Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Skatteavtal Ryssland

Utfärdad: 1993-12-02

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 ska tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 24 maj 2018, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och den engelska texten i de genom protokollet ändrade lydelserna framgår av bilagan till denna lag.

SFS 2019:175

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga .

Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland, nämligen

  1. lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,

  2. kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,

  3. kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2011:1359.

SFS 2019:175

SFS 2019:175

SFS 2019:175

betecknas numera 3 § genom

SFS 2019:175

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA FEDERATIONENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH RYSKA FEDERATIONENS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET1)

1)

Avtalets rubrik har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

 

Konungariket Sveriges regering och Ryska Federationens regering,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Russian Federation,

 

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt (däri inbegripet genom så kallad ”treaty shopping”, som syftar till att personer med hemvist i en stat som inte är part till detta avtal indirekt ska få förmåner enligt detta avtal),2)

2)

Avtalets ingress har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on capital without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treatyshopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

 

har kommit överens om följande:

 

have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personal scope

 

1.3) Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

3)

Artikel 1 punkt 1 har fått denna beteckning genom protokollet den 24 maj 2018.

 

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

2.4) Inkomst som förvärvas av eller genom en person vars inkomst enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande staten är föremål för delägarbeskattning, ska anses förvärvad av en person med hemvist i en av staterna till den del som inkomsten, enligt skattelagstiftningen i denna stat, behandlas som inkomst hos en person med hemvist i staten i fråga.

4)

Artikel 1 punkt 2 har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

 

2. In the case of an item of income derived by or through a person that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State, such item shall be considered to be derived by a resident of a Contracting State to the extent that the item is treated for the purposes of the taxation law of such State as the income of a resident.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes covered

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

3.5) De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

5)

Artikel 2 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

3. The taxes to which this Convention shall apply are:

 

a) i Ryska Federationen:

 

(a) in the Russian Federation:

 

1) skatten på vinster för organisationer,

 

(i) the tax on profits of organisations;

 

2) inkomstskatten för fysiska personer,

 

(ii) the tax on income of individuals;

 

3) skatten på organisationers tillgångar,

 

(iii) the tax on property of organisations;

 

4) skatten på fysiska personers tillgångar,

 

(iv) the tax on property of individuals

 

(i det följande benämnda ”rysk skatt”);

 

(hereinafter referred to as “Russian tax”);

 

b) i Sverige:

 

(b) in Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten,

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

 

2) kupongskatten,

 

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iii) the income tax on non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

 

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

 

5) den kommunala inkomstskatten,

 

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

6) statlig förmögenhetsskatt

 

(vi) net wealth tax (statlig förmögenhetsskatt)

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General definitions

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a) ”Ryssland” åsyftar Ryska Federationen och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Rysslands territorium, territorialvattnet samt även den ekonomiska zonen och kontinentalsockeln över vilka Ryska Federationen, i överensstämmelse med folkrättens regler, äger utöva suveräna rättigheter och jurisdiktion, och inom vilka områden Ryska Federationens skattelagstiftning äger tillämpning;

 

(a) the term ”Russia” means the Russian Federation, and when used in a geographical sense, the term ”Russia” includes its territory, the territorial sea and also the economic zone and continental shelf in which the Russian Federation may exercise sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law and in which the tax legislation of the Russian Federation is in force;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international laws exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Ryssland eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Russia or Sweden, as the context requires;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person samt juridisk person och annan personsammanslutning som bildats i enlighet med lagstiftningen i en avtalsslutande stat och som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(d) the term ”person” includes an individual, any legal entity, and any other association of persons created in accordance with the laws of a Contracting State and which is treated as a legal entity for tax purposes;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av en person med hemvist i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(f) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(g) the term ”competent authority” means:

 

1) i Ryssland, finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud,

 

(i) in Russia, the Ministry of Finance or its authorized representative;

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

Artikel 4 Hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för inregistrering, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of registration, place of management or any other criterion of a similar nature. This term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a citizen;

 

d) om en avtalsslutande stat anser honom vara medborgare i den staten och den andra avtalsslutande staten anser honom vara medborgare i denna andra stat eller om han inte anses vara medborgare i någon av staterna, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) if a Contracting State considers him to be a citizen of that State and the other Contracting State considers him to be a citizen of that other State, or if neither State considers him to be a citizen, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3.6) Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

