Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Skatteavtal Bolivia

Utfärdad: 1994-04-28

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Bolivia undertecknade den 14 januari 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1363).]

SFS 2011:1363

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN BOLIVIAS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN BOLIVIAS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

 

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOLIVIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

Konungariket Sverige och Republiken Bolivia, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

The Kingdom of Sweden and The Republic of Bolivia, desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personal scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 
 
 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes covered

 

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

 

(1) The taxes to which this Convention shall apply are:

 

a) i Bolivia:

 

(a) In Bolivia:

 

1) kompletteringsskatten till mervärdeskatten,

 

(i) the VAT complementary system (el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado);

 

2) skatten på bolags schablonmässigt beräknade inkomst,

 

(ii) the tax on companies' presumed income (el Impuesto a la Renta Presunta de Empresas);

 

3) skatten på schablonmässigt beräknad inkomst av fastighet,

 

(iii) the tax on the presumed income of properties' owners (el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes);

 

4) omsättningsskatten på viss egendom, och

 

(iv) the tax on transactions (el Impuesto a las Transacciones); and

 

5)) skatten på vinst vid utvinning av kolväte;

 

(v) the tax on profit obtained from hydrocarbons exploitation (el Impuesto a las utilidades obtenidas de la Explotación de Hidrocarburos y/o Minerales);

 

(i det följande benämnda ”boliviansk skatt”);

 

(hereinafter referred to as ”Bolivian tax”);

 

b) i Sverige:

 

(b) in Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten), including the tax for employees at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(ii) the income tax for non-residents (den särskilda inkomsts skatten för utomlands bosatta);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iii) the income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

4) den kommunala inkomstskatten;

 

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

Vid tillämpningen av detta avtal skall de skatter som anges i denna punkt anses vara skatter på inkomst.

 

All the taxes referred to in this paragraph shall for the purposes of this Convention be considered as taxes on income.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1.

 

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1).

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General definitions

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a) ”Bolivia” åsyftar Republiken Bolivia och innefattar när uttrycket används i geografisk betydelse det område över vilket Republiken Bolivias skattelagar är tillämpliga;

 

(a) the term ”Bolivia” means The Republic of Bolivia, as the context requires and, when used in a geographical sense, the area in which the taxation laws of The Republic of Bolivia apply;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Bolivia eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Bolivia or Sweden, as the context requires;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

(d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(e) the term ”company” means any juridical person as well as any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

h) ”medborgare” åsyftar:

 

(h) the term ”national” means:

 

1) en fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat,

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

1) i Bolivia, ”Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico”, dess befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 

(i) in Bolivia, the ”Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico”, its authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

 

2) i Sverige, finansministern, hans befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

Artikel 4 Hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

Uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” inbegriper inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. Dock skall uttrycket inbegripa varje person som är bosatt och skattskyldig i Bolivia enligt boliviansk lagstiftning.

 

The term ”resident of a Contracting State” does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State, however, this term does include any person resident in Bolivia who is liable to tax under Bolivian laws.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interest);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar bland annat:

 

(2) The term ”permanent establishment” includes among other:

 

a) plats för företagsledning,

 

(a) a place of management;

 

b) filial,

 

(b) a branch;

 

c) kontor,

 

(c) an office;

 

d) fabrik,

 

(d) a factory;

 

e) verkstad,

 

(e) a workshop;

 

f) lantbruk eller plantage, och

 

(f) a farm or plantation; and

 

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex månader.

 

(3) A building site or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than six months.

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

a) användingen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resultning from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

5. Om ett företag för inköp av mineralprodukter till företaget innehar en stadigvarande plats för affärsverksamhet i en avtalsslutande stat skall – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 i denna artikel – sådan stadigvarande plats anses utgöra fast driftställe.

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (4) of this Article where an enterprise has a fixed place of business in a Contracting State for the purpose of purchasing mineral products for the enterprise, such fixed place shall be considered as a permanent establishment.

