Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Skatteavtal Singapore

Utfärdad: 1991-12-19

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Singapore undertecknade den 17 juni 1968, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 september 1983, skall tillsammans med den överenskommelse om tillämpningen av avtalet som ingåtts genom brev den 7 respektive den 28 juni 1991 gälla som lag här i landet.

Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga 1 till denna lag och överenskommelsen som bilaga 2.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1348).]

SFS 2011:1348

Singapores regering, "the Monetary Authority of Singapore'', "the Board of Commissioners of Currency" och "the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd." häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag som är officiellt registrerade vid Stockholms fondbörs om

  1. aktierna för vilka utdelningen betalas innehas endast i det allmännas intresse, och

  2. innehavaren eller innehavarna av aktierna tillsammans inte direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller innehar mer än fem procent av aktiekapitalet i det svenska aktiebolag som betalar utdelningen.

SFS 1992:857

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

(Översättning)

 

Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital

 

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Singapore; Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital; Have agreed as follows:

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

 

Artikel I

Article I

 

Artikel I

 

1. The taxes which are the subject of this Convention  are  

 

1 §. De skatter som avses i detta avtal är:

 

(a) in Sweden:

 

a) Beträffande Sverige:

 

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

 

1) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with reduction of share-capital or the winding-up of a company;

 

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

 

(iii) the tax on public entertainers;

 

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

 

(iv) the communal income tax; and

 

4) den kommunala inkomstskatten, samt

 

(v) the State capital tax (hereinafter referred to as ”Swedish tax”); and

 

5) den statliga förmögenhetsskatten; skatt av sådant slag benämnes i det följande ”svensk skatt”.

 

(b) in the Republic of Singapore:the income tax (hereinafter referred to as ”Singapore tax”).

 

b) Beträffande Republiken Singapore:Inkomstskatten; i det följande benämnd ”singaporeansk skatt”.

 

2. This Convention shall also apply to any other taxes of a substantially similar character imposed in the Republic of Singapore or in Sweden subsequently to the date of signature of this Convention.

 

2 §. Detta avtal tillämpas även på alla andra skatter av i huvudsak likartat slag, som framdeles uttages i Republiken Singapore eller i Sverige efter undertecknandet av detta avtal.

 

Artikel II

Article II

 

Artikel II

 

1. In this Convention unless the context otherwise  requires  

 

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden;

 

a) Uttrycket ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige.

 

(b) the term ”Singapore” means the Republic of Singapore;

 

b) Uttrycket ”Singapore” åsyftar Republiken Singapore.

 

(c) the terms ”one of the Contracting States” and ”the other Contracting State” mean Sweden or Singapore, as the context requires;

 

c) Uttrycken ”en av de avtalsslutande staterna” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Singapore, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(d) the term ”tax” means Swedish tax or Singapore tax, as the context requires;

 

d) Uttrycket ”skatt” åsyftar svensk skatt eller singaporeansk skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person.

 

(f) the term ”person” includes any body of persons, corporate or not corporate;

 

f) Uttrycket ”person” inbegriper varje sammanslutning av personer, vare sig denna utgör en juridisk person eller ej.

 

(g) (i) the term ”resident of Sweden” means any person who is resident in Sweden for the purposes of Swedish tax; and the term ”resident of Singapore” means any person who is resident in Singapore for the purposes of Singapore tax;

 

g) 1) Uttrycket ”person med hemvist i Sverige” åsyftar varje person, som enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och uttrycket ”person med hemvist i Singapore” åsyftar varje person, som enligt singaporeanska beskattningsregler anses bosatt i Singapore.

 

(ii) where by reason of the provisions of sub-paragraph (i) above an individual is a resident of both Contracting States, then his residence shall be determined in accordance with the following rules  

 

2) Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en fysisk person äger hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

(aa) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest;

 

A) Han anses äga hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han äga hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast.

 

(bb) if the Contracting State with which his personal and economic relations are closest, cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

 

B) Om det icke kan avgöras, med vilken avtalsslutande stat hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast, eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han äga hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

 

(cc) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement;

 

C) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

 

(iii) where by reason of the provisions of sub-paragraph (i) above a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which it is managed and controlled;

 

3) Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en person, som ej är fysisk person, äger hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses denna äga hemvist i den avtalsslutande stat, där ledningen och övervakningen av personen i fråga äger rum.

 

(h) the terms ”resident of one of the Contracting States” and ”resident of the other Contracting State” mean a resident of Sweden or a resident of Singapore, as the context requires;

 

h) Uttrycken ”person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna” och ”person med hemvist i den andra avtalsslutande staten” åsyftar en person med hemvist i Sverige eller en person med hemvist i Singapore, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(i) the terms ”Swedish enterprise” and ”Singapore enterprise” mean, respectively, an industrial, mining, commercial, timber, plantation or agricultural enterprise or undertaking carried on by a resident of Sweden and an industrial, mining, commercial, timber, plantation or agricultural enterprise or undertaking carried on by a resident of Singapore;

 

i) Uttrycken ”svenskt företag” och ”singaporeanskt företag” åsyftar ett industriföretag, ett gruv- eller skogsföretag, ett handelsföretag, en plantage eller ett jordbruk, som bedrives av en person med hemvist i Sverige, respektive ett industriföretag, ett gruv- eller skogsföretag, ett handelsföretag, en plantage eller ett jordbruk, som bedrives av en person med hemvist i Singapore.

 

(j) the terms ”enterprise of one of the Contracting States” and ”enterprise of the other Contracting State” mean a Swedish enterprise or a Singapore enterprise, as the context requires;

 

j) Uttrycken ”företag i en av de avtalsslutande staterna” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett svenskt företag eller ett singaporeanskt företag, alltefter som sammanhanget kräver.

 

(k) the terms ”profits of a Swedish enterprise” and ”profits of a Singapore enterprise” do not include rents or royalties in respect of motion picture films or of tapes for television or broadcasting or of mines, oil wells, quarries or other places of extraction of natural resources, or income in the form of dividends, interest, rents, royalties, or capital gains, or fees or other remuneration derived from the management, control or supervision of the trade, business or other activity of another enterprise or concern, or remuneration for labour or personal services, or profits derived form the operation of ships or aircraft;

 

k) Uttrycken ”inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt företag” och ”inkomst av rörelse som förvärvas av ett singaporeanskt företag” innefattar icke hyresavgift eller royalty för kinematografisk film eller för inspelade band för televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång eller inkomst i form av utdelning, ränta, hyresavgift, royalty eller realisationsvinst. Uttrycken innefattar vidare icke arvode eller annan ersättning för ledning eller övervakning av ett annat företags eller en annan koncerns handels- eller affärsrörelse eller annan verksamhet och icke heller ersättning för arbete eller personliga tjänster eller inkomst av sjö- eller luftfart.

 

(l) (i) subject to the provisions of this sub-paragraph, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on;

 

1) 1) Där icke bestämmelserna i denna punkt föranleder annat, förstås med uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

 

(ii) a permanent establishment shall include especially 

 

2) Såsom fast driftställe anses särskilt:

 

(aa) a place of management;

 

A) plats för företagsledning,

 

(bb) a branch;

 

B) filial,

 

(cc) an office;

 

C) kontor,

 

(dd) a factory;

 

D) fabrik,

 

(ee) a workshop;

 

E) verkstad,

 

(ff) a farm or plantation;

 

F) jordbruk eller plantage,

 

(gg) a mine, oil well, quarry or place of extraction of other natural resources or of cutting of timber;

 

G) gruva, oljekälla, stenbrott, plats för skogsavverkning eller annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,

 

(hh) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;

 

H) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än sex månader.

 

(iii) the term ”permanent establishment” shall not be deemed to include  

 

3) Uttrycket ”fast driftställe” anses icke innefatta:

 

(aa) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

A) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(bb) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

B) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(cc) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

C) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat företags försorg,

 

(dd) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

 

D) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

 

(ee) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

 

E) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

 

(iv) an enterprise of one of the Contracting States shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other Contracting State;

 

4) Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som utföres i denna andra stat.

