Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Skatteavtal Barbados

Utfärdad: 1991-11-28

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Barbados undertecknade den 1 juli 1991 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 3 november 2011, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2012:646

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

SFS 2012:646

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

SFS 2011:1347

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

(Översättning)

 

Convention between Sweden and Barbados for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income

 

Avtal mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

Sweden and Barbados, desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

 

Sverige och Barbados, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

(1) The taxes to which this Convention shall apply are:

 

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

 

(a) In Sweden:

 

a) i Sverige:

 

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten) including the sailors‘ tax (sjömansskatten) and the coupon tax (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies (ersättningsskatten) and the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding up of a company (utskiftningsskatten);

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar);

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iv) the communal income tax (den kommunala inkomstskatten); and

 

4) den kommunala inkomstskatten, och

 

(v) the profit sharing tax (vinstdelningsskatten)

 

5) vinstdelningsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”);

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”);

 

(b) In Barbados:

 

b) i Barbados:

 

(i) the income tax (including premium income tax);

 

1) inkomstskatten (däri inbegripet inkomstskatt på försäkringspremier),

 

(ii) the corporation tax (including tax on branch profits); and

 

2) bolagsskatten (däri inbegripet skatt på filialinkomster), och

 

(iii) the petroleum winning operation tax

 

3) petroleumutvinningsskatten

 

(hereinafter referred to as ”Barbados Tax”).

 

(i det följande benämnda ”skatt som uttagits i Barbados”).

 

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantive changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1) Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

a) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrätten, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(b) the term ”Barbados” means the island of Barbados and the territorial waters thereof, including any area outside such territorial waters which in accordance with international law and the laws of Barbados is an area within which the rights of Barbados with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

 

b) ”Barbados” åsyftar ön Barbados och dess territorialvatten, innefattande varje område utanför detta territorialvatten som i enlighet med folkrätten och lagstiftningen i Barbados utgör ett område inom vilket Barbados äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen och dennas underlag samt dessas naturtillgångar,

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Barbados, as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Barbados, beroende på sammanhanget,

 

(d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State ” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 

(h) the term ”national” means

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

(i) any individual who is a citizen of a Contracting State;

 

1) fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat,

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purpose of this Convention;

 

1) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

(ii) in Barbados, the Minister of Finance or his authorized representative.

 

2) i Barbados, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

 

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Residence

 

Hemvist

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, provided, however, that in the case of a partnership or estate this term applies only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet, dock att, beträffande handelsbolag och dödsbo, endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos personen som sådan eller hos dess delägare.

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas.

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) Om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) Om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(2) The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

(f) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

 

f) lagerbyggnad, i fråga om person som tillhandahåller andra personer lagerutrymme,

 

(g) a store or other sales outlet;

 

g) affär eller annat försäljningsställe,

 

(h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

 

h) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,

 

(i) a building site or construction, assembly, installation or dredging project, or a drilling rig or ship used for the exploration or development of natural resources within a Contracting State, but only if such site, project or activity continues for a period of more than six months, including the period of any supervisory activity connected therewith; and

 

i) plats för byggnads-, anläggnings-, monterings-, installations- eller muddringsverksamhet, borrplattform eller skepp som används för utforskning eller utveckling av naturtillgångar i en avtalsslutande stat, men endast om verksamheten pågår under en tidrymd av mer än sex månader, däri inbegripet tid för därmed sammanhängande övervakande verksamhet, och

 

(j) the maintenance of substantial equipment or machinery, but only if such maintenance continues for a period of more than six months.

 

j) innehavet av avsevärd maskinell eller annan utrustning men endast om utrustningen innehas under en tidrymd av mer än sex månader.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art.

 

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person, other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) applies, is acting in a Contracting State, on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

 

4. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 5 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om

 

(a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (3) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

 

a) han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till sådan som anges i punkt 3 och som   om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet   inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, eller

 

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, if the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm‘s-length conditions.

