Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Skatteavtal Argentina

Utfärdad: 1995-11-30

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Argentina undertecknade den 31 maj 1995 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Lag (2011:1373).]

SFS 2011:1373

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ARGENTINA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ARGENTINA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

 

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ARGENTINE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Argentinas regering, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Argentine Republic, desiring to conclude a Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

Personal Scope

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Artikel 2

 

Article 2

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

Taxes Covered

 

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

 

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter, som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring.

 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

 

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

3. The taxes to which this Convention shall apply are:

 

a) i Argentina:

 

(a) in the Argentina:

 

1) inkomstskatten (impuesto a las ganancias);

 

(i) the income tax (impuesto a las ganancias);

 

2) minimiskatten på bolagstillgångar (impuesto sobre los activos); och

 

(ii) the assets tax (impuesto sobre los activos); and

 

3) skatten på fysiska personers tillgångar (impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico);

 

(iii) the personal assets tax (impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico);

 

(i det följande benämnda ''argentinsk skatt'');

 

(hereinafter referred to as ''Argentine Tax'');

 

b) i Sverige:

 

(b) In Sweden:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(i) the National income tax (den statliga inkomstskatten), including the tax for employees at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(ii) the income tax for non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iii) the income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

4) den kommunala inkomstskatten

 

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

(i det följande benämnda ''svensk skatt'').

 

(hereinafter referred to as ''Swedish tax'').

 

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Artikel 3

 

Article 3

 

Allmänna definitioner

 

General Definitions

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

a) ''en avtalsslutande stat'' och ''den andra avtalsslutande staten'' åsyftar Argentina eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(a) the terms ''a Contracting State'' and ''the other Contracting State'' mean, as the context requires, Argentina or Sweden;

 

b) ''person'' inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning;

 

(b) the term ''person'' includes an individual, a company and any other body of persons;

 

c) ''bolag'' åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(c) the term ''company'' means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

d) ''företag i en avtalsslutande stat'' och ''företag i den andra avtalsslutande staten'' åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(d) the terms ''enterprise of a Contracting State'' and ''enterprise of the other Contracting State'' mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

e) ''internationell trafik'' åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(e) the term ''international traffic'' means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

f) ''skatt'' åsyftar argentinsk skatt eller svensk skatt, beroende på sammanhanget;

 

(f) the term ''tax'' means the Argentine tax or Swedish tax as the context requires;

 

g) ''medborgare'' åsyftar:

 

(g) the term ''national'' means:

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

h) ''behörig myndighet'' åsyftar:

 

(h) the term ''competent authority'' means:

 

1) i Argentina, ''the Ministry of Economy and Works and Public Services, Secretariat of Public Revenue (el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Ingresos Públicos)'',

 

(i) in the Argentina, the Ministry of Economy and Works and Public Services, Secretariat of Public Revenue (el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Ingresos Públicos);

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

Artikel 4 Hemvist

Artikel 4

 

Article 4

 

Hemvist

 

Resident

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''person med hemvist i en avtalsslutande stat''

 

1. For the purposes of this Convention, the term ''resident of a Contracting State'' means:

 

a) person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bolags bildande eller annan liknande omständighet, uttrycket inbegriper dock inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat;

 

(a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature; but this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State;

 

b) denna stats regering, politiska underavdelning eller lokala myndighet eller sådan regerings, underavdelnings eller myndighets institution eller organ;

 

(b) the government of that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of such government, subdivision or authority;

 

c) beträffande handelsbolag och dödsbon inbegriper det angivna uttrycket sådan person endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare.

 

(c) however, in the case of a partnership or estate the term applies only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subjected to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

a) Han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interest);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interest can not be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra frågan och bestämma avtalets tillämplighet på sådan person.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States then the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Convention to such person.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Artikel 5

 

Article 5

 

Fast driftställe

 

Permanent Establishment

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''fast driftställe'' en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

1. For the purposes of this Convention, the term ''permanent establishment'' means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

2. Uttrycket ''fast driftställe'' innefattar särskilt:

 

2. The term ''permanent establishment'' includes especially:

 

a) plats för företagsledning,

 

(a) a place of management;

 

b) filial,

 

(b) a branch;

 

c) kontor,

 

(c) an office;

 

d) fabrik,

 

(d) a factory;

 

e) verkstad, och

 

(e) a workshop; and

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utnyttjande av naturtillgångar.

