Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

Denna lag har enligt Lag (2005:807) upphört att gälla den 1 januari 2006.

Utfärdad den 19 december 1995
Utkom från trycket den 28 december 1995

Inledande bestämmelser

För reglering av kommuners och landstings kostnader för viss mervärdesskatt skall det hos Riksgäldskontoret finnas två räntebärande konton, ett för kommunernas räkning (kommunkontot) och ett för landstingens räkning (landstingskontot).

[Upphävd g. Lag (2002:671).]

SFS 2002:671

[Upphävd g. Lag (2002:671).]

SFS 2002:671

[Upphävd g. Lag (2002:671).]

SFS 2002:671

Ersättning från kontona

Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som inte får dras av enligt den lagen.

Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersättning från kommunkontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen som inte får dras av enligt den lagen. Fördelningen mellan kontona görs i förhållande till kommunernas och landstingens deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet.

Vad som sägs i första och andra styckena om ingående mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen gäller även sådan ingående mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen för vilken rätt till återbetalning enligt samma lag inte föreligger.

SFS 2002:672

Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att fastställa fördelningen mellan ingående mervärdesskatt som får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och ingående mervärdesskatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.

SFS 2002:671

Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SFS 2001:475

Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 6 §. Rätt till ersättning föreligger också när kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

Ersättning enligt första stycket utgår även till

  1. kommunalförbund,

  2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, och

  3. sådant regionförbund som avses i lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen.

SFS 1998:588

Med kommun avses i 10 och 13–19 §§ även landsting, kommunalförbund samt sådant beställarförbund som avses i 7 § andra stycket 2.

<kgp:refblock>

Förutv. 8 § nu 11 §

</kgp:refblock>

SFS 2002:671

Ansökan

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Ansökan om ersättning enligt 5 och 7 §§ skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller tre på varandra följande kalendermånader under samma kalenderår.

Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär.

<kgp:refblock>

Förutv. 9 § nu 21 §

</kgp:refblock>

SFS 2003:715

Årsuppgift

Rubriken införd g . SFS2002-0671

För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift (årsuppgift) om dels det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt som berättigar till ersättning enligt 5 §, dels sådana schablonbelopp som beräknats enligt 7 §.

Årsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast före utgången av juni året efter det kalenderår som uppgiften avser.

Årsuppgift skall lämnas enligt fastställt formulär.

SFS 2003:715

Beslutande myndighet

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 2003:715

Ersättningsbeslut

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Ett beslut om ersättning enligt 5 eller 7 § (ersättningsbeslut) fattas för varje ersättningsperiod för sig. Beslutet fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga uppgifter.

Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses ersättningen ha bestämts till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 19 eller 20 §, får en sådan ändring av beslut som omfattar flera ersättningsperioder under ett kalenderår och som görs efter utgången av kalenderåret, hänföras till den sista ersättningsperioden under kalenderåret.

SFS 2003:715

Innan ett ersättningsärende avgörs skall kommunen ges tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels har underrättats om en uppgift som har tillförts av någon annan än kommunen, dels fått tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt.

SFS 2002:671

Utredning

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av rätten till ersättning.

SFS 2003:715

Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos kommunen.

SFS 2003:715

Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för ersättningsbeslut är riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

SFS 2003:715

Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen.

SFS 2002:671

Ränta

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet återbetalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2003:715

Omprövning

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Skatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta enligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en förvaltningsdomstol.

SFS 2003:715

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2003:715

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. . SFS1995-1518

Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 14 § eller revision enligt 16 § får inte överklagas.

Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 9 §.

</kgp:refblock>

SFS 2003:715

Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket motpart.

SFS 2003:715

Verkställighet

Rubriken införd g . SFS2002-0671

Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans som skall pröva beslutet.

SFS 2003:715

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1518

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996, då lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995 skall upphöra att gälla. Den äldre lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före d. 1 jan. 1996.

2. För år 1996 uppgår tillskotten enligt 3 § för kommuner till 1 614 kronor per invånare och för landsting till 538 kronor per invånare d. 1 nov. 1995.

SFS 1996:1000

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:1256

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:257

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:588

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2000:485

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:475

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:38

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:671

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 och tillämpas första gången på ersättning avseende januari 2003.

SFS 2002:672

(Utkom d. 9 juli 2002.)

SFS 2003:715

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.