Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Skatteavtal Sydafrika

Utfärdad: 1995-12-07

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Sydafrika undertecknade den 24 maj 1995, i den lydelse som detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 juli 2010, ska gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2010:1461

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1375).]

SFS 2011:1375

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN SYDAFRIKA FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN SYDAFRIKA FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

 

Preamble

 

Inledning

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of South Africa desiring to promote and strengthen the economic relations between the two countries,

 

Konungariket Sveriges regering och Republiken Sydafrikas regering har, i syfte att främja och stärka de ekonomiska relationerna mellan de båda länderna,

 

Have agreed as follows:

 

kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal Scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes Covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är

 

(a) in South Africa:

 

a) i Sydafrika:

 

(i) the normal tax;

 

1) den normala skatten,

 

(ii) the non-resident shareholders' tax; and

 

2) aktieägarskatten för utomlands bosatta, och

 

(iii) the secondary tax on companies;

 

3) sekundärskatten för bolag;

 

(hereinafter referred to as ”South African tax”); and

 

(i det följande benämnda ”sydafrikansk skatt”); och

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten), including the tax for employees at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the income tax for non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta),

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iii) the income tax for non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

4) den kommunala inkomstskatten;

 

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

 

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

 

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.

 

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General Definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”South Africa” means the Republic of South Africa and, when used in a geographical sense, includes the territorial sea thereof as well as any area outside the territorial sea, including the continental shelf, which has been or may hereafter be designated, under the laws of South Africa and in accordance with international law, as an area within which South Africa may exercise sovereign rights or jurisdiction;

 

a) ”Sydafrika” åsyftar Republiken Sydafrika och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, dess territorialvatten och varje område utanför territorialvattnet, inklusive kontinentalsockeln, som betecknas eller efter denna tidpunkt kan komma att betecknas, enligt sydafrikansk lag och i överensstämmelse med folkrättens regler, som ett område inom vilket Sydafrika kan utöva suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting State” mean South Africa or Sweden as the context requires;

 

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Sydafrika eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(d) the term ”company” means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;

 

(d) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom bolag eller juridisk person;

 

(e) the term ”competent authority” means:

 

(e) ”behörig myndighet” åsyftar:

 

(i) in South Africa, the Commissioner for Inland Revenue or his authorised representative; and

 

1) i Sydafrika, ”the Commissioner for Inland Revenue” eller hans befullmäktigade ombud; och

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

 

2) i Sverige, finansministern, hans befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

 

(f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and ”enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

(f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the term ”international traffic” means any transport by ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

(g) ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(h) the term ”nationals” means all individuals possessing the nationality of a Contracting State and all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State; and

 

(h) ”medborgare” åsyftar fysisk person som är medborgare i en avtalsslutande stat, juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning eller enhet som bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat; och

 

(i) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons.

 

i) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning.

 

2. In the application of the provisions of this Convention by a Contracting State, any term not otherwise defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes which are the subject of this Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Convention the term ”resident of a Contracting State” means:

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” följande:

 

(a) In the case of South Africa, any individual who is ordinarily resident in South Africa and any other person which has its place of effective management in South Africa.

 

a) I Sydafrika, en fysisk person som har sin ordinarie bosättning (ordinarily resident) i Sydafrika och annan person som har sin verkliga ledning i Sydafrika.

 

(b) In the case of Sweden, any person who, under the laws of Sweden, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. However, in the case of a partnership or estate the term, applies only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subject to tax in Sweden as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners. The term does not include any person who is liable to tax in Sweden in respect only of income from sources in Sweden.

 

b) I Sverige, en person som, enligt svensk lagstiftning, är skattskyldig i Sverige på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Beträffande handelsbolag och dödsbon, inbegriper emellertid det angivna uttrycket sådan person endast i den mån dess inkomst är skattepliktig i Sverige på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare. Uttrycket inbegriper inte person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst från källa i Sverige.

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent Establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop; and

 

e) verkstad, och

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

3. A building site or a construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than twelve months.

 

3. Byggnads-, anläggnings-, installations- och monteringsverksamhet eller därmed sammanhängande övervakande verksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger tolv månader.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller leverans av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller leverans.

