Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Skatteavtal Venezuela

Utfärdad: 1993-12-09

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott som Sverige och Venezuela undertecknade den 8 september 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1360).]

SFS 2011:1360

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN VENEZUELA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST SAMT FÖRHINDRA SKATTEFLYKT OCH SKATTEBROTT

 

(Översättning)

 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE SUECIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA CON EL OBJETO DE EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSION Y EVASION Y EL FRAUDE FISCAL

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN VENEZUELA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST SAMT FÖRHINDRA SKATTEFLYKT OCH SKATTEBROTT

 

El Reino de Suecia y la República de Venezuela, deseosos de concluir un Convenio con el objeto de evitar la doble tributación en materia de impuesto sobre la renta y prevenir la elusión y la evasión y el fraude fiscal han convenido en las disposiciones siguientes:

 

Konungariket Sverige och Republiken Venezuela, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott, har kommit överens om följande:

 

KAPITEL I Avtalets tillämpningsområde

CAPITULO I

 

KAPITEL I

 

Campo de aplicación del Convenio

 

Avtalets tillämpningsområde

 

Artículo 1

 

Artikel 1

 

Personas previstas

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

El presente Convenio se aplica a las personas que sean residentes de uno de los Estados Contratantes o de ambos Estados Contratantes.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artículo 2

 

Artikel 2

 

Impuestos comprendidos

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, cualquiera que sea el sistema de recaudación.

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

2. Se considerarán impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles e inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter, som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son:

 

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

 

a) en el caso de Venezuela:

 

a) i Venezuela:

 

el Impuesto sobre la Renta;

 

inkomstskatten,

 

aun en el caso en el cual tal impuesto se perciba mediante retención en la fuente;

 

även i fall då denna tas ut genom avdrag vid källan;

 

(en lo sucesivo denominado ”impuesto venezolano”)

 

(i det följande benämnd ”venezolansk skatt”);

 

b) en el caso de Suecia:

 

b) i Sverige:

 

i. El Impuesto sobre la Renta Estatal, incluye el impuesto a los marineros y el impuesto de tenedores de cupones;

 

1. den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

ii. El Impuesto sobre la Renta Especial para no residentes;

 

2. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

iii. El Impuesto sobre la Renta Especial para los Profesionales del Espectáculo y Artistas no residentes;

 

3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

 

iv. El Impuesto sobre la Renta Comunal; y

 

4. den kommunala inkomstskatten och

 

v. El Impuesto sobre los Bienes Raíces; aun cuando estos impuestos se reanuden mediante retención en la fuente;

 

5. den statliga fastighetsskatten; även i fall då dessa tas ut genom avdrag vid källan;

 

(en lo sucesivo denominados ”impuestos suecos”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos futuros de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan después de la fecha de la firma del presente Convenio, y que se añadan a los actuales o sustituyan los impuestos a los cuales se refiere el párrafo 3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknande av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

KAPITEL II Definitioner

CAPITULO II

 

KAPITEL II

 

Definiciones

 

Definitioner

 

Artículo 3

 

Artikel 3

 

Definiciónes generales

 

Allmänna definitioner

 

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que el contexto exija una interpretación diferente:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

a) el término ”Venezuela” significa la República de Venezuela;

 

a) ”Venezuela” åsyftar Republiken Venezuela;

 

b) el término ”Suecia” significa el Reino de Suecia;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige;

 

c) los términos ”un Estado Contratante” y ”el otro Estado Contratante” significan según el contexto Venezuela y Suecia;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Venezuela eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

d) el término ”persona” abarca a las personas físicas, las sociedades y cualquier otra asociación de personas;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

e) el término ”sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

f) los términos ”empresa de un Estado Contratante” y ”empresa de otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

g) el término ”tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave no sea objeto de explotación más que entre dos puntos situados en el otro Estado Contratante;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

h) el término ”nacionales” significa:

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

i. toda persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante;

 

1) en fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat,

 

ii. toda persona jurídica, sociedad de personas o asociaciones constituida de acuerdo con la legislación vigente en un Estado Contratante;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

i) el término ”autoridad competente” significa:

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

i. en el caso de Venezuela, la ”Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda” o sus representantes autorizados o la autoridad que sea designada como autoridad competente para los fines de este Convenio;

 

1) i Venezuela, ”Dirección General Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda”, dess befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

 

ii. en el caso de Suecia, el Ministerio de Finanzas o su representante autorizado o la autoridad que sea designada como autoridad competente para los fines de este Convenio.

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado Contratante, cualquier término no definido en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artículo 4

 

Artikel 4

 

Residente

 

Hemvist

 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión ”residente de un Estado Contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo,

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Därvid iakttas emellertid att

 

a) este término no incluye a ninguna persona que esté sujeta a imposición en ese Estado sólo por lo que respecta a ingresos procedentes de ese Estado; sin embargo, esta expresión incluye cualquier persona residente en Venezuela de acuerdo con las leyes de Venezuela;

 

a) uttrycket inte inbegriper person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat, dock skall uttrycket inbegripa en person som enligt lagstiftningen i Venezuela anses vara bosatt där, och

 

b) en el caso de una sociedad de personas o comunidad sucesoral este término se aplica sólo mientras el ingreso derivado de tal sociedad o comunidad esté sujeta a impuesto en ese Estado, como ingreso de un residente, bien sea en sus propias manos o en aquellas de su socio.

