Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Skatteavtal Luxemburg

Utfärdad den 25 november 1996.
Utkom från trycket den 30 december 1996

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Luxemburg undertecknade den 14 oktober 1996 ska gälla som lag här i landet i den lydelse detta har genom det tilläggsprotokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 september 2010. Även det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta samt den skriftväxling såsom den framgår av bilagan till denna lag och som utgör en del av avtalet ska gälla som lag här i landet.

Avtalets, protokollets och skriftväxlingens innehåll framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2010:1460

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1380).]

SFS 2011:1380

Bilaga

AVTAL mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

(Översättning)

 

AVTAL mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

 

CONVENTION entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Konungariket Sveriges regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande:

 

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit:

 

Artikel 1 PERSONER PÅ VILKA AVTALET TILLÄMPAS

Artikel 1

 

Article 1er

 

PERSONER PÅ VILKA AVTALET TILLÄMPAS

 

PERSONNES VISEES

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

Artikel 2 SKATTER SOM OMFATTAS AV AVTALET

Artikel 2

 

Article 2

 

SKATTER SOM OMFATTAS AV AVTALET

 

IMPOTS VISES

 

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

1. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont:

 

a) i Luxemburg:

 

a) en ce qui concerne le Luxembourg:

 

1) skatten på fysisk persons inkomst,

 

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

 

2) skatten på bolagsinkomst,

 

(ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;

 

3) den särskilda skatten på styrelsearvoden,

 

(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;

 

4) förmögenhetsskatten, och

 

(iv) l'impôt sur la fortune et

 

5) kommunalskatten på affärsverksamhet

 

(v) l'impôt commercial communal;

 

(i det följande benämnda ''luxemburgsk skatt'');

 

(ci-après dénommés impôt luxembourgeois'');

 

b) i Sverige:

 

b) en ce qui concerne la Suède:

 

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna,

 

(i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et l'impôt retenu sur les dividendes (kupongskatten);

 

2) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(ii) l'impôt sur le revenu des non-résidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

 

(iii) l'impôt sur le revenu des artistes et athlètes non-résidents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.);

 

4) den kommunala inkomstskatten,

 

(iv) l'impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten);

 

5) expansionsmedelsskatten, och

 

(v) l'impôt sur les moyens destinés à des fins d'expansion (expansionsmedelsskatt) et

 

6) den statliga förmögenhetsskatten

 

(vi) l'impôt sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten)

 

(i det följande benämnda ''svensk skatt'').

 

(ci-après dénommés ''impôt suédois'').

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Artikel 3 ALLMÄNNA DEFINITIONER

Artikel 3

 

Article 3

 

ALLMÄNNA DEFINITIONER

 

DEFINITIONS GENERALES

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

 

a) ''Luxemburg'' åsyftar Storhertigdömet Luxemburg och omfattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Storhertigdömet Luxemburgs territorium;

 

a) le terme ''Luxembourg'' désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

 

b) ''Sverige'' åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion;

 

b) le terme ''Suède'' désigne le Royaume de Suède et, employé dans un sens géographique, il inclut le territoire national, les eaux territoriales de Suède ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la Suède, conformément au droit international, exerce ses droits de souveraineté ou son autorité judiciaire;

 

c) ''en avtalsslutande stat'' och ''den andra avtalsslutande staten'' åsyftar Luxemburg eller Sverige, beroende på sammanhanget;

 

c) les expressions ''un Etat contractant'' et ''l'autre Etat contractant'' désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou la Suède;

 

d) ''person'' inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning;

 

d) le terme ''personne'' comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

 

e) ''bolag'' åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

 

e) le terme ''société'' désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

 

f) ''företag i en avtalsslutande stat'' och ''företag i den andra avtalsslutande staten'' åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

 

f) les expressions ''entreprise d'un Etat contractant'' et ''entreprise de l'autre Etat contractant'' désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

 

g) ''internationell trafik'' åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 

g) l'expression ''trafic international'' désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

 

h) ''medborgare'' åsyftar:

 

h) le terme ''national'' désigne:

 

1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

 

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;

 

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

 

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

 

i) ''behörig myndighet'' åsyftar:

 

i) l'expression ''autorité compétente'' désigne:

 

1) i Luxemburg: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

 

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

 

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

(ii) en ce qui concerne la Suède, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente au sens de la présente Convention.

