beskattas i Cypern, skall Sverige undanta inkomsten från skatt, under förutsättning att den övervägande delen av inkomsten från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen härrör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper eller annan liknande egendom och verksamheten i fråga bedrivs i Cypern från det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen.

 

(c) Where a resident of Sweden derives income which shall be taxable only in Cyprus in accordance with the provisions of this Convention or shall be exempt from Swedish tax in accordance with sub-paragraph (b) of this paragraph, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Cyprus or shall be exempt from Swedish tax, respectively.

 

c) I fall då en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Cypern eller skall undantas från svensk skatt enligt punkt b) ovan, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt, beakta den inkomst som beskattas endast i Cypern respektive är undantagen från svensk skatt.

 

(d) For purposes of deduction from the tax referred to in sub-paragraph (a)

 

d) Vid den nedsättning av skatten som avses i punkt a) skall,

 

(i) where dividends are exempt from any tax in Cyprus in addition to the tax chargeable on the profits or income of the company, or are taxed in Cyprus at a rate lower than 20 per cent of the gross amount of such dividends, the amount of Cyprus tax shall be deemed to be 20 per cent of the gross amount of such dividends;

 

1) i fall då utdelning undantas från skatt i Cypern utöver den skatt som utgår på bolagets vinst eller inkomst eller beskattas i Cypern med en skattesats som understiger 20% av utdelningens bruttobelopp, den cypriotiska skatten anses utgöra 20% av utdelningens bruttobelopp,

 

(ii) where the rate of Cyprus tax on interest to which paragraph (2) of Article 11 applies is reduced below 15 per cent of the gross amount of such interest, the amount of Cyprus tax shall be deemed to be 15 per cent of the gross amount of such interest.

 

2) i fall då sådan ränta på vilken bestämmelserna i artikel 11 punkt 2 tillämpas beskattas i Cypern med en skattesats som understiger 15 % av räntans bruttobelopp, den cypriotiska skatten anses utgöra 15 % av räntans bruttobelopp.

 

The provisions of this sub-paragraph shall apply for the first seven years for which this Convention is effective. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether such period shall be extended.

 

Bestämmelserna i denna punkt gäller de första sju åren under vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.

 

(3) Where under any provision of this Convention income or chargeable gains are relieved from tax in one of the Contracting States and, under the law in force in the other Contracting State, a person, in respect of the said income or chargeable gains, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income or chargeable gains as is remitted to or received in the other Contracting State.

 

3. I fall då enligt bestämmelse i detta avtal beskattningen av inkomst eller skattepliktig realisationsvinst lindras i en avtalsslutande stat och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i den andra avtalsslutande staten beskattas för sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages i denna andra avtalsslutande stat och inte för hela dess belopp, skall den skattelindring som enligt detta avtal medges i den förstnämnda avtalsslutande staten avse endast den del av inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten som överförs till eller mottages i den andra avtalsslutande staten.

 

(4) For the purposes of this Article, income of a resident of a Contracting State which is taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to be derived from that other State.

 

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall inkomst som tillkommer en person med hemvist i en avtalsslutande stat och som beskattas i den andra avtalsslutande staten i enlighet med detta avtal, anses härröra från källa i denna andra stat.

 

Artikel 22 Förbud mot diskriminering

Article 22

 

Artikel 22

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reduction for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen eller sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11, or paragraph (4) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-&rbl mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

(5) The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 23 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 23

 

Artikel 23

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 22, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 22 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att tillämpa avtalet i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 24 Utbyte av upplysningar

Article 24

 

Artikel 24

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 25 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 25

 

Artikel 25

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 26 Ikraftträdande

Article 26

 

Artikel 26

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

(1) This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in London as soon as possible.

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i London snarast möjligt.

 

(2) The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect on income derived on or after the first day of January 1988.

 

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare.

 

Artikel 27 Upphörande

Article 27

 

Artikel 27

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention at any time after 5 years from the date on which the Convention enters into force, provided that at least 6 months prior notice has been given through diplomatic channels. In such case, the Convention shall cease to have effect on income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

 

1. Detta avtal förblir i kraft tills det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan säga upp avtalet när som helst efter utgången av en tidrymd av fem år, räknat från dagen för ikraftträdandet, under förutsättning att meddelande om uppsägning skett på diplomatisk väg minst sex månader i förväg. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari det år som följer närmast efter det då uppsägning skedde.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:686

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1989:901.)

SFS 2011:1335

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2019:1201
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

  2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter d. 31 dec. 2019.