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploitation of natural resources.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel skall tillhandahållandet av tjänster, däri inbegripet konsulttjänster och tjänster för utforskande verksamhet, om sådan verksamhet bedrivs av företag genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget för sådana tjänster, anses utgöra ett fast driftställe när sådan verksamhet pågår inom landet under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, the furnishing of services, including consultancy and exploration services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, shall be considered a permanent establishment where such activities continue within the country for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.

 

4. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex månader.

 

4. A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.

 

5. Verksamhet utanför kusten i den andra avtalsslutande staten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt till havsbottnen och dess underlag hörande naturtillgångar belägna i denna andra stat, liksom fiske bedrivet i denna stats exklusiva ekonomiska zon, skall anses utgöra ett fast driftställe när verksamheterna pågår under en tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 30 dagar under en period av tolv månader.

 

5. Offshore activities in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State, as well as fishing conducted in the exclusive economic zone of that State, shall be considered a permanent establishment where the activities are carried on for a period or periods exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period.

 

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ''fast driftställe'' inte innefatta:

 

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ''permanent establishment'' shall be deemed not to include:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring eller utställning,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a-e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

7. Om en person – som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 8 tillämpas – är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 6 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet - inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

7. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies – is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 6 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

8. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för det företagets räkning, anses han emellertid inte – om det styrks att mellanhavandena mellan representanten och företaget skett på villkor som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende parter – såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

 

8. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph, if it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were not made under arm's length conditions.

 

9. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Artikel 6

 

Article 6

 

Inkomst av fast egendom

 

Income from Immovable Property

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Uttrycket ''fast egendom'' har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för bearbetandet av eller rätten att bearbeta mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång; skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

2. The term ''immovable property'' shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Artikel 7

 

Article 7

 

Inkomst av rörelse

 

Business Profits

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till:

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

 

a) det fasta driftstället; eller

 

(a) that permanent establishment; or

 

b) försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället; eller

 

(b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

 

c) annan affärsverksamhet i denna andra stat av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta driftstället.

 

(c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

4. Inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom att meddela försäkring eller återförsäkring i egendom belägen i den andra avtalsslutande staten eller för personer som har hemvist i denna andra stat vid försäkringsavtalets ingående, får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas i denna andra stat antingen företaget bedriver verksamhet i denna andra stat genom ett fast driftställe beläget där eller inte. Skatten i denna andra stat skall dock i ett sådant fall inte överstiga 2,5 procent av premiens bruttobelopp.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the activity of granting insurance or re-insurance covering property situated in the other Contracting State or persons which are residents of that other State, at the time of the conclusion of the insurance contract, may be taxed in that other State, whether or not the enterprise carries on its activity in that other State through a permanent establishment situated therein. However, in such case, the tax charged in that other State shall not exceed 2.5 per cent of the gross amount of the premium.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is a good and sufficient reason to the contrary.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Artikel 8

 

Article 8

 

Sjöfart och luftfart

 

Shipping and Air Transport

 

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i denna stat.

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits of an enterprise of a Contracting State engaged in the operation of ships and aircraft in international traffic from the participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Artikel 9

 

Article 9

 

Företag med intressegemenskap

 

Associated Enterprises

 

1. I fall då

 

1. Where:

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

(b) the same person participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason for those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i inkomsten för ett företag i denna stat, och i överensstämmelse därmed beskattar, inkomst som ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats för i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall vid behov överlägga med varandra.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

3. Bestämmelserna i punkt 2 tillämpas inte vid fall av bedrägeri, uppsåtlig försummelse eller vårdslöshet.

 

3. The provision of paragraph 2 shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.

 

Artikel 10 Utdelning

Artikel 10

 

Article 10

 

Utdelning

 

Dividends

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget (med undantag för handelsbolag) som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company (other than a partnership) paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

 

a) 10 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag), som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital,

 

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

 

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

3. Med uttrycket ''utdelning'' förstås i denna artikel inkomst av aktier, stiftarandelar eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

3. The term ''dividends'' as used in this Article means income from shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelningen som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

6. Inget i detta avtal hindrar en avtalsslutande stat att enligt den skattesats som bestäms i intern lagstiftning beskatta inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i denna stat som innehas av ett bolag med hemvist i den andra staten. Den totala skatten som påförs får emellertid inte överstiga summan av den inkomstskatt för bolag som tillämpas på inkomst som förvärvas av inhemska bolag plus den procentsats som anges i punkt 2 a i denna artikel eller sådan lägre procentsats som följer av tillämpningen av punkt 7 i denna artikel, på sådan inkomst efter avdrag för inkomstskatten för bolag.

