Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Skatteavtal Belgien

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Belgien undertecknade den 5 februari 1991 skall gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

SFS 2011:1341

Bestämmelserna i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) gäller inte i fråga om delägare i sådan utländsk juridisk person som avses i b i angivna stycke och som är hemmahörande i Belgien. För delägares inkomst i sådan i Belgien hemmahörande utländsk juridisk person medges inte avdrag enligt 6 § 1 mom. d lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 23 punkt 2 a i avtalet skall utdelning från bolag med hemvist i Belgien till bolag med hemvist i Sverige undantas från beskattning i Sverige i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lag om båda bolagen varit svenska bolag. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Belgien eller någon annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av svenskt bolag, eller

b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Belgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Belgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Suède tendant a éviter les doubles impositions et à prévenir l‘évasion fiscale en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Belgiens regering, som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om följande bestämmelser:

 

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Suède, desireux de conclure une nouvelle Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l‘évasion fiscale en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

 

Kapitel I Avtalets tillämpningsområde

Kapitel I

 

Chapitre I.

 

Avtalets tillämpningsområde

 

Champ d‘application de la Convention

 

Artikel 1

 

Article 1er

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personnes visées

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

La présente Convention s‘applique aux personnes qui sont des résidents d‘un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Impôts visés

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

§ 1er. La présente Convention s‘applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d‘un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l‘aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 

§ 3. Les impôts actuels auxquels s‘applique la Convention sont:

 

a) I Belgien:

 

a) en ce qui concerne la Belgique:

 

1) skatten på fysiska personer;

 

1° l‘impôt des personnes physiques;

 

2) skatten på bolag;

 

2° l‘impôts des sociétés;

 

3) skatten på juridiska personer;

 

3° l‘impôt des personnes morales;

 

4) skatten på personer med hemvist utomlands;

 

4° l‘impôt des non-résidents;

 

5) den särskilda avgiften som likställs med skatten på fysiska personer,

 

5° la cotisation spéciale assimilée à l‘impôt des personnes physiques,

 

däri inbegripna de förskottsvis uttagna skatterna, tilläggsbeloppen till de angivna skatterna och de förskottsvis uttagna skatterna liksom tilläggsskatterna till skatten på fysiska personer

 

y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdit impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l‘impôt des personnes physiques;

 

(i det följande benämnda ”belgisk skatt”);

 

(ci-après dénommés ”l‘impôt belge”);

 

b) I Sverige:

 

b) en ce qui concerne la Suède:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna:

 

1° l‘impôt d‘Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l‘impôt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et l‘impôt sur les dividendes d‘actions (kupongskatten);

 

2) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

2° la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

3) kommunalskatten;

 

3° l‘impôt communal sur le revenu (kommunalskatten);

 

4) fastighetsskatten;

 

4° l‘impôt sur la propriété immobilière (fastighetsskatten);

 

5) den statliga förmögenhetsskatten

 

5° l‘impôt d‘Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten);

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(ci-après dénommés ”l‘impôt suédois”).

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

§ 4. La Convention s‘applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s‘ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Kapitel II Definitioner

Kapitel II

 

Chapitre II.

 

Definitioner

 

Définitions

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

Définitions générales

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

§ 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente:

 

a) 1) ”Belgien” åsyftar Konungariket Belgien och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Belgiens territorium, Belgiens territorialvatten och andra havsområden över vilka Belgien, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

a) 1° le terme ”Belgique” désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou de juridiction;

 

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

2° le terme ”Suède” désigne le Royaume de Suède; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Suède exerce des droits de souveraineté ou de juridiction;

 

b) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Belgien eller Sverige allteftersom sammanhanget kräver;

 

b) les expressions ”un Etat contractant” et ”l‘autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Suède;

 

c) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

c) le terme ”personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

 

d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen i den stat där han har hemvist behandlas såsom juridisk person;

 

d) le terme ”société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d‘imposition dans l‘Etat dont elle est un résident;

 

e) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

e) les expressions ”entreprise d‘un Etat contractant” et ”entreprise de l‘autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d‘un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l‘autre Etat contractant;

 

f) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

f) l‘expression ”trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l‘aéronef n‘est exploité qu‘entre des points situés dans l‘autre Etat contractant;

 

g) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

g) l‘expression ”autorité compétente” désigne:

 

1) I Belgien, generaldirektören för direkta skatter, och

 

1° en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des contributions directes, et

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktige ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet.

 

2° en ce qui concerne la Suède, le Ministre des Finances, son représentant dûment autorisé ou l‘autorité désignée comme l‘autorité compétente au sens de la Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

§ 2. Pour l‘application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n‘y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s‘applique la Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Résident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

 

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l‘expression ”résident d‘un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l‘impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue mais elle ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l‘impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

 

Detta uttryck åsyftar emellertid även beträffande Sverige, handelsbolag som har sin verkliga ledning där, men endast i den utsträckning bolagets inkomst eller dess förmögenhet beskattas i Sverige, antingen hos bolaget eller hos dess delägare, som om person med hemvist i Sverige uppburit inkomsten eller innehaft förmögenheten.