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; and

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art, och

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)-e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has, and habitually exercises, in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

5. Om en person (som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den förstnämnda avtalsslutande staten beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget om han har och i denna stat regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn såvida inte verksamheten är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company as a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from Immovable Property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property, including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business Profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom ett sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and Air Transport

 

Sjöfart och luftfart

 

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna avtalsslutande stat.

 

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:

 

2. Vid tillämpningen av denna artikel skall inkomst från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik inkludera:

 

(a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,

 

a) inkomst som förvärvas genom uthyrning av obemannade skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik,

 

(b) profits derived from the use or rental of containers,

 

b) inkomst som förvärvas genom användande eller uthyrning av containers,

 

if such profits are incidental to the profits to which the provisions of paragraph 1 apply.

 

om sådan inkomst har samband med förvärvandet av inkomst som avses i punkt 1.

 

3. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated Enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

2.However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

 

1) 2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

1)

Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 7 juli 2010.

 

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; or

 

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital, eller

 

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

 

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på icke utdelad vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

6. If any agreement or convention between South Africa and a third state provides that South Africa shall exempt from tax dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) arising in South Africa, or limit the tax charged in South Africa on such dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) to a rate lower than that provided for in subparagraph (a) of paragraph 2, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in South Africa and beneficially owned by a resident of Sweden and dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in Sweden and beneficially owned by a resident of South Africa, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in that subparagraph.

 

2) 6. Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Sydafrika och tredje stat föreskriver att Sydafrika ska skattebefria utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika, eller begränsa den skatt som tas ut i Sydafrika avseende sådan utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) till en skattesats som understiger den som föreskrivs i punkt 2 a), ska sådan skattebefrielse eller lägre skattesats automatiskt tillämpas avseende utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika och som betalas till en person med hemvist i Sverige som har rätt till denna och utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sverige och som betalas till en person med hemvist i Sydafrika som har rätt till denna, på samma villkor som om sådan skattebefrielse eller sådan lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda punkt.

2)

Artikel 10 punkt 6 har tillkommit genom protokollet den 7 juli 2010.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State, provided such resident is the beneficial owner of the interest and is subject to tax thereon in that other State.

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan och är skattskyldig för räntan i denna andra stat.

 

2. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Article.

 

2. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkten 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

4. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är den staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties and is subject to tax thereon in that other State.

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn och är skattskyldig för royaltyn i denna andra stat.

 

2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films and films, tapes ordiscs for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film, band eller skivor för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base with which the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

4. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning med vilken den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

5. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person, det erlagda royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Realisationsvinst

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital Gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller på grund av avyttring av andelar i ett bolag vars tillgångar i huvudsak består av sådan egendom, får beskattas i den stat där egendomen är belägen.

 

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State. With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1–3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, gains from the alienation of shares or other corporate rights of a company which is a resident of one of the Contracting States derived by an individual who was a resident of that State and who after acquiring such shares or rights has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the period of ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

 

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag, med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i denna stat och som efter förvärvet av andelarna eller rättigheterna fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle under en period av tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent Personal Services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte har en stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande staten som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om så är fallet, får sådan inkomst också beskattas i den andra avtalsslutande staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent Personal Services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

(b) the remuneration is paid by or on behalf of an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors' Fees

 

Styrelsearvode

 

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och sportutövare

Article 17

 

Artikel 17

 

Entertainers and Sportsmen

 

Artister och sportutövare

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare utövar i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten.

 

Artikel 18 Pension, livränta och liknande ersättning

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions, Annuities and Similar Payments

 

Pension, livränta och liknande ersättning

 

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under the Social Security legislation and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State.

 

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Article 19

 

Artikel 19

 

Government Service

 

Offentlig tjänst

 

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. The provisions of Articles 15 and 16 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet.

