Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Skatteavtal Frankrike

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Frankrike undertecknade den 27 november 1990 skall tillsammans med det protokoll och det tilläggsavtal som är fogade till avtalet gälla som lag här i landet.

Avtalets, protokollets och tilläggsavtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

SFS 2011:1342

Ärende, som enligt artikel 24 punkt 6 i avtalet skall avgöras genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av Skatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till finansdepartementet.

Skatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.

SFS 2003:702

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République française en vue d‘éviter les doubles impositions et de prévenir l‘évasion fiscale en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République française

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering,

 

désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d‘éviter les doubles impositions et de prévenir l‘évasion fiscale en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune,

 

som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet,

 

sont convenus des dispositions suivantes:

 

har kommit överens om följande bestämmelser:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personnes concernées

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

La présente Convention s‘applique aux personnes qui sont des résidents d‘un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Impôts visés

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. La présente Convention s‘applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d‘un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet, som påförs för en avtalsslutande stats eller dess lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l‘aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

 

2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. Les impôts actuels auxquels s‘applique la Convention sont:

 

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

 

a) en ce qui concerne la France:

 

a) beträffande Frankrike:

 

(i) l‘impôt sur le revenu;

 

1) inkomstskatten;

 

(ii) l‘impôt sur les sociétés;

 

2) bolagsskatten; och

 

(iii) l‘impôt de solidarité sur la fortune;

 

3) den solidariska förmögenhetsskatten;

 

et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2;

 

samt all källskatt, all förskottsskatt (précompte) och annan på liknande sätt uttagen skatt, som anses utgöra skatt på inkomst eller på förmögenhet enligt punkt 2;

 

(ci-après dénommés ”impôt français”);

 

(i det följande benämnda ”fransk skatt”);

 

b) en ce qui concerne la Suède:

 

b) beträffande Sverige:

 

(i) l‘impôt d‘Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l‘impôt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et l‘impôt sur les dividendes d‘actions (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

 

(ii) l‘impôt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten);

 

2) ersättningsskatten;

 

(iii) l‘impôt sur les répartitions relatives à la réduction du capital ou à la liquidation d‘une société (utskiftningsskatten);

 

3) utskiftningsskatten;

 

(iv) l‘impôt sur la propriété immobilière (fastighetsskatten);

 

4) fastighetsskatten;

 

(v) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

5) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

 

(vi) l‘impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten);

 

6) den kommunala inkomstskatten; och

 

(vii) l‘impôt d‘Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten);

 

7) den statliga förmögenhetsskatten;

 

(ci-après dénommés ”impôt suédois”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

4. La Convention s‘applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis pour le compte d‘un Etat contractant ou de ses collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s‘ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som de som anges i punkt 3 i denna artikel, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

Définitions générales

 

Allmänna definitioner

 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) (i) le terme ”France” désigne les départements européens et d‘outre-mer de la République française y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France a des droits souverains relatifs à l‘exploration et à l‘exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

 

a) 1) ”Frankrike” åsyftar Republiken Frankrikes europeiska departement och departementet på andra sidan havet däri inbegripet dess territorialvatten liksom de andra områden över vilka Frankrike i överensstämmelse med internationell rätt utövar suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen, i dennas underlag och ovanför denna befintliga vattentillgångar;

 

(ii) le terme ”Suède” désigne le Royaume de Suède et comprend le territoire national, la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Suède a des droits souverains relatifs à l‘exploration et à l‘exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;

 

2) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar Sveriges territorium, dess territorialvatten liksom de andra områden över vilka Konungariket Sverige i överensstämmelse med internationell rätt utövar suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av havsbottnen, i dennas underlag och ovanför denna befintliga vattentillgångar;

 

b) le terme ”personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

 

b) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning;

 

c) le terme ”société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d‘imposition;

 

c) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som juridisk person;

 

d) les expressions ”entreprise d‘un Etat contractant” et ”entreprise de l‘autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d‘un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l‘autre Etat contractant;

 

d) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

e) l‘expression ”trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l‘aéronef n‘est exploité qu‘entre des points situés dans l‘autre Etat contractant;

 

e) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

f) l‘expression ”autorité compétente” désigne:

 

f) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) dans le cas de la Françe, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé;

 

1) i Frankrike: ministern ansvarig för budgeten eller dennes befullmäktigade ombud;

 

(ii) dans le cas de la Suède, le Ministre des Finances, son représentant autorisé ou l‘autorité qui a été chargée de régler les problèmes posés par la Convention.

 

2) i Sverige: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdragits att vara behörig myndighet enligt detta avtal.

 

2. Pour l‘application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n‘y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s‘applique la Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Résident

 

Hemvist

 

1. Au sens de la présente Convention, l‘expression ”résident d‘un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l‘impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l‘impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet som är belägen där.

 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

a) cette personne est considérée comme un résident de l‘Etat où elle dispose d‘un foyer d‘habitation permanent; si elle dispose d‘un foyer d‘habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

b) si l‘Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d‘un foyer d‘habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où elle séjourne de façon habituelle;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sin levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas;

 

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d‘eux, elle est considérée comme un résident de l‘Etat dont elle possède la nationalité;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d‘aucun d‘eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d‘un commun accord.

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu‘une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où son siège de direction effective est situé.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Etablissement stable

 

Fast driftställe

 

1. Au sens de la présente Convention, l‘expression ”établissement stable” désigne une installation fixe d‘affaires par l‘intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. L‘expression ”établissement stable” comprend notamment:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) un siège de direction,

 

a) plats för företagsledning,

 

b) une succursale,

 

b) filial,

 

c) un bureau,

 

c) kontor,

 

d) une usine,

 

d) fabrik,

 

e) un atelier, et

 

e) verkstad, och

 

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d‘extraction de ressources naturelles.

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu‘il n‘y a pas ”établissement stable” si:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

a) il est fait usage d‘installations aux seules fins de stockage, d‘exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l‘entreprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

b) des marchandises appartenant à l‘entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d‘exposition ou de livraison;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

c) des marchandises appartenant à l‘entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

d) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins d‘acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l‘entreprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

e) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins d‘exercer, pour l‘entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

f) une installation fixe d‘affaires est utilisée aux seules fins de l‘exercice cumulé d‘activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l‘activité d‘ensemble de l‘installation fixe d‘affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu‘une personne   autre qu‘un agent jouissant d‘un statut indépendant auquel s‘applique le paragraphe 6   agit pour le compte d‘une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu‘elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l‘entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l‘entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l‘intermédiaire d‘une installation fixe d‘affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

6. Une entreprise n‘est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu‘elle y exerce son activité par l‘entremise d‘un courtier, d‘un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d‘un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

7. Le fait qu‘une société qui est un résident d‘un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l‘intermédiaire d‘un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l‘une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l‘autre.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Revenus immobiliers

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l‘autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. L‘expression ”biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l‘Etat contractant où les biens considérés sont situés. L‘expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les bâtiments, les droits auxquels s‘appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l‘usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l‘exploitation ou la concession de l‘exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, byggnader, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s‘appliquent aux revenus provenant de l‘exploitation directe, de la location ou de l‘affermage ainsi que de toute autre forme d‘exploitation de biens immobiliers.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fast egendom.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s‘appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d‘une entreprise ainsi qu‘aux revenus des biens immobiliers servant à l‘exercice d‘une profession indépendante.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

5. Lorsque la propriété d‘actions, parts ou autres droits dans une personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l‘utilisation directe, de la location ou de l‘usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.

