Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Skatteavtal Malta

Utfärdad: 1995-12-14

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Malta undertecknade den 9 oktober 1995 skall, tillsammans med det protokoll och den skriftväxling som är fogade till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalets, protokollets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1376).]

SFS 2011:1376

Bilaga

AVTAL MELLAN SVERIGE OCH MALTA FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

CONVENTION BETWEEN SWEDEN AND MALTA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

 

AVTAL MELLAN SVERIGE OCH MALTA FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST

 

The Government of Sweden and the Government of Malta, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

 

Sveriges regering och Maltas regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

 

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

(1) The taxes to which this Convention shall apply are:

 

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

(a) In Malta:

 

a) i Malta:

 

the income tax

 

inkomstskatten,

 

(hereinafter referred to as ''Malta tax'');

 

(i det följande benämnd ''maltesisk skatt'')

 

(b) in Sweden:

 

b) i Sverige:

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten), including the tax on employees at sea (sjömansskatten) and the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(ii) the income tax on non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iii) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(iv) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten)

 

4) den kommunala inkomstskatten

 

(hereinafter referred to as ''Swedish tax'').

 

(i det följande benämnda ''svensk skatt'').

 

(2) The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

(3) Notwithstanding the other provisions of this Article, the Convention shall not apply to tax paid or payable in Malta in accordance with the provisions of subsection (13) of section 56 of the Income Tax Act (Cap. 123), concerning the chargeable income of any person engaged in the production of petroleum produced in Malta, or any substantially similar provision which is imposed after the date of signature of the Convention.

 

3. Utan hinder av övriga bestämmelser i denna artikel, tillämpas avtalet inte på skatter som betalas i Malta enligt bestämmelserna i ''subsection (13) of section 56'' i ''the Income Tax Act (Cap. 123)'', avseende beskattningsbar inkomst för en person som bedriver oljeproduktion i Malta, eller enligt bestämmelse av i huvudsak likartat slag, som införs efter undertecknandet av avtalet.

 

Artikel 3 Allmänna definitioner

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

(1) For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ''Malta'' means the Republic of Malta and, when used in a geographical sense, means the Island of Malta, the Island of Gozo and the other islands of the Maltese archipelago including the territorial waters thereof, and any area outside the territorial waters of Malta which has been or may hereafter be designated, in accordance with international law and under the law of Malta concerning the continental shelf, as an area within which the rights of Malta with respect to the seabed and subsoil and their natural resources may be exercised;

 

a) ''Malta'' åsyftar Republiken Malta och omfattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, ön Malta, ön Gozo och de övriga öarna i Maltas arkipelag, däri inbegripet Maltas territorialvatten, samt varje utanför Maltas territorialvatten beläget område vilket, i överensstämmelse med folkrättens regler och enligt Maltas lagstiftning om kontinentalsockeln, betecknas eller senare kommer att betecknas som ett område inom vilket Malta äger utöva sina rättigheter med avseende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar;

 

(b) the term ''Sweden'' means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ''Sverige'' åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

(c) the terms ''a Contracting State'' and ''the other Contracting State'' mean Malta or Sweden, as the context requires;

 

c) ''en avtalsslutande stat'' och ''den andra avtalsslutande staten'' åsyftar Malta eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

(d) the term ''person'' includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ''person'' inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning;

 

(e) the term ''company'' means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ''bolag'' åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

(f) the terms ''enterprise of a Contracting State'' and ''enterprise of the other Contracting State'' mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

 

f) ''företag i en avtalsslutande stat'' och ''företag i den andra avtalsslutande staten'' åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

(g) the term ''international traffic'' means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

 

g) ''internationell trafik'' åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

(h) the term ''national'' means:

 

h) ''medborgare'' åsyftar:

 

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(i) the term ''competent authority'' means:

 

i) ''behörig myndighet'' åsyftar:

 

(i) in Malta, the Minister responsible for finance or his authorised representative;

 

1) i Malta, ministern ansvarig för finansdepartementets frågor eller dennes befullmäktigade ombud, och

 

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention.

