Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Skatteavtal Vietnam

Utfärdad: 1994-06-09

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Vietnam undertecknade den 24 mars 1994 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, vietnamesiska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1364).]

SFS 2011:1364

Vid tillämpning av artikel 22 punkt 2 d) i avtalet skall uttrycket ”industriell verksamhet” bl.a. innefatta uppförande, drift och underhåll av stationer för mobiltelefonsystem och därtill hörande utrustning.

SFS 1995:545

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAMS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAMS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

Konungariket Sveriges regering och Socialistiska Republiken Vietnams regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, Have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personal scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes covered

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, skatter på sammanlagda beloppet av företags lönebetalningar samt skatter på värdestegring.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises as well as taxes on capital appreciation.

 

3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

 

a) i Vietnam:

 

(a) in Vietnam:

 

1) skatten för fysiska personer,

 

(i) the personal income tax;

 

2) vinstskatten, och

 

(ii) the profit tax; and

 

3) skatten på överföring av vinst

 

(iii) the profit remittance tax;

 

(i det följande benämnda ”vietnamesisk skatt”);

 

(hereinafter referred to as ”Vietnamese tax”);

 

b) i Sverige:

 

(b) in Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(i) the national income tax, including the tax for employees at sea and the withholding tax on dividends;

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(ii) the income tax for nonresidents;

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iii) the income tax for nonresident artistes and athletes; and

 

4) den kommunala inkomstskatten

 

(iv) the municipal income tax;

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra viktigare ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of important changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General definitions

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

a) ”Vietnam” åsyftar Socialistiska Republiken Vietnam och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Vietnams territorium och territorialvatten samt områden utanför Vietnams territorialvatten. över vilka Vietnam enligt vietnamesisk lagstiftning och i överensstämmelse med folkrättens regler har suveräna rättigheter att utforska eller utnyttja naturtillgångar på havsbottnen, i dess underlag och i där över liggande vatten;

 

a) the term ”Vietnam” means the Socialist Republic of Vietnam; when used in a geographical sense, it means all its national territory, including its territorial sea and any area beyond its territorial sea, within which Vietnam by Vietnamese legislation and in accordance with international law, has sovereign rights of exploration for and exploitation of natural resources of the seabed and its subsoil and superjacent watermass;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

(b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Vietnam eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean Vietnam or Sweden as the context requires;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning;

 

d) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

e) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(e) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

g) ”medborgare” åsyftar:

 

(g) the term ”national” means;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

h) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten; och

 

(h) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

 

i) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) the term ”competent authority” means:

 

1) i Vietnam, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

 

(i) in the case of Vietnam, the Minister of Finance or his authorized representative, and

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

 

Artikel 4 Hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, medborgarskap, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet.

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, nationality, place of management or any other criterion of a similar nature.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he has no permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

a) plats för företagsledning,

 

(a) a place of management;

 

b) filial,

 

(b) a branch;

 

c) kontor,

 

(c) an office;

 

d) fabrik,

 

(d) a factory;

 

e) verkstad, och

 

(e) a workshop; and

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex månader.

 

3. A building site, construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment, only where such site, project or activities continue for a period of more than six months.

 

4. Utan hinder av punkterna 1 och 2 skall ett företags tillhandahållande av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster, genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster, alltid utgöra fast driftställe när sådan verksamhet (för samma eller för därmed sammanhängande projekt) pågår inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

 

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, always constitutes a permanent establishment where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination os of a preparatory or auxiliary character.

 

6. Om en person – som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 8 tillämpas – är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om

 

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies – is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes`for the enterprise, if such a person:

 

a) han i denna stat har och regelmässigt använder fullmakt att sluta av tal i företagets namn, såvida inte verksamheten är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, eller

 

(a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

 

b) han inte har sådan fullmakt men ändå regelmässigt i den förstnämnda avtalsslutande staten innehar varulager från vilket han för företagets räkning regelbundet levererar varor.