 

Artikel 20 Studerande och affärspraktikanter

Article 20

 

Artikel 20

 

Students and Business Apprentices

 

Studerande och affärspraktikanter

 

A student or business apprentice who is present in a Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or immediately before being so present was, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State on payments received from outside that first-mentioned State for the purposes of his maintenance, education or training.

 

Studerande eller affärspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller praktik och som har, eller omedelbart före vistelsen hade, hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas inte i den förstnämnda staten för belopp som han erhåller från källa utanför den förstnämnda staten för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Article 21

 

Artikel 21

 

Other Income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 22

 

Artikel 22

 

Elimination of Double Taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

Double taxation shall be eliminated as follows:

 

Dubbelbeskattning skall undvikas på följande sätt:

 

1. In South Africa, taxes paid by South African residents in respect of income taxable in Sweden, in accordance with the provisions of this Convention, shall be deducted from the taxes due according to the South African fiscal law but in an amount not exceeding that proportion of the South African tax which such items of income bear to the entire income.

 

1. I Sydafrika; skatt som person med hemvist i Sydafrika erlagt för inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall avräknas från den skatt som utgår i enlighet med sydafrikansk skattelagstiftning, dock inte med ett belopp överstigande den andel av den sydafrikanska skatten som sådan inkomst utgör av hela inkomsten.

 

2. In Sweden:

 

2. I Sverige:

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of South Africa and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in South Africa, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the South African tax paid in respect of such income.

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt sydafrikansk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sydafrika skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sydafrika för inkomsten.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in South Africa, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in South Africa.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som, enligt bestämmelserna i detta avtal, beskattas endast i Sydafrika, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Sydafrika.

 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of South Africa to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan skall utdelning från bolag med hemvist i Sydafrika till bolag med hemvist i Sverige vara undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

Article 23

 

Artikel 23

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgarna i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of Article 11 or paragraph 5 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 5 eller artikel 12 punkt 5 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

5. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging either Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are granted to individuals so resident.

 

5. Ingenting i denna artikel anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge fysisk person som saknar hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person som har sådan hemvist.

 

6. In this Article the term ”taxation” means taxes which are the subject of this Convention.

 

6. Med ”beskattning” avses i denna artikel skatter som omfattas av detta avtal.

 

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 24

 

Artikel 24

 

Mutual Agreement Procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. When a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.

 

1. Om en person inte anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall framläggas inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

 

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

Article 25

 

Artikel 25

 

Exchange of Information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och administrativa myndigheter) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

 

2. The competent authorities may, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

 

2. De behöriga myndigheterna kan, genom överläggningar, utveckla lämpliga betingelser, förfaringssätt och tekniker för utbytet av upplysningar, däri inbegripet utbyte av upplysningar rörande skatteflykt om detta anses lämpligt.

 

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 26 Begränsningar av förmåner

Article 26

 

Artikel 26

 

Limitation of Benefits

 

Begränsningar av förmåner

 

1. If after the date of signature hereof a Contracting State introduces legislation (other than legislation introduced in South Africa in accordance with the general rule applicable in South Africa as at that date regarding the taxation of income derived from a source within South Africa) in terms of which offshore income derived by a company from:

 

1. Om en avtalsslutande stat, efter undertecknandet av detta avtal, inför lagstiftning (annan än lagstiftning i Sydafrika i enlighet med de allmänna bestämmelser som gäller i Sydafrika, vid datumet för undertecknandet, beträffande beskattningen av inkomst som härrör från källa i Sydafrika) enligt vilken ”offshore” inkomst förvärvad av bolag genom:

 

(a) shipping;

 

a) sjöfartsverksamhet,

 

(b) banking, financing, insurance or similar activities; or

 

b) bank-, finans-, försäkrings- eller liknande verksamhet, eller

 

(c) being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States,

 

c) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver verksamhet huvudsakligen i andra stater,

 

is not taxed in that State or is taxed at a rate of tax which is significantly lower than the rate of tax which is applied to income from similar onshore activities, any limitation imposed under this Convention on the right of the other Contracting State to tax the income derived by the company from such offshore activities, or to tax the dividends paid by the company, shall not apply.