 

Toutefois, cette expression désigne également, en ce qui concerne la Suède, les sociétés de personnes ayant leur siège de direction dans cet Etat, mais uniquement dans la mesure où les revenus qu‘elles recueillent ou la fortune qu‘elles possèdent sont assujettis à l‘impôt en Suède comme les revenus ou la fortune d‘un résident, soit dans leur chef, soit dans le chef de leurs associés.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

§ 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe, 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

a) cette personne est considérée comme un résident de l‘Etat où elle dispose d‘un foyer d‘habitation permanent; si elle dispose d‘un foyer d‘habitation permanent das les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

b) si l‘Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d‘un foyer d‘habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où elle séjourne de façon habituelle;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d‘eux, elle est considérée comme un résident de l‘Etat dont elle possède la nationalité;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d‘aucun d‘eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d‘un commun accord.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

§ 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu‘une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où son siège de direction effective est situé.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Etablissement stable

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l‘expression ”établissement stable” désigne une installation fixe d‘affaires par l‘intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

§ 2. L‘expression ”établissement stable” comprend notamment:

 

a) plats för företagsledning;

 

a) un siège de direction,

 

b) filial;

 

b) une succursale,

 

c) kontor;

 

c) un bureau,

 

d) fabrik;

 

d) une usine,

 

e) verkstad; och

 

e) un atelier et

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d‘extraction ou d‘exploitation de ressources naturelles.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

 

§ 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

§ 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu‘il n‘y a pas ”établissement stable” si:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

 

a) il est fait usage d‘installations aux seules fins de stockage, d‘exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l‘entreprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

 

b) des marchandises appartenant à l‘entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d‘exposition ou de livraison;

 

c) innehavet av ett förtaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

 

c) des marchandises appartenant à l‘entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget;

 

d) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins d‘acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l‘entreprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

 

e) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins d‘exercer, pour l‘entreprise, toute autre acitivité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)   e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

f) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins de l‘exercice cumulé d‘activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l‘activité d‘ensemble de l‘installation fixe d‘affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

§ 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu‘une personne   autre qu‘un agent jouissant d‘un statut indépendant auquel s‘applique le paragraphe 6   agit pour le compte d‘une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu‘elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l‘entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l‘entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l‘intermédiaire d‘une installation fixe d‘affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

§ 6. Une entreprise n‘est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu‘elle y exerce son activité par l‘entremise d‘un courtier, d‘un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d‘un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 anses försäkringsbolag i en avtalsslutande stat ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om bolaget uppbär premier i denna andra stat eller försäkrar där belägna risker genom förmedling av en oberoende representant som har och regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn.

 

§ 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, une entreprise d‘assurances d‘un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l‘autre Etat contractant si elle perçoit des primes dans cet autre Etat ou assure des risques qui y sont situés, par l‘entremise d‘un agent jouissant d‘un statut indépendant et disposant de pouvoirs qu‘il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l‘entreprise.

 

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

§ 8. Le fait qu‘une société qui est un résident d‘un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l‘intermédiaire d‘un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-méme, à faire de l‘une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l‘autre.

 

Kapitel III Beskattning av inkomst

Kapitel III

 

Chapitre III.

 

Beskattning av inkomst

 

Imposition des revenus

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Revenus immobiliers

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l‘autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, byggnader, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

§ 2. L‘expression ”biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l‘Etat contractant où les biens considérés sont situés. L‘expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les immeubles bâtis, les droits auxquels s‘appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l‘usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l‘exploitation ou la concession de l‘exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er s‘appliquent aux revenus provenant de l‘exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l‘affermage, ainsi que de toute autre forme d‘exploitation de biens immobiliers.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s‘appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d‘une entreprise ainsi qu‘aux revenus des biens immobiliers servant à l‘exercice d‘une profession indépendante.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Bénéfices des entreprises

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

§ 1er. Les bénéfices d‘une entreprise d‘un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l‘entreprise n‘exerce son activité dans l‘autre Etat contractant par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé. Si l‘entreprise exerce son activité d‘une telle façon, les bénéfices de l‘entreprise sont imposables dans l‘autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

§ 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu‘une entreprise d‘un Etat contractant exerce son activité dans l‘autre Etat contractant par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet étblissement stable les bénéfices qu‘il aurait pu réaliser s‘il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

§ 3. Pour déterminer les bénéfices d‘un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d‘administration ainsi exposés, soit dans l‘Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

4. a) Saknas ordnad bokföring eller annat bevisunderlag för att bestämma beloppet av den inkomst för ett företag i en avtalsslutande stat som är hänförlig till företagets fasta driftställe i den andra staten, får skatten i denna andra stat bestämmas att utgå på ett enligt den statens lagstiftning skönsmässigt bestämt inkomstbelopp, varvid skall beaktas den normala inkomsten för liknande företag i samma stat som bedriver verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor. I fråga om försäkringsföretag får den skönsmässigt beräknade inkomsten bestämmas med utgångspunkt från de bruttopremier som företaget erhållit genom det fasta driftstället.

 

§ 4. a) A défaut de comptabilité régulière ou d‘autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d‘une entreprise d‘un Etat contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l‘autre Etat contractant, l‘impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat sur un montant forfaitaire de bénéfices déterminé conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d‘entreprises analogues du même Etat se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Lorsqu‘il s‘agit d‘une entreprise d‘assurances, ce montant forfaitaire peut être fixé en fonction des primes brutes reçues par l‘entreprise à l‘intervention dudit établissement stable.

 

b) I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe i en avtalsslutande stat brukat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

b) S‘il est d‘usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d‘une répartition des bénéfices totaux de l‘entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n‘empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

§ 5. Aucun bénéfice n‘est imputé à un établissement stable du fait qu‘il a simplement acheté des marchandises pour l‘entreprise.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l‘établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu‘il n‘existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

§ 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d‘autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjöfart och luftfart

 

Navigation maritime et aérienne

 

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

§ 1er. Les bénéfices provenant de l‘exploitation, en trafic international, de navires ou d‘aéronefs ne sont imposables que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé.