 

5. När innehavet av aktier och andelar eller andra rättigheter i en juridisk person ger innehavaren rätt att nyttja fast egendom som är belägen i en avtalsslutande stat och som tillhör den juridiska personen, får inkomst som innehavaren erhåller på grund av direkt nyttjande, uthyrning eller varje annat brukande av sin nyttjanderätt beskattas i denna stat.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Bénéfices des entreprises

 

Inkomst av rörelse

 

1. Les bénéfices d‘une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l‘entreprise n‘exerce son activité dans l‘autre Etat contractant par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé. Si l‘entreprise exerce son activité d‘une telle façon, les bénéfices de l‘entreprise sont imposables dans l‘autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraph 3, lorsqu‘une entreprise d‘un Etat contractant exerce son activité dans l‘autre Etat contractant par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu‘il aurait pu réaliser s‘il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l‘entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. Pour déterminer les bénéfices d‘un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d‘administration ainsi exposés, soit dans l‘Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. S‘il est d‘usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d‘une répartition des bénéfices totaux de l‘entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n‘empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. Aucun bénéfice n‘est imputé à un établissement stable du fait qu‘il a simplement acheté des marchandises pour l‘entreprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l‘établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu‘il n‘existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d‘autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Navigation maritime et aérienne

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Les bénéfices provenant de l‘exploitation, en trafic international, de navires ou d‘aéronefs ne sont imposables que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent également les revenus accessoires, et en particulier les revenus tirés par cette entreprise de l‘utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs pour le transport international de biens ou de marchandises.

 

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Denna inkomst innefattar även inkomst med anknytning till denna verksamhet, särskilt inkomst som detta företag förvärvar genom nyttjande, underhåll eller uthyrning av containers för internationell transport av gods eller varor.

 

2. Si le siège de direction effective d‘une entreprise de navigation maritime est à bord d‘un navire, ce siège est considéré comme situé dans l‘Etat contractant où se trouve le port d‘attache de ce navire, ou à défaut de port d‘attache, dans l‘Etat contractant dont l‘exploitant du navire est un résident.

 

2. Om företag som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s‘appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ou pool, une exploitation en commun ou un organisme international d‘exploitation.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en grupp, en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

4. Nonobstant les dispositions de l‘article 2, une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Suède et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d‘office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. De même, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Suède de tous impôts analogues à la taxe professionnelle à raison de cette exploitation.

 

4. Ett företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och vars verkliga ledning finns i Sverige erhåller, utan hinder av bestämmelserna i artikel 2, ex officio nedsättning av ”la taxe professionnelle” som i Frankrike tas ut på grund av denna verksamhet. På samma sätt undantas ett företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och vars verkliga ledning finns i Frankrike från samtliga skatter som motsvarar ”la taxe professionnelle” och som i Sverige tas ut på grund av denna verksamhet.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Entreprises associées

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Lorsque

 

1. I fall då

 

a) une entreprise d‘un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d‘une entreprise de l‘autre Etat contractant, ou que

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au captial d‘une entreprise d‘un Etat contractant et d‘une entreprise de l‘autre Etat contractant,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttages följande.

 

et que, dans l‘un et l‘autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l‘une des entreprises mais n‘ont pu l‘être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Lorsqu‘un Etat contractant inclut dans les bénéfices d‘une entreprise de cet Etat   et impose en conséquence   des bénéfices sur lesquels une entreprise de l‘autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l‘entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l‘autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l‘impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s‘il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat om denna andra stat anser att justeringen är försvarlig. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividendes

 

Utdelning

 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d‘un Etat contractant à un résident de l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l‘Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l‘impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Toutefois, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu‘une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont pas imposables dans l‘Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Sådan utdelning skall emellertid vara undantagen från beskattning i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för personsammanslutning) som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital.

 

Le présent paragraphe n‘affecte pas l‘imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. a) Un résident de Suède qui reçoit d‘une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d‘impôt (”avoir fiscal”) s‘ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d‘un montant égal à ce crédit d‘impôt (”avoir fiscal”) sous réserve de la déduction de l‘impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.

 

3. a) En person med hemvist i Sverige, som uppbär utdelning från ett bolag som har hemvist i Frankrike vilken utdelning skulle ge rätt till skattegottgörelse (”avoir fiscal”) om den hade uppburits av en person med hemvist i Frankrike, har rätt till betalning från franska staten av ett belopp motsvarande denna skattegottgörelse (”avoir fiscal”) under förutsättning att skatten sätts ned enligt punkt 2 i denna artikel.

 

b) Les dispositions du a) du présent paragraphe s‘appliquent seulement à un résident de Suède qui est

 

b) Bestämmelserna i a i denna punkt tillämpas endast på en person med hemvist i Sverige som är

 

(i) une personne physique, ou

 

1) en fysisk person, eller

 

(ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 pour cent du capital de la société française qui paie les dividendes.

 

2) ett bolag som direkt eller indirekt äger mindre än 10 procent av kapitalet i det franska bolag som betalar utdelningen.

 

c) Les dispositions du a) du présent paragraphe ne s‘appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n‘est pas assujetti à l‘impôt en Suède à raison de ces dividendes et de ce paiement.

 

c) Bestämmelserna i a i denna punkt tillämpas inte om den som uppbär betalning från franska staten inte beskattas i Sverige för denna utdelning och betalning.

 

d) Le montant brut des paiements mentionnés au a) du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l‘application de la présente Convention.

 

d) Sådan betalning som avses i a i denna punkt anses i sin helhet utgöra utdelning vid tillämpning av detta avtal.

 

4. Un résident de Suède qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n‘a pas droit au paiement du Trésor francais visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte effectivement payé, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s‘appliquent au montant brut de ce précompte. Ce montant est considéré comme un dividende pour l‘application des dispositions de la Convention.

 

4. En person med hemvist i Sverige som uppbär utdelning från ett bolag med hemvist i Frankrike och som inte har rätt till sådan betalning från franska staten som avses i punkt 3, har rätt till återbetalning av sådan till utdelningen hänförlig förskottsskatt (précompte) som, i förekommande fall, har erlagts av bolaget. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas på förskottsskattens bruttobelopp. Detta belopp anses utgöra utdelning vid tillämpning av bestämmelserna i avtalet.

 

5. Le terme ”dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d‘actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l‘exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation applicable, à la date d‘entrée en vigueur de la Convention, dans l‘Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

 

5. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst, som i den stat där det utdelande bolaget har hemvist, behandlas på samma sätt som utdelning enligt tillämplig lagstiftning vid tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

 

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

6. Bestämmelserna i punkterna 1 4 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

7. Lorsqu‘une société qui est un résident d‘un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l‘autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l‘imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Intérêts

 

Ränta

 

1. Les intérêts provenant d‘un Etat contractant et payés à un résident de l‘autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

2. Le terme ”intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d‘une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d‘emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiare effectif des intérêts, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant d‘où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiare d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d‘un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu‘il soit ou non un résident d‘un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l‘Etat où l‘établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l‘un et l‘autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l‘absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s‘appliquent qu‘à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Redevances

 

Royalty

 

1. Les redevances provenant d‘un Etat contractant et payées à un résident de l‘autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

 

1. Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

2. Le terme ”redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l‘usage ou la concession de l‘usage d‘un droit d‘auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d‘un brevet, d‘une marque de fabrique ou de commerce, d‘un dessin ou d‘un modèle, d‘un plan, d‘une formule ou d‘un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottages såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s‘appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d‘un Etat contractant, exerce dans l‘autre Etat contractant d‘où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. Les redevances sont considérées comme provenant d‘un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu‘il soit ou non un résident d‘un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l‘Etat où l‘établissement stable. ou la base fixe, est situé.