 

6. Nothing contained in this Convention shall prevent a Contracting State from taxing at the rate determined by domestic law, the profits or income attributable to a permanent establishment maintained in that State by a company which is a resident of the other State. However, the total amount of tax so charged shall not exceed the corporate income tax applied on profits of a domestic company plus the rate per cent specified in paragraph 2 (a) of this Article, or such lower rate per cent, if any, that follows from the application of paragraph 7 of this Article, of such profits or income after deduction of the corporate income tax.

 

7. Om Argentina i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), överenskommer att undanta utdelning som härrör från Argentina från argentinsk skatt på utdelning eller att begränsa den skattesats eller det innehav som anges i punkt 2 a, skall denna skattebefrielse, lägre skattesats eller innehav tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 2 a i denna artikel.

 

7. If in any Convention for the avoidance of double taxation concluded by Argentina with a third State, being a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Argentina would agree to exempt dividends arising in Argentina from the Argentine tax on dividends or to limit the rate of tax or holding provided in sub-paragraph (a) of paragraph 2, such exemption or lower rate or holding shall automatically apply as if it had been specified in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of this Article.

 

Artikel 11 Ränta

Artikel 11

 

Article 11

 

Ränta

 

Interest

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 12,5 procent av räntans bruttobelopp.

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the interest.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall,

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

 

a) ränta som härrör från Argentina undantas från argentinsk skatt om:

 

(a) interest arising in the Argentine shall be exempt from Argentine tax if

 

1) mottagaren är svenska staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet, eller betalaren är argentinska staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet;

 

(i) the recipient is the State of Sweden or a political subdivision or a local authority thereof, or the payer is the State of the Argentine, a political subdivision or a local authority thereof;

 

2) mottagaren är Sveriges riksbank;

 

(ii) the recipient is the Bank of Sweden;

 

3) mottagaren är SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) eller Swedfund International AB eller annan liknande institution, som de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om;

 

(iii) the recipient is SWEDECORP (Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd) or Swedfund International AB or any other similar institution, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

 

b) ränta som härrör från Sverige skall undantas från svensk skatt om:

 

(b) interest arising in Sweden shall be exempt from Swedish tax if

 

1) mottagaren är argentinska staten, dess politiska underavdelning, lokala myndighet eller om betalaren är svenska staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet;

 

(i) the recipient is the State of the Argentine, a political subdivision or a local authority thereof, or the payer is the State of Sweden or a political subdivision or a local authority thereof;

 

2) mottagaren är ''Banco Central de la República Argentina'', ''Banco de la Nación Argentina'' eller ''Banco de la Provincia de Buenos Aires'' eller någon liknande institution, som de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om;

 

(ii) the recipient is the ''Banco Central de la República Argentina'', the ''Banco de la Nación Argentina'' or the ''Banco de la Provincia de Buenos Aires'' or any other similar institution, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

 

c) ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten med anledning av ett lån som garanteras av organ som anges i a eller b skall vara undantagen från beskattning i den förstnämnda staten;

 

(c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub-paragraph (a) or sub-paragraph (b) and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State;

 

d) ränta som härrör från en avtalsslutande stat skall vara undantagen från skatt i denna stat om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten, och räntan betalas med anledning av skuld som uppkommit till följd av försäljning på kredit av maskiner eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning från person med hemvist i denna andra stat utom i fall då försäljningen sker mellan närstående eller fordran uppkommer mellan närstående personer.

 

(d) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is paid with respect to indebtedness arising as a consequence of the sale on credit by a resident of that other State of any machinery or industrial, commercial or scientific equipment except where the sale or indebtedness was between associated enterprises.

 

4. Med uttrycket ''ränta'' förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

4. The term ''interest'' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, dess politiska underavdelning, lokala myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

7. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

8. Bestämmelserna i denna artikel är inte tillämpliga om lånet beviljades med huvudsakligt syfte att uppnå fördelarna i denna artikel.

 

8. The provisions of this Article shall not be applicable if the loan in respect of which the interest is paid is granted with the main objective to obtain the advantages of this Article.

 

9. Om Argentina i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), överenskommer att undanta ränta som härstammar från Argentina från argentinsk skatt på ränta eller att sänka den skattesats som anges i punkt 2, skall denna skattebefrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 2 i denna artikel.

 

9. If in any Convention for the avoidance of double taxation concluded by Argentina with a third State, being a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Argentine would agree to exempt interest arising in Argentina from the Argentine tax on interest or to lower the rate of tax provided in paragraph 2, such exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 2 of this Article.