 

2. Om företag, som bedriver sjöfart, har sin verkliga ledning ombord på ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

 

§ 2. Si le siège de direction effective d‘une entreprise de navigation maritime est à bord d‘un navire, ce siège est considéré comme situé dans l‘Etat contractant où se trouve le port d‘attache de ce navire ou, à défaut de port d‘attache, dans l‘Etat contractant dont l‘exploitant du navire est un résident.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er s‘appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d‘exploitation.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

§ 4. En ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium danois, norvégien et suédois de transport aérien, connu sous le nom de ”Scandinavian Airlines System (SAS)”, les dispositions des paragraphes 1er et 3 ne s‘appliquent qu‘à la partie des bénéfices qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par ”AB Aerotransport (ABA)”, partenaire suédois de ”Scandinavian Airlines System (SAS)”.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Entreprises associées

 

I fall då

 

Lorsque

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

a) une entreprise d‘un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d‘une entreprise de l‘autre Etat contractant, ou que

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d‘une entreprise d‘un Etat contractant et d‘une entreprise de l‘autre Etat contractant,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

et que, dans l‘un et l‘autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financiéres, liées par des conditions convenues ou imposées, qui different de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l‘une des entreprises mais n‘ont pu l‘être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividendes

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Les dividendes payés par une société qui est un résident d‘un Etat contractant à un résident de l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

 

§ 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l‘Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l‘autre Etat contractant, l‘impôt ainsi établi ne peut excéder:

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som direkt behärskar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital;

 

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

 

Punkt a i föregående stycke tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen är ett handelsbolag som har sin verkliga ledning i Sverige.

 

Le sous-paragraphe a) de l‘alinéa précédent ne s‘applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société de personnes ayant son siège de direction en Suède.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

Le présent paragraphe n‘affecte pas l‘imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar jämväl inkomst   även när denna betalas i form av ränta   som beskattas som avkastning av kapital tillskjutet av delägarna i bolag, som inte är aktiebolag, med hemvist i Belgien.

 

§ 3. Le terme ”dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d‘actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l‘exception des créances, ainsi que les revenus d‘autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d‘actions par la législation de l‘Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les revenus   même attribués sous la forme d‘intérêts   imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån de andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

§ 5. Lorsqu‘une société qui est un résident d‘un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l‘autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l‘imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Intérêts

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Les intérêts provenant d‘un Etat contractant et payés à un résident de l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

 

§ 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l‘Etat contractant d‘où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l‘autre Etat contractant, l‘impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

 

3. Med avvikelse från bestämmelserna i punkterna 1 och 2 beskattas ränta endast i den avtalsslutande stat där den som har rätt till räntan har hemvist i fråga om:

 

§ 3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, les intérêts ne sont imposables que dans l‘Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident lorsqu‘il s‘agit:

 

a) ränta på kommersiella fordringar   däri inbegripna sådana som representeras av växlar   som uppkommit genom att företag levererat varor eller produkter eller tillhandahållit tjänster på kredit;

 

a) d‘intérêts de créances commerciales   y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce   résultant du paiement à terme de fourniture de marchandises, produits ou services par des entreprises;

 

b) ränta på lån av varje slag som medgivits av bankföretag och som inte kommit till uttryck i innehavarpapper;

 

b) d‘intérêts de prêts de n‘importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;

 

c) ränta på penninginsättningar som inte har kommit till uttryck i innehavarpapper och som gjorts i bankföretag, allmänna kreditinstitut däri inbegripna.

 

c) d‘intérêts de dépôts de sommes d‘argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires, y compris les établissements publics de crédit.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Emellertid omfattar uttrycket ”ränta” i denna artikel inte straffavgift på grund av sen betalning eller ränta som enligt artikel 10 punkt 3 andra meningen behandlas som utdelning.

 

§ 4. Le terme ”intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de tote nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d‘une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d‘emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres; cependant, le terme ”intérêts” ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l‘article 10, paragraphe 3, deuxième phrase.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant d‘où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d‘un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu‘il soit ou non un résident d‘un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l‘Etat où l‘établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande belopp beskattas enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat varifrån räntan härrör.

 

§ 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l‘un et l‘autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l‘absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s‘appliquent qu‘à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l‘Etat contractant d‘où proviennent les intérêts.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Redevances

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

§ 1er. Les redevances provenant d‘un Etat contractant et payées à un résident de l‘autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller inspelning för radio- eller televisionssändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

§ 2. Le terme ”redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l‘usage ou la concession de l‘usage d‘un droit d‘auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d‘un brevet, d‘une marque de fabrique ou de commerce, d‘un dessin ou d‘un modèle, d‘un plan, d‘une formule ou d‘un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant d‘où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une porfession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning för vars räkning det avtal som föranleder betalningen har slutits och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses dock royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d‘un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu‘il soit ou non un résident d‘un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l‘Etat où l‘établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande belopp beskattas enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat varifrån royaltyn härrör.