 

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning med vilket eller vilken den rättighet eller egendom som gett upphov till royaltyn har verkligt samband och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l‘un et l‘autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l‘absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s‘appliquent qu‘à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Gains en capital

 

Realisationsvinst

 

1. Les gains qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de l‘aliénation de biens immobiliers visés à l‘article 6 et situés dans l‘autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Les gains provenant de l‘aliénation d‘actions, parts ou autres droits, dans une société ou une personne morale dont l‘actif est principalement constitué d‘immeubles ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l‘Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l‘aliénation de biens immobiliers. Pour l‘application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l‘exercice d‘une profession non commerciale

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av aktier, andelar eller andra rättigheter i bolag eller juridisk person vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom eller rättigheter som sammanhänger med sådan egendom, får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen när dessa vinster, enligt lagstiftningen i denna stat, beskattas på samma sätt som vinst på grund av avyttring av fast egendom. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall inte sådan fast egendom beaktas som används i bolagets eller den juridiska personens industriella eller kommersiella verksamhet eller jordbruksverksamhet eller för utövandet av icke kommersiell yrkesverksamhet.

 

3. Les gains provenant de l‘aliénation d‘actions, parts ou autres droits faisant partie d‘une participation substantielle dans une société qui est un résident d‘un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu‘il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des cinq années précédant celle de la cession, des actions, parts ou autres droits dont l‘ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.

 

3. Vinst på grund av avyttring av aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. ”Väsentligt innehav” anses föreligga när överlåtaren ensam eller tillsammans med närstående personer, direkt eller indirekt, vid något tillfälle under den femårsperiod som närmast föregår försäljningstidpunkten har ägt aktier, andelar eller andra rättigheter vilka tillsammans ger rätt till minst 25 procent av bolagets vinst.

 

4. Les gains provenant de l‘aliénation de biens mobiliers qui font partie de l‘actif d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d‘un Etat contractant dispose dans l‘autre Etat contractant pour l‘exercice d‘une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l‘aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l‘ensemble de l‘entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

5. Les gains provenant de l‘aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l‘exploitation de ces navires ou aéronefs, ou de conteneurs visés au paragraphe 1 de l‘article 8, ne sont imposables que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, eller av containers som omfattas av artikel 8 punkt 1, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

6. Les gains provenant de l‘aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l‘Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 5 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de la Suède de percevoir un impôt sur les gains provenant de l‘aliénation d‘un bien et réalisés par une personne physique ayant la nationalité suédoise sans avoir la nationalité française qui est un résident de France au moment de l‘aliénation, si cette personne a été un résident de Suède pendant cinq années au moins au cours des sept années précédant celle de l‘aliénation.

 

7. Bestämmelserna i punkt 6 inverkar inte på Sveriges rätt att beskatta vinst på grund av avyttring av tillgång som överlåtits av fysisk person som är svensk medborgare utan att ha franskt medborgarskap och som har hemvist i Frankrike vid tidpunkten för överlåtelsen om denna person har haft hemvist i Sverige under minst fem år under loppet av de sju år som närmast föregått året för överlåtelsen.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Professions indépendantes

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire d‘une profession libérale ou d‘autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l‘autre Etat contractant d‘une base fixe pour l‘exercice des ses activités. S‘il dispose d‘une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l‘autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. L‘expression ”profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d‘ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Professions dépendantes

 

Enskild tjänst

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit au titre d‘un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l‘emploi ne soit exercé dans l‘autre Etat contractant. Si l‘emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu‘un résident d‘un Etat contractant reçoit au titre d‘un emploi salarié exercé dans l‘autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten endast i den förstnämnda staten, om:

 

a) le bénéficiaire séjourne dans l‘autre Etat pendant une période ou des périodes n‘excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en sammanhängande tolvmånadersperiod, och

 

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d‘un employeur qui n‘est pas un résident de l‘autre Etat, et

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) la charge des rémunérations n‘est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l‘employeur a dans l‘autre Etat.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d‘un emploi salarié exercé à bord d‘un navire ou d‘un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

Artikel 16 Styrelseledamöter

Article 16

 

Artikel 16

 

Administrateurs de sociétés

 

Styrelseledamöter

 

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu‘un resident d‘un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d‘administration ou de surveillance d‘une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes et sportifs

 

Artister och idrottsmän

 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu‘un résident d‘un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l‘autre Etat contractant en tant qu‘artiste du spectacle, tel qu‘un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu‘un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

2. Lorsque les revenus d‘activités qu‘un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l‘artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l‘Etat contractant où les activités de l‘artiste ou du sportif sont exercées.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu‘un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d‘un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l‘autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l‘autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de l‘une de ses collectivités locales, ou de l‘une de leurs personnes morales de droit public.

 

3. I fall då artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat i denna egenskap förvärvar inkomst genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten och denna verksamhet finansieras huvudsakligen av allmänna medel av den förstnämnda staten eller en av dess regionala sammanslutningar eller offentligrättsliga juridiska personer, beskattas inkomsten, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, endast i den förstnämnda staten.

 

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d‘activités qu‘un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l‘artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l‘autre Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet autre Etat, de l‘une de ses collectivités locales ou de l‘une de leurs personnes morales de droit public.

 

4. Inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap i en avtalsslutande stat vilken inkomst inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, beskattas, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, endast i den andra avtalsslutande staten om denna andra person huvudsakligen finansieras av allmänna medel av den andra staten eller av en av dess regionala sammanslutningar eller offentligrättsliga juridiska personer.

 

Artikel 18 Pensioner

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions

 

Pensioner

 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l‘article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d‘un Etat contractant au titre d‘un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat endast i denna stat.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Article 19

 

Artikel 19

 

Fonctions publiques

 

Offentlig tjänst

 

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l‘une de ses collectivités locales ou par l‘une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

1. a) Ersättning, med undantag för pension, som betalas av en avtalsslutande stat, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga juridiska personer till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess lokala myndigheters eller dess offentligrättsliga juridiska personers tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l‘autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och är medborgare i denna stat utan att samtidigt vara medborgare i den förstnämnda staten.

 

c) Les dispositions des a) et b) sont également applicables aux rémunérations des personnes qui enseignent dans un établissement situé dans l‘un des Etats contractants si les ressources de cet établissement proviennent en tout ou en partie de l‘autre Etat ou de l‘une de ses collectivités locales ou de l‘une de leurs personnes morales de droit public.

 

c) Bestämmelserna i a och b är även tillämpliga på ersättningar till personer som undervisar i en institution belägen i en avtalsslutande stat om medlen till denna institution härrör helt eller delvis från den andra staten eller från en lokal myndighet eller en offentligrättslig juridisk person i denna andra stat.

