Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1991:1843.

Denna lag har enligt lag (2001:1261) upphört att gälla vid utgången av 2001.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före den 1 januari 2002.

Inledande bestämmelser

I denna lag ges föreskrifter om stöd till näringslivet m.m. genom nedsättning av socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Stödet lämnas i stödområde A, med undantag av Östersunds, Frösö, Sunne, Lockne, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits församlingar i Östersunds kommun och Aspås, Ås och Rödöns församlingar i Krokoms kommun i den omfattning som framgår av 6–8 §§.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om stödområden.

SFS 2000:990

Lagen gäller för sådana personer som är skyldiga att betala socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Den gäller dock inte kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdrivande verk.

SFS 2000:989

Lagen tillämpas på socialavgifter som är hänförliga till arbete inom sådan verksamhet som är stödberättigad enligt 6 §.

Verksamhet är inte stödberättigad om transportbidrag lämnats för den aktuella perioden.

SFS 1999:1379

En avgiftsskyldig vars verksamhet huvudsakligen hänför sig till stödberättigad verksamhet, skall beviljas nedsättning av avgifter för hela sin verksamhet om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda.

Om verksamheten bara i mindre omfattning hänför sig till sådan verksamhet, får nedsättning beviljas endast om

 1. den avgiftsskyldige påverkas på grund av lagens bestämmelser i mer betydande grad av konkurrens, och

 2. den del av verksamheten som berättigar till nedsättning kan avgränsas från den övriga.

I fall som avses i andra stycket får nedsättning beviljas endast efter särskild prövning av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas bara för den del av avgifterna som hänför sig till den nedsättningsberättigade verksamheten.

SFS 2000:990

Lagen tillämpas även på avgifter som är hänförliga till sådant arbete inom ett företag eller inom en organisation som är berättigat till stöd inom ett stödområde enligt 7 §.

Nedsättningen får dock beviljas endast om arbetet kan avgränsas från den avgiftsskyldiges övriga verksamhet.

Om arbete som sägs i första stycket ingår i stödberättigad verksamhet enligt 6 §, tillämpas 3 § i stället för denna paragraf.

SFS 2000:990

Nedsättning av socialavgifter enligt 3 eller 4 § gäller endast om verksamheten eller, i fall som avses i 4 §, arbetet inom företaget eller organisationen bedrivs vid den avgiftsskyldiges fasta driftställe i område som anges i 1 § andra och tredje styckena.

SFS 2000:989

Bestämmelser för områden enligt 1 § andra stycket (stödområde 1).

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1994:548. SFS1994-0548

Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

 1. uppdrags-, uthyrnings- och reparationsverksamhet,

 2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,

 3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,

 4. renhållnings-, städnings- och tvätteriverksamhet,

 5. rekreationsverksamhet och kulturell serviceverksamhet, med undantag av biblioteksverksamhet, samt

 6. verksamhet som bedrivs av ideella, kulturella och religiösa organisationer samt intresseorganisationer.

SFS 1999:1379

Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter som är hänförliga till arbete inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning.

Nedsättningen får dock inte avse verksamhet inom kol- och stålindustri, varvsindustri, syntetfiberindustri, motorfordonsindustri som omfattas av Europeiska kommissionens statsstödsregler för respektive sektor, fiskeri- och jordbruksverksamhet som avser produkter i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt transportverksamhet.

SFS 1999:1379

För en avgiftsskyldig som är berättigad till stöd för verksamhet som avses i 6 § eller för arbete som avses i 7 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall betalas sättas ned med

 1. i fråga om en arbetsgivaravgifter: åtta procentenheter till och med utgiftsåret 2000, eller

 2. i fråga om egenavgifter: åtta procentenheter till och med inkomståret 2000, om den avgiftsskyldiges hemortskommun enligt 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för inkomståret är belägen inom stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsättning enligt socialavgiftslagen (2000:980).

SFS 2000:989

[har upphävts genom lag (1994:548).]

SFS 1994:548

[har upphävts genom lag (1994:548).]