 

(v) a person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State (other than an agent of independent status to whom sub-paragraph (l) (vi) applies) shall be deemed to be a permanent establishment in the former Contracting State if  

 

5) En person som är verksam i en av de avtalsslutande staterna för ett företag i den andra avtalsslutande staten   härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i punkt 1) 6)   behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om

 

(aa) he has, and habitually exercises in that former Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

 

A) han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets räkning, eller

 

(bb) he maintains in that former Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise;

 

B) han innehar i denna förstnämnda stat ett företaget tillhörigt varulager, från vilket han regelbundet effektuerar order på företagets vägnar.

 

(vi) an enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business;

 

6) Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses icke ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av en mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att dessa personer därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

 

(vii) the fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other;

 

7) Den omständigheten, att ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget.

 

(m) the term ”competent authority” means, in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised representative; and in the case of Singapore, the Minister for Finance or his authorised representative;

 

m) Uttrycket ”behörig myndighet” åsyftar för Sveriges vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud och för Singapores vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud;

 

(n) the term ”international traffic” means carriage of passengers, mails, livestock or goods by a ship or aircraft which is operated by an enterprise of one of the Contracting States, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State or solely between such places and one or more structures used for the exploration or exploitation of natural resources.

 

n) Uttrycket ”internationell trafik” åsyftar transport av passagerare, post, kreatur eller gods med skepp eller luftfartyg som används av företag i en av de avtalsslutande staterna, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten eller uteslutande mellan sådana platser och en eller flera anläggningar som används för utforskandet eller utnyttjandet av naturtillgångar.

 

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

 

2 §. Då en av de avtalsslutande staterna tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke särskilt angivits, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.

 

Artikel III

Article III

 

Artikel III

 

1. (a) The profits of a Swedish enterprise shall be taxable only in Sweden unless the enterprise carries on business in Singapore through a permanent establishment situated in Singapore. If the enterprise carries on business as aforesaid, tax may be imposed in Singapore on the profits of the enterprise but only on so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

 

1 §. a) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt företag, beskattas endast i Sverige, såvida icke företaget bedriver rörelse i Singapore från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må Singapore beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(b) The profits of a Singapore enterprise shall be taxable only in Singapore unless the enterprise carries on business in Sweden through a permanent establishment situated in Sweden. If the enterprise carries on business as aforesaid, tax may be imposed in Sweden on the profits of the enterprise but only on so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

 

b) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett singaporeanskt företag, beskattas endast i Singapore, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sverige från ett där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må Sverige beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2 §. Om ett företag i en av de avtalsslutande staterna bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget fast driftställe, hänföres i vardera staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som driftstället kan antagas skola ha förvärvat, om detta varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions all expenses, including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise in so far as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3 §. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för alla kostnader   härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning   för vilka avdrag skulle ha medgivits om det fasta driftstället varit ett oberoende företag, i den mån kostnaderna skäligen kan anses hänförliga till det fasta driftstället, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. No profits shall be attributable to a permanent establishment by reason of the mere purchase or transportation by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

4 §. Inkomst anses icke hänförlig till ett fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes eller transporteras genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

 

Artikel IV

Article IV

 

Artikel IV

 

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Inkomst av fastighet må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. The term ”immovable property” shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil wells, quarries or other places of extraction of natural resources.

 

2 §. Uttrycket ”fastighet” har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 § äger tillämpning på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på inkomst av fastighet som förvärvas av ett företag.

 

Artikel V

Article V

 

Artikel V

 

1. Notwithstanding the provisions of Article III, profits of an enterprise of one of the Contracting States from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State only if such profits are derived from that other Contracting State. Provided that  

 

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artikel III får inkomst som företag i en av de avtalsslutande staterna förvärvar genom att bedriva sjöfart i internationell trafik beskattas i den andra avtalsslutande staten endast om inkomsten uppburits från denna andra stat. Därvid gäller dock följande bestämmelser:

 

(a) when a Singapore enterprise derives profits from Sweden by operating ships in international traffic the tax charged in Sweden in respect of such profits shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof and the reduced amount of the Swedish tax payable on the profits shall be allowed as a credit against the Singapore tax charged in respect of these profits in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article XIX;

 

a) Då ett singaporeanskt företag uppbär inkomst från Sverige genom att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i Sverige utgående skatten på inkomsten med ett belopp som motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet avräknas från den singaporeanska skatt som belöper på inkomsten enligt bestämmelserna i artikel XIX § 2.

 

(b) when a Swedish enterprise derives profits from Singapore by operating ships in international traffic the tax charged in Singapore in respect of such profits shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof and the reduced amount of the Singapore tax payable on the profits shall be allowed as a credit against the Swedish tax charged in respect of these profits in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article XIX.

 

b) Då ett svenskt företag uppbär inkomst från Singapore genom att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i Singapore utgående skatten på inkomsten med ett belopp som motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet avräknas från den svenska skatt som belöper på inkomsten enligt bestämmelserna i artikel XIX § 3.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

2 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

3. For the purposes of this Article profits derived from the other Contracting State shall mean profits from the carriage of passengers, mails, livestock or goods shipped in that State:Provided that there shall be excluded the profits accruing from passengers, mails, livestock or goods which are brought to that other State solely for transhipment, or for the transfer from an aircraft to a ship.

 

3 §. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med inkomst som uppburits från den andra avtalsslutande staten inkomst genom befordran av passagerare, post, kreatur eller gods som tagits ombord i den staten. Däremot inbegrips inte inkomst som är hänförlig till passagerare, post, kreatur eller gods som befordrats till denna andra stat endast för vidarebefordran med ett annat skepp eller för omlastning från ett luftfartyg till ett skepp.

 

Artikel V A

Article V A

 

Artikel V A

 

1. Notwithstanding the provisions of Article III, profits of an enterprise of one of the Contracting States from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artikel III beskattas inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom att bedriva luftfart i internationell trafik, endast i denna stat.

 

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of paragraph 1 shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas beträffande inkomst som det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) förvärvar men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. The provisions of paragraph 1 shall likewise apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som förvärvas av företag i de avtalsslutande staterna genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel VI

Article VI

 

Artikel VI

 

1. Where

 

1 §. I fall då

 

(a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en av de avtalsslutande staterna direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en av de avtalsslutande staterna som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital,

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, må alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2 §. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel VII

Article VII

 

Artikel VII

 

1. The rate of tax charged by Sweden in respect of dividends paid by a company which is a resident of Sweden to a resident of Singapore shall, if the recipient is the beneficial owner of the dividends, not exceed 15 per cent of the gross amount of such dividends.

 

1 §. Skattesatsen i fråga om svensk skatt på utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till en person med hemvist i Singapore får, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

Where the resident of Singapore is a parent company the rate of tax charged on such dividends shall, if the recipient is the beneficial owner of the dividends, not exceed 10 per cent of the gross amount of such dividends.

 

Då utdelningsmottagaren är ett moderbolag med hemvist i Singapore, får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

2. Dividends paid by a company which is a resident of Singapore to a resident of Sweden shall, if the recipient is the beneficial owner of the dividends, be exempt from any tax in Singapore which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of any company:

 

2 §. Utdelning från ett bolag med hemvist i Singapore till en person med hemvist i Sverige är, om mottagaren har rätt till utdelningen, undantagen från varje singaporeansk skatt som tas ut på utdelning utöver skatt på bolagets vinst. Därvid gäller dock följande bestämmelser:

 

(a) provided that nothing in this paragraph shall affect the provisions of Singapore law under which the tax in respect of a dividend paid by a company which is a resident of Singapore from which Singapore tax has been, or has been deemed to be, deducted may be adjusted by reference to the rate of tax appropriate to the Singapore year of assessment immediately following that in which the dividend was paid;

 

a) Denna paragraf berör inte de föreskrifter i singaporeansk lag enligt vilka skatt, som belöper på utdelning från ett bolag med hemvist i Singapore från vilken singaporeansk skatt har avräknats eller anses vara avräknad, kan ändras att utgå efter den skattesats som gäller för det taxeringsår i Singapore som följer omedelbart efter det då utdelningen utbetalades.

 

(b) provided further that if Singapore, subsequent to the signing of this Convention, imposes a tax on dividends paid by a company resident in Singapore out of its profits or income, such tax may be charged but the rate of tax so charged shall, if the recipient is the beneficial owner of the dividends, not exceed 15 per cent of the gross amount of such dividends, and where the dividend is paid to a parent company which is a resident of Sweden the rate of tax so charged shall, if the recipient is the beneficial owner of the dividends, not exceed 10 per cent of the gross amount of such dividend.