 

§ 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l‘un et l‘autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l‘absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s‘appliquent qu‘à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à sa législation, dans l‘Etat contractant d‘où proviennent les redevances.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Gains en capital

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Les gains qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de l‘aliénation de biens immobiliers visés à l‘article 6 et situés dans l‘autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

§ 2. Les gains provenant de l‘aliénation de biens mobiliers qui font partie de l‘actif d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d‘un Etat contractant dispose dans l‘autre Etat contractant pour l‘exercice d‘une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l‘aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l‘ensemble de l‘entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

§ 3. Les gains provenant de l‘aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l‘exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé. Cette disposition ne s‘applique, en ce qui concerne les gains susvisés réalisés par le consortium ”Scandinavian Airlines System (SAS)”, qu‘à la partie de ceux-ci qui se rapporte à la participation détenue dans ce consortium par ”AB Aerotransport (ABA)”, partenaire suédois de ”Scandianvian Airlines System (SAS)”.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

§ 4. Les gains provenant de l‘aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l‘Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat om den fysiska personen är medborgare i denna andra stat och har haft hemvist där vid något tillfälle under en femårsperiod omedelbart före dagen för aktieöverlåtelsen. Denna bestämmelse tillämpas även på sådan vinst på grund av överlåtelse av andra rättigheter i sådant bolag som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som vinst på grund av överlåtelse av aktier.

 

§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les gains qu‘une personne physique qui est un résident d‘un Etat contractant, tire de l‘aliénation d‘actions d‘une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si cette personne physique est un national dudit autre Etat et en a été un résident à un moment quelconque au cours d‘une période de cinq années précédant immédiatement la date de l‘aliénation des actions. Cette disposition s‘applique aussi aux gains provenant de l‘aliénation d‘autres parts bénéficiaires dans une telle société et qui sont soumis au mème régime fiscal que les gains provenant de l‘aliénation d‘actions par la législation de l‘Etat contractant dont la société est un résident.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

Självständig yrkesutövning

 

Professions indépendantes

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

§ 1er. Les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire d‘une profession libérale ou d‘autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l‘autre Etat contractant d‘une base fixe pour l‘exercice de ses activités. S‘il dispose d‘une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l‘autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

§ 2. L‘expression ”profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d‘ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Professions dépendantes

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit au titre d‘un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l‘emploi ne soit exercé dans l‘autre Etat contractant. Si l‘emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit au titre d‘un emploi salarié exercé dans l‘autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

a) le bénéficiaire séjourne dans l‘autre Etat pendant une période ou des périodes n‘excédant pas au total 183 jours dans les limites d‘une période quelconque de douze mois, et

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat, samt

 

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d‘un employeur qui n‘est pas un résident de l‘autre Etat, et

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

c) la charge des rémunérations n‘est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l‘employeur a dans l‘autre Etat.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i denna stat.

 

§ 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d‘un emploi salarié exercé à bord d‘un navire ou d‘un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé. Lorsqu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit des rémunérations au titre d‘un emploi exercé à bord d‘un aéronef exploité en trafic international par le consortium ”Scandinavian Airlines System (SAS)”, ces rémunérations ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsearvode

 

Tantièmes

 

1. Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av bolagsman, medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit en sa qualité de gérant ou de membre du conseil d‘administration ou de surveillance ou d‘un organe analogue d‘une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

I fall då fråga är om ett bolag med hemvist i Belgien tillämpas dessa bestämmelser även på ersättning som uppbärs på grund av utövandet av funktioner som enligt belgisk lagstiftning anses motsvara de funktioner som utövas av person som avses i nämnda bestämmelser.

 

Dans le cas d‘une société qui est un résident de la Belgique, ces dispositions s‘appliquent aussi aux rétributions reçues en raison de l‘exercice de fonctions qui, en vertu de la législation belge, sont traitées comme des fonctions analogues à celles exercées par une personne visée auxdites dispositions.

 

2. Ersättning, som en person som avses i punkt 1 erhåller från ett bolag på grund av daglig verksamhet av företagsledande eller teknisk natur, beskattas enligt bestämmelserna i artikel 15 punkt 1.

 

§ 2. Les rémunérations qu‘une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l‘exercice d‘une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l‘article 15, paragraphe 1er.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes et sportifs

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l‘autre Etat contractant en tant qu‘artiste du spectacle, tel qu‘un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu‘un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

§ 2. Lorsque les revenus d‘activités qu‘un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l‘artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l‘Etat contractant où les activités de l‘artiste ou du sportif sont exercées.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension

 

Pensions

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av tidigare arbetsanställning samt livränta som betalas till en sådan person, endast i denna stat.

 

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l‘article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d‘un Etat contractant au titre d‘un emploi antérieur, ainsi que les rentes payées à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Pensioner och andra utbetalningar, oavsett om de är periodiska eller inte, som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

 

§ 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d‘un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

 

3. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tidpunkter under en persons livstid eller under annan fastställd eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

§ 3. Le terme ”rente” désigne une somme fixe, payable périodiquement à des dates déterminées la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou détermiable en vertu d‘un engagement d‘effectuer des versements en échange d‘une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

Offentlig tjänst

 

Fonctions publiques

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

§ 1er. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l‘une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

 

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l‘autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

 

1) är medborgare i denna stat; eller

 

1° possède la nationalité de cet Etat, ou

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2° n‘est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

§ 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l‘une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu‘ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l‘autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

§ 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s‘appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d‘une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l‘une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande

 

Etudiants

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Les sommes qu‘un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l‘autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d‘y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d‘entretien, d‘etudes ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu‘elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Annan inkomst

 

Autres revenus

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

§ 1er. Les éléments du revenu d‘un résident d‘un Etat contractant, d‘où qu‘ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom på grund av vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s‘appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu‘ils sont définis à l‘article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

Kapitel IV Beskattning av förmögenhet

Kapitel IV

 

Chapitre IV.

