Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1995-1132

Lag (1995:1132) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon

Denna lag har enligt lag (2000:491) upphört att gälla vid utgången av juni 2000.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.

Den som den 14 oktober 1995 innehar oljeprodukter som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a lagen (1994:1776) om skatt på energi skall till staten betala lagerskatt enligt denna lag.

Lagerskatt tas ut för sådana oljeprodukter enligt 1 § för vilka skattskyldighet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi har inträtt den 14 oktober 1995 och som är avsedda att senast den 30 september 1996 förbrukas i annat motordrivet fordon än personbil, lastbil, buss eller trafiktraktor, dock inte fordon som används vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Lagerskatt tas inte ut om mängden oljeprodukter för vilka skattskyldighet föreligger uppgår till högst 200 liter.

Lagerskatt tas ut med 1 333 kronor per kubikmeter.

Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration till beskattningsmyndigheten om sitt innehav av oljeprodukter som skall beskattas enligt denna lag. Deklarationen skall ta upp de lagrade oljeprodukternas art och mängd, lagringsplats, den använda mätningsmetoden samt lagerskattens belopp.

Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 31 januari 1996. Lagerskatten skall senast samma dag vara inbetald till myndigheten.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller för skatt enligt denna lag. Därvid iakttas följande. 2 kap. 1 9 §§, 5 kap. 1 §, 3 5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall gälla om deklaration har kommit in senast den 31 januari 1996. Dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har betalats senast den 31 januari 1996. Ränta enligt 5 kap. 12 § första stycket 1 utgår från den 31 januari 1996.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1132

(Utkom 31 oktober 1995.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas för tid från och med den 14 oktober 1995.