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(2) As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

 

Artikel 4 Hemvist

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ''resident of a Contracting State'' means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''person med hemvist i en avtalsslutande stat'' person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.

 

(2) Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

Artikel 5 Fast driftställe

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

(1) For the purposes of this Convention, the term ''permanent establishment'' means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''fast driftställe'' en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

(2) The term ''permanent establishment'' includes especially:

 

2. Uttrycket ''fast driftställe'' innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop; and

 

e) verkstad, och

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources including an offshore drilling site.

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar däri inbegripet plats för borrningsverksamhet utanför kusten.

 

(3) A building site or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than six months.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidrymd som överstiger sex månader.

 

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose shall be considered to constitute a permanent establishment where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses företag som tillhandahåller tjänster, däri inbegripet konsulttjänster, genom anställda eller annan personal som anlitats av företaget i detta syfte, bedriva rörelse från fast driftställe om verksamhet av sådant slag pågår (gällande samma eller därmed sammanhängande projekt) inom en avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger sex månader under en tolvmånadersperiod.

 

(5) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ''permanent establishment'' shall be deemed not to include:

 

5. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ''fast driftställe'' inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller leverans av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller leverans,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a-e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person   other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies   is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (5) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

6. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn anses detta företag   utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2   ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 5 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

 

7. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan mäklare, kommissionär eller representant bedriver sin verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för företaget i fråga, anses han emellertid inte vara en sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

 

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

8. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) The term ''immovable property'' shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ''fast egendom'' har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7 Inkomst av rörelse

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

(3) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

 

4. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brukat i en avtalsslutande stat bestämmas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet överensstämmer med principerna i denna artikel.

 

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftstället försorg för företaget.

 

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

 

(8) The provisions of this Article shall not affect the provisions of the law of a Contracting State regarding the taxation of profits from the business of insurance.

 

8. Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte bestämmelserna i en avtalsslutande stats lagstiftning gällande beskattning av inkomst av försäkringsrörelse.

 

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjöfart och luftfart

 

(1) Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

(2) With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph (1) shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

(1) Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

(2) Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State   and taxes accordingly   profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar   och i överensstämmelse därmed beskattar   inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10 Utdelning

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

(2) However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but:

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men:

 

(a) Where the dividends are paid by a company which is a resident of Sweden to a resident of Malta who is the beneficial owner thereof, the Swedish tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. However, if the beneficial owner is a company which holds at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends, the dividends shall be exempt from tax in Sweden.

 

a) om utdelningen betalas av bolag med hemvist i Sverige till person med hemvist i Malta och mottagaren har rätt till utdelningen får den svenska skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Om emellertid den som har rätt till utdelningen är ett bolag som innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets röstetal, skall utdelningen undantas från skatt i Sverige;

 

(b) (i) Where the dividends are paid by a company which is a resident of Malta to a resident of Sweden who is the beneficial owner thereof, Malta tax on the gross amount of the dividends shall not exceed that chargeable on the profits out of which the dividends are paid.

 

b) 1) om utdelningen betalas av ett bolag med hemvist i Malta till person med hemvist i Sverige och mottagaren har rätt till utdelningen får maltesisk skatt på utdelningens bruttobelopp inte överstiga den skatt som kan påföras inkomst som utdelningen betalas av;

 

(ii) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (i) hereof, Malta tax shall not exceed 15 per cent of the dividends if such dividends are paid out of gains or profits earned in any year in respect of which the company is in receipt of any tax benefit under the provisions regulating aids to industries in Malta, and the shareholder submits returns and accounts to the taxation authorities of Malta in respect of his income liable to Malta tax for the relative year of assessment.

 

2) om utdelningen betalas av vinst eller inkomst, som intjänats under år då bolaget åtnjutit skatteförmån enligt bestämmelserna om stöd till industriföretag i Malta samt aktieägaren lämnar in deklarationer och räkenskaper till Maltas skattemyndigheter avseende den inkomst för vilken han skall erlägga maltesisk skatt för motsvarande beskattningsår, får maltesisk skatt, utan hinder av bestämmelserna i 1) ovan, inte överstiga 15 procent av utdelningen.