 

Artikel 12 Royalty

Artikel 12

 

Article 12

 

Royalty

 

Royalties

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga:

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed:

 

a) 3 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nyttjandet av eller rätten att nyttja nyheter;

 

(a) 3 per cent of the gross amount paid for the use of, or the right to use, news;

 

b) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller annat artistiskt verk (royalty på spelfilmer och på arbeten på film eller videoband eller annan form av återgivning för nyttjande i samband med television omfattas dock inte);

 

(b) 5 per cent of the gross amount paid for the use of, or the right to use, copyright of literary, dramatic, musical or other artistic work (but not including royalties in respect of motion picture films and works on film or videotape or other means of reproduction for use in connection with television);

 

c) 10 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nyttjande eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur innefattande betalningar för lämnandet av tekniskt bistånd; och

 

(c) 10 per cent of the gross amount paid for the use of, or the right to use, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process of for the use of, or the right to use, industrial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and includes payments for the rendering of technical assistance; and

 

d) 15 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

 

(d) 15 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

 

3. Med uttrycket ''royalty'' förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja nyheter, upphovsrätt till litterärt, dramatiskt, musikaliskt eller annat artistiskt verk, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller annan immateriell tillgång samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning men endast i den mån som nyttjandet eller rätten att nyttja sådan utrustning inbegriper ett överförande av teknologi, eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur och inbegriper betalningar för tekniskt bistånd samt alla slags betalningar för spelfilm och arbeten på film, videoband eller annan form av återgivning för nyttjande i samband med television.

 

3. The term ''royalties'' as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, news, any copyright of literary, dramatic, musical, or other artistic work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment but only in so far as the use of or the right to use such equipment involves a transfer of technology, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience and includes payments for the rendering of technical assistance and payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, dess politiska underavdelning, lokala myndighet eller en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om den rätt eller egendom för vilken royaltyn utbetalas, avtalats eller bestämts med det huvudsakliga syftet att uppnå fördelarna i denna artikel.

 

7. The provisions of this Article shall not be applicable if the right or the property in respect of which the royalties are paid is agreed upon or assigned with the main objective to obtain the advantages of this Article.

 

8. Om Argentina i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), överenskommer att undanta sådan i punkt 2 c angiven royalty som härrör från Argentina från argentinsk skatt på royalty eller att begränsa den skattesats som anges i nämnda punkt skall denna skattebefrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 2 c i denna artikel.

 

8. If in any Convention for the avoidance of double taxation concluded by Argentina with a third State, being a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Argentine would agree to exempt royalties mentioned in subparagraph (c) of paragraph 2 arising in Argentina from the Argentine tax on royalties or to lower the rate of tax provided in that sub-paragraph such exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in sub-paragraph (c) of paragraph 2 of this Article.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Artikel 13

 

Article 13

 

Realisationsvinst

 

Capital Gains

 

1. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

1. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar i kapitalet i ett bolag som har hemvist i en avtalsslutande stat får beskattas i denna stat. Vid överlåtelse från sådant innehav som avses i artikel 10 punkt 2 a, skall dock den sålunda debiterade skatten inte överstiga 10 procent av den beskattningsbara vinsten.

 

2. Gains from the alienation of shares of the capital of a company resident of a Contracting State, may be taxed in that State. However, in the case of an alienation from a holding referred to in Article 10, paragraph 2, sub-paragraph (a), the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the taxable gains.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Artikel 14

 

Article 14

 

Självständig yrkesutövning

 

Independent Personal Services

 

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat men den sålunda debiterade skatten får inte överstiga 10 procent av bruttoinkomsten om han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat enligt lagstiftningen i denna stat, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character performed in the other Contracting State may be taxed in that other State but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the income unless he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State in accordance with the law of the State, but only so much of it as it attributable to that fixed base.

 

2. Uttrycket ''fritt yrke'' inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

2. The term ''professional services'' includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

3. Om Argentina i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), överenskommer att begränsa beskattningen av sådan i punkt 1 i denna artikel angiven ersättning för självständig yrkesutövning utövad utan en stadigvarande anordning, till en skattesats som är lägre än den föreskrivna i detta avtal, skall denna lägre skattesats (innefattande skattebefrielse) tillämpas automatiskt enligt detta avtal från det datum, när det förstnämnda avtalet börjar tillämpas.