 

b) beträffande handelsbolag och dödsbon, uttrycket inbegriper sådan person endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare.

 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

a) esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se le considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

b) si no pudiera determinarse el Estado en que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del cual sea nacional;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

d) si fuera nacional de ambos Estados o de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona que no sea persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artículo 5

 

Artikel 5

 

Establecimiento permanente

 

Fast driftställe

 

1. Para los fines del presente Convenio, el término ”establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios en el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. El término ”establecimiento permanente” comprende, en especial:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

a) una sede de dirección;

 

a) plats för företagsledning,

 

b) una sucursal;

 

b) filial,

 

c) una oficina;

 

c) kontor,

 

d) una fábrica;

 

d) fabrik,

 

e) un taller;

 

e) verkstad,

 

f) una mina, una cantera o cualquier otro sitio de extracción de recursos naturales; y

 

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, och

 

g) una planta de construcción o montaje cuya duración exceda de doce (12) meses a partir del momento que empiecen efectivamente los trabajos.

 

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet men endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader från tidpunkten då verksamheten inleddes.

 

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, se considera que el término ”establecimiento permanente” no incluye:

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

a) la utilización de instalación con el único fin de almacenar, exhibir o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

b) el mantenimiento de un depósito de mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar mercancías o de recoger información para la empresa;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o desarrollar actividades análogas que tengan un carácter preparatorio o auxiliar para la empresa.

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller bedriva annan liknande verksamhet som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

 

4. Cuando una persona actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante -- distinta de un agente que disfrute un estatuto independiente previsto en el párrafo 5 -- será considerada como establecimiento permanente en el primer Estado si ella dispone en ese Estado de poderes que ejerza habitualmente permitiéndole concluir contratos a nombre de la Empresa, a menos que la actividad de esta persona esté limitada a la compra de mercancías para la empresa.

 

4. Om en person (som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 5 tillämpas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte är begränsad till inköp av varor för företagets räkning.

 

5. No se considerará que una empresa de un Estado Contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de una condición independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

 

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

6. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una compañía residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades en este otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), no convierte, por sí solo, a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

 

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

KAPITEL III Beskattning av inkomst

CAPITULO III

 

KAPITEL III

 

Tributación de las rentas

 

Beskattning av inkomst

 

Artículo 6

 

Artikel 6

 

Rentas inmobiliarias

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales), situadas en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en este otro Estado.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. El término ”bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicho término comprende, en todo caso, los accesorios de la propiedad inmobiliaria, el ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, así como los derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces. Se consideran además como ”bienes inmuebles”, los edificios, el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, las fuentes y otros recursos naturales. Los buques, barcos y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de trabajos independientes.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artículo 7

 

Artikel 7

 

Beneficios empresariales

 

Inkomst av rörelse

 

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente podrán someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice actividades en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a este establecimiento permanente.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada uno de los Estados Contratantes se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada, que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratándose con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente, se permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a los establecimientos permanentes sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que este Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido esté de acuerdo con los principios contenidos en este Artículo.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Cuando los beneficios comprendan rentas partidas de rentas reguladas separadamente en otros artículos del presente Convenio, las disposiciones de aquellos Artículos no quedarán afectadas por las disposiciones de este Artículo.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

Artículo 8

 

Artikel 8

 

Navegación marítima y aérea

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante derivados de la explotación de naves o aeronaves en tráfico internacional, sólo podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

 

1. Inkomst genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

2. Con respecto a los beneficios obtenidos por el consorcio de transporte aéreo Scandinavian Airlines System (SAS), las previsiones del párrafo 1 se aplicarán sólo a aquella parte de los beneficios que correspondan a la participación mantenida en tal consorcio por AB Aerotransport (ABA), socio sueco de Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Las disposiciones del párrafo 1 también se aplicarán a los beneficios de la participación en un pool, en un negocio conjunto internacional de operaciones.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

4. El párrafo 1 tambien se aplicará a los beneficios derivados de la operación internacional de naves o aeronaves, incluyendo el ingreso proveniente del alquiler de naves o aeronaves con carácter exclusivo (tiempo o viaje). También incluye el ingreso proveniente del alquiler sobre la base ”en seco” de naves y aeronaves usados en el transporte internacional y el ingreso proveniente del alquiler de contenedores y equipo relacionado utilizado en el transporte internacional y las ganancias por concepto de enajenación de naves, aeronaves o contenedores operados en transporte internacional, quedando entendido que tal actividad de alquiler o enajenación sea ocasional respecto de la operación internacional de naves o aeronaves.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom användning i internationell trafik av skepp eller luftfartyg som chartras i sin helhet för viss tid eller resa. Bestämmelserna tillämpas även på inkomst som förvärvas genom uthyrning av obemannade skepp och luftfartyg som används i internationell transport, inkomst som förvärvas genom uthyrning av containers och därmed sammanhängande egendom som används i internationell transport samt vinst som förvärvas på grund av överlåtelse av skepp, luftfartyg eller containers som används i internationell transport, under förutsättning att sådan uthyrning eller överlåtelse är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