6)

Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver affärsverksamhet, i den andra avtalsslutande staten.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which a resident of a Contracting State carries on business activities in the other Contracting State.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

a) plats för företagsledning,

 

(a) a place of management;

 

b) filial,

 

(b) a branch;

 

c) kontor,

 

(c) an office;

 

d) fabrik,

 

(d) a factory;

 

e) verkstad, och

 

(e) a workshop; and

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

3. Uttrycket ”fast driftställe” omfattar även plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader.

 

3. The term ”permanent establishment” likewise encompasses a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities are carried on for a period of more than twelve months.

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel skall följande aktiviteter som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande stat inte anses bedrivna från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten:

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the following kinds of activity of a person which is a resident of a Contracting State will not be treated as carried on in the other Contracting State through a permanent establishment:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av personen tillhöriga varor,

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods and merchandise belonging to this person;

 

b) innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of storage, display, or delivery;

 

c) innehavet av ett personen tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annan persons försorg,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to this person solely for the purpose of processing by another person;

 

d) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för personen,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for this person;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för personen bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for this person, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall, i fall då en person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i den andra avtalsslutande staten genom en representant, den person anses ha fast driftställe i denna andra stat beträffande varje verksamhet som denna representant bedriver för personen, om representanten uppfyller vart och ett av följande villkor:

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person which is a resident of a Contracting State carries on activities in the other Contracting State through an agent, that person shall be deemed to have a permanent establishment in that other State in respect of any activities which the agent undertakes for that person, if the agent meets each of the following conditions:

 

a) han har fullmakt att i denna andra stat sluta avtal i personens namn,

 

(a) he has an authority to conclude contracts in that other State in the name of that person;

 

b) han regelmässigt använder denna fullmakt,

 

(b) he habitually exercises that authority;

 

c) han är inte en sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, samt

 

(c) he is not an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply; and

 

d) hans verksamhet är inte begränsad till sådan verksamhet som anges i punkt 4.

 

(d) his activities are not limited to those mentioned in paragraph 4.

 

6. Person med hemvist i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att personen bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan mäklare, kommissionär eller representant därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan mäklare, kommissionär eller representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för sådan persons räkning, anses han emellertid inte vara en sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

 

6. A resident of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that resident, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Income from immovable property

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property, apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Business profits

 

1. Inkomst av rörelse, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte personen bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om personen bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får personens inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. The business profits of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the resident carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the resident carries on business as aforesaid, the profits of the resident may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit en fristående person, som bedrivit verksamhet av samma slag eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med personen med hemvist i den förstnämnda staten till vilket driftstället hör.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate person engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst skall avdrag medges för dokumenterade och styrkta utgifter som uppkommit för driftställets verksamhet, härunder inbegripna utgifter för verksamhetens ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller utanför den staten.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment deductions should be allowed with documentary confirmed expenses, incurred for the aims of the activity of that establishment including managerial and general administrative expenses, irrespective of whether these expenses were incurred in the State where the permanent establishment is situated or outside that State.

 

4. Om inkomst hänförlig till fast driftställe enligt reglerna i en avtalsslutande stat kan bestämmas på grundval av en proportionell fördelning av personens hela inkomst på de olika grenarna av personens verksamhet, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att en sådan fördelning får ske. Den fördelningsmetod som används får dock inte strida mot de i denna artikel angivna principerna.

 

4. If in one Contracting State there is a rule of determining the share of profits related to the permanent establishment on the basis of proportional distribution of the total profits of a person among his individual subdivisions, then the provisions of paragraph 2 shall not prevent the application of this rule. But the adopted method of proportional distribution of profits must not contradict the principles contained in this Article.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för sådan persons räkning.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment of a person which is a resident of a Contracting State by reason of the mere purchase by the permanent establishment of goods or merchandise for that person.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel 8 Inkomst av internationell sjöfart och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Inkomst av internationell sjöfart och luftfart

 

Income from international shipping and air transport

 

1. Inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, inbegripen sådan inkomst som beräknas med avseende på totalt tonnage, beskattas endast i denna stat.

 

1. Any income received by a resident of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic, including such calculated in respect of total tonnage, shall be taxable only in that State.