 

6. Om en person (som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om sådan person har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn såvida inte verksamheten är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies – is acting in a Contracting State, on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Income from immovable property

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

(2) The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

5. Ingenting i detta avtal hindrar Bolivia från att ta ut ”skatten på schablonmässigt beräknad inkomst av fastighet” på fast egendom belägen i Bolivia.

 

(5) Nothing in this Convention shall prevent Bolivia from levying ”the tax on presumed income of properties' owners” on immovable property situated in Bolivia.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Business profits

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activites under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället, är beläget eller annorstädes.

 

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent estabishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget. Det angivna begränsar inte Bolivias rätt att beskatta ett fast driftställe i det fall ett företag förvärvar mineralprodukter genom det fasta driftstället.

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. This does not limit the right of Bolivia to tax a permanent establishment in case where the enterprise is purchasing mineral products through the permanent establishment.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjöfart och luftfart

 

Shipping och air transport

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

(1) profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfarskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(2) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated enterprises

 

1. I fall då:

 

(1) Where:

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat, om den anser att det är berättigat att inkomsten inräknats på angivet sätt, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State, if it agrees with the inclusion, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får emellertid utdelningen beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag ( med undantag för handelsbolag) som innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital, undantas utdelningen från beskattning i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. However, if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends, the dividends should be exempt from tax in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalats.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

(3) The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(4) The provision of paragraph (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolages icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande Staten, får beskattas i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen där.

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State, according to its laws.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

 

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta som anges i punkt 1 beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren till räntan har hemvist om något av följande krav uppfylls:

 

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest mentioned in paragraph (1) shall be taxable only in the Contracting State where the recipient of the interest is a resident if one of the following requirements is fulfilled:

 

a) räntan betalas till regeringen i en avtalsslutande stat, centralbanken i en avtalsslutande stat, politisk underavdelning eller till en lokal myndighet i en sådan stat,

 

(a) the recipient thereof is the government of a Contracting State, the Central Bank of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof;

 

b) räntan betalas av sådan person som anges i a,

 

(b) the interest is paid by such a person mentioned in sub-paragraph (a);

 

c) räntan betalas med anledning av ett lån beviljat eller garanterat av en finansiell institution av offentligrättslig karaktär med syfte att främja export och utveckling om krediten beviljats eller garanterats på särskilt förmånliga villkor, eller

 

(c) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by a financial institution of a public character with the objective to promote exports and development if the credit is granted or guaranteed on preferential conditions; or

 

d) räntan betalas med anledning av kreditförsäljning av ett företag i en avtalsslutande stat av varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning till ett företag i den andra avtalsslutande staten.

 

(d) the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by an enterprise of a Contracting State, of any merchandise or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the other Contracting State.

 

4. De avtalsslutande staterna är överens om att beträffande punkt 3 i denna artikel innefattar uttrycket ”finansiell institution av offentligrättslig karaktär” i Sverige SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) och Swedfund International AB eller varje svensk institution som upprättas av den svenska regeringen för att fullgöra samma ändamål som de förut nämnda institutionerna.

 

(4) In respect of paragraph (3) of this Article it is understood that the term ”financial institution of a public character”, in the case of Sweden, includes SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) and Swedfund International AB or any Swedish institution that may be founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said institutions.

 

5. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

(5) The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor`s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

6. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(6) The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the dept-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

7. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(7) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on wich the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanented establischment or fixed base is situated.

 

8. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

(8) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat i enlighet med lagstiftningen där.

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State, according to its laws.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod.

 

(3) The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

(6) Where by reason of a special relationsship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or informtion for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Capital gains

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, härförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

(3) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

(4) Gains from the alienation of any property other than those referred to in paragraphs (1), (2) and (3) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i denna stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 – beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

(5) Notwithstanding the provisions of paragraph (4), gains from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by an individual who has been a resident of that State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the firstmentioned State.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Artikel 14

 

Article 14

 

Självständig yrkesutövning

 

Independent personal services

 

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat såvida han inte har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande i den andra avtalsslutande staten för att utöva verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning får inkomsten beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

(1) Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much thereof as is attributable to that fixed base.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådant självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och ekonomisk rådgivare utövar.