 

Artículo 9

 

Artikel 9

 

Empresas asociadas

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Cuando:

 

1. I fall då

 

a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

y en uno y en otro caso, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones convenidas o aceptadas por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas habría obtenido de no existir estas condiciones y que, de hecho no se han producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Cuando los beneficios de una empresa de un Estado Contratante que han sido sometidos a imposición en ese Estado se incluyen también en los beneficios de una empresa del otro Estado Contratante y se someten a imposición en consecuencia, y los beneficios así incluidos son beneficios que se habrían agregado a aquella empresa del otro Estado si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido aquellas que se hubiesen convenido entre dos empresas independientes, el primer Estado procederá al ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para determinar este ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán mutuamente si lo estimaran necesario.

 

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artículo 10

 

Artikel 10

 

Dividendos

 

Utdelning

 

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2. Sin embargo, estos dividendos pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y según la legislación de este Estado; pero si el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos, si el beneficiario efectivo es una sociedad venezolana (excluidas las sociedades de personas) que posea directamente por lo menos el 25 por ciento del capital de la sociedad sueca que paga los dividendos,

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett venezolanskt bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande svenska bolagets kapital,

 

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.

 

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar estos límites.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

Este párrafo no afectará la imposición de la compañía con respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen los dividendos.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. El término ”dividendos” empleado en este Artículo significa los rendimientos de las acciones o bonos de disfrute, las participaciones en minas, las participaciones de fundador y otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado en que resida la compañía que las distribuya.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis med rätt till andel i vinst, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, ejerce en el otro Estado Contratante del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad industrial o comercial a través de un establecimiento permanente allí situado o presta unos trabajos independientes por medio de una base fija allí situada con los que la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente. En estos casos se aplican las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, según proceda.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Cuando una compañía residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, este otro Estado no puede someter a ninguna imposición a los dividendos que la sociedad pague a personas que no sean residentes en este otro Estado Contratante, salvo en la medida en que estos dividendos sean pagados a un residente de este otro Estado o la participación que generan los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situada en este otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad al impuesto sobre los mismos, incluso si los dividendos pagados a los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de este otro Estado Contratante.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra avtalsslutande stat.

 

6. No obstante cualquier otra previsión de este Convenio, cuando una compañía que sea residente de un Estado Contratante tenga un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante, los beneficios del establecimiento permanente pueden ser sujetos a un impuesto adicional en este otro Estado de acuerdo con su Ley, pero el impuesto así exigido no excederá del 10% del monto de tales beneficios, después de deducir de los mismos el impuesto sobre la renta y otros impuestos sobre el ingreso que pesen sobre el mismo en ese otro Estado.

 

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, får det fasta driftställets inkomst – utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal – i denna andra stat beskattas med ytterligare skatt enligt lagstiftningen i denna stat, men denna ytterligare skatt får inte överstiga 10 procent av inkomsten efter att avdrag gjorts från inkomsten för inkomstskatt och andra skatter som utgått på inkomst i denna andra stat.

 

7. No obstante las previsiones del párrafo 2, cuando una sociedad que sea residente de Suecia obtenga dividendos en un determinado año fiscal de actividades económicas llevadas a cabo en Venezuela, esos dividendos serán gravados en Venezuela a una tasa no mayor del cinco por ciento (5%) del monto bruto si los dividendos fueran remitidos desde Venezuela después del segundo año los dividendos hubieran estado disponibles para la sociedad y no serán gravados en Venezuela si la remisión ocurre después de cuatro años.

 

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 får, då ett bolag med hemvist i Sverige erhåller utdelning under ett visst beskattningsår som härrör från ekonomiska aktiviteter som bedrivits i Venezuela, skatten på sådan utdelning i Venezuela inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp om utdelningen överförs från Venezuela först efter det att utdelningen varit tillgänglig för lyftning i två år som följer efter det att utdelningen blev tillgänglig för lyftning för bolaget. Om överföringen från Venezuela sker först efter fyra år efter det att utdelningen blev tillgänglig för lyftning för bolaget skall utdelningen vara undantagen från beskattning i Venezuela.

 

Artículo 11

 

Artikel 11

 

Intereses

 

Ränta

 

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición del otro Estado.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Sin embargo, esos intereses también pueden someterse en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo la forma de aplicar este límite.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, el interés proveniente de un Estado Contratante estará exento de impuestos en dicho Estado si:

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 är ränta som härrör från en avtalsslutande stat undantagen från beskattning i denna stat om

 

a) El pagador del interés es el Gobierno de dicho Estado Contratante o una de sus autoridades locales,

 

a) betalaren av räntan är regeringen själv eller en lokal myndighet i denna avtalsslutande stat,

 

b) El interés es pagado al Gobierno del otro Estado Contratante o a las autoridades locales del mismo o a instituciones u organismos (comprendidas las instituciones financieras) pertenecientes enteramente a este Estado Contratante o a una autoridad local del mismo,