 

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first- mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

 

7. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses försäkringsföretag i en avtalsslutande stat, utom vad gäller återförsäkring, ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om det uppbär premier från denna andra stats territorium eller försäkrar där belägna risker genom en person som inte är en sådan oberoende representant på vilken punkt 8 tillämpas.

 

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

 

8. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

8. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

9. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Income from immovable property

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landet property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Business profits

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nytt angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten. men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Avdrag medges emellertid inte för belopp som det fasta driftstället kan ha betalat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller - utom i fråga om bankföretag – i form av ränta på kapital utlånat till det fasta driftstället. På samma sätt skall vid bestämmandet av fast driftställes inkomst inte beaktas belopp som det fasta driftstället debiterat företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör ersättning för faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller annan liknande betalning för nyttjandet av patent eller annan rättighet, eller i form av ersättning för särskilda tjänster eller för företagsledning eller – utom i fråga om bankföretag – i form av ränta på kapital utlånat till företagets huvudkontor eller annat företaget tillhörigt kontor.

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the pernament establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of rayalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

 

4. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte tillämpningen av sådan lagstiftning i en avtalsslutande stat som avser en persons skattepliktiga inkomst i sådana fall där den information som är tillgänglig för den behöriga myndigheten i denna stat är otillräcklig för att bestämma den inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe, allt under förutsättning att lagstiftningen, i den utsträckning den information som är tillgänglig för den behöriga myndigheten så tillåter, tillämpas i överenskommelse med principerna i denna artikel.

 

4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to determine the profits to be attributed to a permanent establishment , provided that law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, consistently with the principles of this Article.

 

5. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

6. Vid tillämpning av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless theer is good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this article.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjöfart och luftfart

 

Shipping and air transport

 

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av luftfartyg eller skepp i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

 

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft or ships in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish pertner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated enterprises

 

1. I fall då

 

1. Where

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(a) an enterprise of a Contracting State perticipates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises then any profits which would, but for those conditions,have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. Bestämmelserna i denna artikel hindrar inte tillämpningen av sådan lagstiftning i en avtalsslutande stat som avser en persons skattepliktiga inkomst, inbegripet fall där tillgänglig information för behörig myndighet i denna stat inte är tillräcklig för att bestämma den inkomst som är hänförlig till ett företag, allt under förutsättning av att lagstiftningen så långt detta är praktiskt möjligt tillämpas i överensstämmelse med principerna i denna artikel.

 

2. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person, including determinations in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to determine the income to be attributed to an enterprise, provided that law shall be applied, so far as it is practicable to do so, consistently with the principles of this Article.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax som charged shall not exceed:

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är att bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 70 procent av eller har investerat minst tolv miljoner U.S dollar i det utbetalande bolagets kapital,

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 70 per cent or has invested at least twelve millions U.S. dollar in the capital of the company paying the dividends;

 

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar mindre än 70 procent men minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital.

 

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds less than 70 per cent but at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

c) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall. Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect to the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to they smea taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution i a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or preforms in that other state independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may by, shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra avtalsslutande stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishemnt or a fixed base situated in that other State, nor subject the company`s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till regeringen i den andra avtalsslutande staten undantas från beskattning i den förstnämnda staten.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

 

Vid tillämpningen av denna punkt åsyftar uttrycket ”regering”

 

For the purposes of this paragraph, the term ”Government”

 

a) beträffande Vietnam, Socialistiska Republiken Vietnams regering vilket innefattar:

 

(a) in the case of Vietnam, means the Goverment of the Socialist Republic of Vietnam and shall include:

 

1) Statsbanken i Vietnam,

 

(i) the State Bank of Vietnam;

 

2) lokala myndigheter, och

 

(ii) the local authorities; and

 

3) sådana institutioner vars kapital i sin helehet ägs av Socialistiska Republiken Vietnams regering eller av lokal myndighet som de två avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om,

 