 

b) Om Singapore efter undertecknandet av detta avtal inför en skatt på utdelning som ett bolag med hemvist i Singapore har gjort från sin vinst eller inkomst, kan denna skatt tas ut men därvid får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Då utdelningen utbetalas till moderbolag med hemvist i Sverige, får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

3. For the purposes of this Article the term ”parent company” means a company resident in one of the Contracting States owning directly or indirectly not less than 25 per cent of the share capital of the company resident in the other Contracting State paying the dividends.

 

3 §. Med uttrycket ”moderbolag” förstås vid tillämpningen av denna artikel ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som direkt eller indirekt äger minst 25 procent av aktiekapitalet i det utbetalande bolaget med hemvist i den andra avtalsslutande staten.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case Article III shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas artikel III.

 

5. The Government of the Republic of Singapore, including the Monetary Authority of Singapore, the Board of Commissioners of Currency and the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd., shall be exempt from Swedish tax with respect to dividends on shares in Swedish joint stock companies, provided that the scope of this exemption has been agreed by the competent authorities of the Contracting States. However, such exemption shall in no case be given with respect to shares held for other than public purposes and not if the holding constitutes a substantial participation.

 

5 §. Singapores regering, ”the Monetary Authority of Singapore”, ”the Board of Commissioners of Currency” och ”the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.” häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på aktier i svenska aktiebolag, under förutsättning att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna har träffat överenskommelse om omfattningen av skattebefrielsen. Sådan skattebefrielse medges dock inte beträffande aktier som innehas för annat ändamål än i det allmännas intresse och inte om innehavet utgör en väsentlig andel.

 

6. Where a company which is a resident of one of the Contracting States derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

6 §. Om bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

7. If the system of taxation applicable in either of the Contracting States to the profits and distributions of companies is altered, the competent authorities may consult each other in order to determine whether it is necessary for this reason to amend the provisions of this Article.

 

7 §. Om principerna för beskattning av bolagsvinst eller utdelning i endera avtalsslutande staten ändras, kan de behöriga myndigheterna överlägga med varandra i syfte att fastställa om bestämmelserna i denna artikel behöver ändras till följd därav.

 

Artikel VIII

Article VIII

 

Artikel VIII

 

1. Interest and other income from bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness, whether or not secured by mortgages, derived from sources within one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State may, if the recipient is the beneficial owner of the income, not be taxed in the first-mentioned Contracting State at a rate exceeding 15 per cent of the gross amount of such income.

 

1 §. Ränta och annan inkomst av obligationer, värdepapper, skuldsedlar, debentures eller varje annat slags fordran, som antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får, om mottagaren har rätt till inkomsten, inte beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten efter högre skattesats än 15 procent av inkomstens bruttobelopp.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the tax on interest derived from sources within one of the Contracting States by any financial institution which is a resident of the other Contracting State shall in the first-mentioned State not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest, if the recipient is the beneficial owner of the interest and if the enterprise paying the interest engages in an industrial undertaking within the meaning of paragraph 3 of this Article.

 

2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får skatten på ränta, som uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av ett kreditinstitut med hemvist i den andra avtalsslutande staten, i den förstnämnda staten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp, under förutsättning att mottagaren har rätt till inkomsten och att det företag som betalar räntan bedriver sådan industriell verksamhet som avses i 3 § i denna artikel.

 

3. The term ”industrial undertaking” means any undertaking engaged in:

 

3 §. Uttrycket ”industriell verksamhet” åsyftar varje verksamhet som består av:

 

(i) manufacturing, assembling and processing;

 

1) tillverkning, sammansättning och förädling,

 

(ii) construction, civil engineering and shipbuilding;

 

2) byggnadsarbete, väg- och vattenbyggnad samt skeppsbyggnad,

 

(iii) production of electricity, hydraulic power, gas or the supply of water, or

 

3) produktion av elektricitet, hydraulisk kraft, gas eller tillhandahållande av vatten, eller

 

(iv) fishing.

 

4) fiske.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State in which the interest arises, a permanent establishment situated therein, with which the debt-claim from which the interest arises, is effectively connected. In such a case Article III shall apply.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en av de avtalsslutande staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas artikel III.

 

5. The Government of Sweden shall be exempt from Singapore tax in respect of interest received by that Government from sources within Singapore.

 

5 §. Sveriges regering är befriad från singaporeansk skatt på ränta som regeringen uppbär från källa i Singapore.

 

6. The Government of Singapore shall be exempt from Swedish tax in respect of interest received by that Government from sources within Sweden.

 

6 §. Singapores regering är befriad från svensk skatt på ränta som regeringen uppbär från källa i Sverige.

 

7. For the purposes of paragraphs 5 and 6 the term ”Government” shall   include  

 

7 §. Vid tillämpningen av 5 och 6 §§ inbegriper uttrycket ”regering”

 

(a) in the case of Singapore:

 

a) beträffande Singapore:

 

(i) the Monetary Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency;

 

1) ”the Monetary Authority of Singapore” och ”the Board of Commissioners of Currency”;

 

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.”;

 

2) ”the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd.;

 

(iii) the Export Credit Insurance Company of Singapore Limited; and

 

3) ”the Export Credit Insurance Company of Singapore Limited”; och

 

(iv) a statutory body;

 

4) ett statligt organ;

 

(b) in the case of Sweden:

 

b) beträffande Sverige:

 

(i) the Central Bank of Sweden;

 

1) Sveriges riksbank;

 

(ii) the National Debt Office;

 

2) riksgäldskontoret;

 

(iii) the Export Credit Board; and

 

3) exportkreditnämnden; och

 

(iv) a commune.

 

4) en kommun.

 

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship and dealing with each other at arm’s length, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

8 §. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel IX

Article IX

 

Artikel IX

 

1. Royalties derived from sources within one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the former Contracting State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

 

1 §. Royalty, som härrör från källa i en av de avtalsslutande staterna och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten är, om mottagaren har rätt till royaltyn, undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, but does not include any royalty or other amount paid in respect of literary or artistic copyrights or of motion picture films or of tapes for television or broadcasting or of the operation of a mine, oil well, quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

2 §. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slag av belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till vetenskapliga verk, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod ävensom för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket inbegriper däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas för upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk, för kinematografisk film, för inspelade band för televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

 

3. Sums derived by a resident of one of the Contracting States from sources within the other Contracting State from the alienation of any property from which royalties, as defined in paragraph 2 of this Article, are or may be derived, shall, if such resident is the beneficial owner of the income, be exempt from tax in the other Contracting State.

 

3 §. Belopp, som uppbärs av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna från källa i den andra avtalsslutande staten på grund av överlåtelse av varje rättighet eller egendom för vilken royalty som avses i 2 § i denna artikel erhålls eller kan erhållas, är, om mottagaren har rätt till inkomsten, undantaget från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall not apply to royalties or sums received by a resident of one of the Contracting States where such royalties or sums are attributable to a permanent establishment of such resident in the other Contracting State; in such event, such royalties or sums as are attributable to that permanent establishment shall be treated as if they were profits to which the provisions of Article III are applicable.

 

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ tillämpas icke på royalty eller försäljningsbelopp, som uppbäres av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, om sådan royalty eller sådant belopp är hänförligt till ett fast driftställe, som denna person har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall behandlas royalty eller försäljningsbelopp, som är hänförligt till det fasta driftstället, såsom inkomst av rörelse enligt bestämmelserna i artikel III.

 

5. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or profits paid, having regard to the use, right, property or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship and dealing with each other at arm’s length, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5 §. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller inkomsten eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet eller inkomsten, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet, egendom eller upplysning för vilken de betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller inkomsten om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel X

Article X

 

Artikel X

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article IV may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

1 §. Vinst på grund av avyttring av sådan fastighet som avses i artikel IV § 2 må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise), may be taxed in the other Contracting State. However, gains from the alienation of movable property of the kind referred to in paragraph (c) of Article XVII shall be taxable only in the Contracting State in which such movable property is taxable according to the said Article.