 

b) räntan betalas till regeringen i den andra avtalsslutande staten eller till lokal myndighet i denna andra stat eller till en institution eller organisation (inbegripet finansiella institutioner) som i sin helhet ägs av denna avtalsslutande stat eller av en lokal myndighet i denna stat,

 

c) El interés es pagado a otras instituciones u organismos (comprendidas las instituciones financieras) en razón de financiamientos acordados por ellos en el marco de acuerdos concluídos entre los Gobiernos de los Estados Contratantes; y

 

c) räntan betalas till annan institution eller organisation (inbegripet finansiella institutioner) på grund av en finansiell överenskommelse som slutits mellan regeringarna i de två avtalsslutande staterna, samt

 

d) En el caso de Suecia también si el interés es pagado a:

 

d) beträffande Sverige också då räntan betalas till

 

i. El Fondo Sueco de Cooperación Industrial con los países en Desarrollo (”Swedfund”).

 

1) Swedfund, och

 

ii. La Corporación Sueca de créditos de exportación en el caso de préstamos para exportaciones bajo el Sistema Estatal de Apoyo.

 

2) AB Svensk Exportkredit, i fall då lån beviljats under det statsstödda systemet.

 

4. El término ”intereses”, empleado en el presente Artículo, significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor y especialmente las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, así como todos los otros productos asimilados a los rendimientos de sumas prestadas por la legislación fiscal del Estado de donde provienen los rendimientos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran como intereses a efectos del presente Artículo.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Uttrycket inbegriper även annan inkomst som enligt lagstiftningen i den stat från vilken räntan härrör vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av fordran. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, ejerce en el otro Estado Contratante del que proceden los intereses, una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta unos servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente. En este caso, se aplican las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo 14, según proceda.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una subdivisión política, autoridad local o un residente de este Estado Contratante. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda que da origen a los intereses y soporten el pago de los mismos, los intereses se considerarán como procedentes del Estado Contratante donde estén situados el establecimiento permanente o la base fija.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, en politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los intereses o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses pagados, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del importe que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplican mas que a este último importe. En este caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artículo 12

 

Artikel 12

 

Regalías

 

Royalty

 

1. Las regalías provenientes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante son imponibles en este otro Estado.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Sin embargo, estas regalías son también imponibles en el Estado Contratante de donde provienen y de acuerdo con la legislación interna de este Estado Contratante, siempre que la persona que percibe las regalías sea el beneficiario efectivo. El impuesto así establecido no podrá exceder:

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga

 

a) 10% del monto bruto de las regalías pagadas por el uso o la concesión del uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluyendo las películas cinematográficas y las obras grabadas para la radiodifusión y la televisión;

 

a) 10 procent av royaltyns bruttobelopp om den mottagna royaltyn utgörs av ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning;

 

b) 7% del monto bruto de las regalías en todos los demás casos.

 

b) 7 procent av royaltyns bruttobelopp i alla andra fall.

 

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de común acuerdo las modalidades de aplicación de estas limitaciones.

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.

 

3. El término ”regalías”, empleado en el presente Artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas en compensación por el uso o la concesión de uso de derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, incluidas las películas cinematográficas y las grabaciones por transmisiones radiofónicas y televisadas, de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo o modelo plano, fórmula o procedimiento secreto, así como el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico, y por las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, ejerce en el otro Estado Contratante de donde procedan las regalías, una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado o presta unos servicios profesionales por medio de una base fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan las regalías estén vinculados efectivamente. En este caso se aplicarán las disposiciones de los Artículos 7 ó 14, según proceda.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio Estado, una subdivisión política, una autoridad local o un residente de este Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija, para cuyas necesidades se concluye el contrato que dió lugar al pago de las regalías y que soporta el gravamen, las regalías mismas se consideran procedentes del Estado Contratante en el cual está situado el establecimiento permanente o la base fija.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, en politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de las regalías o de las que uno u otro mantengan con terceros, el importe de las regalías pagadas, habida cuenta del uso, derecho o información por la que se pagan, exceda del importe que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplican más que a este último importe. En este caso el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artículo 13

 

Artikel 13

 

Ganancias de capital

 

Realisationsvinst

 

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el Artículo 6, situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante posea en el otro Estado Contratante para la prestación de trabajos independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante de la enajenación de buques o aeronaves utilizados en tráfico internacional y de bienes muebles relacionados a la explotación de estos buques o aeronaves sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

 

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

 

Con respecto a las ganancias obtenidas por el consorcio de transporte aéreo Scandinavian Airlines System (SAS) las previsiones de este párrafo se aplicarán sólo hasta las porciones de las ganancias de los beneficios que correspondan a la participación tenida en ese Consorcio por AB Aerotransport (ABA), socio sueco de Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Las ganancias provenientes de la enajenación de acciones de capital de una sociedad cuyos bienes consisten a título principal, directa o indirectamente, en bienes inmuebles situados en un Estado Contratante son imponibles en este Estado.

 

4. Vinst på grund av avyttring av andelar i en juridisk person som äger, direkt eller indirekt, egendom som huvudsakligen består av fast egendom belägen i en avtalsslutande stat, får beskattas i denna stat.