(iii)) such institutions, the capital of which is wholly owned by the Government of the Socialist Republic of Vietnam or any local authorities as may be agreed from time to time between the competent authorities of the two Contracting States;

 

b) beträffande Sverige, Konungariket Sveriges regering vilket innefattar:

 

(b) in the case of Sweden, means the Government of the Kingdom of Sweden and shall include:

 

1) Riksbanken,

 

(i) the Central Bank

 

2) en politisk underavdelning eller lokal myndighet,

 

(ii) a political subdivision or local authority;

 

3) SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) och Swedfund International AB eller annan svensk institution som upprättas av den svenska regeringen för att uppnå samma ändamål som de förut nämnda institutionerna och som de två avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om.

 

(iii) SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) and Swedfund International AB or any other Swedish institution that may be founded by the Swedish Government to fulfill the same purposes as the said institutions as may be agreed from time to time between the competent authorities of the two Contracting States.

 

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

4. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carryuing a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftsställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may by, shall apply.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i den avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting state or not, has in a Contrcting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Royalties arising in the Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp. Om royaltyn betalas på grund av patent, mönster eller modell, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell eller vetenskaplig natur eller för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning som innefattar överföring av know how, får skatten, utan hinder av föregående mening, inte överstiga 5 procent av royaltyns brottobelopp.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties. Not withstanding the preceding sentence, if the royalties are paid with respect to any patent, design or model, secret formula or process, or for information concerning industrial or scientific experience or for the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment involving a transfer of know how, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalies.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarehetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematographic films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, or a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Gains from the alienation of property

 

1. Vinst på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den stat där egendomen är belägen. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag vars tillgångar uteslutande eller huvudsakligen består av fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined i paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property i situated. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i ett avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 och 2 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vilket bolag huvudsakligen investerar eller har investerat ”passivt” i aktier, obligationer, debentures eller andra värdepapper eller uteslutande ägnar eller har ägnat sig åt andra finansiella transaktioner, får beskattas i denna andra stat.

 

3. Gains from the alienation of any property other than referred to in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. However, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests in a company which is a resident of the other Contracting State and which primarily is or has been making passive investments in the form of acquiring shares, bonds or debenures or other securities or is or has been doing other purely financial transactions, may be taxed in that other State.

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 3 får vinst, som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i bolag, beskattas i den förstnämnda staten om överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårsperiod efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, gains from the alienaton of shares or other corporate rights derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first- mentioned State.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Artikel 14

 

Article 14

 

Självständig yrkesutövning

 

Independent personal services

 

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Om verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten får emellertid sådan inkomst också beskattas i denna andra stat om

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, when the activities are performed or exercised in the other Contracting State, the income may also be taxed in that other State:

 

a) han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässig står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the pupose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attibutable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

 

b) hans vistelse i den andra avtasslutande staten uppgår till tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under tolvmånadersperiod, men i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra stat som är hänförlig till verksamhet som utövas där, eller

 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that State; or

 

c) ersättningen för hans verksamhet i den andra avtalsslutande staten betalas av person med hemvist i denna avtalsslutande stat eller belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna avtalsslutande stat samt överstiger 40 000 U.S dollar under beskattningsåret.

 

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment nor a fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year 40,000 U.S. dollar.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Dependent personal services

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised, in the other Contracting State. If the employment is so exercised, remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exeeding in the aggregate 183 days in any twelve month period, and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident on the other State, and

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsearvode

 

Director's fees

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Director's fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Artistes and athletes

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas på grund av verksamhet utövad i en avtalsslutande stat om besöket i denna stat uteslutande finansierats genom allmänna medel av den andra avtalsslutande staten enligt ett program för kulturellt utbyte mellan de två avtalsslutande staterna.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration or profits derived from activities exercised in a Contracting State if the visit to that State is directly supported wholly from the public funds of the other Contracting State according to the cultural exchange program between the two Contracting States.