 

d) Les dispositions du b) ne sont pas applicables aux rémunérations des personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacun des Etats contractants.

 

d) Bestämmelserna i b tillämpas inte på ersättningar till personal vid någon av de avtalsslutande staternas diplomatiska beskickningar eller lönande konsulat.

 

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l‘une de ses collectivités locales ou par l‘une de leurs personnes morales de droit public soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu‘ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga juridiska personer till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess lokala myndigheters eller dess offentligrättsliga juridiska personers tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l‘autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s‘appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d‘une activité industrielle ou commerciale exercée par un etat contractant ou l‘une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter eller offentligrättsliga juridiska personer.

 

Artikel 20 Studerande

Article 20

 

Artikel 20

 

Etudiants

 

Studerande

 

Les sommes qu‘un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l‘autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d‘y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d‘entretien, d‘études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu‘elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Article 21

 

Artikel 21

 

Autres revenus

 

Annan inkomst

 

1. Les éléments du revenu d‘un résident d‘un Etat contractant, d‘où qu‘ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s‘appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu‘ils sont définis au paragraphe 2 de l‘article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d‘un Etat contractant exerce dans l‘autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d‘une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s‘y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l‘article 7 ou de l‘article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

Artikel 22 Förmögenhet

Article 22

 

Artikel 22

 

Fortune

 

Förmögenhet

 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l‘article 6 que possède un résident d‘un Etat contractant et qui sont situés dans l‘autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou une personne morale dont l‘actif est principalement constitué d‘immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l‘Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l‘application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l‘exercice d‘une profession non commerciale.

 

2. Förmögenhet bestående av aktier, andelar eller andra rättigheter i bolag eller juridisk person vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom eller rättigheter som sammanhänger med sådan egendom, får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen. Vid tillämpning av denna bestämmelse skall inte sådana fastigheter beaktas vilka används i bolagets eller den juridiska personens industriella eller kommersiella verksamhet eller jordbruksverksamhet eller för utövandet av icke kommersiell yrkesverksamhet.

 

3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l‘actif d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d‘un Etat contractant dispose dans l‘autre Etat contractant pour l‘exercice d‘une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.

 

3. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

4. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits faisant partie d‘une participation substantielle dans une société qui est un résident d‘un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu‘une personne détient une participation substantielle lorsqu‘elle dispose, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d‘actions, parts ou autres droits dont l‘ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société.

 

4. Förmögenhet bestående av aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. ”Väsentligt innehav” anses föreligga när innehavaren ensam eller tillsammans med närstående personer, direkt eller indirekt, förfogar över aktier, andelar eller andra rättigheter vilka tillsammans ger rätt till minst 25 procent av bolagets vinst.

 

5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 1 de l‘article 8, n‘est imposable que dans l‘Etat contractant où le siège de direction effective de l‘entreprise est situé.

 

5. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg eller sådana containers som avses i artikel 8 punkt 1 beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning

 

6. Tous les autres éléments de la fortune d‘un résident d‘un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

6. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar beskattas endast i denna stat.

 

Artikel 23 Bestämmelser för undvikande av dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination des doubles impositions

 

Bestämmelser för undvikande av dubbelbeskattning

 

Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.

 

Dubbelbeskattning undviks enligt följande:

 

1. En ce qui concerne la Suède:

 

1. I fråga om Sverige:

 

a) Lorsqu‘un résident de Suède reçoit des revenus qui selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en France, la Suède accorde sur l‘impôt qu‘elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d‘un montant égal à l‘impôt français payé à raison de ces revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l‘impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.

 

a) Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt lagstiftningen i Frankrike och bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Frankrike, skall Sverige från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Frankrike på dessa inkomster. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomstskatten beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Frankrike.

 

b) Lorsqu‘un résident de France réalise des gains en capital imposables en France et en Suède conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l‘article 13, la Suède accorde une déduction, sur l‘impôt afférent à ces gains, d‘un montant êgal à l‘impôt français payé au titre de ces gains. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l‘impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.

 

b) Om en person med hemvist i Frankrike uppbär realisationsvinst för vilken skattskyldighet föreligger i Frankrike och i Sverige enligt bestämmelserna i artikel 13 punkt 7, skall Sverige från skatten på denna vinst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Frankrike på samma vinst. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i något fall överstiga den del av inkomstskatten beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den vinst som får beskattas i Frankrike.

 

c) Nonobstant les dispositions du a) du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Suède sont exemptés d‘impôt en Suède dans la mesure où les dividendes auraient été exonérés selon la législation suédoise si les deux sociétés avaient été résidentes de Suède.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Frankrike till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska.

 

d) Les dispositions du c) s‘appliquent seulement:

 

d) Bestämmelserna i c tillämpas endast:

 

(i) si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ont été soumis à l‘impôt sur les sociétés de droit commun en France, ou à un impôt comparable à l‘impôt suédois en France ou ailleurs; ou

 

1) om den vinst av vilken utdelningen betalas har underkastats allmän bolagsskatt i Frankrike eller en skatt jämförbar med svensk skatt i Frankrike eller någon annanstans; eller

 

(ii) si les dividendes payés par une société qui est un résident de France sont constitués en totalité ou en quasi-totalité de dividendes reçus par cette société à raison d‘actions, parts ou autres droits qu‘elle détient dans une société résidente d‘un Etat tiers et qui auraient été exemptés de l‘impôt suédois si les actions, parts ou autres droits à raison desquels ils sont payés avaient été détenus directement par la société résidente de Suède.

 

2) om den utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Frankrike uteslutande eller så gott som uteslutande består av utdelning som detta bolag erhållit på grund av innehav av aktier, andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i tredje stat och som skulle ha varit undantagen från svensk skatt om aktierna, andelarna eller de andra rättigheterna på grund av vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

Pour l‘application des dispositions du (i), les bénéfices qui servent au paiement des dividendes sont réputés avoir été soumis à l‘impôt sur les sociétés de droit commun s‘ils ont été soumis à l‘impôt français applicable aux plus-values ou un impôt sur les plus-values comparable.

 

Vid tillämpning av bestämmelserna i 1 anses den vinst av vilken utdelningen betalas underkastad allmän bolagsskatt om den är underkastad fransk skatt på realisationsvinst eller en skatt jämförbar med skatten på realisationsvinst.

 

e) Les dispositions du d) ne sont applicables qu‘à la condition que des dispositions analogues s‘appliquent en ce qui concerne à la fois la Belgique et les Pays-Bas en vertu de la législation suédoise ou d‘une convention fiscale entre la Suède et ces Etats.

 

e) Bestämmelserna i d tillämpas endast under förutsättning att liknande bestämmelser tillämpas på samma gång i förhållande till Belgien och Nederländerna i kraft av svensk lagstiftning eller ett skatteavtal mellan Sverige och dessa stater.

 

f) Lorsqu‘un résident de Suède possède de la fortune qui selon la législation française et conformément aux dispositions de la Convention est imposable en France, la Suède accorde, sur l‘impôt sur la fortune de cette personne, une déduction d‘un montant égal à l‘impôt sur la fortune payé en France. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l‘impot sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune qui est imposable en France.

 

f) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i enlighet med lagstiftningen i Frankrike och bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Frankrike, skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i Frankrike. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Frankrike.