 

2. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik sådan inkomst, som förvärvas av person som svarar för den egentliga driften av sådana transportmedel som anges i punkt 1 i denna artikel, genom omedelbart brukande, uthyrning eller användning på annat sätt inbegripet användning, innehav eller uthyrning av containers och därtill hörande utrustning.

 

2. For the aims of this Convention the income from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean the income received by the person operating the transport facilities referred to in paragraph 1 of this Article, from direct use, from renting or using the transport means in any other form, including the use, maintenance or rental of containers and equipment related to it.

 

3.7) Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

7)

Artikel 8 punkt 3 andra stycket har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to income from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

 

With respect to income derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the income as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

 

Artikel 9 Justering av inkomst

Artikel 9

 

Article 9

 

Justering av inkomst

 

Adjustment of income

 

1. I fall då

 

1. Where:

 

a) en person med hemvist i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller äger del i denna persons kapital, eller

 

(a) a person which is a resident of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of a person which is a resident of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av eller äger del av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och en annan person, iakttas följande.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of a person which is a resident of a Contracting State and any other person,

 

Om mellan personerna i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende personer, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit den ena personen men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit denna person, inräknas i denna persons inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two persons in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent persons, then any income which would, but for those conditions, have accrued to one of the persons, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the income of that person and taxed accordingly.

 

2.8) I fall då inkomst, som av en avtalsslutande stat inräknats i inkomsten för en person, av den andra avtalsslutande staten i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 även inräknats i inkomsten för en annan person, ska den förstnämnda staten, om den anser justeringen berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts den förstnämnda personen för inkomsten. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna ska vid behov överlägga med varandra.

8)

Artikel 9 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

2. Where, in accordance with the provisions of paragraph 1, income which has been included by a Contracting State in the income of a person is also included by the other Contracting State in the income of another person, then the first State, if it considers that the adjustment made by the other State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged to the first person on such income. In determining this adjustment, due regard shall be paid to the other provisions of this Convention, and the competent authorities of the Contracting States shall consult each other as necessary.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1.9) Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat eller från en investeringsfond som har bildats i en avtalsslutande stat till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

9)

Artikel 10 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State, or an investment fund which is established in a Contracting State, to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2.10) Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist eller där investeringsfonden som betalar utdelningen har bildats, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

10)

Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

2. However, such dividends may also be taxed in, and according to the laws of, the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, or in the case of an investment fund, in, and according to the laws of, the Contracting State under the laws of which it is established, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget (med undantag för ett utdelande bolag som är en investeringsfond) och detta innehav vid tidpunkten för den faktiska utbetalningen av utdelningen uppgår till minst 80 000 euro eller motsvarande summa i någon annan valuta,

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends (other than a paying company that is an investment fund) and this holding amounts to at least 80 000 euros or an equivalent amount in any other currency at the moment of the actual distribution of the dividends;

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3.11) Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar även betalning som utgår på andelar i en investeringsfond.

11)

Artikel 10 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debtclaims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. This term also means any payments on units of investment funds.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the interest.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

2. The term ”interest” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debtclaim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

4. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such a resident is the beneficial owner of the royalties.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller programvara för datorer eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, any computer software program, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

4. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Income from the increment of the value of property

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. The income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Inkomst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller inkomst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

2. Income from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such income from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

3. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

3. Income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

With respect to income derived by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the income as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4.12) Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter vars värde till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, kan hänföras till fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

12)

Artikel 13 punkt 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or similar rights deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

5.13) Inkomst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

13)

Artikel 13 punkt 5 har omnumrerats (tidigare punkt 4) och fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

5. Income from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

Inkomst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och som förvärvas av en person som har haft hemvist i denna stat men som tagit hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av föregående bestämmelser i denna punkt – beskattas i den förstnämnda staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårsperiod efter det datum då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

Notwithstanding the preceding provision of this paragraph, income from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by a person who has been a resident of that State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the firstmentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the person has ceased to be a resident of the firstmentioned State.

 

Artikel 14 Inkomst av självständig yrkesutövning

Artikel 14

 

Article 14

 

Inkomst av självständig yrkesutövning

 

Income from independent personal services

 

1. Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, kan beskattas i denna stat. Sådan inkomst får emellertid även beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast om

 

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State but only if:

 

a) den fysiska personen i denna andra stat har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

 

(a) the individual has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities, but only so much thereof as is attributable to that fixed base, or

 

b) den fysiska personen vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, men endast så mycket av inkomsten som är hänförlig till verksamhet som utövas i denna stat.