 

The provisions of sub-paragraph (b) (ii) of this paragraph shall apply for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

 

Bestämmelserna i b 2) i denna punkt gäller i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

 

(3) The term ''dividends'' as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ''utdelning'' förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(5) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

 

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

Artikel 11 Ränta

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the interest.

 

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

(2) The term ''interest'' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

2. Med uttrycket ''ränta'' förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(4) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn tagen till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12 Royalty

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

 

1. Royalty som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

(2) The term ''royalties'' as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

2. Med uttrycket ''royalty'' förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

(4) Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn tagen till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13 Överlåtelse av egendom

Article 13

 

Artikel 13

 

Alienation of property

 

Överlåtelse av egendom

 

(1) Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

(2) Income or gains from the alienation of shares or comparable interests in a company, the assets of which consist wholly or principally of immovable property, may be taxed in the Contracting State in which the assets or the principal assets of the company are situated.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av andelar eller liknande rättigheter i ett bolag vars tillgångar uteslutande eller huvudsakligen består av fast egendom får beskattas i den avtalsslutande stat i vilken bolagets tillgångar eller huvuddelen av tillgångarna är belägna.

 

(3) Income or gains from alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such income or gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

(4) Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

 

4. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

With respect to income or gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this paragraph shall apply only to such portion of the income or gains as corresponds to the participation held in that consortium by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

 

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

(5) Income or gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

 

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may be taxed in the other Contracting State in the following circumstances:

 

1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten under följande omständigheter:

 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

 

a) om han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till denna stadigvarande anordning, eller

 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activity exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State; or

 

b) om han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga; i sådant fall får endast så stor del av inkomsten beskattas i denna andra avtalsslutande stat som är hänförlig till verksamheten som utövas där, eller

 

(c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or fixed base situated in that Contracting State and exceeds in the fiscal year the equivalent of 25 000 United States dollars.

 

c) om ersättningen för hans verksamhet i den andra avtalsslutande staten betalas av person med hemvist i denna avtalsslutande stat eller belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna avtalsslutande stat samt överstiger ett värde motsvarande 25 000 U.S. dollar under beskattningsåret.

 

(2) The term ''professional services'' includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ''fritt yrke'' inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15 Enskild tjänst

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State. Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

Artikel 16 Styrelsearvode

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors' fees

 

Styrelsearvode

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Artikel 17 Artister och sportutövare

Article 17

 

Artikel 17

 

Entertainers and sportsmen

 

Artister och sportutövare

 

(1) Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

 

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions, of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

 

Artikel 18 Pension och socialförsäkringsbetalningar

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions and social security payments

 

Pension och socialförsäkringsbetalningar

 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions paid and other payments made under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas pension och annan betalning som görs enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat endast i denna stat.

 

Artikel 19 Offentlig tjänst

Article 19

 

Artikel 19

 

Government service

 

Offentlig tjänst

 

(1) (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

(i) is a national of that State; or

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 

2. a) Pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

 

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

 

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

 

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 20 Studerande och affärspraktikant

Article 20

 

Artikel 20

 

Students and business apprentices

 

Studerande och affärspraktikant

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

 

Studerande och affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Artikel 21 Annan inkomst

Article 21

 

Artikel 21

 

Other income

 

Annan inkomst

 

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

(2) The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

Artikel 22 Undanröjande av dubbelbeskattning

Article 22

 

Artikel 22

 

Elimination of double taxation

 

Undanröjande av dubbelbeskattning

 

(1) In the case of Malta, double taxation shall be avoided as follows:

 

1. Beträffande Malta skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

Subject to the provisions of the law of Malta regarding the allowance of a credit against Malta tax in respect of foreign tax, where, in accordance with the provisions of this Convention there is included in a Malta assessment income from sources within Sweden, the Swedish tax on such income shall be allowed as a credit against the relative Malta tax payable thereon.