 

Beskattning av förmögenhet

 

Imposition de la fortune

 

Artikel 22

 

Article 22

 

Förmögenhet

 

Fortune

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l‘article 6, que possède un résident d‘un Etat contractant et qui sont situés dans l‘autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

§ 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l‘actif d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d‘un Etat contractant dispose dans l‘autre Etat contractant pour l‘exercice d‘une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

 

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg, som används i internationell trafik, samt av lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

§ 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n‘est imposable que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé.

 

4. Förmögenhet bestående av aktier i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat som innehas av en fysisk person som anses ha hemvist i denna stat enligt dess lagstiftning får beskattas i denna stat om värdet av förmögenheten, beräknad enligt skattelagstiftningen i denna stat, överstiger 400 000 svenska kronor eller motvärdet i belgiska franc och om det totala värdet av denna persons förmögenhet, som utgörs av dessa tillgångar och övriga förmögenhetstillgångar, överstiger 800 000 svenska kronor eller motvärdet i belgiska franc. Uttrycket ”aktier” innefattar andra andelar med rätt till del i vinst i ett sådant företag vid tillämpning av denna artikel.

 

§ 4. La fortune constituée par des actions d‘une société qui est un résident d‘un Etat contractant possédées par une personne physique considérée comme un résident de cet Etat en vertu de la législation de celui-ci, est imposable dans cet Etat, lorsque la valeur de cette fortune, déterminée conformément à la législation fiscale dudit Etat, excède 400.000 couronnes suédoises ou la contre-valeur en francs belges et que le total formé par cette fortune et les autres éléments de la fortune de cette personne physique excède 800.000 couronnes suédoises ou la contre-valeur en francs belges. Pour l‘application du présent paragraphe, le terme ”actions” comprend les autres parts bénéficiaires dans une telle société.

 

5. Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar beskattas endast i denna stat.

 

§ 5. Tous les autres éléments de la fortune d‘un résident d‘un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Kapitel V Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

Kapitel V

 

Chapitre V.

 

Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

 

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

 

Artikel 23

 

Article 23

 

1. I Belgien undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

§ 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:

 

a) Om person med hemvist i Belgien förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal   med undantag för bestämmelserna i artikel 10 punkt 2, artikel 11 punkterna 2 och 7 samt artikel 12 punkt 5   får beskattas i Sverige, skall Belgien undanta sådan inkomst eller förmögenhet från beskattning. Belgien får dock vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet tillämpa den skattesats som skulle ha tillämpats om inkomsten eller förmögenheten i fråga inte undantagits från beskattning.

 

a) Lorsqu‘un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Suède conformément aux dispositions de la présente Convention, à l‘exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l‘impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n‘avaient pas été exemptés.

 

b) Om person med hemvist i Belgien förvärvar inkomst som ingår i denna persons totala inkomst som beskattas i Belgien och som utgörs av utdelning som beskattas enligt artikel 10 punkt 2 och som inte undantagits från belgisk skatt enligt c) nedan, ränta som beskattas enligt artikel 11 punkterna 2 och 7 eller royalty som beskattas enligt artikel 12 punkt 5, skall Belgien, på de villkor och i den omfattning som följer av belgisk lagstiftning, från den belgiska skatten på sådan inkomst avräkna en enligt denna lagstiftning schablonmässigt beräknad andel av den utländska skatten.

 

b) Lorsqu‘un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l‘impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l‘article 10, paragraphe 2, et non exemptés d‘impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l‘article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l‘article 12, paragraphe 5, la quotité forfaitaire d‘impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l‘impôt belge afférent auxdits revenus.

 

c) Om ett bolag med hemvist i Belgien äger aktier eller andelar i ett aktiebolag med hemvist i Sverige, skall utdelning, som betalas från sistnämnda bolag till bolaget med hemvist i Belgien och som får beskattas i Sverige enligt artikel 10 punkt 2, vara undantagen från bolagsskatten i Belgien på de villkor och med de begränsningar som föreskrivs i belgisk lagstiftning.

 

c) Lorsqu‘une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d‘actions ou parts d‘une société par actions qui est un résident de la Suède, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Suède conformément à l‘article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l‘impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

 

d) I fall då enligt belgisk lagstiftning ett företag som bedrivs av en person med hemvist i Belgien vid beskattningen där erhållit ett faktiskt avdrag från intäkterna för förlust som uppkommit i fast driftställe i Sverige, skall sådant undantagande från beskattning som föreskrivs i punkt a inte medges i Belgien beträffande vinst som uppkommit under andra beskattningsperioder och som är hänförlig till det fasta driftstället, i den mån vinsten undantagits från skatt även i Sverige på grund av avräkning mot nämnda förlust.

 

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Suède ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l‘exemption prévue au a) ne s‘applique pas en Belgique aux bénéfices d‘autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d‘impôt en Suède en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

 

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på följande sätt:

 

§ 2. En ce qui concerne la Suède, la double imposition est évitée de la manière suivante:

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt artiklarna 6 21 får beskattas i Belgien, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i c eller d nedan föranleder annat, med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning   såsom den kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras   från denna persons svenska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Belgien.

 

a) Sous réserve des dispositions des c) et d) ci-après, lorsqu‘un résident de la Suède reçoit des revenus qui, conformément aux articles 6 à 21, sont imposables en Belgique, la Suède deduit, sous réserve des dispositions prévues par la législation suédoise (et de toute modification ultérieure de cette législation qui n‘en affecterait pas le principe général), de l‘impôt qu‘elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l‘impôt sur le revenu payé en Belgique.