 

Artikel 18 Pension, livränta och liknande ersättningar

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension, livränta och liknande ersättningar

 

Pensions, annuities and similar payments

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat får pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first mentioned Contracting State.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Offentlig tjänst

 

Government service

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförts i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(i) is a national of that Sate; or

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2. a) Pension (utom pension som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen), som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

2. (a) Any pension (exept for pension paid under the Social Security legislation) paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect od services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts is samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel 20 Studerande och affärspraktikant

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande och affärspraktikant

 

Students and apprentices

 

Studerande och affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintanance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Artikel 21

 

Article 21

 

Annan inkomst

 

Other income

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

 

2. Sådan inkomst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat från källa i den andra avtalsslutande staten får emellertid beskattas i denna andra stat.

 

2. However, any such income derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to the income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively conected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Artikel 22

 

Article 22

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

Elimination of double taxation

 

1. Beträffande Vietnam skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

1. In the case of Vietnam, double taxation shall be avoided as follows:

 

Om person med hemvist i Vietnam förvärvar inkomst som enligt svensk lagstiftning och i enlighet med detta avtal får beskattas i Sverige, skall Vietnam från den vietnamesiska skatten på inkomsten medge avräkning med ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga vietnamesisk skatt på inkomsten beräknad enligt skattelagstiftningen i Vietnam.

 

Where a resident of Vietnam derives income, profits or gains which under the law of Sweden and in accordance with this Agreement may be taxed in Sweden, Vietnam shall allow as a credit against its tax on the income, profits or gains an amount equal to the tax paid in Sweden. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Vietnamese tax on that income, profits or gains computed in accordance with the taxation laws and regulations of Vietnam.

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt vietnamesisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Vietnam, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den vietnamesiska skatt som erlagts på inkomsten.

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Vietnam and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in Vietnam, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Vietnamese tax paid in respect of such income.

 

b) om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Vietnam, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Vietnam.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in Vietnam, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Vietnam.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är utdelningen från bolag med hemvist i Vietnam till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Vietnam to a company which is a resident of Sweden shall exempt from Swedish tax according to he provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

d) Vid tillämpningen av a anses uttrycket ”den skatt som erlagts i Vietnam” innefatta vietnamesisk skatt som skulle ha erlagts, men som på grund av tidsbegränsade bestämmelser i vietnamesisk lagstiftning avsedd att främja ekonomisk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre belopp under förutsättning att sådan befrielse eller lättnad från skatt givits beträffande vinst från industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk (däri inbegripet boskapsuppfödning), skogsbruk, fiske, turism (däri inbegripet restaurang- och hotellverksamhet), gruvdrift och stenbrytning, allt under förutsättning att verksamheten bedrivits i Vietnam. Vid tillämpningen av c skall en skatt på 15 procent på ett underlag beräknat efter svenska regler anses ha erlagts beträffande verksamhet som anges i föregående mening under där angivna villkor.

 

(d) For the purposes of sub- paragraph (a) of this paragraph the term ”Vietnamese tax paid” shall be deemed to include the Vietnamese tax which would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in Vietnamese laws designed to promote economic developement to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial and manufacuring activities as well as agriculture (including cattle raising) forestry, fishing, tourism (including restaurants and hotels), mining and quarrying, provided that the activities have been carried out in Vietnam. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base should be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

 

e) Vid tillämpningen av a anses skatt som erlagts i Vietnam beträffande royalty som erhållits såsom ersättning för nyttjandet av patent, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (vilken skatt enligt punkt 2 i artikel 12 inte kan överstiga 5 procent av bruttobeloppet på sådan royalty), alltid ha erlagts med 10 procent av royaltyns bruttobelopp om nyttjandet skett i sådan verksamhet som angetts i d under där angivna villkor.