 

b) han inte har sådan fullmakt men regelmässigt i den förstnämnda staten innehar varulager från vilket han för företagets räkning regelbundet levererar varor, om transaktionerna mellan representanten och företaget inte skedde på samma villkor som gäller vid transaktioner mellan fristående företag.

 

(5) An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph but in such cases the provisions of paragraph (4) shall apply.

 

5: Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i punkt 4.

 

(6) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), where an enterprise of a Contracting State which has a permanent establishment in the other Contracting State carries on business activities in that other State otherwise than through the permanent establishment, of the same or similar kind as the business activities carried on by the permanent establishment, then the profits of such activities may be attributable to the permanent establishment unless the enterprise shows that such activities could not have been reasonably undertaken by the permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vilket har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, bedriver rörelse i denna andra stat på annat sätt än genom det fasta driftstället och verksamheten är av samma eller liknande slag som den som bedrivs från det fasta driftstället, får inkomsten av sådan verksamhet   utan hinder av bestämmelserna i punkt 1   hänföras till det fasta driftstället, såvida inte företaget visar, att verksamheten inte skäligen kunde ha bedrivits från det fasta driftstället.

 

(3) Subject to the provisions of paragraph (4), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activitites under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

(4) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as a deduction the expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general adminsitrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

4. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

(6) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (3) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be so taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

 

6. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 3 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

(7) If the information available to the assessment authority concerned is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, such profits may be determined by the excercise of discretion or the making of an estimate by that assessment authority, provided that such discretion shall be excercised or such estimate shall be made in accordance with the principles stated in this Article.

 

7. Om den information som är tillgänglig för vederbörande skattemyndighet är otillräcklig för att bestämma den inkomst som skall hänföras till ett fast driftställe, får sådan inkomst bestämmas genom skön eller uppskattning av skattemyndigheten, förutsatt att sådan skön eller uppskattning sker i överensstämmelse med de principer som föreskrivits i denna artikel.

 

(8) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is a good and sufficient reason to the contrary.

 

8. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

(9) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

9. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxed only in that State.

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

(2) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

(1) Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den andra staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital,

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(3) The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, not being debt-claims and participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), dividends paid by a company which is a resident of Barbados to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless:

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 är utdelning från bolag med hemvist i Barbados till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

 

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate tax in Barbados or an income tax comparable thereto, whether in Barbados or elsewhere, or

 

a) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala bolagsskatten i Barbados eller en därmed jämförlig inkomstskatt, antingen i Barbados eller någon annanstans, eller

 

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Barbados consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or previous years, in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

 

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Barbados uteslutande eller nästan uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

(6) A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a company which is not a resident of that State, except insofar as:

 

6. En avtalsslutande stat får inte ta ut någon skatt på utdelning som betalas av ett bolag som inte har hemvist i denna stat, utom såvitt avser

 

(a) the dividends are paid to a resident of that State;

 

a) utdelning som betalas till en person med hemvist i denna stat,

 

(b) the dividends are attributable to a permanent establishment or fixed base situated in that State.

 

b) utdelning som är hänförlig till ett fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna stat.

 

Nor shall the company‘s undistributed profits be subject to tax in that State even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that State.

 

Bolagets icke utdelade vinst får inte heller bli föremål för beskattning i denna stat, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna stat.

 

(7) Where a company, which is a resident of a Contracting State having a permanent establishment in the other Contracting State, derives profits or income from that permanent establishment, any remittances of such profits or income by the permanent establishment to the company which is a resident of the first-mentioned Contracting State may, notwithstanding any other provisions of the Convention, be taxed in accordance with the law of the other Contracting State, but the rate of tax imposed on such remittance shall not exceed 5 per cent, provided that such tax shall not apply to the extent the profits or income remitted have been reinvested in that other Contracting State.

 

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och förvärvar inkomst från det fasta driftstället får överföring av sådan inkomst från det fasta driftstället till bolaget med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten   utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal   beskattas enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten, men skatten på sådan överföring får inte överstiga 5 procent. Sådan skatt skall dock inte utgå i den mån den överförda inkomsten har återinvesterats i denna andra avtalsslutande stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 5 procent av räntans bruttobelopp.