 

b) Om person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som enligt artikel 22 får beskattas i Belgien, skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i c nedan föranleder annat, från skatten på denna förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Belgien för denna förmögenhet. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Belgien.

 

b) Sous réserve des dispositions du c) ci-après, lorsqu‘un résident de la Suède possède de la fortune qui, conformément à l‘article 22, est imposable en Belgique, la Suède accorde sur l‘impôt dont elle frappe cette fortune un crédit d‘impôt d‘un montant égal à l‘impôt sur cette fortune payé en Belgique. Ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l‘impôt suédois, calculé avant la déduction du crédit, correspondant à la fortune imposable en Belgique.

 

c) Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt artikel 8, artikel 13 punkt 3, artikel 19 punkterna 1 och 2 eller artikel 22 punkt 3 beskattas endast i Belgien, skall såvida inte bestämmelserna i punkt e föranleder annat, Sverige undanta inkomsten eller förmögenheten från skatt.

 

c) Lorsqu‘un résident de la Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux articles 8, 13, paragraphe 3, 19, paragraphes 1 et 2, ou 22, paragraphe 3, ne sont imposables qu‘en Belgique, la Suède exempte de l‘impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du e).

 

d) Om ett bolag med hemvist i Sverige äger aktier eller andelar i ett bolag med hemvist i Belgien, skall utdelning, som betalas från sistnämnda bolag till bolaget med hemvist i Sverige och som får beskattas i Belgien enligt artikel 10 punkt 2, vara undantagen från bolagsskatten i Sverige på de villkor och med de begränsningar som föreskrivs i svensk lagstiftning.

 

d) Lorsqu‘une société qui est un résident de la Suède a la propriété d‘actions ou parts d‘une société qui est un résident de la Belgique, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière sociéte et qui sont imposables en Belgique conformément à l‘article 10, paragraphe 2, sont exemptés d‘impôt en Suède dans les conditions et limites prévues par la législation suédoise.

 

e) I fall då en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller vinst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelse i detta avtal är undantagen från svensk skatt, får Sverige, vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt på inkomst, vinst eller förmögenhet som inte är undantagen från svensk skatt, beakta den inkomst, vinst eller förmögenhet som är undantagen från svensk skatt.

 

e) Lorsqu‘un résident de la Suède reçoit des revenus ou des gains ou possède de la fortune qui, conformément à une disposition quelconque de la Convention, sont exemptés de l‘impôt suédois, la Suède peut néanmoins, pour déterminer le taux progressif de l‘impôt suédois sur les revenus, les gains ou la fortune non exemptés, tenir compte des revenus, des gains ou de la fortune exemptés.

 

Kapitel VI Särskilda bestämmelser

Kapitel VI

 

Chapitre VI.

 

Särskilda bestämmelser

 

Dispositions spéciales

 

Artikel 24

 

Article 24

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

§ 1er. Les nationaux d‘un Etat contractant ne sont soumis dans l‘autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s‘applique aussi, nonobstant les dispositions de l‘article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d‘un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

2. Uttrycket ”medborgare åsyftar:

 

§ 2. Le terme ”nationaux” désigne:

 

a) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

 

a) toutes les personnes physiques qui posédent la nationalité d‘un Etat contractant;

 

b) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

 

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen eller sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

§ 3. L‘imposition d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant n‘est pas établie dans cet autre Etat d‘une façon moins favorable que l‘imposition des entreprises de cet autre Etat qui excercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l‘autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d‘impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu‘il accorde à ses propres résidents.

 

Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall bolag med hemvist i Belgien inte vara underkastat förmögenhetsskatt i Sverige så länge som sådan skatt inte tas ut av liknande bolag med hemvist i Sverige.

 

Par application de cette disposition, les sociétés qui sont des résidents de la Belgique ne sont pas soumises en Suède à l‘impôt sur la fortune aussi longtemps que cet impôt ne sera pas perçu à charge des sociétés similaires qui sont des résidents de la Suède.

 

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

§ 4. A moins que les dispositions de l‘article 9, de l‘article 11, paragraphe 7, ou de l‘article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d‘un Etat contractant à un résident de l‘autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s‘ils avaient été payes à un résident du premier Etat. De même, les dettes d‘une entreprise d‘un Etat contractant envers un résident de l‘autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

§ 5. Les entreprises d‘un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l‘autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

 

6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte anses hindra Belgien att:

 

§ 6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique:

 

a) beskatta hela den inkomst som är hänförlig till fast driftställe som ett bolag med hemvist i Sverige eller en personsammanslutning med verklig ledning där har i Belgien med den skattesats som föreskrivs i belgisk lagstiftning, förutsatt att denna skattesats inte överstiger den högsta skattesats som är tillämplig på hela eller del av den inkomst som förvärvas av bolag med hemvist i Belgien;

 

a) d‘imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices d‘un établissement stable belge d‘une société qui est un résident de la Suède ou d‘une association ayant son siège de direction effective en Suède pourvu que le taux précité n‘excède pas le taux maximal applicable à l‘ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;

 

b) ta ut förskottsskatten på värdepapper på utdelning hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som bolag med hemvist i Sverige eller personsammanslutning med verklig ledning där har i Belgien och som i Belgien beskattas såsom juridisk person.

 

b) de prélever le précomte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou une base fixe dont dispose en Belgique une société qui est un résident de la Suède ou une association ayant son siège de direction effective en Suède et qui est imposable comme une personne morale en Belgique.