SFS 1994:548

Bestämmelser för områden enligt 1 § tredje stycket 1

Beträffande rubriken, se SFS1994-0548

[har upphävts genom lag (1995:894).]

SFS 1995:894

[har upphävts genom lag (1995:894).]

SFS 1995:894

Bestämmelser för områden enligt 1 § tredje stycket

Rubriken har denna lydelse enligt lag 1995:894. SFS1992-0241

Inom stödområdet är följande verksamheter stödberättigade:

 1. uppdrags- och uthyrningsverksamhet,

 2. hotell-, pensionats- och campingverksamhet,

 3. restaurang- och kaféverksamhet som bedrivs i kombination med hotell-, pensionats- eller campingverksamhet,

 4. skidliftsverksamhet som bedrivs fristående eller i kombination med restaurang- eller kaféverksamhet.

SFS 1998:860

Inom stödområdet får nedsättningen även avse sådana avgifter som är hänförliga till arbete

 1. som avser kanslifunktionerna hos ideella, kulturella och religiösa organisationers riks- och centralförbund samt kanslifunktionerna hos intresseorganisationers riks- och centralförbund, eller

 2. inom ett företag och avser företagsledning, ekonomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling, registreringsverksamhet, telefonförsäljning samt ordermottagning.

SFS 1994:548

För en arbetsgivare eller en försäkrad som är berättigad till stöd för verksamhet som avses i 11 § eller för arbete som avses i 12 § skall den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter sammanlagt skall tas ut sättas ned med

 1. i fråga om en arbetsgivare: åtta procentenheter till och med utgiftsåret 2000, eller

 2. i fråga om en försäkrad: åtta procentenheter till och med inkomståret 2000, om den försäkrades hemortskommun enligt 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) för inkomståret är belägen inom stödområdet.

Nedsättningen enligt första stycket kan kombineras med nedsättning enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

SFS 1999:1267

Förfarandet m. m.

Rubriken har denna placering enligt lag 1994:548. SFS1994-0548

Nedsättning av avgifter enligt denna lag skall i första hand avse

 1. i fråga om arbetsgivaravgifter: sjukförsäkringsavgiften och därefter föräldraförsäkringsavgiften, eller

 2. i fråga om egenavgifter: sjukförsäkringsavgiften och därefter i angiven ordning föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

I fråga om förfarandet för nedsättningen av avgifter gäller skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 1998:695

Ett belopp motsvarande det bortfall av avgiftsinkomster som föranleds av bestämmelserna i denna lag skall påföras staten och uppbäras i samma ordning som avgifterna i övrigt.

SFS 1994:548

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:912

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för arbetsgivare för utgiftsåret 1991 och i fråga om egenavgifter och allmän löneavgift för försäkrade som beräknas med ledning av 1992 års taxering.

2. Genom lagen upphävs lagen (1983:1055) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län, dock tillämpas den gamla lagen för utgiftsåren till och med 1990 och till och med vid 1991 års taxering.

3. Beträffande bidrag för sysselsättningsökning och etablering gäller 2 § 2 stycket och 3 § 2 stycket i den gamla lagen även efter ikraftträdandet av denna lag om ansökan om bidraget gjorts före d. 1 juli 1991 och avser kalenderåret 1990 eller tidigare.

SFS 1994:548

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av juni 1994, skall – om den avgiftsskyldige inte visar annat – så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av juni 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 1995:894

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1996:959

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1489

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:594

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och i fråga om egenavgifter som beräknas med ledning av 1999 års taxering.

SFS 1998:695

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och i fråga om egenavgifter som beräknas med ledning av 2000 års taxering.

SFS 1998:860

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1267

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1999:1379

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2000.

2. Bestämmelserna i deras äldre lydelse upphör att gälla vid utgången av år 1999.

3. De nya bestämmelserna i 1 § om socialavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och i 3 a och 4 §§ om den avgiftsskyldige gäller i fråga om avgifter som hänför sig till tid efter utgången av år 2000.

SFS 2000:989

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:990

(Utkom d. 5 dec. 2000.)