 

inte beskattas i denna stat eller beskattas väsentligt lägre än inkomst från liknande ”on shore” aktiviteter, gäller inte de begränsningar i detta avtal som avser den andra avtalsslutande statens rätt att ta ut skatt på inkomst från sådan ”offshore” verksamhet, eller att beskatta utdelning som betalas av bolaget.

 

2. If in terms of any provision of this Convention other than Article 10, the right of a Contracting State to tax any income is limited and, by reason of the fact that such income is under the laws of the other Contracting State regarded as being derived from a source outside that other State, such income is not subjected to tax in that other State, the first-mentioned State may tax such income as if such provision did not exist.

 

2. Om enligt bestämmelser i detta avtal, med undantag för artikel 10, rätten för en avtalsslutande stat att beskatta en inkomst är begränsad, och sådan inkomst enligt lagstiftningen i den andra avtalsslutande staten anses härröra från källa utanför denna andra stat och därför inte beskattas i denna andra stat, får den förstnämnda staten beskatta inkomsten som om sådana bestämmelser inte fanns.

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic Agents and Consular Officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into Force

 

Ikraftträdande

 

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force fourteen days after the date of the later of these notifications.

 

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra om när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft 14 dagar efter det att den sista underrättelsen gjorts.

 

2. The provisions of this Convention shall apply:

 

2. Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas:

 

(a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date upon which this Convention enters into force; and

 

a) i fråga om källskatter, beträffande belopp som erlagts eller gottskrivits den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, och

 

(b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning on or after the first day of January next following the date upon which this Convention enters into force.

 

b) i fråga om övriga skatter, beträffande beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

3. The Convention between the Government of the Union of South Africa and the Royal Government of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Stockholm on the 28th day of July 1955, shall terminate upon the entry into force of this Convention. However, the provisions of the 1955 Convention shall continue in effect until the provisions of this Convention, in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, shall have effect.

 

3. Avtalet mellan Kungl. svenska regeringen och Sydafrikanska unionens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, undertecknat i Stockholm den 28 juli 1955, skall upphöra att gälla när detta avtal träder i kraft. Bestämmelserna i 1955 års avtal skall emellertid fortsätta att gälla till dess bestämmelserna i detta avtal, enligt punkt 2 i denna artikel, skall tillämpas.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may terminate the Convention through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State written notice of termination not later than 30 June of any calendar year starting five years after the year in which the Convention entered into force.

 

1. Detta avtal skall förbli i kraft utan tidsbegränsning men vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg, skriftligen uppsäga avtalet genom underrättelse till den andra avtalsslutande staten senast den 30 juni något kalenderår som börjar efter en tidrymd av fem år efter det år då avtalet trädde i kraft.

 

2. In such event the Convention shall cease to have effect:

 

2. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited after the end of the calendar year in which such notice is given; and

 

a) i fråga om källskatter, beträffande belopp som erlagts eller gottskrivits efter utgången av det kalenderår då uppsägningen skedde, och

 

(b) with regard to other taxes, in respect of taxable years beginning after the end of the calendar year in which such notice is given.

 

b) i fråga om övriga skatter, beträffande beskattningsår som börjar efter utgången av det kalenderår då uppsägningen skedde.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

DONE at Stockholm in duplicate, this 24th day of May of the year One Thousand Nine Hundred and Ninety Five, in English.

 

Som skedde i Stockholm den 24 maj 1995, i två exemplar på engelska språket.

 

SFS 2010:1461

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1468

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1995:1468 träder enl. F 1995:1475 i kraft den 31 december 1995.)

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs kungörelsen (1956:51) om tillämpning av ett mellan Sverige och Sydafrikanska unionen den 28 juli 1955 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

Den upphävda kungörelsen skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det då lagen trädde i kraft.

SFS 2010:1461

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på skatt som tas ut på belopp som betalas eller tillgodoförs efter dagen för ikraftträdandet.

(Lagen 2010:1461 träder enl. F 2012:209 i kraft d. 1 juni 2012.)

SFS 2011:1375

(Utkom d. 13 dec. 2011.)

SFS 2012:209

(Utkom d. 9 maj 2012.)