 

I enlighet med maltesisk lagstiftning i fråga om avräkning från maltesisk skatt av utländsk skatt skall, då enligt bestämmelserna i detta avtal inkomst från källa i Sverige tagits till beskattning i Malta, svensk skatt på sådan inkomst avräknas från maltesisk skatt på inkomsten.

 

(2) In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Malta and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Malta, Sweden shall allow   subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof)   as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Malta tax paid in respect of such income.

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt maltesisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malta, skall Sverige   med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras)   från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den maltesiska skatt som erlagts på inkomsten.

 

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Malta, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Malta.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Malta, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Malta.

 

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Malta to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by subsidiaries abroad.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Malta till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

(d) For the purposes of sub-paragraph (a) of this paragraph the term ''Malta tax paid'' shall be deemed to include the Malta tax which would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provisions contained in the Malta law designed to promote economic development to the extent that such exemption or reduction is granted for profits from industrial or manufacturing activities or from agriculture, fishing or tourism (including restaurants and hotels) provided that the activities have been carried out within Malta. For the purposes of sub-paragraph (c) of this paragraph a tax of 15 per cent calculated on a Swedish tax base shall be considered to have been paid for such activities under those conditions mentioned in the previous sentence.

 

d) Vid tillämpningen av a) ovan anses ''den maltesiska skatt som erlagts'' innefatta skatt som skulle ha erlagts, men som på grund av tidsbegränsade bestämmelser i maltesisk lagstiftning avsedd att främja ekonomisk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre belopp, under förutsättning att sådan befrielse eller lättnad från skatt givits beträffande vinst från industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk, fiske, turism (däri inbegripet restaurang- och hotellverksamhet), allt under förutsättning att verksamheten bedrivits i Malta. Vid tillämpningen av c) ovan skall en skatt på 15 procent på ett underlag beräknat efter svenska regler anses ha erlagts beträffande verksamhet som anges i föregående mening under där angivna villkor.

 

The competent authorities may agree to extend the application of this provision also to other activities.

 

De behöriga myndigheterna kan komma överens om att utvidga tillämpningen av denna bestämmelse även till andra verksamheter.

 

(e) The provisions of sub-paragraph (d) of this paragraph shall apply for the first ten years during which this Convention is effective. This period may be extended by a mutual agreement between the competent authorities.

 

e) Bestämmelserna i d) ovan gäller endast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Denna period kan förlängas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

 

(3) Where the Convention provides that income (including capital gains) arising in a Contracting State shall be relieved from tax in that State, either in full or in part, and, under the law in force in the other Contracting State, such income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed in the first-mentioned State shall apply only to such portion of the income as is remitted to or received in the other State.

 

3. I fall då avtalet föreskriver att beskattningen av inkomst (däri inbegripet realisationsvinst) som härrör från en avtalsslutande stat helt eller delvis skall lindras i denna stat och då sådan inkomst, på grund av gällande lagstiftning i den andra avtalsslutande staten, beskattas med avseende på sådant belopp därav som överförs till eller tas emot i denna andra stat och inte med avseende på hela beloppet därav, tillämpas reglerna om lindrande av beskattningen i den förstnämnda staten endast på sådan del av inkomsten som överförs eller tas emot i den andra staten.

 

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

Article 23

 

Artikel 23

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

(2) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

(3) Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (4) of Article 11, or paragraph (4) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

(4) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

(5) The provisions of this Article shall apply to the taxes which are the subject of this Convention.

 

5. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

 

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Article 24

 

Artikel 24

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist, eller om fråga är om tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

Article 25

 

Artikel 25

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådant ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

 

(2) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

Artikel 26 Begränsning av förmåner

Article 26

 

Artikel 26

 

Limitation of relief

 

Begränsning av förmåner

 

The provisions of this Convention shall not apply to persons entitled to any special tax benefit under:

 

Bestämmelserna i detta avtal tillämpas inte på person som är berättigad till någon speciell skatteförmån enligt:

 

(a) a law of either one of the Contracting States which has been identified in an Exchange of Notes between the Contracting States; or

 

a) lagstiftning i någon av de avtalsslutande staterna som anges i noter som utväxlas mellan de avtalsslutande staterna, eller

 

(b) any substantially similar law subsequently enacted.