 

3. If in any Convention for the avoidance of double taxation concluded by Argentina with a third State, being a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, Argentine would agree to limit the taxation in the country of source of payments for independent personal services performed in absence of a fixed base referred to in paragraph 1 of this Article, to a rate that is lower than provided for in this Convention, the lower rate (including an exemption) shall automatically apply for the purposes of this Convention from the date when the first-mentioned Convention comes into effect.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Artikel 15

 

Article 15

 

Enskild tjänst

 

Dependent Personal Services

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten om

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned;

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Artikel 16

 

Article 16

 

Styrelsearvode

 

Directors' Fees

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Artikel 17 Artister och idrottsmän

Artikel 17

 

Article 17

 

Artister och idrottsmän

 

Entertainers and Sportsmen

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas på grund av verksamhet utövad i en avtalsslutande stat av en artist eller idrottsman om besöket i denna stat uteslutande eller huvudsakligen finansierats av allmänna medel i den andra avtalsslutande staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet. I sådana fall skall inkomsten beskattas i enlighet med artiklarna 7, 14 eller 15.

 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State, or a political subdivision, or a local authority thereof. In such case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Articles 7, 14 or 15, as the case may be.

 

Artikel 18 Pension, livränta och liknande ersättning

Artikel 18

 

Article 18

 

Pension, livränta och liknande ersättning

 

Pensions, Annuities and Similar Payments

 

1. a) Pension härrörande från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

1. (a) Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State;

 

b) ersättning, antingen den utbetalas periodiskt eller inte, enligt socialförsäkringslagstiftningen eller annan i offentlig regi organiserad ordning i en avtalsslutande stat för välfärdsändamål,

 

(b) any payments, whether periodic or non-periodic, made under the social security legislation of a Contracting State or under any public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes;

 

c) livränta härrörande från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) any annuity arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State;

 

får beskattas i båda avtalsslutande staterna.

 

may be taxed in both Contracting States.

 

2. Med uttrycket ''livränta'' förstås i denna artikel ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde (med undantag för utförda tjänster).

 

2. The term ''annuity'' as used in this Article means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other than services rendered).

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Artikel 19

 

Article 19

 

Offentlig tjänst

 

Government Service

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, politiska underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och den fysiska person i fråga har hemvist i denna stat och:

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(i) is a national of that State; or

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet.

 

2. The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

Artikel 20 Studerande

Artikel 20

 

Article 20

 

Studerande

 

Students

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Artikel 21

 

Article 21

 

Annan inkomst

 

Other Income

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar, beskattas endast i denna stat. Inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten får emellertid även beskattas i denna andra stat.

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles shall be taxable only in that State. However, such items of income, arising in the other Contracting State, may also be taxed in that other State.

 

2. Bestämmelserna i första meningen av punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

2. The provisions provided in the first sentence of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Artikel 22

 

Article 22

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

Elimination of Double Taxation

 

1. Beträffande Argentina skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

1. In the case of the Argentina, double taxation shall be avoided as follows:

 

Om en person med hemvist i Argentina förvärvar inkomst som enligt detta avtal får beskattas i Sverige skall Argentina från den argentinska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige för inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Sverige.

 

Where a resident of the Argentina derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Sweden, the Argentina shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Sweden, such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Sweden.

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

a) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt argentinsk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Argentina, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den argentinska skatt som erlagts för inkomsten.

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the Argentina and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in the Argentina, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Argentine tax paid in respect of such income.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Argentina får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in the Argentina, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the Argentina.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt a i denna punkt, är utdelning från bolag med hemvist i Argentina till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse från utdelning som erhålles av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of the Argentina to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

d) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna artikel skall den argentinska minimiskatten på bolagstillgångar respektive den argentinska skatten på fysiska personers tillgångar som anges i artikel 2 punkt 3 a 2 och 3 anses utgöra inkomstskatter.

 

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the Argentine assets tax as well as the Argentine personal assets tax mentioned in paragraphs 3 (a) (ii) and 3 (a) (iii) of Article 2 shall be considered as income taxes.

 

e) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna artikel anses uttrycket ''den argentinska skatt som erlagts'' innefatta argentinsk skatt som skulle ha erlagts, men som på grund av tidsbegränsade bestämmelser i argentinsk lagstiftning avsedd att främja ekonomisk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre belopp. Det angivna gäller dock endast för det fall skattebefrielse medgivits eller lägre skatt erlagts i fråga om inkomster som härrör från industriell eller tillverkande verksamhet eller från lantbruk, skogsbruk, fiske eller turism (restaurang- och hotellverksamhet däri inbegripen) samt under förutsättning att verksamheten har bedrivits i Argentina. Vid tillämpningen av punkt 2 c i denna artikel anses en skatt om 15 procent baserad på ett svenskt beskattningsunderlag ha erlagts för sådan verksamhet som anges i föregående mening under där angivna förutsättningar.

