Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Utfärdad: 1990-05-23

Inledande bestämmelser

Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor och kostnader i samband med indrivning.

I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av utländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller import av varor gäller endast 1 och 3–5 §§, 6 § första stycket och 7, 10 och 16 §§. Det som sägs i dessa bestämmelser om Skatteverket ska då i stället gälla Tullverket. Vidare ska, vid tillämpning av ett avtal om tullsamarbete, det som sägs i dessa bestämmelser om Kronofogdemyndigheten i stället gälla Tullverket.

SFS 2011:1538

Med handräckning avses i denna lag

 1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,

 2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt

 3. delgivning av handlingar.

Med behörig myndighet avses i denna lag

 1. Kronofogdemyndigheten, såvitt avser handräckning enligt första stycket 2 samt utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i ärenden om indrivning, och

 2. Skatteverket i övriga fall.

Med uppgiftsincident avses i denna lag detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Med OECD:s dataöverföringssystem avses i denna lag det gemensamma system som OECD har utformat för att säkerställa överföring på elektronisk väg mellan behöriga myndigheter på området för beskattning.

SFS 2022:1683

Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med utländsk jurisdiktion.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

SFS 2008:1305

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

Allmänna bestämmelser

I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen.

SFS 2008:1305

Handräckning ska, om inte annat följer av 10 §, genomföras i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser.

SFS 2011:1538

Handräckning får inte innefatta att svensk myndighet skall

 1. vidta åtgärd som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,

 2. vidta åtgärd som strider mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen,

 3. lämna handräckning, om och i den mån beskattningen i den stat som begär handräckningen strider mot allmänt gällande beskattningsprinciper eller mot bestämmelserna i en överenskommelse för undvikande av dubbelbeskattning eller i annan överenskommelse med den främmande staten.

Handräckning får inte heller innefatta att svensk myndighet skall

 1. lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,

 2. lämna upplysning som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,

 3. lämna upplysning, om det skulle strida mot allmän hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

Föranleder handräckning talan inför svensk domstol eller myndighet, äger den behöriga myndigheten ta emot stämning samt själv eller genom ombud föra talan.

SFS 2006:708

Utredning i Sverige

Skatteverket kan, efter framställning från den behöriga myndigheten i den främmande staten, medge företrädare för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i Sverige.

Företrädare som avses i första stycket får inte fatta beslut i frågor som rör utredningen i Sverige.

SFS 2003:697

I fall då svensk myndighet, efter begäran från utländsk myndighet eller i anledning av vad som framkommit vid revision eller annan granskning, till utländsk myndighet översänder uppgift rörande skatt skall uppgiften även tillställas den som berörs därav för kännedom. I sådan underrättelse skall anges till vilken utländsk myndighet uppgiften översänts.

Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om underrättelsen är uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra genomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i skatteärende.

Indrivning i Sverige

I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat gäller i fråga om preskription lagstiftningen i den stat som begärt handräckningen.

[Upphävd g. Lag (2006:708).]

SFS 2006:708

[Upphävd g. Lag (2003:539).]

SFS 2003:539

Delgivning av handlingar i Sverige

Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivningslagen (2010:1932).

SFS 2010:1956

Handräckning i främmande stat

Allmänna bestämmelser

I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat får den behöriga myndigheten begära biträde i den främmande staten med handräckning i skatteärende.

SFS 1993:495

Framställning enligt 14 § får göras endast under förutsättning att

 1. motsvarande handräckningsåtgärd kan vidtas i Sverige i ett likartat ärende,

 2. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,

 3. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

Uppgift som erhållits med stöd av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får ej användas för att ändra eller söka ändring av svensk skatt, om detta skulle strida mot avtalet i fråga.

Utbyte av upplysningar

Svensk myndighet får hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat för att få del av deklarationer och andra uppgifter som erfordras i ett svenskt skatteärende.

I skatteärende som är av väsentligt intresse för beskattningen i Sverige får svensk myndighet hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat som innebär att företrädare för verket eller myndigheten får närvara vid skatteutredning i den främmande staten.