 

(2) The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and economic advisers.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Dependent personal services

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect opf an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

Artikel 16 Styrelsarvode

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsarvode

 

Directors' fees

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Entertainers and sportsmen

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

(1) Not withstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

Artikel 18 Pension, livränta och likande ersättning

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension, livränta och likande ersättning

 

Pensions, annuities and similar payments

 

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

(1) Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the firstmentioned Contracting State.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

(2) The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money`s worth.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Offentlig tjänst

 

Public services

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(1)(a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(i) is a national of that State; or

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

(2) The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel 20 Studerande

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande

 

Students

 

1. Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

(1) Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visitng a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State provided that such payments arise from sources outside that State.

 

2. Såvitt avser bidrag, stipendier och anställningsinkomst som inte omfattas av bestämmelserna i punkt 1, skall en student eller affärspraktikant som avses i nämnda punkt under det undervisningen eller utbildningen pågår vara berättigad till samma befrielse, lättnader och förmåner vid beskattningen som gäller för en person med hemvist i den avtalsslutande stat som han vistas i.

 

(2) In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

 

3. Punkt 2 är endast tillämplig om studenten eller affärspraktikanten stannar i mer än sex månader i den avtalsslutande stat i vilken han vistas för sin undervisning eller utbildning.

 

(3) Paragraph 2 only applies if the student or apprentice stays more than six months in the Contracting State he is visiting.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Artikel 21

 

Article 21

 

Annan inkomst

 

Other income

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Artikel 22

 

Article 22

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

l. Beträffande Bolivia skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

(1) In the case of Bolivia, double taxation shall be avoided as follows:

 

a) Svensk skatt som erläggs enligt svensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal på inkomst med källa i Sverige – antingen betalningen sker direkt eller genom avdrag – skall (med undantag beträffande utdelning för skatt som skall betalas på den vinst av vilken utdelning betalas) skall avräknas från den bolivianska skatt på samma inkomst som den svenska skatten har beräknats.

 

(a) Swedish tax payable under the laws of Sweden and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within Sweden (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any Bolivian tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Swedish tax is computed.

 

b) När bolag med hemvist i Sverige betalar utdelning till bolag med hemvist i Bolivia vilket bolag direkt eller indirekt kontrollerar minst 10 procent av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde, skall den skatt som skall avräknas (utöver den svenska skatt för vilken avräkning kan medges i enlighet med a i denna punkt) även omfatta den svenska skatt som erlagts på bolagets bakomliggande vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(b) In case of a dividend paid by a company which is a resident of Sweden to a company which is a resident of Bolivia and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Swedish tax for which credit may be allowed under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph), the Swedish tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

(2) In case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows.

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt boliviansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Bolivia, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Bolivia för inkomsten.

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Bolivia and in accordance withthe provisions of this Convention may be taxed in Bolivia, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Bolivian tax paid in respect of such income.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal, beskattas endast i Bolivia, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Bolivia.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Bolivia, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Bolivia.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelning fran bolag med hemvist i Bolivia till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Bolivia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

d) Vid tillämpningen av a anses ”den skatt som erlagts i Bolivia” innefatta bolivianska skatter som anges i punkt 1 a i artikel 2, även om sådana skatter uttagits på grundval av en schablonmässigt beräknad inkomst. Vid tillämpningen av c skall en skatt på 15 procent på ett underlag beräknat efter svenska regler anses ha erlagts, om den vinst från vilken utdelningen betalas härrör från någon av följande aktiviteter och verksamheten har bedrivits i Bolivia: Industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller jordbruk (däri inbegripet boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske, turism (däri inbegripet restaurang- och hotellverksamhet), gruv- och stenbrytning, oljerelaterad verksamhet samt byggnadsverksamhet (däri inbegripet anläggning av vägar).