 

g) Lorsqu‘un résident de Suède reçoit des revenus ou possède de la fortune qui ne sont imposables qu‘en France conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l‘article 8, du paragraphe 5 de l‘article 13, des paragraphes 1 ou 2 de l‘article 19 ou du paragraphe 5 de l‘article 22, la Suède exonère ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l‘impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de cette personne, retenir le taux de l‘impôt qui aurait été applicable si les revenus ou la fortune concernés n‘avaient pas été exonérés.

 

g) Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5, artikel 19 punkterna 1 och 2 eller artikel 22 punkt 5 beskattas endast i Frankrike undantas dessa inkomster eller denna förmögenhet från beskattning i Sverige men Sverige får vid fastställandet av skatten på denna persons övriga inkomst eller förmögenhet tillämpa den skattesats som skulle ha tillämpats om de undantagna inkomsterna eller den undantagna förmögenheten inte hade skattebefriats.

 

2. En ce qui concerne la France:

 

2. I fråga om Frankrike:

 

a) Les revenus qui proviennent de Suède et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l‘impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu‘ils ne sont pas exemptés de l‘impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l‘impôt suédois n‘est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d‘impôt imputable sur l‘impôt français. Ce crédit d‘impôt est égal:

 

a) Inkomster som härrör från Sverige och som får beskattas eller beskattas endast i denna stat enligt detta avtal, skall tas med i beskattningsunderlaget vid beräkning av fransk skatt när inkomsttagaren har hemvist i Frankrike och inkomsterna inte är undantagna från bolagsskatt vid tillämpning av fransk lagstiftning. I sådant fall är den svenska skatten inte avdragsgill från dessa inkomster utan inkomsttagaren har rätt till en skatteavräkning från den franska skatten. Det belopp som får avräknas motsvarar:

 

(i) pour tous les revenus autres que ceux visés au (ii) ci-après, au montant de l‘impôt français correspondant à ces revenus;

 

1) för samtliga inkomster utom de som avses i 2 nedan, ett belopp motsvarande den franska skatten på dessa inkomster;

 

(ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l‘article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l‘article 13, au paragraphe 3 de l‘article 15, à l‘article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l‘article 17, au montant de l‘impôt payé en Suède conformément aux dispositions de ces articles; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l‘impôt français correspondant à ces revenus.

 

2) för inkomster som avses i artikel 10 punkt 2, artikel 13 punkterna 1, 2 och 3, artikel 15 punkt 3, artikel 16 och artikel 17 punkterna 1 och 2, ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige i enlighet med bestämmelserna i dessa artiklar; avräkningsbeloppet får dock inte i något fall överstiga den franska skatten på dessa inkomster.

 

b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suède conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l‘article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L‘impot français est calculé sous déduction d‘un crédit d‘impôt égal au montant de l‘impôt suédois payé conformément aux dispositions de cet article. Ce crédit d‘impôt ne peut excéder le montant de l‘impôt français correspondant à cette fortune.

 

b) En person med hemvist i Frankrike som innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i artikel 22 punkterna 1, 2, 3 och 4 får beskattas i Sverige beskattas även i Frankrike för denna förmögenhet. Från den franska skatten medges avräkning med ett belopp motsvarande den svenska skatten som betalats enligt bestämmelserna i nämnda artikel. Detta belopp får inte överstiga den franska skatten som hänför sig till denna förmögenhet.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Article 24

 

Artikel 24

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Les nationaux d‘un Etat contractant ne sont soumis dans l‘autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s‘applique aussi, nonobstant les dispositions de l‘article 1, aux personnes qui ne sont pas résidents d‘un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad, därvid skall hemvistet särskilt beaktas. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. Le terme ”nationaux” désigne:

 

2. Uttrycket ”medborgare” åsyftar:

 

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d‘un Etat contractant;

 

a) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat;

 

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

b) juridisk person och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

 

3. L‘imposition d‘un établissement stable qu‘une entreprise d‘un Etat contractant a dans l‘autre Etat contractant n‘est pas établie dans cet autre Etat d‘une façon moins favorable que l‘imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l‘autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d‘impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu‘il accorde à ses propres résidents.

 

3. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l‘article 9, du paragraphe 5 de l‘article 11 ou du paragraphe 5 de l‘article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d‘un Etat contractant à un résident de l‘autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s‘ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d‘une entreprise d‘un Etat contractant envers un résident de l‘autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

 

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

5. Les entreprises d‘un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l‘autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastad.

 

6. Sous réserve d‘accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d‘un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l‘autorité compétente de l‘autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat.

 

6. Premier, som betalas av eller för en fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat eller som tillfälligtvis vistas i denna stat, till en pensionsanstalt som erkänts för beskattningsändamål av behörig myndighet i den andra avtalsslutande staten i vilken denna person tidigare hade hemvist, behandlas, efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, vid beskattningen på samma sätt som premier vilka betalats till en pensionsanstalt som erkänts för beskattningsändamål i den förstnämnda staten.

 

7. Sous réserve d‘accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d‘un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public qui n‘exercent pas d‘activités industrielles ou commerciales s‘appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l‘autre Etat contractant à ses collectivités locales et à leurs personnes morales de droit public de nature identique ou analogue.

 

7. Efter överenskommelse i varje enskilt fall mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna medges den andra avtalsslutande staten, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga juridiska personer som inte bedriver rörelse eller kommersiell verksamhet befrielse och andra skattemässiga fördelar beträffande vinst på samma villkor, som enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat ges till förmån för denna stat, dess lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga juridiska personer av samma eller likartat slag.

 

8. Les dispositions du présent article s‘appliquent, nonobstant les dispositions de l‘article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

8. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 25

 

Artikel 25

 

Procédure amiable

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Lorsqu‘une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l‘autorité compétente de l‘Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l‘article 24, à celle de l‘Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. L‘autorité compétente s‘efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n‘est pas elle-même en mesure d‘y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d‘accord amiable avec l‘autorité compétente de l‘autre Etat contractant, en vue d‘éviter une imposition non conforme à la Convention. L‘accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s‘efforcent par voie d‘accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l‘interprétation ou l‘application de la Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

Elles peuvent notamment se concerter pour s‘efforcer de parvenir à un accord:

 

De behöriga myndigheterna kan särskilt överlägga med varandra i syfte att komma överens om:

 

a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d‘une entreprise de l‘autre Etat contractant soient imputés d‘une manière identique dans les deux Etats contractants;

 

a) samma fördelning i de båda avtalsslutande staterna av vinst hänförlig till ett fast driftställe beläget i en avtalsslutande stat som tillhör ett företag i den andra avtalsslutande staten;

 

b) pour que les revenus revenant à un résident d‘un Etat contractant et à une personne associée visée à l‘article 9, qui est un résident de l‘autre Etat contractant, soient attribués d‘une manière identique.

 

b) samma fördelning av inkomst mellan en person med hemvist i en avtalsslutande stat och person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som har sådan intressegemenskap med denne som avses i artikel 9.