 

b) någon i huvudsak likartad lag som senare införs.

 

Artikel 27 Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Article 27

 

Artikel 27

 

Diplomatic agents and consular officers

 

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

 

Artikel 28 Ikraftträdande

Article 28

 

Artikel 28

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

(1) The Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

 

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra att de konstitutionella åtgärder vidtagits som krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

 

(2) This Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

 

2. Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter dagen för det sista av de meddelanden som avses i punkt 1 och avtalets bestämmelser tillämpas:

 

(a) in Sweden, on income derived on or after the first day of January immediately following the date on which the Convention enters into force; and

 

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter dagen då avtalet träder i kraft eller senare, och

 

(b) in Malta, on income derived during any calendar year or accounting period, as the case may be, beginning on or after the first day of January immediately following the date on which the Convention enters into force.

 

b) i Malta, på inkomst som förvärvas under ett kalenderår respektive ett räkenskapsår som börjar den 1 januari närmast efter dagen då avtalet träder i kraft eller senare.

 

(3) Upon the coming into effect of this Convention, the Agreement and accompanying Protocol between Malta and Sweden for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Stockholm on May 30, 1975, as modified by a Protocol signed at Valetta on June 25, 1986, shall terminate. The provisions of the 1975 Agreement, as modified, shall cease to have effect from the date on which the corresponding provisions of this Convention shall, for the first time, have effect according to the provisions of paragraph (2) of this Article. With regard to the provisions of Articles 5 and 14 of the 1975 Agreement, where any greater relief from tax would have been offered by the application of those provisions, any such provision as aforesaid shall continue to have effect:

 

3. Genom att detta avtal blir tillämpligt upphör avtalet med därtill hörande protokoll mellan Malta och Sverige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter som undertecknades den 30 maj 1975 i Stockholm och ändrades genom protokoll som undertecknades den 25 juni 1986 i Valetta att gälla. Bestämmelserna i 1975 års ändrade avtal skall upphöra att gälla från den dag motsvarande bestämmelser i detta avtal för första gången blir tillämpliga enligt bestämmelserna i punkt 2. Beträffande bestämmelserna i artiklarna 5 och 14 i 1975 års avtal skall, när större skattelättnader skulle ha erhållits genom tillämpning av de bestämmelserna, dessa bestämmelser fortsätta att tillämpas:

 

(a) in Sweden, on income derived on or before the last day of the second calendar year next following that in which this Convention came into effect; and

 

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas sista dagen det andra kalenderåret som följer närmast efter det då detta avtal kom att tillämpas eller tidigare, och

 

(b) in Malta, on income derived on or before the last day of the second calendar year or accounting period, as the case may be, next following the calendar year in which this Convention came into effect.

 

b) i Malta, på inkomst som förvärvas sista dagen det andra kalenderåret respektive räkenskapsåret som följer närmast efter det kalenderår då detta avtal kom att tillämpas eller tidigare.

 

Artikel 29 Upphörande

Article 29

 

Artikel 29

 

Termination

 

Upphörande

 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such case, the Convention shall cease to have effect:

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter en tidrymd av fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

 

(a) in Sweden, on income derived on or after the first day of January of the calendar year next following the date on which the notice is given; and

 

a) i Sverige, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter dagen då avtalet sägs upp eller senare, och

 

(b) in Malta, on income derived during any calendar year or accounting period, as the case may be, beginning on or after the first day of January immediately following the date on which the notice is given.

 

b) i Malta, på inkomst som förvärvas under ett kalenderår respektive ett räkenskapsår som börjar den 1 januari närmast efter dagen då avtalet sägs upp eller senare.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Washington, this 9th day of October 1995, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Washington, den 9 oktober 1995, i två exemplar på engelska språket.