 

2 §. Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett fast driftställe, vilket ett företag i en av de avtalsslutande staterna har i den andra avtalsslutande staten, däri inbegripen vinst genom avyttring av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget), må beskattas i den andra avtalsslutande staten. Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som avses i artikel XVII c), beskattas dock endast i den avtalsslutande stat, där sådan egendom må beskattas enligt nämnda artikel.

 

3. Gains from the alienation of any capital assets other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

3 §. Vinst på grund av avyttring av annan än i 1 och 2 §§ angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat, där överlåtaren äger hemvist.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, where a person owns 25 per cent or more of the share capital of a company and where the business property of the company consists wholly or mainly of immovable property, the gains from the alienation of some or all of such shares shall be taxable only in the Contracting State where such immovable property is situated.

 

4 §. Om en person äger 25 procent eller mer av aktiekapitalet i ett bolag och bolagets anläggnings- eller driftkapital helt eller huvudsakligen utgöres av fastighet, beskattas vinst på grund av avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan hinder av bestämmelserna i 3 §, endast i den avtalsslutande stat, där sådan fastighet är belägen.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, where a company resident in one of the Contracting States, other than a company referred to in paragraph 4, owns 25 per cent or more of the share capital of a company resident in the other Contracting State, the gains from the alienation of some or all of such shares shall be taxable only in the other Contracting State.

 

5 §. Om ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, som icke är ett sådant bolag som avses i 4 §, äger 25 procent eller mer av aktiekapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas vinst på grund av avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan hinder av bestämmelserna i 3 och 4 §§, endast i den andra avtalsslutande staten.

 

Artikel XI

Article XI

 

Artikel XI

 

1. Where under the provisions of this Convention a resident of Singapore is exempt or entitled to relief from Swedish tax, similar exemption or relief shall be applied to the undivided estates of deceased persons in so far as one or more of the beneficiaries is a resident of Singapore.

 

1 §. Om enligt bestämmelserna i detta avtal en person med hemvist i Singapore är befriad från eller berättigad till nedsättning av svensk skatt, tillgodoräknas motsvarande befrielse eller nedsättning ett oskiftat dödsbo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna äger hemvist i Singapore.

 

2. Swedish tax on the undivided estate of a deceased person shall, in so far as the income accrues to a beneficiary who is a resident of Singapore, be allowed as a credit against Singapore tax under Article XIX.

 

2 §. Svensk skatt, som påföres ett oskiftat dödsbo, avräknas från singaporeansk skatt enligt artikel XIX, i den mån inkomsten tillkommer en dödsbodelägare med hemvist i Singapore.

 

Artikel XII

Article XII

 

Artikel XII

 

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article and Articles XIII, XIV, XV and XVI, salaries, wages and other similar remuneration or profits from an employment or profession derived by a resident of  

 

1 §. Där icke bestämmelserna i 2 och 3 §§ i denna artikel samt artiklarna XIII, XIV, XV och XVI föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar på grund av arbetsanställning samt inkomst av fritt yrke enligt följande regler.

 

(a) Sweden shall be taxable only in Sweden unless the personal (including professional) services are perfromed in Singapore. If the personal services are so performed, such income as is derived therefrom may be taxed in Singapore;

 

a) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person med hemvist i Sverige beskattas endast i Sverige, såvida icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i Singapore. Om arbetet utföres i Singapore, må ersättning eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

 

(b) Singapore shall be taxable only in Singapore unless the personal (including professional) services are performed in Sweden. If the personal services are so performed, such income as is derived thereform may be taxed in Sweden.

 

b) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person med hemvist i Singapore beskattas endast i Singapore, såvida icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i Sverige. Om arbetet utföres i Sverige, må ersättning eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

 

2. In relation to remuneration of a director of a company, derived from the company, the provisions of this Article and of Article XV shall apply as if the remuneration were remuneration of an employee in respect of an employment. Director’s fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State shall be deemed to have been derived from an employment exercised in, and may be taxed in, that other Contracting State.

 

2 §. Beträffande ersättning, som en direktör i ett bolag uppbär från bolaget, tillämpas bestämmelserna i denna artikel och artikel XV som om ersättningen utgår till anställd på grund av anställning. Styrelsearvode och liknande ersättning, som uppbäres av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, anses ha förvärvats på grund av anställning som utövas i denna andra stat och må beskattas där.

 

3. A resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax in the other Contracting State on remuneration for services performed on aircraft in international traffic.

 

3 §. Person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna är befriad från skatt i den andra avtalsslutande staten på ersättning för arbete som utförs ombord på luftfartyg i internationell trafik.

 

4. Remuneration derived in respect of an employment exercised on ships operated in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States may be taxed in that State.

 

4 §. Ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp som används i internationell trafik av ett företag i en av de avtalsslutande staterna, får beskattas i denna stat.

 

Artikel XIII

Article XIII

 

Artikel XIII

 

1. Any salary, wage, pension or similar remuneration, paid by the Government of Sweden to an individual (other than a resident of Singapore who is not a citizen of Sweden) in respect of services rendered to Sweden in the discharge of governmental functions, shall be exempt from Singapore tax.

 

1 §. Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas av Sveriges regering till en fysisk person på grund av arbete, som utförts i svenska statens tjänst, är undantagna från singaporeansk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en person med hemvist i Singapore, som icke är svensk medborgare.

 

2. Any salary, wage, pension or similar remuneration, paid by the Government of Singapore to an individual (other than a resident of Sweden who is not a citizen of Singapore) in respect of services rendered to Singapore in the discharge of governmental functions, shall be exempt from Swedish tax.

 

2 §. Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas av Singapores regering till fysisk person på grund av arbete, som utförts i singaporeanska statens tjänst, är undantagna från svensk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en person med hemvist i Sverige, som icke är medborgare i Singapore.

 

3. The provisions of this Article shall not apply to any remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on for purposes of profit.

 

3 §. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas icke på ersättningar, vilka utbetalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivits i förvärvssyfte.

 

4. For the purposes of this Article the word ”Government” shall include any political sub-division and any local authority of either of the Contracting States.

 

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel innefattar uttrycket ”regering” politiska underavdelningar och lokala myndigheter i endera avtalsslutande staten.

 

Artikel XIV

Article XIV

 

Artikel XIV

 

1. Subject to Article XIII any pension or annuity derived from sources within one of the Contracting States by an individual who is a resident of the other Contracting State may be taxed in the former Contracting State.

 

1 §. Där icke bestämmelserna i artikel XIII föranleder annat, må varje slag av pension eller livränta, som uppbäres från källa i en av de avtalsslutande staterna av en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

 

2 §. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av en förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för ett däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

3. The term ”pension”, as used in this Article, means periodic payments made in consideration for services rendered, or by way of compensation for injuries received, or under the provisions of a public social security system.

 

3 §. Med uttrycket ”pension” förstås i denna artikel en periodisk utbetalning som utgör ersättning för utfört arbete eller för liden skada eller som utgår enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring.

 

Artikel XV

Article XV

 

Artikel XV

 

1. An individual who is a resident of Sweden shall be exempt from Singapore tax on remuneration or profits in respect of personal (including professional) services performed within Singapore in any year of assessment, if  

 

1 §. En fysisk person med hemvist i Sverige är befriad från singaporeansk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet), som utföres i Singapore under ett beskattningsår, under förutsättning att

 

(a) he is present within Singapore for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

 

a) han vistas i Singapore under en tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 

(b) the services are performed for or on behalf of a person who is a resident of Sweden, and

 

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med hemvist i Sverige,

 

(c) the remuneration or profits are subject to Swedish tax, and

 

c) ersättningen är skattepliktig i Sverige, och

 

(d) the remuneration or profits are not directly deductible from the profits for Singapore tax purposes of a permanent establishment in Singapore of that person.

 

d) ersättningen vid beskattning i Singapore icke kan som omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person har i Singapore.

 

2. An individual, who is a resident of Singapore shall be exempt from Swedish tax on remuneration or profits in respect of personal (including professional) services performed within Sweden in any fiscal year, if  

 

2 §. En fysisk person med hemvist i Singapore är befriad från svensk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet), som utföres i Sverige under ett beskattningsår, under förutsättning att

 

(a) he is present within Sweden for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

 

a) han vistas i Sverige under en tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

 

(b) the services are performed for or on behalf of a person who is a resident of Singapore, and

 

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med hemvist i Singapore,

 

(c) the remuneration or profits are subject to Singapore tax, and

 

c) ersättningen är skattepliktig i Singapore, och

 

(d) the remuneration or profits are not directly deductible from the profits for Swedish tax purposes of a permanent establishment in Sweden of that person.