 

Elles peuvent aussi se concerter en vue d‘éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

De kan även överlägga i syfte att undvika dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

 

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d‘une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d‘un commun accord les modalités d‘application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d‘un Etat contractant pour obtenir dans l‘autre Etat contractant les exonérations, réductions d‘impôts et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d‘un formulaire d‘attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

 

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan genom en ömsesidig överenskommelse reglera villkoren för tillämpning av avtalet. De kan särskilt föreskriva de åtgärder vilka personer med hemvist i en avtalsslutande stat skall vidta för att erhålla sådan befrielse eller nedsättning eller andra skattemässiga fördelar i den andra avtalsslutande staten som föreskrivits i avtalet. Dessa åtgärder kan innefatta företeende av ett intyg om hemvist som särskilt utvisar vilket inkomstslag eller slag av förmögenhet eller inkomstbelopp eller förmögenhetsvärde som det är fråga om och som innefattar intyg från skattemyndigheterna i den förstnämnda staten.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Article 26

 

Artikel 26

 

Echange de renseignements

 

Utbyte av upplysningar

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l‘imposition qu‘elle prévoit n‘est pas contraire à la Convention. L‘échange de renseignements n‘est pas restreint par l‘article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu‘aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l‘etablissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n‘utilisent ces renseignements qu‘à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d‘audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av detta avtal i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l‘obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i något fall medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l‘autre Etat contractant;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l‘autre Etat contractant;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten;

 

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l‘ordre public.

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

3. L‘échange de renseignements a lieu d‘office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s‘entendront pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d‘office.

 

3. Utbyte av upplysningar skall ske ex officio eller på begäran i fråga om konkreta fall. De behöriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna skall överlägga för att fastställa en förteckning över de upplysningar som skall lämnas ex officio.

 

Artikel 27 Bistånd med handräckning

Article 27

 

Artikel 27

 

Assistance au recouvrement

 

Bistånd med handräckning

 

1. A la demande de l‘Etat requérant, l‘Etat requis procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s‘il s‘agissait de ses propres créances fiscales.

 

1. Efter framställning av den sökande staten skall den anmodade staten, om inte bestämmelserna i punkterna 7 och 9 föranleder annat, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skattefordringar som om de vore dess egna.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s‘appliquent qu‘aux créances fiscales qui font l‘objet d‘un titre permettant d‘en poursuivre le recouvrement dans l‘Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n‘en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller endast sådan skattefordran beträffande vilken finns en i den ansökande staten giltig verkställighetstitel och, såvida inte de behöriga myndigheterna i fråga kommit överens om annat, som inte är tvistig.

 

3. L‘obligation d‘accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

 

3. Skyldigheten att ge handräckning vid indrivning av skattefordran som avser avliden person eller dennes dödsbo är begränsad till dödsboets värde respektive värdet av dödsbodelägarnas andelar av dödsboet, beroende på om indrivningen av fordran skall riktas mot dödsboet eller dess delägare.

 

4. A la demande de l‘Etat requérant, l‘Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d‘un montant d‘impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n‘a pas encore été émis.

 

4. Efter framställning av den ansökande staten skall den anmodade staten vidta åtgärder för att säkerställa indrivning av skatt, även om skattefordran har överklagats eller om ingen verkställighetstitel ännu föreligger.

 

5. La demande d‘assistance administrative est accompagnée:

 

5. Till framställning om handräckning skall fogas:

 

a) d‘une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies,

 

a) en försäkran som preciserar arten av skattefordran och, i det fall då framställningen avser indrivning, att villkoren enligt punkt 2 är uppfyllda,

 

b) d‘une copie officielle du titre permettant l‘exécution dans l‘Etat requérant, et

 

b) en officiell kopia av den i den ansökande staten giltiga verkställighetstiteln, och

 

c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

 

c) de övriga handlingar som behövs för indrivning eller säkringsåtgärder.

 

6. Le titre permettant l‘exécution dans l‘Etat requérant est, s‘il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l‘Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d‘assistance par un titre permettant l‘exécution dans l‘Etat requis.

 

6. En verkställighetstitel som är giltig i den ansökande staten skall vid behov och i enlighet med de bestämmelser som gäller i den anmodade staten snarast möjligt efter det att framställningen har inkommit godkännas, erkännas, kompletteras eller ersättas med en verkställighetstitel som är giltig i den senare staten.

 

7. Les questions concernant le délai audelà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l‘Etat requérant. La demande d‘assistance contient des renseignements sur ce délai.

 

7. I frågor som gäller tidsfrist efter vilken skattefordran inte kan verkställas skall den ansökande statens lagstiftning tillämpas. Framställning om handräckning skall innehålla detaljerade uppgifter om sådan tidsfrist.

 

8. Les actes de recouvrement accomplis par l‘Etat requis à la suite d‘une demande d‘assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d‘interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l‘Etat requérant. L‘Etat requis informe l‘Etat requérant des actes ainsi accomplis.

 

8. Indrivningsåtgärder, som vidtas av den anmodade staten efter framställning om handräckning och som enligt lagstiftningen i denna stat uppskjuter eller avbryter tidsfrist som avses i punkt 7 skall också ha denna verkan vid tillämpningen av lagstiftningen i den ansökande staten. Den anmodade staten skall underrätta den ansökande staten i de fall att sådana åtgärder vidtas.

 

9. En tout état de cause, l‘Etat requis n‘est pas tenu de donner suite à une demande d‘assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

 

9. Under inga förhållanden är den anmodade staten skyldig att bifalla en handräckningsframställning som gjorts mer än 15 år efter den dag då den ursprungliga verkställighetstiteln är daterad.

 

10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l‘Etat requis d‘aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s‘applique à ses propres créances fiscales.

 

10. Skattefordran för vilken handräckning för indrivning lämnas åtnjuter inte i den anmodade staten någon sådan särskild förmånsrätt som tillkommer denna stats skattefordringar även om vid indrivningen tillämpas samma förfarande som är tillämpligt vid indrivningen av dess egna skattefordringar.

 

11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l‘Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné.

 

11. Den anmodade staten får bevilja anstånd med betalningen eller medge att denna sker genom delbetalningar, när detta är tillåtet under liknande omständigheter enligt lagstiftning eller administrativ praxis i den anmodade staten.

 

12. Les mesures d‘assistance définies cidessus s‘appliquent au recouvrement des impôts visés par la Convention et de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

12. Ovannämnda handräckningsåtgärder tillämpas på indrivning av de skatter som omfattas av detta avtal och mervärdeskatt.

 

Artikel 28 Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Article 28

 

Artikel 28

 

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

 

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

 

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d‘organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d‘accords particuliers.

 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlem av diplomatisk beskickning, sådan medlems enskilda tjänare samt medlem av konsulat eller av ständig representation vid internationell organisation.

 

2. Nonobstant les dispositions de l‘article 4, toute personne physique, qui est membre d‘une mission diplomatique, d‘un poste consulaire ou d‘une délégation permanente d‘un Etat, qui est situé dans l‘autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l‘Etat accréditant, à condition:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4 skall fysisk person som är medlem av en avtalsslutande stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i tredje stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i den sändande staten under förutsättning att:

 

a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l‘impôt dans l‘Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et

 

a) han i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, inte beskattas i den mottagande staten för inkomster som härrör från källor utanför denna stat eller för förmögenhet belägen utanför denna stat och att

 

b) qu‘elle soit soumise dans l‘Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d‘impôts sur l‘ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.

 

b) han i den sändande staten beskattas för hela sin inkomst eller hela sin förmögenhet som person med hemvist i denna stat.

 

3. La Convention ne s‘applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d‘une mission diplomatique ou d‘un poste consulaire ou d‘une délégation permanente d‘un Etat tiers, lorsqu‘ils se trouvent sur le territoire d‘un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l‘un ou l‘autre Etat en matière d‘impôts sur le revenu ou sur la fortune.