 

PROTOKOLL

PROTOCOL

 

PROTOKOLL

 

At the signing of the Convention between Sweden and Malta for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following shall form an integral part of the Convention:

 

Vid undertecknandet av avtalet mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:

 

Notwithstanding the provisions of paragraph (5) of Article 13, gains from the alienation of shares or other corporate rights derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the shares or other corporate rights occur at any time during the five years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned State.

 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 13 punkt 5 får vinst som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i bolag, beskattas i den förstnämnda staten om överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Protocol.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

Done at Washinton, this 9th day of October 1995, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Washington, den 9 oktober 1995, i två exemplar på engelska språket.

 

SKRIFTVÄXLING

 
 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

I have the honour to refer to the Convention, signed today, and to propose on behalf of the Government of Sweden that:

 

Jag har äran att hänvisa till det denna dag undertecknade avtalet och att på uppdrag av Sveriges regering föreslå att:

 

With reference to Article 26, the provisions of this Convention shall not apply:

 

Med hänvisning till artikel 26 skall bestämmelserna i detta avtal inte tillämpas:

 

(i) to persons who are entitled to a special tax benefit under the Malta Financial Services Centre Act (Cap. 330) except for those persons who opt under section 41 of the said Act to be subject to the normal provisions of the Income Tax Act (Cap. 1 3) and of the Income Tax Management Act, 1994; or

 

1) på personer som är berättigade till särskilda skattelättnader enligt ''the Malta Financial Services Centre Act (Cap. 330)'' med undantag för sådana personer som enligt sektion 41 i nämnda lag valt att bli beskattade enligt de vanliga bestämmelserna i ''the Income Tax (Cap. 1 3) Act'' och ''the Income Tax Management Act, 1994'', eller

 

(ii) to persons who are entitled to exemption or any other special tax benefit under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1973. However, this does not apply to income that is subject to the normal Malta income tax; or

 

2) på personer som är berättigade till särskilda skattelättnader enligt bestämmelserna i ''the Merchant Shipping Act, 1973'' (Detta gäller dock inte beträffande inkomst som beskattas med den normala maltesiska inkomstskatten.), eller

 

(iii) to persons entitled to any special tax benefit under any substantially similar law.

 

3) på personer berättigade till särskilda skattelättnader enligt någon annan huvudsakligen likartad lag.

 

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Malta, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Convention.

 

Om ovanstående bestämmelser kan godtas av Maltas regering, har jag äran att föreslå att förevarande note samt Ert brev med samma innehåll anses utgöra en överenskommelse mellan de båda regeringarna i denna fråga, vilken träder i kraft på samma gång som avtalet träder i kraft.

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today's date which reads as follows:

 

Jag har äran att erkänna mottagandet av Er note med dagens datum, vilken har följande lydelse:

 

''I have the honour – - – Convention.''

 

''Med hänvisning till – - – träder i kraft.''

 

The foregoing proposals being acceptable to the Government of Malta, I have the honour to confirm that Your Excellency's Note and this reply shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter, which shall enter into force at the same time as the entry into force of the Convention.

 

Ovanstående förslag godtas av Maltas regering, och jag har äran att bekräfta att Ers Excellens note och detta svar anses utgöra en överenskommelse mellan de båda regeringarna i denna fråga, vilken träder i kraft på samma gång som avtalet träder i kraft.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:152

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1996:152.)

2. Denna lag skall tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari som följer närmast efter dagen då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs förordningen (1976:850) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på inkomst som förvärvas före den 1 januari som följer närmast efter dagen då lagen träder i kraft och på förmögenhet som taxeras andra året efter det då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering. Såvitt gäller artikel 5 och artikel 14 i det som bilaga 1 i förordningen intagna avtalet skall dock dessa bestämmelser alltjämt tillämpas under en övergångsperiod på tre år från och med den dag då avtalet börjar att tillämpas.

SFS 2011:1376

(Utkom d. 13 dec. 2011.)