 

(b) the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, but only so much thereof as is attributable to services performed in that State.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

Artikel 15 Inkomst av anställning

Artikel 15

 

Article 15

 

Inkomst av anställning

 

Income from employment

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the firstmentioned State if:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas sådan ersättning endast i Sverige.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Artikel 16 Inkomst som uppbärs i egenskap av medlem i styrelse

Artikel 16

 

Article 16

 

Inkomst som uppbärs i egenskap av medlem i styrelse

 

Income received as a member of a board of directors

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Artikel 17 Inkomst som förvärvas av artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Inkomst som förvärvas av artister och idrottsmän

 

Income of artistes and sportsmen

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inkomst som förvärvas av en artist eller idrottsman genom sin personliga verksamhet och som härrör från källa utanför den stat i vilken verksamheten utövas, undantas från beskattning i denna stat om verksamheten utövas inom ramen för ett mellanstatligt program för kulturellt samarbete och besöket uteslutande är finansierat av den andra avtalsslutande staten, eller av en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentliga institutioner. Skattebefrielsen medges endast under förutsättning att dokumentation uppvisas som bekräftar att artistens eller idrottsmannens framträdande skett inom ramen för det överenskomna programmet för kulturellt utbyte. Dokumentationen skall vara utfärdad av myndighet, politisk underavdelning, lokal myndighet eller behörig administrativ institution i den andra avtalsslutande staten samt innehålla intyg från central skattemyndighet i den stat där artisten eller idrottsmannen har hemvist. Bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 skall emellertid tillämpas på inkomst som förvärvas från verksamhet som utövas i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, eller av en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentliga institutioner.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 income derived from sources outside the State in which the activities are exercised by an entertainer or sportsman from his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of an intergovernmental program for cultural co-operation and of a visit which is wholly financed by the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or a public institution thereof. The aforementioned incentive shall be given upon presenting a document of an authority of the other Contracting State or its political subdivision or of a local authority or administrative competent institutions which confirms the fact that the performances of the artiste or sportsman are conducted within the scope of the agreed program of cultural exchanges, and which are certified by the Central Tax Authority of the State in which the artiste or sportsman is a resident. However, the provisions of Articles 7, 14 and 15 shall apply to income derived from activities carried out in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a public institution thereof.

 

Artikel 18 Pension och liknande ersättningar

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension och liknande ersättningar

 

Pensions and other similar payments

 

1. Pension och annan liknande ersättning som betalas enligt gällande lagstiftning i en avtalsslutande stat samt andra ersättningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i denna stat och livränta som härrör från denna stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

 

1. Pensions and other similar remuneration paid according to the legislation in force in a Contracting State as well as other disbursements under the Social Security legislation of that State and annuities arising in that State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

 

2. Pension på grund av tidigare privat tjänst som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat som också är medborgare i denna stat beskattas dock endast i denna stat.

 

2. However, pensions paid in respect of past private employment to a resident of a Contracting State who is a citizen of that State shall be taxable only in that State.

 

Artikel 19 Ersättning från offentlig tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Ersättning från offentlig tjänst

 

Remuneration from government service

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension) som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(i) is a citizen of that State; or

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel 20 Belopp som utbetalas till studeranden, affärspraktikanter, lärare och forskare

Artikel 20

 

Article 20

 

Belopp som utbetalas till studeranden, affärspraktikanter, lärare och forskare

 

The amounts paid to students, business apprentices, teachers and researchers

 

1. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på ersättning som betalas till lärare eller forskare, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten med huvudsakligt syfte att undervisa, föreläsa eller att bedriva forskning vid universitet, högskola, skola eller annan institution för undervisning eller vid vetenskaplig forskningsinstitution, allt under förutsättning att institutionens verksamhet är godkänd av regeringen i den förstnämnda staten. Ersättning för sådan undervisning, föreläsning eller forskning skall undantas från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande staten under en period av två år räknat från ankomstdagen till denna stat, förutsatt att ersättningen härrör från källa i den andra avtalsslutande staten.