 

3. Avtalet tillämpas inte på internationell organisation, dess organ eller tjänstemän och inte heller på person, som är medlem av tredje stats diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation och som befinner sig i en avtalsslutande stat och som inte i någon av de avtalsslutande staterna behandlas som person med hemvist i fråga om beskattning av inkomst eller förmögenhet.

 

Artikel 29 Territoriell utvidgning

Article 29

 

Artikel 29

 

Extension territoriale

 

Territoriell utvidgning

 

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d‘outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s‘applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d‘un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires et autres collectivités territoriales d‘outre-mer auxquels elle est étendue.

 

1. Detta avtal kan antingen i sin helhet eller med erforderliga ändringar utvidgas till att omfatta territorier på andra sidan havet eller andra utomeuropeiska områden som tillhör Frankrike såvida där påförs skatter av i huvudsak likartat slag som de på vilka avtalet tillämpas. Sådan utvidgning gäller från den dag som kan anges och överenskommas mellan de avtalsslutande staterna genom noteväxling på diplomatisk väg eller på annat sätt i överensstämmelse med deras konstitutionella förfarande. Denna överenskommelse innefattar även de nödvändiga ändringar och villkor för tillämpning av avtalet i de territorier eller andra utomeuropeiska områden till vilka avtalet har utvidgats.

 

2. A moins que les deux Etats contractants n‘en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l‘un d‘éux en vertu de l‘article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l‘application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.

 

2. Om inte annat överenskommits mellan de avtalsslutande staterna, medför uppsägning av avtalet från en avtalsslutande stats sida enligt artikel 31 även att tillämpningen av avtalet upphör på sätt anges i nämnda artikel beträffande varje territorium eller utomeuropeiskt område till vilka avtalet har utvidgats enligt denna artikel.

 

Artikel 30 Ikraftträdande

Article 30

 

Artikel 30

 

Entrée en vigueur

 

Ikraftträdande

 

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l‘autre l‘accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

 

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den första dagen i andra månaden efter den dag då den sista underrättelsen tas emot.

 

2. Ses dispositions s‘appliqueront pour la première fois:

 

2. Avtalets bestämmelser skall tillämpas första gången:

 

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l‘année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l‘exercice comptable ouvert au cours de cette année civile;

 

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppbärs under det kalenderår som följer närmast på det under vilket avtalet har trätt i kraft eller som är hänförlig till räkenskapsår som påbörjas under detta kalenderår;

 

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1 er janvier suivant la date d‘entrée en vigueur de la Convention.

 

b) beträffande övriga skatter, på skatter som tas ut på grund av händelse som inträffat den 1 januari som följer närmast efter tidpunkten för avtalets ikraftträdande eller senare.

 

3. Les dispositions de la Convention entre la France et la Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d‘assistance administrative réciproque en matière d‘impôts directs, du Protocole et du Protocole final signés à Paris le 24 décembre 1936 ainsi que les dispositions des Avenants à cette Convention cesseront de s‘appliquer aux revenus et à la fortune auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s‘appliqueront.

 

3. Bestämmelserna i det mellan Sverige och Frankrike ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter, vilket avtal tillsammans med de till avtalet hörande protokollen undertecknades i Paris den 24 december 1936 skall, liksom bestämmelserna i tilläggsprotokollen till detta avtal, upphöra att gälla beträffande de inkomster och den förmögenhet på vilka motsvarande bestämmelser i förevarande avtal skall tillämpas.

 

Artikel 31 Upphörande

Article 31

 

Artikel 31

 

Dénonciation

 

Upphörande

 

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d‘une année civile.

 

1. Detta avtal skall förbli i kraft utan tidsbegränsning. Vardera avtalsslutande staten kan dock på diplomatisk väg uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår.

 

2. Dans ce cas, ses dispositions s‘appliqueront pour la dernière fois:

 

2. I händelse av sådan uppsägning tillämpas avtalet för sista gången:

 

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l‘année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l‘exercice comptable clos au cours de cette année;

 

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som uppburits under det kalenderår till vilkets utgång uppsägningen har skett eller som är hänförlig till räkenskapsår som avslutats under detta år;

 

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l‘année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.

 

b) beträffande övriga skatter, på skatter som tas ut på grund av händelse som inträffat under loppet av det kalenderår under vilket uppsägning har skett.

 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française.

 

Som skedde i Stockholm den 27 november 1990 i två exemplar på franska språket.

 

Protokoll

Protocole

 

Protokoll

 

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d‘éviter les doubles impositions et de prévenir l‘évasion fiscale en matière d‘impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

 

Vid undertecknande av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har undertecknade avtalat om följande bestämmelser som utgör en integrerande del av avtalet.

 

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l‘article 4, il est entendu que l‘expression ”résident d‘un Etat contractant” comprend cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public situées dans cet Etat.

 

1. Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” i artikel 4 punkt 1 innefattar denna stat, dess lokala myndigheter och dess, i denna stat belägna, offentligrättsliga juridiska personer.

 

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l‘article 7, lorsqu‘une entreprise d‘un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l‘autre Etat contractant par l‘intermédiaire d‘un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l‘entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l‘activité réelle de l‘établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

 

2. När ett företag i en avtalsslutande stat säljer varor eller utövar verksamhet i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe skall, såvitt angår artikel 7 punkterna 1 och 2, detta fasta driftställes vinst inte beräknas på grundval av det totala beloppet som detta företag har erhållit utan endast på grundval av den ersättning som är hänförlig till den faktiska verksamhet som detta fasta driftställe utövat vid denna försäljning eller för denna verksamhet.

 

Dans le cas de contrats, notamment de contrats d‘étude, de fourniture, d‘installation ou de construction d‘équipements ou d‘établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d‘ouvrages publics, lorsque l‘entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l‘Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l‘Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Då fråga är om kontrakt, särskilt kontrakt avseende utbildning, leverans, installation eller konstruktion av utrustning eller industriella, kommersiella eller vetenskapliga anläggningar eller offentliga arbeten, och då ett företag har ett fast driftställe i en avtalsslutande stat skall detta fasta driftställes vinst inte bestämmas på grundval av hela kontraktsumman utan endast på grundval av den del av kontraktet som faktiskt utförts av detta fasta driftställe. Vinst som är hänförlig till den del av kontraktet som utförts i den stat där den verkliga ledningen finns beskattas endast i denna stat.

 

3. Si la législation d‘un Etat contractant autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d‘une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l‘autre Etat contractant, ou d‘établissements stables situés dans cet autre Etat les dispositions de la Convention et en particulier de ses articles 7 et 23, ne s‘opposent pas à l‘application de cette législation.

 

3. Om lagstiftningen i en avtalsslutande stat tillåter bolag med hemvist i denna stat att bestämma sin skattepliktiga vinst genom en konsoliderad beräkning som särskilt innefattar resultatet i dotterbolag belägna i den andra avtalsslutande staten eller fasta driftställen belägna i denna andra stat, hindrar inte avtalets bestämmelser och i synnerhet inte artiklarna 7 och 23 tillämpningen av denna lagstiftning.

 

4. Lorsque, conformément à sa législation, un Etat contractant détermine les bénéfices des entreprises résidentes de cet Etat en déduisant les déficits des filiales résidentes de l‘autre Etat contractant ou des établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, il est entendu que les dispositions de la Convention ne s‘opposent pas à l‘application de cette législation.