 

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

§ 7. Les dispositions du présent article s‘appliquent nonobstant les dispositions de l‘article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

Artikel 25

 

Article 25

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Procédure amiable

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

§ 1er. Lorsqu‘une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l‘autorité compétente de l‘Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l‘article 24, paragraphe 1er, à celle de l‘Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

 

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

 

§ 2. L‘autorité compétente s‘efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n‘est pas elle-même en mesure d‘y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d‘accord amiable avec l‘autorité compétente de l‘autre Etat contractant, en vue d‘eviter une imposition non conforme à la Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan särskilt överlägga om

 

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s‘efforcent par voie d‘accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l‘interprétation ou l‘application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter au sujet de:

 

a) fördelningen av inkomst, avdrag eller avräkning mellan ett företag i en avtalsslutande stat och dess fasta driftställe i den andra avtalsslutande staten;

 

a) l‘imputation des bénéfices, déductions et crédits d‘une entreprise d‘un Etat contractant à son établissement stable situé dans l‘autre Etat contractant;

 

b) fördelningen av inkomst, avdrag eller avräkning mellan sådana företag med intressegemenskap som avses i artikel 9;

 

b) l‘imputation des bénéfices, deductions et crédits dans le cas d‘entreprises associées au sens de l‘article 9;

 

c) tolkningen av uttryck som används i avtalet;

 

c) l‘interprétation d‘une expression utilisée dans la Convention;

 

d) beteckningen på olika slag av inkomst eller förmögenhet.

 

d) la qualification d‘éléments du revenu ou de la fortune.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall överlägga om de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att genomföra avtalets bestämmelser, särskilt om den utredning som personer med hemvist i endera staten skall förete för att i den andra staten erhålla de skattebefrielser eller skattenedsättningar som föreskrivs i detta avtal.

 

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l‘exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l‘autre Etat des exemptions ou réductions d‘impôts prévues à cette Convention.

 

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att tillämpa avtalet.

 

§ 5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l‘application de la Convention.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

Utbyte av upplysningar

 

Echange de renseignements

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat, och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

§ 1er. Les autorités compétentes des Etats contractans échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l‘imposition qu‘elle prévoit n‘est pas contraire à la Convention. L‘échange de renseignements n‘est pas restreint par l‘article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu‘aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l‘établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n‘utilisent ces renseignements qu‘à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d‘audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l‘obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l‘autre Etat contractant;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l‘autre Etat contractant;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l‘ordre public.

 

Artikel 27

 

Article 27

 

Bistånd med indrivning

 

Assistance a recouvrement

 

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varanda bistånd med delgivning och handräckning för att driva in skatter som anges i artikel 2 samt alla tillägg, förhöjningar av skatt och skattetillägg, räntor och kostnader samt viten utan straffrättslig karaktär.

 

§ 1er. Les Etats contractants s‘engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l‘article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements et suppléments d‘impôt (skattetillägg), intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.

 

2. På framställning av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, i enlighet med bestämmelserna i lagar och författningar i den sistnämnda staten om delgivning och indrivning av sådana skatter, verkställa delgivning och indrivning av sådana i punkt 1 angivna skattekrav vilka är exigibla i den förstnämnda staten. Sådana skattekrav åtnjuter inte någon förmånsrätt i den stat till vilken framställningen görs och denna stat har inte någon skyldighet att vidta verkställighetsåtgärder som inte är tillåtna enligt lagar och författningar i den stat som gjort framställningen.

 

§ 2. Sur requête de l‘autorité compétente d‘un Etat contractant, l‘autorité compétente de l‘autre Etat contractant assure, suivant les disposition légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1er, qui sont exigibles dans le premier Etat. Ces créances ne jouissent d‘aucun privilège dans l‘Etat requis et celui-ci n‘est pas tenu d‘appliquer des moyens d‘exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l‘Etat requérant.

 

3. Framställning enligt punkt 2 skall vara åtföljd av en officiell avskrift av exekutionshandlingarna samt i förekommande fall en officiell avskrift av lagakraftvunna administrativa eller rättsliga beslut.

 

§ 3. Les requêtes visées a paragraphe 2 sont appuyées d‘une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s‘il échet, d‘une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.

 

4. I fråga om skattekrav som ännu inte blivit slutgiltigt fastställt kan den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat, för att säkerställa sin rätt, begära att den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten vidtar säkringsåtgärder enligt lagstiftningen i denna stat. Beträffande sådana åtgärder äger bestämmelserna i punkterna 1 3 motsvarande tillämpning.

 

§ 4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l‘autorité compétente d‘un Etat contractant peut, pour la sauvegard de ses droits, demander à l‘autorité compétente de l‘autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci; les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures.

 

5. Frågor rörande preskription av skattekrav regleras, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, uteslutande av lagstiftningen i den stat som gör framställningen.

 

§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les questions concernant le délai de prescription des créances fiscales sont régies exclusivement par la législation de l‘Etat requérant.

 

6. Bestämmelserna i artikel 26 punkt 1 tillämpas även på varje upplysning som vid genomförandet av bestämmelserna i förevarande artikel lämnas till den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat.

 

§ 6. Les dispositions de l‘article 26, paragraphe 1er, s‘appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l‘autorité compétente d‘un Etat contractant.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

Begränsning av avtalets tillämpning

 

Limitation des effets de la Convention

 

1. Bestämmelserna i avtalet berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer personer som tillhör diplomatiska beskickningar eller konsulat.

 

§ 1er. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d‘accords particuliers.