 

d) ersättningen vid beskattning i Sverige icke kan som omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person har i Sverige.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from services rendered in one of the Contracting States by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artists, musicians and athletes) only if the visit to that Contracting State is substantially supported from the public funds of the Government of the other Contracting State.

 

3 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i denna artikel tillämpas på ersättningar, löner och liknande inkomster, som skådespelare, filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, idrottsmän och andra liknande yrkesutövare förvärvar under sin verksamhet i en av de avtalsslutande staterna endast under förutsättning att deras vistelse i denna avtalsslutande stat åtnjuter betydande bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande statens regering.

 

4. Notwithstanding anything contained in this Convention, where the services mentioned in paragraph 3 of this Article are provided in one of the Contracting States by an enterprise of the other Contracting State, then the profits derived from providing those services by such an enterprise may be taxed in the first-mentioned Contracting State unless the enterprise is substantially supported from the public funds of the Government of the other Contracting State in connection with the provision of such services.

 

4 §. I fall då de tjänster som avses i 3 § i denna artikel tillhandahålles i en av de avtalsslutande staterna av ett företag i den andra avtalsslutande staten, må utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal inkomst som uppkommer för företaget genom sådan verksamhet beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten, såvida icke företaget åtnjuter betydande bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande statens regering i samband med verksamheten.

 

5. For the purpose of this Article, the term ”Government” shall have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

 

5 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

 

Artikel XVI

Article XVI

 

Artikel XVI

 

1. An individual, who immediately before visiting one of the Contracting States, is a resident of the other Contracting State and is temporarily present in the first-mentioned Contracting State solely as a student at a recognised university, college or school in that first-mentioned Contracting State, or as business apprentice therein, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of  

 

1 §. En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de avtalsslutande staterna   och omedelbart dessförinnan äger hemvist i den andra avtalsslutande staten   uteslutande såsom studerande vid ett erkänt universitet, högskola eller skola i denna förstnämnda stat eller såsom affärs- eller hantverkspraktikant där, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på

 

(a) all remittances from the other Contracting State for the purposes of his maintenance, education, or training; and

 

a) belopp, som utbetalas från den andra avtalsslutande staten för att bestrida hans uppehälle, undervisning eller utbildning, och

 

(b) any remuneration for personal services rendered in the first-mentioned Contracting State with a view to supplementing the resources available to him for such purposes provided the remuneration does not exceed in any calendar year 12.000 Swedish kronor or its equivalent in Singapore Dollars as the case may be.

 

b) ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten i syfte att öka de medel som han förfogar över för nyssnämnda ändamål, under förutsättning att ersättningen icke under något kalenderår överstiger 12 000 svenska kronor, respektive motsvarande belopp i singaporeanska dollar.

 

2. An individual, who immediately before visiting one of the Contracting States, is a resident of the other Contracting State and is temporarily present in the first-mentioned Contracting State for the purpose of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious and charitable organisation or under a technical assistance programme entered into by the Government of one of the Contracting States, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on  

 

2 §. En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de avtalsslutande staterna   och omedelbart dessförinnan äger hemvist i den andra avtalsslutande staten   för studier, forskning eller utbildning uteslutande såsom innehavare av stipendium, anslag eller annat penningunderstöd som utbetalas av en stiftelse eller inrättning med uppgift att främja ett vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål eller som utgår inom ramen för ett tekniskt biståndsprogram som antagits av regeringen i en av de avtalsslutande staterna, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på

 

(a) the amount of such grant, allowance or award; and

 

a) stipendiet, anslaget eller penningunderstödet, och

 

(b) any remuneration for personal services rendered in the first-mentioned Contracting State provided such services are in connection with his study, research or training or are incidental thereto provided the remuneration does not exceed in any calendar year 12.000 Swedish kronor or its equivalent in Singapore Dollars as the case may be.

 

b) ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att arbetet äger samband med studierna, forskningen eller utbildningen eller i jämförelse därmed framstår som tillfälligt samt att ersättningen icke under något kalenderår överstiger 12 000 svenska kronor, respektive motsvarande belopp i singaporeanska dollar.

 

3. The benefits under sub-paragraph (b) of paragraph 1 and of paragraph 2 shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education, study, research or training undertaken but shall in no event exceed a period of five consecutive years.

 

3 §. Skattebefrielse enligt 1 § b) och 2 § b) medges endast för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att fullborda utbildningen, studierna, forskningen eller praktiken i fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på varandra följande år.

 

The competent authorities of the Contracting States may agree on such changes of the amounts mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph 1 and of paragraph 2 as may be reasonable having regard to changes in the value of money or living expenses, amended legislation in one of the Contracting States or other similar circumstances.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan komma överens om sådana ändringar av de i 1 § b) och 2 § b) nämnda beloppen som är skäliga med hänsyn till förändring i penningvärde, levnadskostnader, ändrad lagstiftning i en av de avtalsslutande staterna eller liknande omständighet.

 

4. For the purposes of this Article, the term ”Government” shall have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

 

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

 

Artikel XVII

Article XVII

 

Artikel XVII

 

Where taxes on capital are imposed by both Contracting States the following provisions shall apply  

 

Om skatt på förmögenhet förekommer i båda avtalsslutande staterna, tillämpas följande bestämmelser:

 

(a) Capital represented by immovable property as defined in paragraph 2 of Article IV may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

 

a) Förmögenhet, bestående av sådan fastighet som avses i artikel IV § 2, må beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

 

(b) Subject to the provisions of paragraph (a) above, capital represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enterprise, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

b) Med förbehåll för vad som stadgas i punkt a) må förmögenhet, bestående av tillgångar som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe, beskattas i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

(c) Ships and aircraft operated by an enterprise of one of the Contracting States in international traffic and assets, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

 

c) Fartyg och luftfartyg, som ett företag i en av de avtalsslutande staterna använder i internationell trafik, samt tillgångar, som är att hänföra till användningen av sådana fartyg och luftfartyg och ej utgöres av fastighet, beskattas endast i den avtalsslutande stat, där företaget äger hemvist.

 

(d) All other elements of capital of a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

 

d) Alla andra slag av förmögenhet, som innehaves av en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, beskattas endast i denna stat.

 

Artikel XVIII

Article XVIII

 

Artikel XVIII

 

For the purposes of this Convention the following shall apply  

 

Vid tillämpningen av detta avtal gäller följande:

 

1. (a) Dividends paid by a company which is a resident of Sweden shall be treated as derived from sources within Sweden.

 

1 §. a) Utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige anses härröra från källa i Sverige.

 

(b) Dividends paid by a company which is a resident of  

 

b) Utdelning från ett bolag med hemvist i

 

(i) Singapore shall be treated as derived from sources within Singapore, except to the extent that such dividends are paid out of profits accumulated prior to the year of assessment 1966 and which are deemed to have been derived from sources in Malaysia;

 

1) Singapore anses härröra från källa i Singapore, i den mån icke utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före taxeringsår 1966 och som anses härröra från källa i Malaysia,

 

(ii) Malaysia shall be treated as derived from sources within Singapore to the extent that such dividends are paid out of profits accumulated prior to the year of assessment 1966 and which are deemed to have been derived from sources in Singapore,

 

2) Malaysia anses härröra från källa i Singapore, i den mån utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före taxeringsår 1966 och som anses härröra från källa i Singapore,

 

in accordance with the provisions of Article VII of the Double Taxation Agreement between Singapore and Malaysia.

 

allt enligt bestämmelserna i artikel VII i dubbelbeskattningsavtalet mellan Singapore och Malaysia.

 

2. Interest as defined in Article VIII paid by the Government of one of the Contracting States or by a resident of one of the Contracting States, shall be treated as derived from sources within that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be treated as derived from sources within the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

 

2 §. Ränta, som avses i artikel VIII och som utbetalas av regeringen i en av de avtalsslutande staterna eller en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, anses härröra från källa i denna avtalsslutande stat. Om den person som utbetalar räntan, vare sig han äger hemvist i en av de avtalsslutande staterna eller ej, har ett fast driftställe i en av de avtalsslutande staterna för vilket upptagits det lån som räntan avser, och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från källa i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

 

3. Royalties as defined in paragraph 2 of Article IX shall be treated as derived from sources within the Contracting State in which the property referred to in that paragraph is used.