 

4. I det fall en avtalsslutande stat enligt sin lagstiftning bestämmer vinsten i företag med hemvist i denna stat genom att dra av underskott i dotterbolag belägna i den andra avtalsslutande staten eller fasta driftställen belägna i denna andra stat och genom att ta med senare vinster i dessa dotterbolag eller fasta driftställen intill ett belopp som motsvarar de avdragna underskotten, utgör inte avtalets bestämmelser något hinder för tillämpningen av denna lagstiftning.

 

5. Pour l‘application des articles 8, 13 et 22, le consortium de transport aérien Danois, Norvégien et Suédois, dénommé la Scandinavian Airlines System (SAS) est considéré comme ayant son siège de direction effective en Suède, en proportion des parts dans le consortium détenues par AB Aerotransport (ABA), le partenaire suédois de la Scandinavian Airlines System (SAS).

 

5. Vid tillämpning av artiklarna 8, 13 och 22 anses det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) ha sin verkliga ledning i Sverige i fråga om den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

6. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d‘investissement qui est situé dans un Etat contractant où il n‘est pas assujetti à un impôt visé aux a) (i) ou (ii) ou b) (i) du paragraphe 3 de l‘article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l‘autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d‘impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.

 

6. Vid tillämpning av artiklarna 10 och 11 kan bolag eller investeringsfonder som är belägna i en avtalsslutande stat och som inte i denna stat är underkastade beskattning med någon av de skatter som anges i artikel 2 punkt 3 a 1 eller 2 eller b 1, och som erhåller utdelning eller ränta som har sin källa i den andra avtalsslutande staten, kräva att erhålla hela nedsättningen av eller befrielsen från skatt eller andra fördelar enligt avtalet för den del av dessa inkomster som motsvaras av de andelar i bolaget eller fonden som innehas av personer med hemvist i den förstnämnda staten och som beskattas i dessa personers namn.

 

7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un Etat contractant peut limiter l‘application des dispositions de l‘article 11 à la fraction des dettes d‘une entreprise n‘excédant pas deux fois le capital de cette entreprise, lorsqu‘il existe des liens de dépendance, directe ou indirecte, soit entre le débiteur et le créancier, soit entre chacun d‘eux et une autre personne ou un groupe de personnes.

 

7. Utan hinder av övriga bestämmelser i avtalet kan en avtalsslutande stat begränsa tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11 till den del av ett företags skulder som inte överstiger två gånger kapitalet i detta företag när intressegemenskap föreligger, direkt eller indirekt, antingen mellan gäldenären och fordringsägaren eller mellan var och en av dem och en annan person eller grupp av personer.

 

8. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l‘article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d‘ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

8. Ersättningar som betalas för tekniska tjänster, häri inbegripet analyser eller studier av vetenskaplig, geologisk eller teknisk natur för tekniskt arbete, häri inbegripet till detta arbete hänförliga ritningar, eller för konsulttjänster eller för övervakande verksamhet anses inte, såvitt angår artikel 12 punkt 2, som ersättningar för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

9. Les cotisations obligatoires de sécurité sociale payées ou supportées, conformément à la législation d‘un Etat contractant, par une personne physique qui est un résident de l‘autre Etat contractant, à raison de salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sont fiscalement déductibles dans cet autre Etat lorsque ces revenus y sont imposés.

 

9. Obligatoriska socialförsäkringsavgifter som i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat betalats eller burits av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten på lön och annan liknande ersättning är avdragsgilla vid beskattningen i denna andra stat om inkomsten beskattas där.

 

10. En ce qui concerne l‘article 23, pour les revenus visés au a) (ii) du paragraphe 2, il est entendu que l‘expression ”montant de l‘impôt payé en Suède” désigne le montant de l‘impôt suédois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.

 

10. Uttrycket ”den skatt som betalats i Sverige” i artikel 23 punkt 2 a 2 avser den faktiska svenska skatt som erlagts enligt lagakraftvunnet beslut (som slutlig skatt) på dessa inkomster i enlighet med bestämmelserna i avtalet av person med hemvist i Frankrike som uppburit dessa inkomster.

 

11. Chacun des Etats contractants conserve le droit d‘imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, autres que les dividendes, dont l‘imposition est attribuée à l‘autre Etat contractant, mais qui ne sont pas effectivement pris en compte pour l‘assiette de l‘impôt dans cet Etat.

 

11. Var och en av de avtalsslutande staterna behåller sin rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta andra inkomster än utdelning som förvärvas av personer med hemvist i denna stat när beskattningsrätten tillagts den andra avtalsslutande staten men denna andra stat inte tagit med dessa inkomster i beskattningsunderlaget.

 

Fait à Stockholm, le 27 novembre 1990, en double exemplaire, en langue française.

 

Som skedde i Stockholm den 27 november 1990 i två exemplar på det franska språket.

 

Tilläggsavtal

 

Tilläggsavtal

 

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l‘article 13 de la convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990, lorsque les gains provenant de l‘aliénation par un résident d‘un Etat contractant, d‘actions, parts ou autres droits faisant partie d‘une participation substantielle dans une société qui est un résident de l‘autre Etat contractant, font l‘objet d‘un report d‘imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d‘un régime fiscal spécifique aux sociétés d‘un même groupe ou d‘une fusion, d‘une scission, d‘un apport en société, ou d‘un échange d‘actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. Toutefois, la présente disposition n‘est applicable que si l‘opération est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s‘assurer le bénéfice de l‘exonération prévue par cette disposition.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 punkt 3 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike undertecknat den 27 november 1990 skall följande gälla. I fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat avyttrar aktier, andelar eller andra rättigheter som utgör del av ett väsentligt innehav i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten och uppskov med beskattningen av vinsten medges i den förstnämnda staten enligt särskilda bestämmelser om koncerninterna överlåtelser, överlåtelse i samband med fusion, fission eller annan omorganisation, beskattas vinsten endast i denna stat. Denna bestämmelse är dock endast tillämplig om transaktionen företas av seriösa ekonomiska skäl och inte huvudsakligen för att erhålla skattebefrielse enligt denna bestämmelse.

 

2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l‘article 24 de la Convention, il est entendu qu‘une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d‘un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu‘une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident de l‘autre Etat contractant; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables même si, s‘agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l‘Etat contractant dont elles sont des résidents.

 

2. Vid tillämpningen av artikel 24 punkt 1 i avtalet anses en fysisk eller juridisk person, handelsbolag eller förening som har hemvist i en avtalsslutande stat inte vara underkastad samma förhållanden som en fysisk eller juridisk person, handelsbolag eller förening som har hemvist i den andra avtalsslutande staten. Detta gäller även i det fall den juridiska personen, handelsbolaget och föreningen vid tillämpningen av punkt 2 i angivna artikel betraktas som medborgare i den avtalsslutande stat i vilken personen har hemvist.

 

Tilläggsavtalet har ingåtts genom noteväxling den 14 mars 1991 resp. den 18 mars 1991.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:673

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Genom lagen upphävs kungörelsen (1972:433) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter.

Den upphävda kungörelsen skall dock alltjämt tillämpas till dess regeringen annorledes bestämmer.

SFS 2003:702

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2011:1342

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.