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), interest derived by

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall ränta, som betalas till

 

(a) a Contracting State or an instrumentality thereof (including the Central Bank of Barbados, the Barbados Development Bank, the Central Bank of Sweden, the Swedish National Debt Office, the Swedish Export Credit Board, the Swedish Export Credit Inc. and such other institutions of either Contracting State as the competent authorities may agree, pursuant to Article 26); or

 

a) en avtalsslutande stat eller något av dess organ, däri inbegripet ”the Central Bank of Barbados”, ”the Barbados Development Bank”, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden och AB Svensk Exportkredit samt sådana andra institutioner i endera avtalsslutande staten som de behöriga myndigheterna kan komma överens om enligt artikel 26, eller

 

(b) a resident of a Contracting State with respect to debt obligations guaranteed or insured by that Contracting State or an a instrumentality thereof, including any institutions mentioned in sub- paragraph (a) above

 

b) person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av skuld garanterad eller försäkrad av denna avtalsslutande stat eller något av dess organ, däri inbegripet de institutioner som nämnts i a) ovan,

 

shall be exempt from tax by the other Contracting State.

 

vara undantagen från skatt i den andra avtalsslutande staten.

 

(4) The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor‘s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with:

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med

 

(a) such permanent establishment or fixed base, or

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

(b) business activities referred to under paragraph (2) of Article 7.

 

b) affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(7) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2). However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

(3) The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som mottas såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionssändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), copyright royalties in respect of the use of, or the right to use any literary, artistic or scientific work (including royalties in respect of cinematographic films and films or tapes for radio or television broadcasting) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the firstmentioned State.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall royalty för upphovsrätt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (inbegripet royalty för biograffilm samt film och band för användning i radio eller television), som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten.

 

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and (4) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with:

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesutövning i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med

 

(a) such a permanent establishment or fixed base; or

 

a) det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, eller

 

(b) business activities referred to under paragraph (2) of Article 7.

 

b) affärsverksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

 

(6) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Ersättning för företagsledning

Article 13

 

Artikel 13

 

Management charges

 

Ersättning för företagsledning

 

(1) Management charges paid by a resident of a Contracting State to an enterprise of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Ersättning för företagsledning, som betalas av person med hemvist i en avtalsslutande stat till företag i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such management charges may also be taxed in the Contracting State in which the person paying the management charges is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the charges the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the charges.

 

2. Ersättningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där den som erlägger ersättningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till ersättningen får skatten inte överstiga 5 procent av ersättningens bruttobelopp.

 

(3) The term ”management charges” as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, for, or in respect of, the provision of industrial or commercial advice, or management or technical services, or similar services or facilities, but it does not include payments for professional services mentioned in Article 15.

 

3. Med uttrycket ”ersättning för företagsledning” förstås i denna artikel ersättning av varje slag till person, som inte är anställd av den som erlägger ersättningen, för eller på grund av tillhandahållandet av rådgivning på det industriella eller kommersiella området eller av tjänster av företagsledande eller teknisk natur eller av liknande tjänster eller bistånd. Uttrycket inbegriper dock inte ersättning för sådan självständig yrkesverksamhet som anges i artikel 15.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the enterprise to which the management charges are paid, being an enterprise of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State from which the management charges are paid, through a permanent establishment situated therein and the services for which the management charges are paid are effectively connected with:

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om det företag till vilket ersättningen för företagsledning betalas har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen betalas, från där beläget fast driftställe samt de tjänster för vilka ersättningen betalas äger verkligt samband med

 

(a) such a permanent establishment, or

 

a) det fasta driftstället, eller

 

(b) business activities referred to under paragraph (2) of Article 7.

 

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7 punkt 2.

 

In such cases the provisions of Article 7 shall apply.

 

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

 

(5) Where by reason of a special relationship between the payer and the recipient, or between both of them and some other person, the amount of the management charges, having regard to the services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person ersättningen för företagsledning, med hänsyn till de tjänster för vilka ersättningen betalas, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall får överskjutande del beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 14 Realisationsvinst

Article 14

 

Artikel 14

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg beskattas endast i denna stat.