 

2. The provisions of paragraph 1 is also extended to remuneration paid to a teacher or a researcher who is, or immediately before visiting a Contracting State was, a resident of the other Contracting State and is present in the first-mentioned Contracting State for the primary purpose of teaching, giving lectures or conducting research at a university, college, school or other educational institution or a scientific research institution the activities of which have been approved by the Government of the first-mentioned State. Such remuneration shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State for a period of two years from the date of his first arrival in that State in respect of remuneration for such teaching, lectures or research, provided that such remuneration arises from sources within the other Contracting State.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Artikel 21

 

Article 21

 

Annan inkomst

 

Other income

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

Artikel 22 Förmögenhet

Artikel 2214)

14)

Artikel 22 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 22

 

Förmögenhet

 

Capital

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till en stadigvarande anordning som en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

 

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas i fråga om förmögenhet som ägs av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

 

With respect to capital owned by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the capital as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet som en person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

 

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

Artikel 2315)

15)

Artikel 23 har omnumrerats (tidigare artikel 22) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 23

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

1.16) Beträffande Ryssland ska dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

16)

Artikel 23 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

1. In the case of Russia, double taxation shall be eliminated as follows:

 

Om en person med hemvist i Ryssland förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, ska den skatt på denna inkomst eller förmögenhet som ska betalas i Sverige avräknas från den skatt som påförts inkomsten eller förmögenheten i Ryssland. Sådan avräkning ska emellertid inte överstiga summan av den skatt som beräknats för inkomsten eller förmögenheten i enlighet med rysk lagstiftning.

 

Where a resident of Russia receives income or owns capital which according to the provisions of this Convention may be taxed in Sweden, the amount of tax on such income or capital due to be paid in Sweden shall be deducted from the tax levied on the income or capital of such a person in Russia. Such deduction shall not, however, exceed the amount of the tax calculated in respect of such income or capital in accordance with the laws and rules of Russia.

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt rysk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning om avräkning av utländsk skatt (såsom de kan komma att ändras från tid till annan utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den ryska skatt som erlagts för inkomsten.

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Russia and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Russia, Sweden shall allow – subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Russian tax paid in respect of such income.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Ryssland, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Russia, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Russia.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Russia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

d)17) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Ryssland, ska Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Ryssland. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Ryssland.

17)

Artikel 23 punkt 2 d) har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

 

(d) Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Russia, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Russia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the capital which may be taxed in Russia.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Artikel 2418)

18)

Artikel 24 har omnumrerats (tidigare artikel 23) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 24

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller juridiska personer och handelsbolag som bildats enligt den lagstiftning som gäller i denna stat eller som är helt eller delvis ägda av personer med hemvist i denna stat, skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare, juridiska personer och handelsbolag i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastade. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på personer som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna samt på statslösa personer som har hemvist i en avtalsslutande stat. Bestämmelserna i denna punkt anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge medborgare, juridiska personer eller handelsbolag i den andra avtalsslutande staten sådana skatteförmåner som genom särskilda avtal beviljats medborgare, juridiska personer eller handelsbolag i en tredje stat.

 

1. Citizens of a Contracting State or legal entities and partnerships deriving their status as such from the laws in force in that State or wholly or partly owned by persons who are residents of that State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which citizens, legal entities and partnerships of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States as well as to stateless persons who are residents of a Contracting State. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to citizens, legal entities or partnerships of the other State tax benefits granted by special agreements to citizens, legal entities or partnerships of a third State.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av person med hemvist i denna andra stat, som bedriver likartad verksamhet under samma förhållanden.

 

2. The taxation on a permanent establishment which a resident of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on residents of that other State carrying on similar activities under the same conditions.

 

3. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person med hemvist i denna stat.

 

3. Nothing contained in this Article shall be interpreted to give in a Contracting State to individuals not resident in that State the right to any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals who are residents of that State.

 

4. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att till medborgare och andra sådana personer hemmahörande i den andra avtalsslutande staten som anges i punkt 1, medge skattenedsättningar eller liknande förmåner endast på grund av att sådana förmåner av den förstnämnda staten medges personer i tredje stat på grund av särskilda avtal.

 

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant tax incentives or other similar benefits to citizens or other such persons referred to in paragraph 1 of the other Contracting State only because such incentives or benefits are being granted by the first-mentioned State to such persons of a third State under special agreements.