 

5. Las ganancias procedentes de la enajenación de bienes que no sean los enumerados en los párrafos 1, 2, 3 y 4, sólo serán imponibles en el Estado Contratante donde el enajenante sea residente.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

6. No obstante las previsiones del párrafo 5 en el caso de una persona que haya sido un residente de un Estado Contratante y que se haya hecho residente del otro Estado Contratante, el primer Estado mencionado puede gravar las ganancias de la enajenación de acciones u otros derechos similares en una compañía residente en el Estado mencionado en primer lugar, derivado por tal persona natural en cualquier momento durante los diez años siguientes a la fecha a partir de la cual la persona natural haya cesado de ser un residente del Estado mencionado en primer lugar.

 

6. I det fall då en fysisk person har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 5, den förstnämnda staten beskatta vinst på grund av överlåtelse av andelar eller andra liknande rättigheter i ett bolag med hemvist i den förstnämnda staten som uppbärs av sådan fysisk person vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

Artículo 14

 

Artikel 14

 

Servicios personales independientes

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la prestación de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que este residente disponga de manera habitual en el otro Estado Contratante de una base fija para el ejercicio de sus actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a esta base fija.

 

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid också beskattas i den andra avtalsslutande staten om den fysiska personen i denna andra stat har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. El término ”servicios profesionales” comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artículo 15

 

Artikel 15

 

Servicios personales dependientes

 

Enskild tjänst

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado Contratante. Si el empleo se ejerce en este último Estado Contratante, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este Estado.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición en el primer Estado si:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

a) el beneficiario permanece en ese otro Estado por un período o períodos que no excedan en total de ciento ochenta y tres días en cualquier período de doce meses; y

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

b) las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro Estado; y

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

c) las remuneraciones no son pagadas por un establecimiento permanente o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. No obstante las disposiciones anteriores precedentes del presente Artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. Cuando un residente de Suecia obtenga remuneración respecto de un empleo ejercido en una aeronave explotada en tráfico internacional por el Consorcio de transporte aéreo Scandinavian Airlines System (SAS), tal remuneración será imponible sólo en Suecia.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning får arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Cuando un residente de Venezuela obtenga remuneración respecto de un empleo ejercido en una aeronave venezolana explotada en tráfico internacional, tal remuneración será imponible sólo en Venezuela.

 

Om person med hemvist i Venezuela uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett venezolanskt luftfartyg som används i internationell trafik, beskattas inkomsten endast i Venezuela.

 

Artículo 16

 

Artikel 16

 

Participaciones y otras remuneraciones

 

Styrelsearvode och liknande ersättning

 

Las participaciones, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden someterse, a imposición en este otro Estado.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artículo 17

 

Artikel 17

 

Artistas y deportistas

 

Artister och idrottsmän

 

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado Contratante, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio y televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en este otro Estado Contratante.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

 

2. Cuando las rentas derivadas de actividades ejercidas por un artista o deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden, no obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, someterse a imposición en el Estado Contratante en que se realicen las actividades del artista o deportista.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

Artículo 18

 

Artikel 18

 

Pensiones y anualidades

 

Pension och livränta

 

1. Las pensiones y otras remuneraciones similares, los desembolsos bajo la legislación de seguridad social y las anualidades que provengan de un Estado Contratante pagadas a un residente del otro Estado Contratante serán gravables sólo en el Estado Contratante mencionado en primer lugar.

 

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda staten.

 

2. El término ”anualidad” significa una suma pagadera periódicamente en épocas establecidas a lo largo de la vida de una persona o durante un período de tiempo determinado o determinable a cambio del pago de una cantidad adecuada de dinero o valorable en dinero.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

Artículo 19

 

Artikel 19

 

Funciones públicas

 

Offentlig tjänst

 

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado Contratante, o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona física, por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o autoridad local, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante, si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

i. posea la nacionalidad de este Estado, o

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

ii. no haya adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar esos servicios.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. Lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 se aplica a las remuneraciones pagadas por razón de servicios prestados dentro del marco de una actividad industrial o comercial, realizada por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artículo 20

 

Artikel 20

 

Estudiantes

 

Studerande

 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación un estudiante, pasante o aprendiz, que sea o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación, no pueden someterse a imposición en este Estado siempre que tales pagos procedan de fuentes situadas fuera de este Estado.

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Artículo 21

 

Artikel 21

 

Otras rentas

 

Annan inkomst

 

Las rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores Artículos del presente Convenio pueden ser gravadas en ambos Estados Contratantes.

 

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

 

Artículo 22

 

Artikel 22

 

Limitación de los beneficios

 

Begränsningar av förmåner

 

Cuando bajo las previsiones de este Convenio, el ingreso esté exento del impuesto sueco y bajo la ley vigente en Venezuela sea considerado ingreso de fuente extranjera y por dicha razón esté exento de impuesto en Venezuela, Suecia puede gravar tal ingreso como si el Convenio no tuviese efecto.

 

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal inkomst skall undantas från beskattning i Sverige, och denna inkomst enligt gällande venezolansk lag anses ha källa i utlandet och av detta skäl är undantagen från beskattning i Venezuela, får Sverige beskatta sådan inkomst som om detta avtal inte gällt.