 

(e) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the Vietnamese tax paid in respect of royalties received (which can not according to paragraph 2 of Article 12 exceed 5 per cent of the gross amount of such royalty) as a consideration for the use of any patent, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience shall where it has been used in such an activity as specified in sub- paragraph (d) under the conditions specified in that sub-paragraph, be deemed to always have been paid at a rate of 10 per cent, of the gross amount of the royalties.

 

f) Bestämmelserna i d och e gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

(f) The provisions of paragraphs (d) and (e) shall apply only for the first ten years during which this Agreement is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

 

Artikel 23 Begränsningar av förmåner

Artikel 23

 

Article 23

 

Begränsningar av förmåner

 

Limitation of benefits

 

I fall då person uppbär inkomst (med undantag för utdelning enligt artikel 10) från källa i annan stat än Vietnamn och sådan inkomst är undantagen från beskattning i Vietnamn enligt vietnamesisk lagstiftning och också undantagen från beskattning i Sverige enligt bestämmelserna i detta avtal, får Sverige, utan hinder av bestämmelserna i detta avtal, beskatta sådan inkomst i enlighet med sin interna lagstiftning.

 

Where any person derives income other than dividends mentioned in Article 10 from a source situated outside Vietnam and such income is exempt from tax under the laws of Vietnam and also exempt from tax in Sweden under this Agreement, Sweden may tax such income under its own laws notwithstanding the provisions of this Agreement.

 

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

Artikel 24

 

Article 24

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

 

företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjnings plikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourable levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 i detta avtal tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12 of this Agreement apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductable under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first- mentioned State are or may be subjected

 

5. Bestämmelserna i punkterna 2 och 4 i denna artikel skall inte tillämpas avseende vietnamesisk skatt på vinstöverföring, vilken inte i något fall får överstiga 10 procent av vinstens bruttobelopp. Angivna bestämmelser skall inte heller tillämpas på grund av beskattning i Vietnam av verksamhet avseende oljeletning eller oljeutvinning eller jordbruk.

 

5. The provisions of paragraphs 2 and 4 of this Article shall not apply to the Vietnamese profit remittance tax, which in any case shall not exceed 10 per cent of the gross amount of profits remitted, and the Vietnamese taxation in respect of oil exploration or production activities or in respect of agricultural production activities.

 

6. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysiska personer som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges personer med hemvist i denna stat.

 

6. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, releifs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

 

7. Bestämmelserna i denna artikel skall endast tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

 

7. The provisions of this Article shall apply only to the taxes which are the subject of this Agreement.

 

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 25

 

Article 25

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual agreement procedure

 

1. Om en person med hemvist i en avtalsslutande stat anser att myndighet i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

1. Where a person who is a resident of a Contracting State considers that the actions of the competent authority of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which the person is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority othe the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall jointly endeavour to resolve any difficulties or doubts arising as to the application of the Agreement. They may also consult toghether for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga bilaterala förfaringssätt, betingelser och tekniker för att underlätta förfarandet vid sådana ömsesidiga överenskommelser som angivits i denna artikel.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceeding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

 

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

Artikel 26

 

Article 26

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta såda upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. I synnerhet skall upplysningar utbytas för att förhindra skattebrott och skatteundandragande av skatter som omfattas av avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits i den interna lagstiftingen i denna stat. Om upplysningarna ursprungligen ansetts vara hemliga i den överförande staten får de yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver eller handlägger åtal eller besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden. De behöriga myndigheterna skall genom överläggningar utveckla lämpliga betingelser och tekniker för utbytet av upplysningar, däri inbegripet utbyte av upplysningar rörande skatteflykt om detta anses lämpligt.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the law and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis in denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemligehet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or profesional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Artikel 27

 

Article 27

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privilegies of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Artikel 28

 

Article 28

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

1. De avtalsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits. Avtalet träder i kraft då den sista av dessa underrättelser tas emot.

 

1. Each Contracting State shall notify the other in writing that the procedures required by its legislation for the entry into force of this Agreement have been complied with. The Agreement enters into force with the reception of the last notification.