 

3 §. Royalty, som avses i artikel IX § 2, anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där egendom som avses i nämnda paragraf nyttjas.

 

4. Profits derived from the alienation of rights or properties referred to in paragraph 2 of Article X shall be treated as derived from sources within the Contracting State in which such rights or properties are used.

 

4 §. Vinst på grund av avyttring av rättigheter eller egendom som avses i artikel X § 2, anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där rättigheterna eller egendomen nyttjas.

 

5. Royalties in respect of the operation of mines, oil wells, quarries or other places of extraction of natural resources shall be treated as derived from sources within the Contracting State in which such mines, oil wells, quarries or other places of extraction of natural resources are situated.

 

5 §. Royalty för nyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång anses härröra från källa i den avtalsslutande stat, där gruvan, oljekällan, stenbrottet eller naturtillgången är belägen.

 

6. For the purpose of this Article, the term ”Government” shall have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

 

6 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket ”regering” samma innebörd som i artikel XIII § 4.

 

Artikel XVIII A

Article XVIII A

 

Artikel XVIII A

 

1. Where this Convention provides (with or without other conditions) that income from sources in Sweden shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate, in Sweden and under the laws in force in Singapore the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in Singapore and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Convention in Sweden shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in Singapore.

 

1 §. Då detta avtal föreskriver (med eller utan andra villkor) att inkomst från källa i Sverige är undantagen från beskattning där eller skall beskattas där med nedsatt skattesats, och inkomsten enligt gällande lagstiftning i Singapore beskattas där endast till den del den överförs till eller mottages i Singapore och inte till hela sitt belopp, skall den enligt detta avtal i Sverige medgivna skattebefrielsen eller skattenedsättningen avse endast den del av inkomsten som överförs till eller mottages i Singapore.

 

2. However, this limitation does not apply to income derived by the Government of Singapore or any person approved by the competent authority of Singapore for the purpose of this paragraph. The term ”the Government of Singapore” shall include its agencies and statutory bodies.

 

2 §. Denna begränsning gäller dock inte beträffande inkomst som uppbärs av Singapores regering eller annan person som den behöriga myndigheten i Singapore godkänt för tillämpning av denna punkt. Uttrycket ”Singapores regering” inbegriper dess underlydande myndigheter och statliga organ.

 

Artikel XIX

Article XIX

 

Artikel XIX

 

1. The laws of each Contracting State shall continue to govern the taxation of income arising in the Contracting State or of capital situated therein except where express provision to the contrary is made in this convention. Where income or capital is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

 

1 §. Lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten tillämpas alltjämt vid beskattning av inkomst, som uppkommit i respektive stat, eller av där belägen förmögenhet, såvida icke annat uttryckligen föreskrives i detta avtal. Om inkomst eller förmögenhet är underkastad beskattning i båda avtalsslutande staterna, undanröjes dubbelbeskattningen enligt nedanstående bestämmelser i denna artikel.

 

2. (a) Subject to the provisions of the laws of Singapore regarding the allowance as a credit against Singapore tax of tax payable in any country other than Singapore, Swedish tax payable, whether directly or by deduction in respect of income from sources within Sweden, shall subject to the provisions of Article V, paragraphs 4 and 5 of Article X and Article XIII be allowed as a credit against Singapore tax payable in respect of that income.

 

2 §. a) I enlighet med singaporeansk lagstiftning i fråga om avräkning från singaporeansk skatt av skatt, som skall utgå i annat land än Singapore, avräknas, såvida icke bestämmelserna i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel XIII föranleder annat, svensk skatt, som utgår antingen direkt eller genom skatteavdrag för inkomst från källa i Sverige, från singaporeansk skatt som belöper på samma inkomst.

 

(b) Where such income is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Singapore and which owns not less than 25 per cent of the share capital in the first-mentioned company, the credit shall take into account (in addition to any Swedish tax on the dividend) the Swedish tax payable in respect of its profits by the company paying the dividend.

 

b) Om sådan inkomst utgöres av utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Singapore, som äger minst 25 procent av aktiekapitalet i det förstnämnda bolaget, medräknas vid avräkningen (förutom varje svensk skatt på utdelningen) den svenska skatt, som det utbetalande bolaget har att erlägga för sin vinst.

 

3. Where income from sources within Singapore or capital situated therein under the laws of Singapore and in accordance with this Convention is subject to tax in Singapore, whether directly or by deduction, Singapore tax payable in respect of such income or capital, shall subject to the provisions of Article V, paragraphs 4 and 5 of Article X and Article XIII be allowed as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income or capital. The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income or capital which is subject to tax in Singapore.

 

3 §. Om inkomst från källa i Singapore eller där belägen förmögenhet enligt singaporeansk skattelagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i Singapore antingen direkt eller genom skatteavdrag samt bestämmelserna i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel XIII icke föranleder annat, avräknas singaporeansk skatt, som utgår för sådan inkomst eller förmögenhet, från varje svensk skatt som belöper på inkomsten eller förmögenheten. Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga beloppet av den del av svensk inkomstskatt eller förmögenhetsskatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst respektive förmögenhet som är underkastad beskattning i Singapore.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Article dividends paid by a company which is a resident of Singapore to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless

 

4 §. Utdelning från bolag med hemvist i Singapore till bolag med hemvist i Sverige skall, utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, vara undantagen från svensk skatt i den mån detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast

 

(a) the profits out of which the dividends are paid have been subjected to the normal corporate income tax in Singapore or an income tax comparable thereto, or

 

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt, eller

 

(b) the dividends paid by the company which is a resident of Singapore consists wholly or almost wholly of dividends which that company has received, in the year or previous years, in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden.

 

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Singapore uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Article, there shall be allowed as a credit against Swedish tax payable in respect of the following items of income from sources within Singapore in the case of  

 

5 §. Utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, medges avräkning från svensk skatt på följande inkomstslag från källa i Singapore:

 

(a) dividends, an amount of 15 per cent of the net amount of dividends received. If, however, Singapore imposes in accordance with the provisions of paragraph 2(b) of Article VII, a tax on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company paying such dividends, there shall be credited an amount of 15 per cent of the gross amount of the dividends received;

 

a) Beträffande utdelning medges avräkning med ett belopp motsvarande 15 procent av nettoutdelningen. Om emellertid Singapore enligt bestämmelserna i artikel VII § 2b) tar ut skatt på utdelning utöver skatt på det utbetalande bolagets vinst, medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent av bruttoutdelningen.

 

(b) interest, within the meaning of paragraphs 1 and 2 of Article VIII, an amount of 15 per cent of the gross amount of the interest received.

 

b) Beträffande ränta, som avses i artikel VIII §§ 1 och 2, medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent av räntans bruttobelopp.

 

The deductions in either case shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax as computed before the deduction is given which is appropriate to the dividends or interest, as the case may be. The provisions of this paragraph shall apply until 31st December 1985. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether the provisions of this paragraph shall be applicable after that date.

 

Avräkningsbeloppet skall dock inte i något fall överstiga den del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på utdelningen respektive räntan. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas efter detta datum.

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Article, where royalties as defined in paragraph 2 of Article IX are derived by a resident of Sweden from sources within Singapore, 50 per cent of the amount of such royalties shall be taxable in Sweden and the remaining 50 per cent of such amount shall be exempt from Swedish tax until 31st December 1985. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether the provisions of this paragraph shall be applicable after that date.

 

6 §. Då royalty, som avses i artikel IX § 2 uppbärs av person med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall, utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, 50 procent av royaltybeloppet utgöra skattepliktig inkomst i Sverige medan återstående 50 procent skall vara undantagna från svensk skatt till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas efter detta datum.

 

7. For the purposes of paragraph 3 of this Article, the term ”Singapore tax payable” shall be deemed to include Singapore tax which would have been paid on business income as referred to in Article III or income from the provision of services as referred to in Article XII but for the exemption or reduction of tax granted under the incentive provisions contained in Singapore laws designed to promote economic development.