 

(e) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the term ''the Argentine tax'' paid shall be deemed to include the Argentine tax which would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the laws of the Argentina designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, forestry, fishing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out in the Argentina. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

 

f) Vid tillämpningen av punkt 2 a i denna artikel skall argentinsk skatt, som betalas med anledning av att royalty erhållits för nyttjandet av eller rätten att nyttja patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur inbegripande betalningar för lämnandet av tekniskt bistånd, när denna har använts i sådana verksamheter som omnämns i punkt e under de förutsättningar som där anges, förutom den argentinska skatt som faktiskt erlagts, anses ha erlagts med ytterligare 5 procent, eller om någon sådan skatt inte har debiterats, anses ha erlagts med 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

 

(f) For purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the Argentine tax paid in respect of royalties received for the use of, or right to use, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for information concerning industrial, commercial or scientific experience including payments for the rendering of technical assistance shall, where it has been used in such activities mentioned in subparagraph (e) under the conditions mentioned therein in addition to the Argentine tax actually paid be considered to have been paid with 5 per cent more, or if no such tax has been charged be considered to have been paid with 5 per cent, of the gross amount of the royalties.

 

g) Bestämmelserna i punkterna e och f gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

(g) The provisions of paragraphs (e) and (f) shall apply only for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities.

 

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

Artikel 23

 

Article 23

 

Förbud mot diskriminering

 

Non-discrimination

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges person med hemvist i den egna staten.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Artikel 24

 

Article 24

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

Mutual Agreement Procedure

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Om överenskommelse träffas mellan de behöriga myndigheterna skall skatt påföras och återbetalning eller avräkning av skatt medges i enlighet med denna överenskommelse. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. In the event the competent authorities reach an agreement, taxes shall be imposed, and refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in accordance with such agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

Artikel 25

 

Article 25

 

Utbyte av upplysningar

 

Exchange of Information

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver eller handlägger besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

2. Nothing in paragraph 1 shall be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

3. Om en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten sträva efter att inhämta de upplysningar som framställningen avser på samma sätt som om det gällde skatt till den egna staten utan hinder av att den vid denna tidpunkt inte behöver informationen. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten sträva efter att tillhandahålla upplysningar enligt denna artikel i den form som begärts, såsom skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av kompletta originalhandlingar (däri inbegripet bokföringar, dokument, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftliga handlingar) i samma omfattning som sådana intyg och handlingar kan erhållas enligt lagstiftning och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

 

3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall endeavour to obtain the information to which the request relates in the same way as if its own taxation was involved notwithstanding the fact that the other State does not, at that time, need such information. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall endeavour to provide information under this Article in the form requested, such as depositions of witnesses and copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

 

Artikel 26 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Artikel 26

 

Article 26

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Diplomatic Agents and Consular Officers

 

1. Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

2. Utan hinder av artikel 4, skall en fysisk person, som tillhör en avtalsslutande stats beskickning, konsulat eller ständiga representation, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i tredje stat, vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i den sändande staten om han i den sändande staten är underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt på hela sin inkomst som person med hemvist i denna stat.

 

2. Notwithstanding Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purpose of the Convention to be a resident of the sending State if he is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on his total income as are residents of that sending State.

 

3. Avtalet tillämpas inte på internationell organisation, dess organ eller tjänstemän och inte heller på person som är medlem av tredje stats eller grupp av staters diplomatiska beskickning, konsulat eller ständiga representation och som vistas i en avtalsslutande stat utan att i någondera avtalsslutande staten vara underkastad samma skyldigheter i fråga om skatt på hela sin inkomst som person med hemvist där.

 

3. The Convention shall not apply to international organizations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State or a group of States, being present in a Contracting State and who are not liable in either Contracting State to the same obligations in relation to tax on their total income as are residents thereof.

 

Artikel 27 Ikraftträdande

Artikel 27

 

Article 27

 

Ikraftträdande

 

Entry into Force

 

1. Regeringarna i de avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits.

 

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

 

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser enligt punkt 1 tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas i båda avtalsslutande staterna:

 

2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referered to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:

 

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

 

b) beträffande övriga skatter på inkomst, och för Argentinas del på tillgångar, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket avtalet träder i kraft eller senare.

