Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481)

1 §

Denna lag och folkbokföringslagen (1991:481) träder i kraft d. 1 juli 1991 då folkbokföringslagen (1967:198) skall upphöra att gälla med de begränsningar som följer av denna lag.

Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

2 §

Ett kyrkobokföringsärende hos pastorsämbetet som inte har avslutats före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten.

3 §

I fråga om överklagande och underställning av ett beslut i ett kyrkobokföringsärende som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4 §

Den som är kyrkobokförd enligt den gamla lagen skall på motsvarande sätt anses som folkbokförd enligt den nya lagen.

5 §

[har upphävts genom lag (1992:354).]

SFS 1992:354

6 §

[har upphävts genom lag (1992:354).]

SFS 1992:354

7 §

[har upphävts genom lag (1992:354).]

SFS 1992:354

8 §

Bestämmelsen i 62 § gamla lagen får tillämpas efter ikraftträdandet i ärenden om kyrkobokföring och mantalsskrivning som avser tid före ikraftträdandet.

9 §

Intill den 1 januari 1992 skall straffet för brott som avses i 40 §nya lagen i stället för penningböter vara böter, högst femhundra kronor.

10 §

[har upphävts genom lag (1999:307).]

SFS 1999:307

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:482

(Utkom d. 11 juni 1991.)

SFS 1992:354

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 57 §§ lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481) skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

SFS 1999:307

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 10 § lagen (1991:482) om införande av folkbokföringslagen (1991:481) skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999.