 

2. Avtalets bestämmelser tillämpas:

 

2. The Agreement shall have effect;

 

a) i Vietnam:

 

(a) in Vietnam:

 

1) beträffande källskatter, på skattepliktigt belopp som betalas den 1 januari det år som följer efter det kalenderår då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amounts paid on or after 1 January following the calendar year in which the Agreement enters into force;

 

2) beträffande övriga vietnamesiska skatter, på inkomst som uppkommer det kalenderår som följer efter det kalenderår under vilket avtalet träder i kraft och efterföljande kalenderår.

 

(ii) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the Agreement enters into force, and in subsequent calendar years.

 

b) I Sverige:

 

(b) In Sweden:

 

på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

on income derived on or after the first day of January of the year next following that of the entry into force of the Agreement.

 

Artikel 29 Upphörande

Artikel 29

 

Article 29

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft till dess att det uppsägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet träde i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, trough the diplomatic channel, by giving the other Contracting State, written notice of termination at least six months before the end of any calender year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event the Agreement shall cease to have effect:

 

a) i Vietnam:

 

(a) in Vietnam;

 

1) beträffande källskatter, på skattepliktigt belopp som betalas den 1 januari det år som följer efter det kalenderår under vilket underrättelsen lämnas eller senare.

 

(i) in respect of taxes withheld at source, in relation to taxable amounts paid on or after 1 January following the calendar year in which the notice of the termination is given,

 

2) beträffande övriga vietnamesiska skatter, på inkomst som uppkommer det kalenderår som följer efter det kalenderår under vilket underrättelsen lämnas och efterföljande kalenderår.

 

(ii) in respect of other Vietnamese taxes, in relation to income, profits or gains arising in the calendar year following the calendar year in which the notice of termination is given, and in subsequent calendar years.

 

b) i Sverige:

 

(b) in Sweden:

 

på inkomst som förvärvas den 1 januari det år som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller senare.

 

on income derived on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Som skedde i Stockholm den 24 mars 1994, i två exemplar på vietnamesiska, engelska och svenska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

 

DONE in duplicate at Stockholm this twentyfourth day of March of the year onethousand nine hundred and ninety four in the Vietnamese, English and Swedish languages, all texts being equally authoritative. In case of divergency the English text shall prevail.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL

 

PROTOCOL

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Socialistiska Republiken Vietnams regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en del av avtalet.

 

At the moment of signing the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

 

1. Till artikel 2

 

I. Ad Article 2

 

Det är överenskommet att sociala avgifter, däri inbegripet den svenska allmänna löneavgiften, inte omfattas av detta avtal även om avgifterna är beräknade på den totala summan av ett företags löneutbetalningar.

 

It is agreed that social security fees, including the Swedish General Salary-fee, are not covered by this agreement even though they may be calculated on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

 

2. Till artikel 24

 

ll. Ad Article 24

 

Under den tid Vietnam beviljar tillstånd till investerare enligt lagstiftningen för utländska investeringar i Vietnamn i vilka den beskattning som investeraren skall vara underkastad är angiven, skall uttaget av skatt enligt sådant tillstånd vilket särskilt anger skattskyldigheten för investeraren, inte anses strida mot bestämmelserna i artikel 24 punktena 2 och 4.

 

For so long as Vietnam continues to grant to investors licences under the Law on Foreign Investment i Vietnam, which specify the taxation to which the investor shall be subject, the imposition of such taxation shall not be regarded as breaching the terms of paragraphs 2 and 4 of Article 24.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 24 mars 1994, i två exemplar på vietnamesiska, engelska och svenska språken. Alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

 

DONE in duplicate at Stockholm this twentyfourth day of March of the year one thousand nine hundred and ninetyfour in the Vietnamese, English and Swedish languages, all texts being equally authoriative. In case of divergency the English text shall prevail.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:789

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1994:1331.)

SFS 1995:545

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas d. 1 jan. 1995 eller senare.

SFS 2011:1364

(Utkom d. 13 dec. 2011.)