 

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corrensponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(4) Gains from the alienation of shares in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag som har hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat.

 

(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1) to (4), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel 15 Självständig yrkesutövning

Article 15

 

Artikel 15

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat utom i följande fall då inkomsten också får beskattas i den andra avtalsslutande staten:

 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

 

a) om han i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning; eller

 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in the fiscal year of that other State; in that case only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

 

b) om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 90 dagar under beskattningsåret i den andra staten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra stat som är hänförlig till verksamheten som utövas där.

 

(2) The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, kirurg, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 16 Enskild tjänst

Article 16

 

Artikel 16

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

(1) Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggreagate 183 days in any period of twelve months; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf on, an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 17 Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i högre företagsledande ställning

Article 17

 

Artikel 17

 

Directors‘ fees and remuneration of top level managerial officials

 

Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän i högre företagsledande ställning

 

(1) Directors‘ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av tjänsteman i högre företagsledande ställning i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 18 Inkomst som förvärvas av underhållningsartister och sportutövare

Article 18

 

Artikel 18

 

Entertainers and sportsmen

 

Inkomst som förvärvas av underhållningsartister och sportutövare

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activitites as such excercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

 

(3) Where personal activities of an entertainer or a sportsman referred to in paragraph (1) are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived by that enterprise for providing those activities may, notwithstanding the provisions of Article 7 or Article 15, be taxed in the Contracting State in which such activities are exercised.

 

3. I fall då personlig verksamhet som utövas av sådan underhållningsartist eller sportutövare som avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten , får   utan hinder av bestämmelserna i artikel 7 eller artikel 15   inkomst, som sådant företag förvärvar genom att tillhandahålla sådan verksamhet, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

 

(4) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1), (2) and (3), income derived in respect of activities referred to in paragraph (1) shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised, if

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 skall inkomst som förvärvas genom verksamhet som avses i punkt 1 undantas från beskattning i den avtalsslutande stat där denna verksamhet utövas om

 

(a) the visit of the entertainer or sportsman to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a statutory body or local authority thereof;

 

a) besöket av underhållningsartisten eller sportutövaren i denna stat till avsevärd del finansieras genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten, något av dess organ eller lokal myndighet,

 

(b) the income is derived by a non-profit organisation, no part of the income of which was payable to, or was otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, member or shareholder thereof; or

 

b) inkomsten förvärvas av en organisation vars verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och vars inkomst inte till någon del betalas till innehavare, medlemmar eller någon av organisationens andelsägare eller kan användas för dessas personliga syften, eller

 

(c) the income of the entertainer or sportsman is derived in respect of services provided to an organisation referred to in subparagraph (b).

 

c) inkomsten förvärvas av underhållningsartisten eller sportutövaren på grund av tjänster utförda åt sådan organisation som avses i b).

 

Artikel 19 Pension

Article 19

 

Artikel 19

 

Pensions

 

Pension

 

Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 20, pensions derived from sources within a Contracting State may be taxed in that State.

 

Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt 2 föranleder annat, får pension som härrör från en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

 

Artikel 20 Offentlig tjänst

Article 20

 

Artikel 20

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

(1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(2) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or authority shall be taxable only in that State.

 

2. Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller dess lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(3) The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 16, 17 och 19 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

 

Artikel 21 Studerande och praktikanter

Article 21

 

Artikel 21

 

Students and trainees

 

Studerande och praktikanter

 

(1) Payments, which a student or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

1. Studerande eller praktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

(2) In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1), a student or trainee described in paragraph (1) shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting provided that the student or trainee remains in that State for a period of more than six months.

 

2. Beträffande sådana anslag, stipendier och ersättningar för arbete som inte omfattas av punkt 1, skall en student eller praktikant som avses i punkt 1, dessutom vara berättigad att under sådan utbildning eller praktik erhålla samma befrielse, lindring eller nedsättning av skatter som är tillämpliga för personer med hemvist i den stat som han besöker, förutsatt att studenten eller praktikanten vistas i denna stat under en tidrymd överstigande sex månader.