SFS 2003:697

Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av upplysningar med en stat eller jurisdiktion om den staten eller jurisdiktionen, till följd av en uppgiftsincident eller andra överträdelser av sekretessen och brister i skyddet för uppgifter

 1. inte längre anses vara en lämplig partner för utbyte av upplysningar om finansiella konton, inkomster genom digitala plattformar eller av land-för-land-rapporter,

 2. tillfälligtvis har sitt tillträde till OECD:s dataöverföringssystem upphävt, eller

 3. har skickat en underrättelse som är gällande till sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden om att den inte ska ta emot upplysningar om finansiella konton från andra stater och jurisdiktioner.

Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när förutsättningarna enligt första stycket 1–3 inte längre är uppfyllda.

SFS 2022:1683

Indrivning i främmande stat

Begäran om handräckning i främmande stat för indrivning av svensk skatt får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Begäran får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan även hos arbetsgivare eller någon annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning.

SFS 2006:708

Svensk skatt som har tagits ut genom handräckning i främmande stat anses i förhållande till den betalningsskyldige ha kommit den behöriga myndigheten till handa vid tidpunkten för uttagandet.

Rättsfall:

Staten var skyldig att återbetala överskott som uppstått på grund av växelkursförändring H 2011:751.

SFS 1993:495

Delgivning av handlingar i främmande stat

Om den behöriga myndigheten önskar delgivning i främmande stat av handling rörande svensk skatt, får den begära handräckning för sådan delgivning.

I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket, se till att delgivning sker med person i den främmande staten genom att sända handlingen med posten enligt 16–18 §§ delgivningslagen (2010:1932).

SFS 2010:1956

Handräckning inom Europeiska unionen

Rubriken införd g. SFS2011-0282

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1 och 3 finns

 • såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri1) , och

  1)

  EUT L 268, 12.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0904).

 • såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter2) .

  2)

  EUT L 359, 4.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2073).

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning3) finns i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

3)

EUT L 64, 11.3.2011, s. 1 (Celex 32011L0016).

SFS 2012:844

Gemensamma bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1994-1654

Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall den behöriga myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet dit.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §. Förutv. 22 § nu 23 §.

SFS 2006:708

Den behöriga myndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §. Förutv. 23 § nu 24 §.

SFS 1993:495

Har en svensk myndighet fått upplysningar från en främmande stat i ett skatteärende och gäller på grund av överenskommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningarna, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 23 §.

SFS 1991:439

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:314

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

2. Genom lagen upphävs lagen (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende.

3. Genom lagen upphävs vidare

– kungörelsen (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,

– kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,

– kungörelsen (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt,

– kungörelsen (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärende,

– förordningen (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden, samt

– förordningen (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden.

4. Vad i lagen sägs om överenskommelse med främmande stat gäller inte, förutom bestämmelserna i 4, 14, 21 och 22 §§, avtalet d. 14 maj 1935 med Tyska Riket angående handräckning i beskattningsärenden.

SFS 1991:439

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1993:495

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:1654

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1994:2028

(Utkom 30 dec. 1994.)

SFS 1997:368

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2003:539

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Den upphävda paragrafen gäller dock i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

SFS 2003:697

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:1132

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:984

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005 och tillämpas från och med d. 1 jan. året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst träder i kraft.

SFS 2005:263

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:708

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. Ärenden som avses i 3 § andra stycket 1 och som handläggs av Skatteverket, skall vid ikraftträdandet överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

SFS 2008:1305

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1956

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2011:282

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:1538

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:844

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräckning som har inletts före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande till och med utgången av 2014 för automatiskt informationsutbyte som avses i artikel 3 i rådets direktiv 77/799/EEG av d. 19 dec. 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier.

SFS 2022:1683

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

Anmärkt författning:

F (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska ländernaF (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärendenF (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska ländernaLag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärendenLag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattningF (2012:848) i samma ämne – Ang. handräckning i beskattningsärenden se vidare betr. Tyskland Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland,anm. vid inkomstskattelagen (1999:1229) 9:5, som enl. F 1994:1300 trätt i kraft 1 nov. 1994 och varigenom KK:rna 1935:567 och 568 upphävts – De under inkomstskattelagen (1999:1229) 9:5 anm. dubbelbeskattningsavtalen innehåller även med enstaka undantag bestämmelser om handräckning.