 

5. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

 

5. The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Convention.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 2519)

19)

Artikel 25 har omnumrerats (tidigare artikel 24) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 25

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual agreement procedure

 

1.20) Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

20)

Artikel 25 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

3.21) De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivel som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

21)

Artikel 25 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Artikel 2622)

22)

Artikel 26 har omnumrerats (tidigare artikel 25) och fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 25

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

 

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningar bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

 

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

 

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

 

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

 

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

 

Artikel 27 Övriga bestämmelser

Artikel 2723)

23)

Artikel 27 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 27

 

Övriga bestämmelser

 

Miscellaneous provisions

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska en förmån enligt avtalet inte ges i fråga om en inkomst eller en förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i förmånen var att få förmånen, såvida det inte fastställs att det under omständigheterna är förenligt med avtalets ändamål och syfte att förmånen ges.

 

Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

 

Artikel 28 Begränsning av förmåner

Artikel 2824)

24)

Artikel 28 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 28

 

Begränsning av förmåner

 

Limitation of benefits

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal ska, för det fall

 

Notwithstanding any other provisions of this Convention, where;

 

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster från andra stater

 

(a) a company that is a resident of a Contracting State derives its income primarily from other States

 

1) från aktiviteter såsom bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

 

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

 

2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa tjänster eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i andra stater, och

 

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States; and

 

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre enligt lagstiftningen i denna stat än inkomster från liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller genom att vara huvudkontor, coordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,

 

(b) such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State, as the case may be,

 

ska de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från eller nedsättning av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

 

any provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

 

Artikel 29 Medlem av diplomatisk beskickning och konsulära tjänstemän

Artikel 2925)

25)

Artikel 29 har omnumrerats (tidigare artikel 26) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 29

 

Medlem av diplomatisk beskickning och konsulära tjänstemän

 

Members of diplomatic missions and consular officers

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlem av diplomatisk beskickning och konsulära tjänstemän eller anställda vid konsulär inrättning.

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions and consular officers or employees of a consular establishment under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel 30 Särskilda bestämmelser

Artikel 3026)

26)

Artikel 30 har omnumrerats (tidigare artikel 27) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 30

 

Särskilda bestämmelser

 

Special provisions

 

I händelse av att de avtalsslutande staterna antar lagstiftning om privilegier vid beskattningen för särskilda områden inom dessa staters territorium, skall de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse bestämma det sätt på vilket bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas på personer som erhåller förmåner enligt sådan lagstiftning.

 

In case the Contracting States adopt a legislation about tax incentives in separate areas of the national territories of these States, the competent authorities shall by mutual agreement determine the mechanism of applying the provisions of this Convention to persons receiving incentives in accordance with the aforementioned legislation.

 

Artikel 31 Avtalets ikraftträdande

Artikel 3127)

27)

Artikel 31 har omnumrerats (tidigare artikel 28) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 31

 

Avtalets ikraftträdande

 

Entry into force of the Convention

 

1. Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

 

1. This Convention shall be ratified and enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

 

a) beträffande källskatter, på belopp som betalas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(a) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid on or after the first day of January in the calendar year next following that of the entry into force of the Convention; and

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket avtalet träder i kraft eller senare.

 

(b) in respect of other taxes on income, on taxable years and periods beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that of the entry into force of the Convention.

 

2. Avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet undertecknat i Moskva den 13 oktober 1981 och protokollet angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag undertecknat i Stockholm den 5 april 1973 samt protokollet angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, upprättat i anslutning till överenskommelsen mellan Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering rörande luftfartsförbindelser, undertecknat i Stockholm den 8 februari 1971, skall, såvitt avser förhållandet mellan Ryska Federationen och Sverige, upphöra att gälla med ikraftträdandet av förevarande avtal. Bestämmelserna i 1981 års avtal samt 1971 och 1973 års protokoll skall emellertid tillämpas intill dess bestämmelserna i förevarande avtal, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel, blir tillämpliga.