 

(b) in respect of other taxes on income and in the case of the Argentina on assets for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

 

3. Vid ikraftträdandet av detta avtal skall avtalet mellan Republiken Argentinas regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet undertecknat den 3 september 1962 och överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- och luftfartstrafik ingånget genom utväxling av noter daterade den 20 november 1948 upphöra att gälla. Bestämmelserna i 1962 års avtal och 1948 års överenskommelse skall emellertid fortsätta att gälla till dess bestämmelserna i detta avtal i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall tillämpas.

 

3. The Agreement between the Government of the Republic of Argentina and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation on income and on capital signed on 3 September 1962 and the Agreement for the Avoidance of double taxation on income derived from shipping and air transport, concluded by exchange of notes dated 20 November 1948, shall terminate upon the entry in force of this Convention. However, the provisions of the 1962 and 1948 Agreements shall continue in effect until the provisions of this Convention, in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, shall have effect.

 

Artikel 28 Upphörande

Artikel 28

 

Article 28

 

Upphörande

 

Termination

 

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av varje kalenderår som följer efter en tidrymd av sex år från den dag då avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i båda avtalsslutande staterna

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after a period of six years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:

 

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller senare;

 

(a) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

 

b) beträffande övriga skatter på inkomst, och för Argentinas del på tillgångar, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller senare.

 

(b) in respect of other taxes on income and in the case of the Argentina on assets for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Convention.

 

Som skedde i Stockholm den 31 maj 1995, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken, varvid alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

 

Done in duplicate at Stockholm this 31st day of May 1995, in the Spanish, Swedish and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL

 

PROTOCOL

 

Vid undertecknandet av avtalet denna dag mellan Konungariket Sverige och Republiken Argentina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst (nedan benämnt ''avtalet''), har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

 

At the signing today of the Convention between the Kingdom of Sweden and the Argentine Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as ''the Convention''), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

 

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet och protokollet

 

1. With reference to the entire Convention and Protocol

 

a) Uttrycket ''inkomst'' inbegriper, när inte sammanhanget föranleder annat, också realisationsvinster.

 

(a) It is understood, unless the context otherwise requires, that the term ''income'' also includes capital gains.

 

b) Om en avtalsslutande stat i framtiden kommer att införa ''offshore''-lagstiftning, skall de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse bestämma hur avtalet skall tillämpas i förhållande till företag som åtnjuter förmåner enligt den lagstiftningen.

 

(b) If in the future a Contracting State will introduce Offshore-legislation, the competent authorities shall by mutual agreement decide how the Convention shall apply to enterprises enjoying privileges under that legislation.

 

2. Till artikel 2

 

2. With reference to Article 2

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte vardera avtalsslutande statens rätt att beskatta förmögenhet eller tillgångar i enlighet med sin interna lagstiftning. Förmögenhet eller tillgångar i form av skepp eller luftfartyg använda i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat samt lös egendom som hänför sig till användning av sådana skepp och luftfartyg, skall dock endast beskattas i denna stat.

 

Nothing in the Convention shall affect either Contracting State to levy a tax on capital or asset according to its domestic legislation. However, capital or assets represented by ships or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

 

3. Till artikel 3 punkt 1 a

 

3. With reference to Article 3 paragraph 1 (a)

 

Vid tillämpningen av detta avtal skall uttrycket ''en avtalsslutande stat'' och ''den andra avtalsslutande staten'' omfatta varje område över vilket staten i fråga utövar skatterättslig jurisdiktion.

 

For the purposes of the Convention it is understood that the term ''a Contracting State'' and ''the other Contracting State'' encompasses any area over which the State in question exercises fiscal jurisdiction.

 

4. Till artikel 7 punkt 1

 

4. With reference to Article 7 paragraph 1

 

Punkterna b och c skall inte tillämpas om företaget visar att sådan försäljning eller affärsverksamhet inte rimligen kan ha bedrivits genom det fasta driftstället.

 

It is understood that sub-paragraphs (b) and (c) shall not apply if the enterprise shows that such sales or activities could not reasonably have been undertaken by that permanent establishment.

 

5. Till artikel 7 punkt 3

 

5. With reference to Article 7 paragraph 3

 

Denna bestämmelse skall inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fullt avdrag för utgifter när avdragsrätten för dessa på något sätt är begränsad vid fastställandet av inkomster enligt intern lagstiftning eller att medge avdrag för utgifter, som på grund av sin beskaffenhet, inte är generellt avdragsgilla enligt denna stats interna lagstiftning.

 

It is understood that nothing contained therein shall require a Contracting State to allow the total deduction for certain expenses when they are limited in some way in the determination of profits under its domestic tax laws or to allow the deduction of any expenditure which, by reason of its nature, is not generally allowed as a deduction under the taxation laws of that State.

