Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Taxeringsförordning (1990:1236)

Denna förordning upphör enligt F (2011:1261) att gälla vid utgången av 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:1261).

Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 1997:803

Beslut i ett ärende enligt taxeringslagen (1990:324) får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

SFS 1994:1970

Utredning i taxeringsärenden m.m.

Självdeklarationer och andra handlingar som har lämnats till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller upprättats eller för granskning omhändertagits av Skatteverket vid taxeringskontroll, skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra handlingar.

SFS 2003:948

Handlingar som har tillhandahållits enligt 3 kap. 16 § tredje stycket taxeringslagen (1990:324) får granskas endast av tjänsteman som Skatteverket bestämmer.

SFS 2003:948

Den som skall utföra, biträda vid eller leda en taxeringsrevision skall, innan han första gången utför ett sådant arbete, upplysas om gällande bestämmelser om sekretess. Motsvarande gäller den som förordnats enligt 5 § att delta vid revision. Den som tagit emot en sådan upplysning skall skriftligen bekräfta detta.

SFS 2001:338

Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom skatteområdet att delta vid revisionen, om utbytesprogrammet sker inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, Nordiska ministerrådet eller annars följer av en överenskommelse som Sverige har ingått med en främmande stat.

SFS 2003:948

Räkenskapsböcker och andra handlingar som överlämnats för taxeringsrevision får inte hållas tillgängliga för någon annan än revisorn, den som biträder denne, den tjänsteman som leder revisionsarbetet och i förekommande fall granskningsledare som förordnats med stöd av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet samt den som förordnats enligt 5 § att delta vid revisionen.

SFS 2003:948

Vid taxeringsrevision som utförs med stöd av 3 kap. taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

SFS 2003:948

Taxeringsbeslut

Underrättelse om beslut av Skatteverket m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 2003:948. SFS2003-0948

Underrättelse om taxeringsbeslut lämnas i besked om slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen (1997:483) för skattskyldig som inte är skyldig att lämna självdeklaration och som endast har haft intäkt av kapital

  1. från vilken det gjorts skatteavdrag enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen, eller

  2. i form av schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om enligt 11 kap. 10 § eller 16–20 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Underrättelsen ska då innehålla upplysning om

  1. kontrolluppgifter enligt 8 och 9 kap. lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, såvitt avser utbetalarens namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär skatt i fråga om varje kontrolluppgift,

  2. kontrolluppgifter avseende schablonintäkt såvitt avser kontrolluppgiftslämnarens namn och uträknad schablonintäkt i fråga om varje kontrolluppgift, samt

  3. intäkt av kapital.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka upplysningar som ska lämnas i underrättelsen.

SFS 2011:1293

[har upphävts genom förordning (2000:516).]

SFS 2000:516

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från självdeklaration i annat fall än som avses i 10 § eller skönstaxering i avsaknad av självdeklaration samt omprövningsbeslut och beslut om särskild avgift skall undertecknas av den tjänsteman som fattat beslut i ärendet eller, om ärendet avgjorts i skattenämnd, av ordföranden eller föredraganden vid nämndens sammanträde.

SFS 1994:1970

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt, om avvikelsen leder till lägre taxering och avser uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i självdeklarationen eller uppenbar felaktighet i fråga om intäkt som uppburits i form av pension enligt socialförsäkringsbalken för tid, under vilken den skattskyldige inte varit bosatt i landet.

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om slutlig skatt under förutsättning att

  1. avvikelsen föranleds av kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

  2. avvikelsen innebär rättelse av en uppgift som är förtryckt i deklarationen och

  3. den skattskyldige getts tillfälle att yttra sig över innehållet i kontrolluppgiften och inte haft något att erinra mot denna.

En underrättelse enligt första eller andra stycket får inte ske om särskilda skäl talar emot det. Närmare föreskrifter om underrättelse får meddelas av Skatteverket.

SFS 2010:1675

Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev. Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock delgivning ske.

Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

Den skattskyldige skall delges ett beslut som meddelas efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som beslutet avser och som innebär att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut till den skattskyldiges nackdel.

SFS 2003:948

[har upphävts genom förordning (1992:1670).]

SFS 1992:1670

[har upphävts genom förordning (1992:1670).]

SFS 1992:1670

[har upphävts genom förordning (1992:1670).]