 

KAPITEL IV Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

CAPITULO IV

 

KAPITEL IV

 

Métodos para la eliminación de la doble imposición

 

Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

 

Artículo 23

 

Artikel 23

 

Eliminación de la doble imposición

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

1. En el caso de Venezuela, la doble imposición será evitada así:

 

1. Beträffande Venezuela skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

Cuando un residente de Venezuela reciba ingreso que de acuerdo con las previsiones de este Convenio sea imponible en Suecia, este ingreso estará extento del impuesto sobre la renta en Venezuela.

 

Då en person med hemvist i Venezuela förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall denna inkomst undantas från inkomstbeskattning i Venezuela.

 

2. En el caso de Suecia, la doble imposición será evitada así:

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

a) Cuando un residente de Suecia obtenga ingresos que bajo las leyes de Venezuela y de acuerdo con las previsiones de este Convenio puedan ser gravables en Venezuela, Suecia permitirá -- sujeta a las previsiones de la ley sueca concerniente al crédito por impuestos extranjeros (y como esta pueda ser enmendada de tiempo en tiempo sin alterar el principio general del mismo) -- una deducción del impuesto sobre tal ingreso en un monto igual al impuesto venezolano pagado respecto de tal ingreso.

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt Venezuelas lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Venezuela, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)– från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den venezolanska skatt som erlagts för inkomsten.

 

b) No obstante las previsiones del sub-párrafo a), los dividendos pagados por una compañía que sea residente de Venezuela a una compañía que sea residente de Suecia estarán exentos del impuesto sueco en la cuantía en que los dividendos habrían estado exentos bajo la ley sueca, si ambas compañías fuesen suecas. Esta exención sólo se aplicará si:

 

b) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Venezuela till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk lagstiftning, om båda bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock endast om

 

i. Los beneficios por los cuales son pagados los dividendos han estado sujetos al impuesto normal a las personas jurídicas en Venezuela o a un impuesto sobre la renta comparable al mismo, o

 

1) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den normala bolagsskatten i Venezuela eller en därmed jämförlig inkomstskatt, eller

 

ii. Los dividendos pagados por la compañía que sea residente de Venezuela, consistentes del total o casi total de los dividendos que sea compañía haya recibido, en el año o años precedentes, respecto de acciones detentadas por ella en una compañía residente en un Tercer Estado y que pudieren estar exentos del impuesto sueco, si las acciones respecto de las cuales son pagados los dividendos, hubieran sido detentadas por la compañía que sea residente de Suecia.

 

2) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Venezuela uteslutande eller nästan uteslutande utgörs av utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken utdelning skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

 

c) A los efectos del sub-párrafo a) ”el impuesto venezolano pagado” se considerará que incluye el impuesto sobre la renta que hubiera debido pagarse de no ser por una exención (o exoneración) limitada en el tiempo de reducción del impuesto otorgado bajo la legislación venezolana de incentivos diseñada para promover el desarrollo económico, siempre que estuviere en vigencia y no haya sido modificada desde, la fecha de la firma de este Convenio, o hubiera sido modificada en aspectos menores que no afecten su carácter general.

 

c) Vid tillämpningen av punkt a) anses ”den venezolanska skatt som erlagts” innefatta venesolansk skatt som skulle ha erlagts om inte en tidsbegränsad befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt venezolansk lagstiftning om skattelättnader avsedda att främja ekonomisk utveckling i den mån dessa bestämmelser var i kraft vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal och därefter inte ändrats eller ändrats endast i mindre betydelsefulla hänseenden utan att deras allmänna innebörd påverkats.

 

d) A los efectos del sub-párrafo b) la expresión ”el impuesto normal a las personas jurídicas en Venezuela” se considerará que incluye el impuesto sobre la renta que hubiera sido pagado de no ser por la exención (exoneración) o reducción de impuesto concedida bajo la legislación de incentivos referida en el sub-párrafo c).

 

d) Vid tillämpningen av punkt b) anses uttrycket ”den normala bolagsskatten i Venezuela” innefatta venezolansk skatt som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits enligt bestämmelser i venezolansk lagstiftning om att främja ekonomisk utveckling som anges i punkt c).

 

e) Las previsiones de los sub-párrafos c) y d) se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año 2000. Las autoridades competentes se consultarán si las previsiones de estos sub- párrafos serán aplicables después de dicha fecha.

 

e) Bestämmelserna i punkterna c) och d) gäller till och med den 31 december år 2000. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra för att bestämma om dessa bestämmelser skall tillämpas efter denna tidrymd.

 

f) Cuando un residente de Suecia obtenga ingreso que, de acuerdo a las previsiones de este Convenio sea gravable sólo en Venezuela, Suecia podrá, al determinar la rata graduada del impuesto Sueco, tomar en cuenta el ingreso que será gravable sólo en Venezuela.

 

f) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Venezuela, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Venezuela.