 

7 §. Vid tillämpningen av 3 § i denna artikel skall uttrycket ”singaporeansk skatt” anses innefatta singaporeansk skatt som skulle ha erlagts på inkomst av rörelse, som avses i artikel III, eller på inkomst av arbete, som avses i artikel XII, om inte befrielse från eller nedsättning av skatt hade medgivits enligt särskilda bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att främja ekonomisk utveckling.

 

8. For the purposes of paragraph 4 of this Article the term ”normal corporate income tax in Singapore or an income tax comparable thereto” shall be deemed to include Singapore income tax which would have been paid but for the exemption or reduction of tax granted under the incentive provisions contained in Singapore laws designed to promote economic development.

 

8 §. Vid tillämpning av 4 § i denna artikel skall uttrycket ”den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller en därmed jämförlig inkomstskatt” anses innefatta singaporeansk inkomstskatt som skulle ha erlagts, om inte befrielse från eller nedsättning av skatt hade medgivits enligt särskilda bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att främja ekonomisk utveckling.

 

9. The provisions of paragraphs 7 and 8 shall apply until 31st December 1985. The competent authorities shall consult each other in order to determine whether the provisions of these paragraphs shall be applicable after that date.

 

9 §. Bestämmelserna i 7 och 8 §§ skall tillämpas till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i dessa paragrafer skall tillämpas efter detta datum.

 

10. The graduated rate of Swedish tax to be imposed on residents of Sweden may be calculated as though income or capital which under this Convention, is exempted from Swedish tax were included in the amount of total income or capital.

 

10 §. Svensk progressiv skatt, som påföres personer med hemvist i Sverige, må beräknas efter den skattesats, som skulle ha tillämpats, om även sådan inkomst eller förmögenhet som enligt detta avtal är undantagen från svensk skatt inräknats i hela inkomsten eller förmögenheten.

 

Artikel XX

Article XX

 

Artikel XX

 

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information which is available under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or underpayment of tax by reasons other than fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons other than persons, including a court, concerned with the assessment and collection of those taxes or the determination of appeals in relation thereto. No information shall be exchanged which would disclose any trade secret or trade process or which would be contrary to public policy.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar, som enligt respektive skattelagar står till dessa myndigheters förfogande under deras sedvanliga tjänsteutövning och som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal, för att förebygga bedrägeri eller undandragande av skatt på annat sätt än genom bedrägeri, och för att tillämpa givna föreskrifter till förebyggande av skatteflykt i fråga om skatter som avses i detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas såsom hemliga och får icke yppas för andra personer, befattningshavare vid domstolar inbegripna, än dem som handlägger taxering och uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill. Sådana upplysningar får emellertid icke utbytas, vilka skulle röja affärshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel XXI

Article XXI

 

Artikel XXI

 

1. Citizens of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which citizens of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to citizens of the other Contracting State not resident in the first-mentioned Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are by law available to citizens of the first-mentioned Contracting State.

 

1 §. Medborgare i en av de avtalsslutande staterna skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medborgarna i denna andra avtalsslutande stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade. Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de avtalsslutande staterna att medge medborgare i den andra avtalsslutande staten, vilka icke äger hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten, personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

2. The term ”citizens”   means  

 

2 §. Uttrycket ”medborgare” betyder:

 

(a) in respect of Sweden all individuals possessing the citizenship of Sweden and all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the law in force in Sweden;

 

a) Beträffande Sverige alla fysiska personer, som äger svenskt medborgarskap, och alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag.

 

(b) in respect of Singapore all individuals possessing the citizenship of Singapore and all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the law in force in Singapore.

 

b) Beträffande Singapore alla fysiska personer, som äger singaporeanskt medborgarskap, och alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande singaporeansk lag.

 

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging either of the Contracting States to grant to residents of the other Contracting State those personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are by law available only to residents of the first-mentioned Contracting State.

 

3 §. Beskattningen av ett fast driftställe, som ett företag i en av de avtalsslutande staterna har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i den andra avtalsslutande staten, som bedriver samma verksamhet. Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de avtalsslutande staterna att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

4. Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

 

4 §. Företag i en av de avtalsslutande staterna, vilkas kapital helt eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

 

5. In this Article the term ”taxation” means taxes which are the subject of this Convention.

 

5 §. I denna artikel åsyftar uttrycket ”beskattning” skatter, som avses i detta avtal.

 

Artikel XXII

Article XXII

 

Artikel XXII

 

1. Where a resident of one of the Contracting States considers that the actions of one or both of the Contracting States has resulted or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws in force in the Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

 

1 §. När en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medfört eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han   utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning   göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han äger hemvist.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

 

2 §. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

 

3 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer.

 

Artikel XXIII

Article XXIII

 

Artikel XXIII

 

1. This Convention shall come into force  

 

1 §. Detta avtal träder i kraft

 

(a) in Sweden:after ratification by His Majesty, the King of Sweden, with the consent of the Riksdag;

 

a) i Sverige efter ratifikation av Hans Majestät Konungen av Sverige med riksdagens samtycke och

 

(b) in Singapore:when the Minister responsible has by order declared that this Convention shall have effect.

 

b) i Singapore när vederbörande minister har förordnat, att avtalet skall tillämpas.

 

2. The Contracting States shall notify each other on the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 and such notification shall take place in Singapore as soon as possible.

 

2 §. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när åtgärder enligt 1 § vidtagits. Sådana meddelanden skall utväxlas i Singapore snarast möjligt.

 

3. Upon exchange of such notification this Convention shall have effect: 

 

3 §. Sedan dessa meddelanden utväxlats, tillämpas avtalet:

 

(a) in the case of Sweden:in respect of income derived on or after 1st January, 1966, and, as regards the State capital tax, in respect of tax which is assessed in or after the year 1967;

 

a) I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvats den 1 januari 1966 eller senare, samt, såvitt avser den statliga förmögenhetsskatten, i fråga om skatt, som utgår på grund av taxering år 1967 eller senare år.

 

(b) in the case of Singapore:for any year of assessment beginning on or after 1st January, 1967.

 

b) I Singapore: Beträffande taxeringsår, som börjar den 1 januari 1967 eller senare.

 

Artikel XXIV

Article XXIV

 

Artikel XXIV

 

This Convention shall continue in effect indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year not earlier than 1970, give to the other Contracting State through diplomatic channels written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to be effective  

 

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de avtalsslutande staterna äger att   senast den 30 juni under ett kalenderår, dock icke tidigare än år 1970   på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in the case of Sweden:in respect of income derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given, and as regards capital tax, in respect of tax assessed in or after the second calendar year next following that in which such notice is given;

 

a) I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det uppsägningen ägde rum eller senare, samt, såvitt avser förmögenhetsskatt, i fråga om skatt, som utgår på grund av taxering under andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum eller senare.

 

(b) in the case of Singapore:for any year of assessment beginning on or after 1st January in the second calendar year next following that in which such notice is given.

 

b) I Singapore: Beträffande varje taxeringsår, som börjar den 1 januari andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum eller senare.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised thereto have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härå har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Singapore, this 17th day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-eight in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Singapore den 17 juni 1968 i två exemplar på engelska språket.