 

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the term ”Bolivian tax paid” shall be deemed to include the Bolivian taxes enumerated in paragraph (1) (a) of Article 2 even when such taxes have been levied in respect of presumed income. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid, if the profits out of which the dividends are paid are derived from any of the following activities, provided that the activities have been carried out in Bolivia: Industrial and manufacturing activities as well as agriculture (including cattle raising), forestry, fishing, tourism (including restaurants and hotels), mining and quarrying, oilrelated activities as well as construction (including road construction).

 

e) Bestämmelserna i d gäller under de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

(e) The provisions of paragraph (d) shall apply only for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

 

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

Artikel 23

 

Article 23

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhangande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även pa person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

3 Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (8) of Article 11, or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subject in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subject.

 

5. Ingenting i denna artikel anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som saknar hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person som har sådan hemvist

 

(5) Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

(6) The provisions of this Article shall notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 24

 

Article 24

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual agreement procedure

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även overlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

Artikel 25

 

Article 25

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning, i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medfora skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

Artikel 26 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Artikel 26

 

Article 26

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Diplomatic agents oand consular officers

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel 27 Ikraftträdande

Artikel 27

 

Article 27

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

1. Var och en av de avtalsslutande staterna skall underrätta den andra avtalsslutande staten när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i den egna staten för att detta avtal skall träda i kraft.

 

(1) Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention.

 

2. Avtalet skall träda i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas därefter på inkomst beträffande vilken skatt tas ut för beskattningsperiod som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

(2) The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the later of these notifications and shall thereupon have effect on income derived in respect of taxes levied for a fiscal period beginning on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Convention.

 

Artikel 28 Upphörande

Artikel 28

 

Article 28

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft till dess att det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år fran den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla på inkomst beträffande vilken skatt tas ut för beskattningsperiod som börjar den I januari det år som följer närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare.

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Convention shall cease to have effect in respect of income derived in respect of taxes levied for a fiscal period beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

 

Done at Stockholm, this 14th day of January 1994, in duplicate in the Spanish, Swedish and English languages. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL

 

PROTOCOL

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Bolivias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en del av avtalet.

 

At the signing of the Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Bolivia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed to the follwing provisions which shall form an integral part of the Convention.

 

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

 

(1) With reference to the

 

Om (med undantag för artikel 10) en avtalsslutande stats rätt att beskatta inkomst enligt avtalet är begränsad och inkomsten enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten anses härröra från källa i utlandet och därför undantagen från beskattning i denna andra stat, får den förstnämnda avtalsslutande staten – i syfte att förhindra skatteundandragande – beskatta sådan inkomst utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Convention If according to any provisions of this Convention – except for Article 10 – the right of a Contracting State to tax income is limited and according to the tax laws of the other Contracting State the income is regarded as income from foreign sources and therefore is exempt from tax in that other State, the firsmentioned State may – for the purpose of preventing any avoidance of taxation – tax such income notwithstanding any other provisions of this Convention.

 

2. Till artiklarna 11 och 12

 

(2) With reference to Articles 11 and 12

 

Om Bolivia i ett ikraftvunnet avtal för undvikande av dubbelbeskattning med något annat land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling överenskommit att tillämpa en lägre skattesats på ränta och royalty än den som anges i artiklarna 11 och 12, skall denna lägre skattesats ersätta den skattesats som anges i angivna artiklar och tillämpas från den dag då det avtalet träder i kraft.

 

If Bolivia has agreed in a Convention for the elimination of double taxation in force between it and any other member country of the Organisation for Economic Co-operation and Development to apply a lower rate of taxation to interests or royalties than that specified in Articles 11 and 12 respectively, that lower rate shall be substituted for the rate specified in those Articles with effect from the date when that Convention enters into force.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 14 januari 1994, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

 

Done at Stockholm, this 14th day of January 1994, in duplicate in the Spanish, Swedish and English languages. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:282

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:282 har enligt förordning 1995:1117 trätt i kraft d. 1 jan. 1996 och skall tillämpas på beskattningsår som börjar d. 1 jan. eller därefter. Avtalet trädde i kraft d. 4 okt. 1995.)

SFS 2011:1363

(Utkom d. 13 dec. 2011.)