 

Artikel 22 Annan inkomst

Article 22

 

Artikel 22

 

Other income

 

Annan inkomst

 

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State except that if such income is derived from sources in the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

 

Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen nämnts i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i denna avtalsslutande stat. Förvärvas sådan inkomst från källa i den andra avtalsslutande staten får inkomsten dock beskattas också i denna andra stat.

 

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 23

 

Artikel 23

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

(1) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Barbados and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Barbados, Sweden shall allow subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Barbados tax paid in respect of such income;

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt Barbados lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Barbados, skall Sverige   med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)   från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Barbados för inkomsten.

 

(b) where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of Article 20, shall be taxable only in Barbados, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Barbados;

 

b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 20 beskattas endast i Barbados, får Sverige   vid bestämmandet av svensk progressiv skatt   beakta inkomsten som skall beskattas endast i Barbados.

 

(c) for the purposes of sub-paragraph (a) the term ”the Barbados tax paid” shall be deemed to include Barbados income tax and corporation tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the following incentive provisions designed to promote economic development:

 

c) Vid tillämpningen av a) ovan skall uttrycket ”skatt som erlagts i Barbados” anses innefatta inkomstskatten och bolagsskatten i Barbados som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt följande bestämmelser om skattelättnader avsedda att främja ekonomisk utveckling:

 

(i) the Fiscal Incentive Act,Cap. 71A, and the Hotel Aids Act,Cap. 72; and

 

1) lagen om skattelättnader i vissa fall (the Fiscal Incentive Act), Cap 71A, och lagen om stöd till hotellverksamhet (the Hotel Aids Act), Cap. 72, och

 

(ii) any other provision which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities have agreed upon;

 

2) andra bestämmelser som senare kan komma att införas vilka medger befrielse från eller nedsättning av skatt, efter överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

(d) for the purposes of paragraph (4) of Article 10 the term ”the normal corporate tax in Barbados” shall be deemed to include Barbados income tax and corporation tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the incentive provisions referred to in sub-paragraph (c);

 

d) Vid tillämpningen av artikel 10 punkt 4 skall uttrycket ”den normala bolagsskatten i Barbados” anses innefatta inkomstskatten och bolagsskatten i Barbados som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt de bestämmelser om skattelättnader som åsyftas ovan i c).

 

(e) the provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall not apply to an incentive provision which is amended after the signature of this Convention if the change is a substantive one. The competent authorities of the Contracting States may, however, agree that the provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall still be applicable on such a provision even after it has been so amended;

 

e) Bestämmelserna ovan i c) och d) skall inte tillämpas beträffande en bestämmelse om skattelättnad som ändrats efter undertecknandet av detta avtal om ändringen utgör en väsentlig sådan. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan dock komma överens om att bestämmelserna ovan i c) och d) ändock skall tillämpas på en sådan bestämmelse efter det att den ändrats på angivet sätt.

 

(f) the provisions of sub-paragraphs (c) and (d) shall apply for the first 10 years that this Convention is effective. The competent authorities shall consult in order to determine whether the provisions of these sub-paragraphs shall be applicable after that period of time.

 

f) Bestämmelserna ovan i c) och d) gäller de första tio åren under vilka detta avtal tillämpas. De behöriga myndigheterna skall överlägga för att avgöra om dessa bestämmelser skall tillämpas efter denna tidsperiod.

 

(2) In the case of Barbados, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. Beträffande Barbados skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

(a) Subject to the provisions of the laws of Barbados regarding the allowance as a credit against Barbados tax of tax payable in a territory outside Barbados (which shall not affect the general principle hereof)

 

a) I enlighet med bestämmelserna i Barbados lagstiftning om avräkning från skatt som uttagits i Barbados av skatt som betalas i annat land än Barbados (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här), skall

 

(i) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits or income from sources within Sweden (excluding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Barbadian tax computed by reference to the same profits or income by reference to which the Swedish tax is computed;

 

1) svensk skatt, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom skatteavdrag, på inkomst som härrör från källa i Sverige (med undantag, såvitt gäller utdelning, för skatt som utgår på vinst av vilken utdelningen betalas), avräknas mot varje skatt som uttagits i Barbados som beräknats på samma vinst eller inkomst som den svenska skatten,

 

(ii) in the case of a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Barbados and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the capital in the company paying the dividend, the credit shall take into account [in addition to any Swedish tax creditable under sub-paragraph (a) (i)] the Swedish tax payable by the company paying the dividend in respect of the profits out of which such dividend is paid.