 

Bilaga 2

 

(Översättning)

 

In pursuance of paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX of the Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, signed in Singapore on 17th June 1968 and amended by the Protocol which was signed in Singapore on 28th September 1983, I have the honour to propose that:  

 

I enlighet med artikel XIX §§ 5, 6 och 9 i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, som undertecknades i Singapore den 17 juni 1968 och som ändrats genom det protokoll som undertecknades i Singapore den 28 september 1983, har jag äran föreslå att

 

(a) the provisions of paragraph 5 of Article XIX concerning the rate of Swedish tax credit to be allowed for dividends and interest derived from Singapore shall apply for a period of ten years following the expiry of the period of validity on 31st December 1990. However, if from the Swedish tax, in respect of the dividends paid after 31st December 1991, a standard deduction of 10 per cent of the gross amount of the dividends is given under Swedish internal law the said paragraph is to be interpreted in such a way to give the taxpayer a right to an additional credit of 5 per cent of the net amount of the dividends received;

 

a) bestämmelserna i artikel XIX § 5 beträffande de belopp med vilka avräkning skall medges från svensk skatt på utdelning och ränta som uppburits från Singapore skall tillämpas under en tidrymd av tio år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990. Dock skall, såvitt avser utdelning som delas ut efter den 31 december 1991, i fall då en generell avräkning medges från svensk skatt med tio procent av utdelningens bruttobelopp enligt svensk intern lagstiftning nämnda paragraf förstås på det sättet att den skattskyldige erhåller en ytterligare avräkning med fem procent av den mottagna utdelningens nettobelopp;

 

(b) where royalties as defined in paragraph 2 of Article IX are derived by a resident of Sweden from sources within Singapore, 50 per cent of the amount of such royalties shall be exempt from Swedish tax as provided in paragraph 6 of Article XIX for a further period of ten years following the expiry of the period of validity on 31st December 1990;

 

b) i de fall royalty som anges i artikel IX § 2 uppbärs av person med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall 50 procent av royaltybeloppet vara undantaget från svensk skatt som anges i artikel XIX § 6 under ytterligare en tidrymd av tio år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990;

 

(c) the provisions of paragraph 9 of Article XIX concerning the meaning of the terms ”Singapore tax payable” and ”normal corporate income tax in Singapore or an income tax comparable thereto” for the purposes of paragraphs 3 and 4 of Article XIX shall apply for a further period of one year following the expiry of the period of validity on 31st December 1990;

 

c) de bestämmelser som anges i artikel XIX § 9 beträffande betydelsen av uttrycken ”singaporeansk skatt” och ”den normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller en därmed jämförlig inkomstskatt” skall vid tillämpningen av artikel XIX §§ 3 och 4 gälla under ytterligare en tidrymd av ett år räknat från utgången av giltighetsperioden den 31 december 1990;

 

(d) the provisions of paragraph 9 of Article XIX which relates to the following incentive provisions contained in the following Sections of the Singapore Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act: 

 

d) de bestämmelser som anges i artikel XIX § 9 såvitt de hänför sig till följande bestämmelser i följande paragrafer i singaporeansk lagstiftning om lättnader i inkomstbeskattningen [the Singapore Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act]:

 

Section 13

 

§ 13

 

Exemption from tax on the income of pioneer companies.

 

Skattebefrielse för inkomst av pionjärföretag.

 

Section 19

 

§ 19

 

Section 19 makes applicable the provisions of Section 13 to pioneer service companies.

 

§ 19 utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i § 13 till tjänsteproducerande pionjärföretag.

 

Section 19B(5)

 

§ 19B(5)

 

Concessionary tax rate of not less than 10 %, as Minister may specify, on income of a post-pioneer company for a period not exceeding 5 years. With effect from Year of Assessment 1991, this was extended to 10 years.

 

Angående beviljandet av en förmånlig skattesats som fastställs av ministern, dock ej understigande tio procent, för inkomster som förvärvas av företag efter det att företaget förlorat sin pionjärstatus. Beskattningen enligt denna förmånliga skattesats sker under en tidsperiod av högst fem år, dock från och med taxeringsåret 1991, tio år.

 

Section 24(5)

 

§ 24(5)

 

Exemption from tax on the incremental expansion income of an expanding enterprise.

 

Skattebefrielse avseende inkomst av expansionsökning hos ett expanderande företag.

 

Section 28

 

§ 28

 

Section 28 makes applicable the provisions of Section 24(5) to expanding service companies.

 

§ 28 utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i § 24(5) till tjänsteproducerande expanderande företag.

 

Section 39(3)

 

§ 39(3)

 

Exemption from tax on 90 % of the qualifying export profits of an export enterprise. (Tax relief period ranges from 3 years to 15 years as stipulated under Section 32).

 

Skattebefrielse för 90 procent av kvalificerande exportinkomster hos exportföretag. (Perioden för denna skattebefrielse varierar från tre till 15 år enligt § 32.)

 

Section 44F(2)

 

§ 44F(2)

 

Exemption from tax on 90 % of the qualifying export income of an export service company.

 

Skattebefrielse för 90 procent av kvalificerande exportinkomster hos tjänsteproducerande exportföretag.

 

Section 51(2)

 

§ 51(2)

 

Exemption from tax on one-half of the incremental export income qualifying for relief, of an international trading company.

 

Skattebefrielse för hälften av den exportinkomstökning hos ett internationellt handelsföretag som kvalificerar för denna befrielse.

 

Section 72

 

§ 72

 

[Section 72 makes applicable the provisions of Sections 53(3) and 53(6) to a company enjoying Investment Allowance incentive.] Any amount of chargeable income made exempt by an amount of investment allowance, to be credited to an exempt dividend account for purposes of declaring exempt dividends, except dividends on preferential shares.

 

(§ 72 utvidgar tillämpningen av bestämmelserna i §§ 53(3) och 53(6) till bolag som erhåller särskilt investeringsavdrag.) Dessa regler innebär att i annat fall skattepliktig inkomst förvärvad av bolag som härigenom blir skattefri kan delas ut av bolaget utan vidare skattekonsekvenser (detta gäller ej utdelning på preferensaktier).

 

Section 81(2)

 

§ 81(2)

 

Exemption from tax on one-half of the qualifying export income of a warehousing or servicing company. (Tax relief period is 5 years from its commencement day.)

 

Skattebefrielse för hälften av kvalificerande exportinkomst som förvärvas av bolag som bedriver lagrings-, magasinerings- eller tjänsteproducerande verksamhet. (Perioden för denna skattebefrielse uppgår till fem år från det att verksamheten påbörjades.)

 

Section 89(2)

 

§ 89(2)

 

Exemption from tax on one-half of the qualifying income from the provision of consultancy services on approved overseas projects of a consultancy company or consultancy firm. ”Consultancy services” is defined in Section 85. (Tax relief period is 5 years from its commencement date);

 

Skattebefrielse för hälften av kvalificerande inkomst som består av provisioner på konsulttjänster avseende vissa godkända utländska projekt som utförs av konsultfirma. Vad som förstås med ”konsulttjänster” definieras i § 85. (Perioden för denna skattebefrielse uppgår till fem år från det att verksamheten påbörjades);

 

so far as they were in force on, and have not been modified since 31st December 1990, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character shall apply for a further period from 1st January 1992 up to 31st December 2000; and

 

i den mån dessa bestämmelser var i kraft den 31 december 1990 och därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkats, skall gälla under ytterligare en tidrymd från den 1 januari 1992 till och med den 31 december 2000; och

 

(e) the competent authorities shall consult each other in order to determine whether the periods in sub-paragraphs (a), (b) and (d) above shall be further extended.

 

e) de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om de under punkterna a), b) och d) ovan angivna tidrymderna skall utsträckas ytterligare.

 

In the event of these proposals being acceptable to you, this letter together with your letter accepting the proposals shall constitute an agreement between the competent authorities of the Government of the Kingdom of Sweden and of the Government of the Republic of Singapore for the purposes of paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX.

 

Om dessa förslag kan godtas av Er, utgör detta brev samt Ert brev, varigenom förslagen godtas, en överenskommelse enligt artikel XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regerings behöriga myndigheter.

 

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance of my highest consideration.

 

Jag har etc.

 

         

 

         

 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of the 7th day of June 1991 which reads as follows: 

 

Jag har äran erkänna mottagandet av Ert brev daterat den 7 juni 1991, vilket har följande lydelse:

 

”In pursuance of      paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX.”

 

”I enlighet med       behöriga myndigheter.”

 

I have the honour to inform you that the foregoing proposals are acceptable to me and that your letter of the 7th day of June 1991 and this letter, shall together constitute an agreement between the competent authorities of the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Kingdom of Sweden for the purpose of paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX.

 

Jag har äran meddela Er, att jag godtar ovanstående förslag och att Ert brev daterat den 7 juni 1991 och förevarande brev tillsammans utgör en överenskommelse enligt artikel XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Republiken Singapores regerings och Konungariket Sveriges regerings behöriga myndigheter.

 

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance of my highest consideration.

 

Jag har etc.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1886

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

Genom lagen upphävs kungörelsen (1969:190) om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och förordningen (1975:853) om kupongskatt för person med hemvist i Singapore, m.m.

SFS 2011:1348

(Utkom d. 13 dec. 2011.)