SFS 1992:1670

[har upphävts genom förordning (1992:1670).]

SFS 1992:1670

Taxeringsuppgiftsregister

[Upphävd g. F (2001:597).]

SFS 2001:597

Övriga bestämmelser

Föreläggande

Ett föreläggande enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) skall innehålla en uppmaning att följa föreläggandet inom viss, efter omständigheterna anpassad tid. Den skattskyldige skall dock få minst fem dagar på sig efter det att han fått föreläggandet.

Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324), skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite.

SFS 2006:589

Underrättelse om beslut av domstol

Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta Skatteverket om beslut i mål enligt taxeringslagen (1990:324) även i de fall verket inte är part i målet.

SFS 2003:948

[Upphävd g. F (2003:948).]

SFS 2003:948

Förvaltningsrätten skall underrätta kommunen om beslut i mål om taxering som innebär ändring i Skatteverkets beslut, om inte beslutet har fattats av en lagfaren domare ensam eller kommunen i egenskap av part skall underrättas om beslutet enligt 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Underrättelseskyldigheten enligt första stycket i fråga om beslut som fattats av kammarrätt skall fullgöras av Skatteverket.

SFS 2009:880

upphävd genom

SFS 2003:948

Anmälan om brott enligt skattebrottslagen m.m.

Skatteverket skall, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen (1971:69), göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att någon har begått brott enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551), 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 11 kap. 5 § eller 17 kap. 7 § brottsbalken. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

Skatteverket får utom i fråga om brott enligt 17 kap. 7 § brottsbalken fullgöra anmälningsskyldigheten till sådan särskild enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

SFS 2005:564

Har mål om brott som avses i skattebrottslagen (1971:69) förklarats vilande i avvaktan på utgången i ärende eller mål om taxering, skall i taxeringsärendet eller taxeringsmålet åtgärder som ankommer på Skatteverket eller förvaltningsrätt vidtas snarast möjligt. På akten i taxeringsärendet eller taxeringsmålet skall på tydligt sätt utmärkas att utgången i taxeringsärendet eller taxeringsmålet är av betydelse för brottmål vid allmän domstol.

SFS 2009:880

Underrättelse till statistiska centralbyrån

Skatteverket skall under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån lämna preliminära uppgifter om de beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året. Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna skall översändas.

Skatteverket skall senast den 15 december under taxeringsåret till Statistiska centralbyrån översända uppgifter om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen under året.

SFS 2003:948

Verkställighetsföreskrifter m.m.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av taxeringslagen (1990:324).

SFS 2003:948

Avgift tas ut för att Skatteverket efter begäran lämnar ut utdrag ur taxeringsuppgiftsregister eller annat bevis om åsatt taxering eller debitering av skatt. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191). För varje år och person som avses med handlingen tas avgift ut enligt avgiftsklass A.

Någon avgift tas inte ut om handlingen behövs för ansökan om särskild social förmån eller utfärdas på begäran av en kommun.

SFS 2003:948

Den som vill begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets eller förvaltningsrätts beslut är berättigad till att kostnadsfritt få utdrag av protokoll eller annan expedition som bör utfärdas till följd av Skatteverkets eller förvaltningsrättens beslut.

SFS 2009:880

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991, då taxeringsförordningen (1957:513) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 50 §, 51 § 1 mom. första stycket och 53 § i den gamla förordningen skall dock tillämpas vad gäller ärenden eller mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som sägs om lokal skattemyndighet skall då gälla skattemyndighet.

SFS 1992:695

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1992:1670

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:501

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1402

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

SFS 1994:1970

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1997:803

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998 och tillämpas första gången, såvitt avser 16 §, vid 1998 års taxering, och i övrigt vid 1999 års taxering.

Äldre bestämmelser i 16 § andra stycket 8 tillämpas fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.

SFS 1999:106

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 1999:394

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:924

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:516

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:857

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2001:338

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:597

Regeringen föreskriver att 16 § taxeringsförordningen (1990:1236) skall upphöra att gälla vid utgången av sept. 2001.

SFS 2001:1248

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i 7 och 10 §§ tillämpas för kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

SFS 2002:1155

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2003.

SFS 2003:948

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 27 § gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.

SFS 2005:564

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:589

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:880

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:1675

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1293

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.