Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1994-1300

Förordning (1994:1300) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Utfärdad: 1994-09-22

Lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland skall träda i kraft den 1 november 1994 och tillämpas

  1. beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1995 eller senare,

  2. beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på förmögenhetstillgångar som innehas den 1 januari 1995 eller senare,

  3. beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider den 1 januari 1995 eller senare,

  4. beträffande gåvoskatt, på gåva som sker den 1 januari 1995 eller senare, och

  5. beträffande handräckning, som verkställs den 1 januari 1995 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 13 oktober 1994.

Beträffande utdelning som betalas av ett i Sverige hemmahörande aktiebolag till ett bolag med hemvist i Tyskland skall följande gälla. De skattesatser som anges i artikel 9 punkterna 3 och 4 i avtalet den 17 april 1959 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter skall jämväl, om detta leder till lägre skatt, tillämpas på utdelning som avses i artikel 10 punkt 3 i avtalet den 14 juli 1992 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning och som betalats mellan den 1 januari 1990 och den 31 december 1991. På sådan utdelning som betalas mellan den 1 januari 1992 och den 31 december 1994 gäller bestämmelserna i artikel 10 punkt 3 i nämnda avtal av den 14 juli 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1300

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1994.

2. De genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland upphävda kungörelsen (1935:567) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland d. 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland d. 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1967:722) om tillämpning av avtal d. 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt samt förordningen (1975:846) om kupongskatt för person med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m.m., skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas d. 31 dec. 1994 eller tidigare,

b) beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på förmögenhetstillgångar som innehas d. 31 dec. 1994 eller tidigare,

c) beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider d. 31 dec. 1994 eller tidigare, och

d) beträffande handräckning, som verkställs d. 31 dec. 1994 eller tidigare.