 

2) i fråga om utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag som har hemvist i Barbados och som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av kapitalet i det utbetalande bolaget, vid avräkningen medräknas, förutom varje svensk skatt som skall avräknas under a) 1), den svenska skatt som det utbetalande bolaget erlagt på vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(b) The credit, however, shall in no case exceed that part of the tax as computed before the credit is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Sweden.

 

b) Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten som utan sådan avräkning belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

 

Artikel 24 Begränsningar av förmåner

Article 24

 

Artikel 24

 

Limitation of benefits

 

Begränsningar av förmåner

 

(1) A person which is a resident of a Contracting State and which derives income from sources within the other Contracting State shall not be entitled, in that other Contracting State, to the benefit of Article 6 (Income from immovable property) to 23 (Elimination of double taxation) if:

 

1. En person med hemvist i en avtalsslutande stat som förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten skall inte, i denna andra avtalsslutande stat, vara berättigad till de förmåner som anges i artiklarna 6 (Inkomst av fast egendom) 23 (Undanröjande av dubbelbeskattning), om

 

(a) 50 per cent or less of the beneficial interest in such person (or in the case of a company, 50 per cent or less of the number of shares of each class of the company‘s shares) is owned, directly or indirectly, by any combination of one or more individual residents of a Contracting State; or

 

a) 50 procent eller mindre av det verkliga intresset i en sådan person (eller, i fråga om bolag, 50 procent eller mindre av antalet aktier inom varje aktieslag) ägs, direkt eller indirekt, av en eller flera fysiska personer med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, eller

 

(b) the income of such person is used in substantial part, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons who are residents of a State other than a Contracting State.

 

b) En sådan persons inkomst till väsentlig del används, direkt eller indirekt, för att infria förpliktelser (inbegripet förpliktelser att erlägga ränta och royalty) till personer med hemvist i någon annan än en avtalsslutande stat.

 

(2) Notwithstanding any other provisions of this Convention, where

 

2. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

 

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

 

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater

 

(i) from activities such as banking, shipping, financing, fund management or insurance, or

 

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans-, fondförvaltnings- eller försäkringsverksamhet, eller

 

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

 

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

 

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

 

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller från att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

 

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

 

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

 

(3) Any provision of this Convention conferring an exemption or reduction of tax shall not apply to the income of, or to the dividends paid by, a company resident in a Contracting State that is entitled to special tax benefits under:

 

3. Bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt ska inte tillämpas på inkomst som förvärvas av, eller på utdelning som betalas av, ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat som är berättigat till särskilda skattelättnader enligt:

 

(a) the Exempt Insurance Act, Cap. 308A;

 

a) “Exempt Insurance Act”, Cap. 308A,

 

(b) the International Financial Services Act, Cap. 325;

 

b) “International Financial Services Act”, Cap. 325,

 

(c) the International Business Companies Act, Cap. 77;

 

c) “International Business Companies Act”, Cap. 77,

 

(d) the Societies with Restricted Liability Act, Cap. 318B, or

 

d) “Societies with Restricted Liability Act”, Cap. 318B, eller

 

(e) any law substantially similar to the laws mentioned in (a)-(d) enacted in Barbados.

 

e) någon annan lag i Barbados som är huvudsakligen likartad de lagar som nämns i a)-d).

 

(4) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the person deriving the income is a company which is a resident of a Contracting State in whose principal class of shares there is a substantial and regular trading on a recognized stock exchange.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte tillämpas om den person som förvärvar inkomsten är ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat vars viktigaste aktieslag är föremål för en betydande och regelbunden omsättning på en erkänd aktiebörs.