 

2. Vid tillämpningen av avtalet, skall person, som tillhör en avtalsslutande stats ackrediterade diplomatiska beskickning eller konsulat i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat och som är medborgare i den utsändande staten, anses ha hemvist i den utsändande staten om han där är underkastad samma skyldigheter beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som person med hemvist där.

 

§ 2. Aux fins de la Convention, les membres d‘une mission diplomatique ou d‘un poste consulaire d‘un Etat contractant accrédités dans l‘autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l‘Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s‘ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents de cet Etat.

 

3. Avtalet tillämpas inte beträffande internationella organisationer, deras organ eller tjänstemän eller beträffande person som tillhör en tredje stats diplomatiska beskickning eller konsulat och som befinner sig i en avtalsslutande stat och som inte anses ha hemvist i någondera avtalsslutande staten i fråga om skatter på inkomst och förmögenhet.

 

§ 3. La Convention ne s‘applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d‘une mission diplomatique ou d‘un poste consulaire d‘un Etat tiers, lorsqu‘ils se trouvent sur le territoire d‘un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l‘un ou l‘autre Etat contractant en matière d‘impôts sur le revenu ou sur la fortune.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

Oskiftade dödsbon

 

Successions indivises

 

Då en person med hemvist i Belgien erhåller inkomst från källa i Sverige genom förmedling av ett oskiftat dödsbo som har hemvist i Sverige, skall befrielse från eller nedsättning av svensk skatt tillämpas beträffande inkomsten som om personen med hemvist i Belgien hade uppburit inkomsten direkt.

 

Lorsqu‘un résident de la Belgique tire des revenus de sources situées en Suède, par l‘intermédiaire d‘une succession indivise qui est un résident de la Suède, les exemptions ou réductions d‘impôt suédois s‘appliquent à ces revenus comme si le résident de la Belgique en était le bénéficiaire direct.

 

I sådant fall skall bestämmelserna i artikel 23 punkt 1 a) respektive b), beroende på inkomstslaget, tillämpas i Belgien.

 

Dans ce cas, les dispositions de l‘article 23, paragraphe 1er, a) ou b), suivant les cas, s‘appliquent en Belgique compte tenu de la nature desdits revenus.

 

Kapitel VII Slutbestämmelser

Kapitel VII

 

Chapitre VII.

 

Slutbestämmelser

 

  Dispositions finales

 

Artikel 30

 

Article 30

 

Ikraftträdande

 

Entrée en vigueur

 

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna skall utväxlas i Bryssel snarast möjligt.

 

§ 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.

 

2. Avtalet träder i kraft femtonde dagen efter den då ratifikationshandlingarna utväxlas och dess bestämmelser tillämpas:

 

§ 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l‘échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

 

a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på inkomster som blir tillgängliga för lyftning eller förfaller till betalning den 1 januari 1991 eller senare;

 

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1991;

 

b) beträffande andra inkomstskatter, på skatter som påförs för beskattningsperioder som slutar den 31 december 1990 eller senare;

 

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1990;

 

c) beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs för beskattningsåret 1992 och efterföljande beskattningsår.

 

c) à l‘impôt suédois sur la fortune établi pour les années d‘imposition 1992 et suivantes.

 

3. Konventionen den 31 maj 1929 mellan Sverige och Belgien angående förhindrande av dubbelbeskattning av inkomster, härrörande från rederirörelse, skall upphöra att gälla och skall inte längre tillämpas när förevarande avtal börjar tillämpas.

 

§ 3. La Convention conclue entre la Belgique et la Suède le 31 mai 1929 en vue d‘éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime prendra fin et cessera de s‘appliquer à partir de l‘entrée en vigueur de la présente Convention.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

Upphörande

 

Dénonciation

 

Detta avtal förblir i kraft tills det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan när som helst efter utgången av en tidrymd av fem år, räknat från dagen för ikraftträdandet, säga upp avtalet att upphöra att gälla vid utgången av ett kalenderår, genom meddelande om uppsägning på diplomatisk väg sex månader i förväg. I händelse av sådan uppsägning skall avtalet inte längre tillämpas:

 

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu‘elle n‘aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la Convention pour la fin de toute année civile, à tout moment après l‘expiration d‘un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d‘au moins six mois donné par la voie diplomatique. Dans cette éventualité, la Convention cessera d‘être applicable:

 

a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på inkomster som blir tillgängliga för lyftning eller förfaller till betalning den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det till vars utgång avtalet sagts upp eller senare;

 

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l‘année civile qui suit immédiatement celle pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

 

b) beträffande andra inkomstskatter som avser beskattningsperioder som slutar den 31 december det kalenderår till vars utgång avtalet sagts upp eller senare;

 

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l‘année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

 

c) beträffande svensk förmögenhetsskatt som påförs för beskattningsår som följer efter det år då avtalet sagts upp.

 

c) à l‘impôt suédois sur la fortune établi pour les années d‘imposition suivant l‘année de la dénonciation.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

 

Som skedde i Stockholm den 5 februari 1991 i två exemplar, på svenska, franska och nederländska språken, vilka tre texter äga lika vitsord.

 

FAIT à Stockholm, le 5 février 1991, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et suédoise, les trois textes faisant également foi.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:606

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991 och tillämpas från de tidpunkter som regeringen bestämmer i den mån inte annat följer av punkterna 2 och 3 nedan.

2. Bestämmelserna i 4 § tillämpas i fråga om beskattningsår som påbörjas den 1 juli 1991 eller senare.

3. Bestämmelserna i 5 § tillämpas på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1990.

SFS 2011:1341

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.