Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.

Självdeklarationer och andra handlingar rörande 1939 och 1966 års taxeringar i Stockholms stad samt Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Västmanlands och Västernorrlands län skall undantas från gallring. Detsamma gäller handlingar rörande 1966 års taxering i Uppsala och Älvsborgs län. Särskild självdeklaration som deklarationsskyldig lämnat tillsammans med sin allmänna självdeklaration skall dock inte undantas från gallring, om båda deklarationerna förvaras hos samma myndighet.

Handlingar rörande 1971 och tidigare års taxeringar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening skall undantas från gallring.

Handlingar rörande 1972–1990 års taxeringar skall förstöras sex år efter taxeringsårets utgång eller, i fråga om uppgifter som avser aktiebolag eller ekonomisk förening eller uppgifter som lämnats enligt 33 § taxeringslagen (1956:623), tio år efter taxeringsårets utgång. Handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län skall dock undantas från gallring.

Deklarationer och andra uppgifter om mervärdesskatt för åren 1969–1971 ska undantas från gallring.

Följande uppgifter som upptagits på medium för automatisk databehandling och som rör mervärdesskatt för beskattningsåren 1972–1983 ska undantas från gallring, nämligen uppgifter om

  1. person- eller organisationsnummer, namn, företagsnamn, adress, registrering till mervärdesskatt, särskilt registrerings- och redovisningsnummer,

  2. ingående och utgående mervärdeskatt,

  3. särskilt investeringsavdrag,

  4. redovisningsperiodens längd,

  5. beslut om mervärdeskatt.

SFS 2018:1815

Deklarationer och andra uppgifter rörande 1928, 1938, 1952, 1957 och 1981 års allmänna fastighetstaxeringar skall undantas från gallring.

Detsamma gäller sådan fastighetstaxeringsavi som avser 1981 års allmänna fastighetstaxering och som enligt 6 kap. 4 § fastighetstaxeringsförordningen (1979:1193) skall förvaras tillsammans med deklarationen.

Ytterligare bestämmelser om bevarande av deklarationer och andra uppgifter finns i lagen (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m. m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1105

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1993.

Genom förordningen upphävs

1. cirkuläret (1937:977) angående bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1928 års allmänna fastighetstaxering,

2. kungörelsen (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering,

3. kungörelsen (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.,

4. kungörelsen (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter,

5. kungörelsen (1967:704) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1957 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter,

6. kungörelsen (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering,

7. förordningen (1976:950) om bevarande av deklarationer för mervärdeskatt avseende åren 1969–1971,

8. förordningen (1979:1194) om bevarande av allmänna fastighetsdeklarationer avgivna till ledning vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, m. m.

SFS 2018:1815

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.