 

(5) If one of the Contracting States proposes to deny benefits to a resident of the other Contracting State by reason of this Article, the competent authorities of the Contracting States shall consult each other.

 

5. Om en av de avtalsslutande staterna avser att vägra en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten skattelättnader med stöd av denna artikel, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägga med varandra.

 

Artikel 25 Förbud mot diskriminering

Article 25

 

Artikel 25

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11, paragraph (7) of Article 12, or paragraph (5) of Article 13, apply, interest, royalties, management charges and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7, artikel 12 punkt 7 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty, ersättning för företagsledning och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

(4) The provisions of paragraph (2) shall not be construed to prevent Barbados from applying its tax on branch profits, and its tax on the premium income of non-resident insurers or foreign insurance companies at the rates specified under the Income Tax Act.

 

4. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte anses medföra hinder för Barbados att tillämpa sina beskattningsregler beträffande filialinkomster eller beträffande försäkringsgivare som inte har hemvist i Barbados eller utländska försäkringsbolag såvitt avser inkomst av försäkringspremier, vilka får beskattas enligt de procentsatser som anges i Inkomstskattelagen (Income Tax Act).

 

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

(6) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

 

6. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller sådan skattenedsättning, som medges fysiska personer med hemvist i den egna staten.

 

(7) This Article shall apply to taxes which are the subject of this Convention.

 

7. Denna artikel tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

 

Artikel 26 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 26

 

Artikel 26

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person gör gällande att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 25 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 27 Utbyte av upplysningar

Article 27

 

Artikel 27

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

 

(2) Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1), or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

(3) In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

 

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

 

(5) In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

 

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

 

Artikel 28 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 28

 

Artikel 28

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 29 Övriga bestämmelser

Article 29

 

Artikel 29

 

Miscellaneous rules

 

Övriga bestämmelser

 

Where under any provision of this Convention income or capital gains are relieved from Swedish tax and, under the law in force in Barbados, an individual, in respect of the said income or capital gains is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Barbados and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under this Convention in Sweden shall apply only to so much of the income or capital gains as is remitted to or received in Barbados.

 

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal svensk beskattning av inkomst eller realisationsvinst lindras och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i Barbados beskattas för sådan inkomst eller realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages i Barbados och inte för hela dess belopp, skall den skattelindring som enligt detta avtal medges i Sverige avse endast den del av inkomsten eller realisationsvinsten som överförs till eller mottages i Barbados.

 

Artikel 30 Ikraftträdande

Article 30

 

Artikel 30

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

(1) The Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

 

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra att de konstitutionella åtgärder vidtagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

 

(2) The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

 

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter dagen för det sista av de meddelanden som avses i punkt 1 och avtalets bestämmelser tillämpas:

 

(a) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or remitted to non-residents on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari det år som följer närmast efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare, och

 

(b) in respect of other taxes on income derived on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

Artikel 31 Upphörande

Article 31

 

Artikel 31

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Convention shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Envar av de avtalsslutande staterna kan på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet genom meddelande härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or remitted to non-residents on or after the first day of January next following the notice of termination; and

 

a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs till person med hemvist utomlands den 1 januari året närmast efter den skriftliga uppsägningen eller senare, och

 

(b) in respect of other taxes on income derived in any income year beginning on or after the first day of January next following the notice of termination.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, som förvärvas under inkomstår som börjar den 1 januari året närmast efter uppsägningen eller senare.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed the present Convention and have affixed thereto their seals.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

 

Done at London this 1st day of July 1991, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i London den 1 juli 1991, i två exemplar på engelska språket.

 

SFS 2012:646

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1510

(Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se F 1991:1742.)

SFS 2011:1347

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:646

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2012:646 träder enl. F 2012:773 i kraft d. 31 dec. 2012.)

2. Denna lag tillämpas beträffande

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 27 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

SFS 2012:773

(Utkom d. 7 dec. 2012.)