 

KAPITEL V Särskilda bestämmelser

CAPITULO V

 

KAPITEL V

 

Disposiciones especiales

 

Särskilda bestämmelser

 

Artículo 24

 

Artikel 24

 

No discriminación

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante, a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo, que no exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones. No obstante lo dispuesto en el Artículo 1, la presente disposición se aplica también a los nacionales de cualquiera de los Estados Contratantes aunque no sean residentes de ninguno de ellos.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. Un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, no será sometido a imposición en ese otro Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no puede interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravámenes y rebajas impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

3. A menos que se apliquen las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 9, párrafo 7 del Artículo 11, ó párrafo 6 del Artículo 12, los intereses, las regalías y démas desembolsos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar los beneficios sujetos a imposición de esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del primer Estado. Asimismo, cualquier deuda de una empresa de un Estado Contratante, podrá deducirse, cuando se trate de determinar el capital sometido a imposición de dicha empresa, como si se hubiera contraído con un residente del primer Estado.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Las empresas de un Estado Contratante, cuyo capital esté total o parcialmente, detentado o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no están sometidas en el primer Estado a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o pueden estar sometidas otras empresas similares del primer Estado.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. No obstante las disposiciones del Artículo 2, lo dispuesto en el presente Artículo se aplica a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artículo 25

 

Artikel 25

 

Procedimiento amistoso

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de estos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que es residente o, si a su caso fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 24, a la del Estado Contratante del que es nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los dos años subsiguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom två år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

 

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver mediante un acuerdo amistoso las dificultades o dudas que plantee la interpretación o aplicación del presente Convenio.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

4. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden comunicarse directamente entre sí a fin de lograr los acuerdos a que se refieren los párrafos anteriores. Cuando se considere que estos acuerdos pueden facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista puede tener lugar en el seno de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om personliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artículo 26

 

Artikel 26

 

Intercambio de información

 

Utbyte av upplysningar

 

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o en el derecho interno de los Estados Contratantes relativo a los impuestos comprendidos en el Convenio, en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera contraria al Convenio, así como para prevenir la elusión, la evasión y el fraude fiscal. El intercambio de información no está limitado por el Artículo 1. Las informaciones recibidas por un Estado Contratante serán mantenidas secretas en igual forma que las informaciones obtenidas en base al derecho interno de este Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con estos impuestos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán estos informes para estos fines. Podrán revelar estas informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning, i syfte att förhindra eller upptäcka skatteflykt, skatteundandragande eller skattebrott, i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

 

2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado Contratante; y

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

c) suministrar informaciones que revelen un secreto comercial, industrial, profesional, o de procedimiento comercial, o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artículo 27

 

Artikel 27

 

Agentes diplomáticos y funcionarios consulares

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Las disposiciones del presente Convenio no afectan a los privilegios fiscales de que disfruten los agentes diplomáticos o funcionarios consulares, de acuerdo con las Convenciones de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares firmadas en Viena el 18 de abril de 1961 y el 24 abril de 1963, respectivamente, o bajo las previsiones de acuerdos especiales.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt Wien-konventionerna om diplomatiska förbindelser och om konsulära förbindelser, som undertecknades i Wien den 18 april 1961 respektive den 24 april 1963, eller som enligt bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artículo 28

 

Artikel 28

 

Repetición de pago

 

Återbetalning av skatt

 

1. Los impuestos recaudados en un Estado Contratante por medio de retenciones en la fuente, serán reintegrados por solicitud del interesado o del Estado del cual es residente cuando el derecho de percibir lo impuestos está limitado por las disposiciones del presente Convenio.

 

1. Skatter som uttagits i en avtalsslutande stat genom avdrag vid källan skall, i fall då sådan beskattning är begränsad genom bestämmelse i detta avtal, återbetalas på begäran av den skattskyldige eller av den stat där den skattskyldige har hemvist.

 

2. La solicitud de reintegro que tiene que ser presentada a más tardar cuatro años después de surgir la obligación tributaria, será acompañada por un certificado oficial emitido por las autoridades tributarias del Estado Contratante, del cual el contribuyente sea un residente, estableciendo que él es un residente de acuerdo a las previsiones del Artículo 4 del presente Convenio.

 

2. En begäran om återbetalning av skatt, vilken skall inges senast fyra år efter det att skyldigheten att betala skatt inträtt, skall åtföljas av ett officiellt intyg utfärdat av skattemyndigheten i den avtalsslutande stat där den skattskyldige har hemvist, som utvisar att den skattskyldige har hemvist där i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.

 

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de común acuerdo, conforme a las disposiciones del Artículo 25 del presente Convenio, las modalidades de aplicación del presente Artículo.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa ömsesidig överenskommelse om sättet att genomföra bestämmelserna i denna artikel i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 25 i detta avtal.

 

KAPITEL VI Avslutande bestämmelser

CAPITULO VI

 

KAPITEL VI

 

Disposiciones finales

 

Avslutande bestämmelser

 

Artículo 29

 

Artikel 29

 

Entrada en vigor

 

Ikraftträdande

 

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro a través de los canales diplomáticos, acerca de la conclusión del procedimiento constitucional requerido por su Ley para poner en vigencia este Convenio.