 

6. Till artikel 7 punkt 5

 

6. With reference to Article 7 paragraph 5

 

Utan hinder av bestämmelsen i artikel 5 punkt 6 d i detta avtal skall export av varor inköpta av ett företag förbli underkastad gällande intern lagstiftning angående export.

 

The export of goods or merchandise purchased by an enterprise shall, notwithstanding sub-paragraph (d) of paragraph 6 of Article 5 of the Convention, remain subject to the domestic legislation in force concerning export.

 

7. Till artiklarna 8 och 13

 

7. With reference to Articles 8 and 13

 

Bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 och artikel 13 punkt 1 tillämpas beträffande inkomst respektive realisationsvinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten eller realisationsvinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS.

 

It is understood that with respect to profits or capital gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 of Article 8 and paragraph 1 of Article 13, respectively, shall apply only to such part of the profits or gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

8. Till artikel 10 punkt 2

 

8. With reference to Article 10 paragraph 2

 

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall, före den 30 juni under det tredje år som detta avtal tillämpas, rådgöra för att bestämma om de skattesatser, som föreskrivs i artikel 10 punkt 2 skall nedsättas eller om utdelning mellan bolag skall vara undantagen från beskattning i den avtalsslutande stat i vilken det företag som betalar utdelningen har hemvist.

 

Before June 30th during the third year of which the Convention applies the competent authorities of the Contracting States shall consult in order to determine if the rates of tax provided for in paragraph 2 of Article 10 shall be lowered or if inter-company dividends shall be exempted from tax in the Contracting State in which the company paying the dividends is a resident.

 

9. Till artikel 12 punkt 2

 

9. With respect to Article 12 paragraph 2

 

a) Den begränsning i källbeskattningen som föreskrivs i punkt 2 skall, i fråga om Argentina, vara underkastad det registreringsförfarande som föreskrivs i dess interna lagstiftning.

 

(a) The limitations on the taxation at source provided for under paragraph 2 are, in the case of the Argentine, subject to the registration requirements provided for in its domestic legislation.

 

b) I stället för den i punkt c föreskrivna skattesatsen om 10 procent skall den i punkt d föreskrivna skattesatsen om 15 procent tillämpas på royalty som avser betalning för nyttjandet eller rätten att nyttja industriell eller vetenskaplig utrustning när sådan betalning sker mellan närstående personer.

 

(b) It is understood that the 15 per cent rate provided for in sub-paragraph (d) shall, instead of the 10 per cent rate provided for in sub-paragraph (c), apply for royalties paid in consideration for the use of, or the right to use, industrial or scientific equipment if such payments are being made between related persons.

 

10. Till artikel 15 punkt 3

 

10. With reference to Article 15 paragraph 3

 

Ersättning, som en person med hemvist i Sverige erhåller för arbete som utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skall beskattas endast i Sverige.

 

It is understood that where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

11. Till artikel 22 punkt 2

 

11. With reference to Article 22 paragraph 2

 

Om de behöriga myndigheterna inte kommer överens om en sådan förlängning av tidsperioden som omnämns i punkt g skall alla bestämmelser som avser begränsning av källstatsbeskattning omförhandlas.

 

It is understood that if an extension of the time period mentioned in subparagraph (g) of this paragraph will not be agreed upon by the competent authorities, all the provisions regarding a limitation of the taxation at source shall be re-negotiated.

 

12. Till artikel 23

 

12. With reference to Article 23

 

Bestämmelserna i detta avtal skall inte förstås så att en avtalsslutande stat är förhindrad att tillämpa bestämmelser i dess interna lagstiftning om bolag som i allt för hög grad finansierats med främmande kapital (''thin capitalization provisions'').

 

It is understood that the provisions of the Convention shall not be interpreted so as to prevent the application by a Contracting State of the thin capitalization provisions provided for in its domestic law.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 31 maj 1995, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken, varvid alla tre texterna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

 

Done in duplicate at Stockholm this 31st day of May 1995, in the Spanish, Swedish and English languages, all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1338

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1995:1338 har enligt förordning 1997:659 trätt i kraft den 31 december 1997.)

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft eller därefter och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft eller därefter.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1963:324) om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, och kungörelsen (1948:815) angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfart.

De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft,

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft, samt

c) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen som sker andra året efter det då lagen trädde i kraft eller vid tidigare års taxering.

SFS 2011:1373

(Utkom d. 13 dec. 2011.)