 

2. The Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital signed in Moscow on 13 October 1981, the Protocol concerning mutual tax exemption for shipping enterprises signed in Stockholm on 5 April 1973 and the Protocol concerning mutual tax exemption for enterprises engaged in international air traffic and their employees, drawn up in connection with the Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Soviet Socialist Republics with respect to air traffic relations, signed in Stockholm on 8 February 1971, shall in relation between the Russian Federation and Sweden terminate upon the entry into force of this Convention. However, the provisions of the 1981 Agreement as well as the 1971 and 1973 Protocols shall continue in effect until the provisions of this Convention, in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article, shall have effect.

 

Artikel 32 Avtalets upphörande

Artikel 3228)

28)

Artikel 32 har omnumrerats (tidigare artikel 29) genom protokollet den 24 maj 2018.

 

Article 32

 

Avtalets upphörande

 

Termination of the Convention

 

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Convention shall cease to have effect:

 

a) beträffande källskatter, på belopp som betalas den 1 januari som följer närmast efter det att underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare; och

 

(a) in respect of taxes withheld at source on amounts paid on or after the first day of January next following that in which the notice of termination is given; and

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår eller beskattningsperioder som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare.

 

(b) in respect of other taxes on income, on taxable years and periods beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

 

Som skedde i Stockholm den 14 juni 1993, i två exemplar på ryska, svenska samt engelska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

 

Done in Stockholm, this 14th day of June 1993, in duplicate in the Russian, Swedish and English languages. All three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

För Konungariket Sveriges regering

 

For the Government of the Kingdom of Sweden

 

Anne Wibble

 

Anne Wibble

 

För Ryska Federationens regering

 

For the Government of the Russian Federation

 

Boris Fjodorov

 

Boris Fjodorov

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL29)

29)

Protokollet till avtalet har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

 

PROTOCOL

 

Konungariket Sveriges regering

 

The Government of the Kingdom of Sweden

 

och

 

and

 

Ryska federationens regering

 

The Government of the Russian Federation

 

har vid undertecknandet av protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Ryska federationens regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst kommit överens om följande bestämmelser, vilka ska utgöra en integrerad del av avtalet.

 

have agreed at the signing of the Protocol amending the Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Russian Federation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

 

1. Allmänt

 

1. General

 

Legalisering eller apostille får inte vara ett krav för att upplysningar som mottagits med stöd av artikel 26 i avtalet eller ett utfärdat hemvistintyg ska kunna åberopas i en avtalsslutande stat, däri inbegripet dess domstolar och förvaltningsorgan. Detta gäller även för andra dokument som utfärdats av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat eller dennes befullmäktigade ombud.

 

It is understood that any information received under Article 26 (Exchange of information) of the Convention or a certificate of residence shall not require legalisation or apostille for the purposes of application in the other Contracting State, including its use in the courts and administrative bodies. This also applies to any other document issued by the competent authority of a Contracting State or its authorised representative.

 

2. Till artikel 10 i avtalet

 

2. Regarding Article 10 (Dividends) of the Convention

 

a) Vid tillämpning av punkterna 1–3 förstås med uttrycket ”investeringsfond”:

 

(a) For the purpose of paragraphs 1, 2 and 3, the term “investment fund” means:

 

1) I fråga om Ryska federationen, en investeringsfond som bildats i enlighet med den federala lagen 156-FZ av den 29 november 2001 ”Om investeringsfonder” såsom den kan komma att ändras från tid till annan.

 

(i) in the case of the Russian Federation, an Investment Fund, established under the Federal Law no. 156-FZ of November 29, 2001 “On Investment Funds” as it may be amended from time to time;

 

2) I fråga om Sverige, en värdepappersfond som bildats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som bildats enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder såsom lagarna kan komma att ändras från tid till annan.

 

(ii) in the case of Sweden, an investment fund established under the Swedish UCITS Act (SFS 2004:46) or the Alternative Investment Funds Managers Act (SFS 2013:561) as they may be amended from time to time.

 

b) Uttrycket ”utdelning” inbegriper vinst i samband med likvidation.

 

(b) It is understood that the term “dividends” includes profits on a liquidation.

 

SFS 2019:175

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1301

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning (1995:1059.)

SFS 2011:1359

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2019:175

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2019:175 träder enl. F 2019:327 i kraft d. 1 juli 2019.)

2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs d. 1 jan. det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut förbeskattningsår som börjar d. 1 jan. det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.

SFS 2019:327

(Publicerad d. 29 maj 2019.)