 

1. De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

 

2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de la última de estas notifiaciones y sus disposiciones serán aplicables:

 

2. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och dess bestämmelser tillämpas

 

a) en lo que se refiere a los impuestos percibidos por medio de la retención en la fuente, a las sumas pagadas o acreditadas a partir del 1. de enero del año siguiente en que el Convenio entre en vigencia;

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

 

b) en lo que se refiere a los otros impuestos sobre las rentas, a los períodos imponibles que comiencen a partir del, o posteriormente al 1. de enero del año siguiente en que el Convenio entre en vigencia.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

Artículo 30

 

Artikel 30

 

Denuncia

 

Upphörande

 

El presente Convenio permanecerá en vigor mientras no sea denunciado por un Estado Contratante. Cada uno de los Estados Contratantes podrá denunciar el Convenio por via diplomática con un preaviso de seis (6) meses antes del fin de cada año calendario del quinto año siguiente de aquél de su entrada en vigor. En tal caso el Convenio dejará de tener efecto:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess att det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

 

a) en lo que se refiere a los impuestos percibidos por medio de la retención en la fuente, sobre los montos remitidos después del 31 de diciembre en el cual sea hecha la notificación de la denuncia.

 

a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs efter den 31 december det kalenderår då uppsägningen skedde;

 

Sin embargo, respecto de los dividendos distribuidos antes de que el Convenio haya cesado en sus efectos, las previsiones de este Artículo no afectarán la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 10;

 

dock skall, såvitt avser utdelning som delats ut innan avtalet upphört att gälla, bestämmelserna i denna artikel inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i artikel 10 punkt 7;

 

b) en lo que se refiere a los impuestos sobre la renta y a los períodos imponibles que comiencen a partir del 31 de diciembre del mismo año, a menos que el contribuyente tenga un ejercicio fiscal distinto de un año calendario en cuyo caso, el Convenio se aplicará hasta la fecha posterior cuando concluya el año fiscal.

 

b) beträffande andra skatter på inkomst, i fråga om beskattningsår som börjar efter den 31 december det kalenderår då uppsägningen skedde. I det fall den skattskyldige har ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret tillämpas avtalet även efter det angivna datumet till det senare datum då det pågående beskattningsåret upphör.

 

En fe de lo cual los suscritos debidamente autorizados para tal fin, firman el presente Convenio.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Hecho en Estocolmo, el 8 de septiembre de 1993 en dos ejemplares originales en idioma castellano. tPor el Reino de Suecia

 

Som skedde i Stockholm den 8 september 1993, i två exemplar på spanska språket.

 

PROTOKOLL

PROTOCOLO

 

PROTOKOLL

 

En el momento de firmar este Convenio entre el Reino de Suecia y la República de Venezuela para evitar la doble tributación en materia de impuesto sobre la renta y para prevenir la elusión y evasión y el fraude fiscal, las partes han convenido las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del presente Convenio.

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Venezuela för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerad del av avtalet.

 

a) Artículos 8 y 13

 

a) Till artiklarna 8 och 13

 

Si un residente de un Estado Contratante recibe ingreso de acuerdo a las previsiones de los Artículos 8 y 13, párrafo 3, el mismo será gravable únicamente en el otro Estado Contratante y ese otro Estado Contratante no puede de acuerdo con sus leyes gravar tal ingreso en su totalidad, dicho ingreso será gravable sólo en el Estado contratante en el cual la persona en cuestión sea residente.

 

Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 eller i artikel 13 punkt 3 skall beskattas endast i den andra avtalsslutande staten och om denna andra stat enligt sin lagstiftning är förhindrad att i dess helhet beskatta sådan inkomst, skall sådan inkomst beskattas endast i den avtalsslutande stat där den skattskyldige äger hemvist.

 

b) Artículos 10, 11 y 12

 

b) Till artiklarna 10, 11 och 12

 

Si Venezuela acordare aplicar una tasa inferior de impuesto a los dividendos, intereses y regalías, en relación con cualquier otro Estado miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E.), tal tasa inferior será automáticamente aplicable a Suecia.

 

Om Venezuela kommer överens med någon annan medlemsstat i organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) om att tillämpa en lägre skattesats på utdelning, ränta eller royalty i förhållande till denna stat, skall en sådan lägre skattesats automatiskt tillämpas även gentemot Sverige.

 

c) Artículo 12

 

c) Till artikel 12

 

Se entiende que el ingreso derivado del arrendamiento ordinario debe ser interpretado como comprendido dentro del ámbito de la frase siguiente; ”las cantidades de cualquier clase pagadas en compensación por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico”, sólo si el arrendamiento incluye una transferencia de conocimiento tecnológico.

 

De avtalsslutande staterna är överens om att inkomst från vanlig uthyrningsverksamhet skall anses falla inom uttrycket ”varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning” endast om uthyrningen innefattar ett moment av överföring av tekniskt kunnande.

 

En fe de lo cual los suscritos debidamente autorizados para tal fin, firman el presente Protocolo.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigande, undertecknat detta protokoll.

 

Hecho en Estocolmo, el 8 de septiembre de 1993 en dos ejemplares originales en idioma castellano.

 

Som skedde i Stockholm den 8 september 1993, i två exemplar på spanska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1397

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1998:1721.)

SFS 2011:1360

(Utkom d. 13 dec. 2011.)