 

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

 

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

 

Artikel 4 HEMVIST

Artikel 4

 

Article 4

 

HEMVIST

 

RESIDENT

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''person med hemvist i en avtalsslutande stat'' person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Beträffande handelsbolag och dödsbon, inbegriper emellertid det angivna uttrycket sådan person endast i den utsträckning dess inkomst eller förmögenhet är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst eller förmögenhet som förvärvas respektive innehas av en person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare. Uttrycket ''person med hemvist i en avtalsslutande stat'' inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

 

1. Au sens de la présente Convention, l'expression ''résident d'un Etat contractant'' désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, dans le cas des sociétés de personnes ou des successions, l'expression est applicable uniquement dans la mesure où les revenus perçus ou la fortune possédée par de telles sociétés de personnes ou successions sont soumis à l'impôt dans cet Etat comme les revenus ou la fortune d'un résident, soit dans leur chef, soit dans le chef de leurs associés. L'expression «résident d'un Etat contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

 

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

 

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

 

b) om det inte kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

 

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

 

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är medborgare;

 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

 

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

 

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

 

Artikel 5 FAST DRIFTSTÄLLE

Artikel 5

 

Article 5

 

FAST DRIFTSTÄLLE

 

ETABLISSEMENT STABLE

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ''fast driftställe'' en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

1. Au sens de la présente Convention, l'expression ''établissement stable'' désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

2. Uttrycket ''fast drifställe'' innefattar särskilt:

 

2. L'expression ''établissement stable'' comprend notamment:

 

a) plats för företagsledning,

 

a) un siège de direction,

 

b) filial,

 

b) une succursale,

 

c) kontor,

 

c) un bureau,

 

d) fabrik,

 

d) une usine,

 

e) verkstad, och

 

e) un atelier et

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

 

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

 

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ''fast driftställe'' inte innefatta:

 

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ''établissement stable'' si:

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

 

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

 

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för all kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

Artikel 6 INKOMST AV FAST EGENDOM

Artikel 6

 

Article 6

 

INKOMST AV FAST EGENDOM

 

REVENUS IMMOBILIERS

 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Uttrycket ''fast egendom'' har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

2. L'expression ''biens immobiliers'' a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les bâtiments, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

 

Artikel 7 INKOMST AV RÖRELSE

Artikel 7

 

Article 7

 

INKOMST AV RÖRELSE

 

BENEFICES DES ENTREPRISES

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket dristället hör.

 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

 

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

 

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Artikel 8 SJÖFART OCH LUFTFART

Artikel 8

 

Article 8

 

SJÖFART OCH LUFTFART

 

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

 

1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

 

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

2. En ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium de transport aérien ''Scandinavian Airlines System (SAS)'' les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à la partie des bénéfices qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par ''AB Aero-transport (ABA)'', le partenaire suédois du ''Scandinavian Airlines System (SAS)''.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation

 

Artikel 9 FÖRETAG MED INTRESSEGEMENSKAP

Artikel 9

 

Article 9

 

FÖRETAG MED INTRESSEGEMENSKAP

 

ENTREPRISES ASSOCIEES

 

1. I fall då

 

1. Lorsque

 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

 

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

 

Artikel 10 UTDELNING

Artikel 10

 

Article 10

 

UTDELNING

 

DIVIDENDES

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

 

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

 

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall utdelning vara undantagen från beskattning i den avtalsslutande stat i vilken det bolag som betalar utdelningen har hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som under en oavbruten period av tolv månader före tidpunkten för utdelningen direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets kapital. Befrielsen gäller endast utdelning som hänför sig till värdepapper som oavbrutet har innehafts av det mottagande bolaget under den nämnda perioden av tolv månader.

 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes sont exemptés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement durant une période ininterrompue de douze mois précédant la date du paiement de ces dividendes au moins 10 pour cent du capital’de la société qui paie les dividendes. L'exemption ne s'applique qu'aux dividendes relatifs aux titres qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire des dividendes durant ladite période de douze mois.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

 

5. Med uttrycket ''utdelning'' förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

5. Le terme ''dividendes'' employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

 

6. Bestämmelserna i punkterna 1 till 3 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

 

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

Artikel 11 RÄNTA

Artikel 11

 

Article 11

 

RÄNTA

 

INTERETS

 

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till räntan.

 

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

 

2. Med uttrycket ''ränta'' förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

2. Le terme ''intérêts'' employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Artikel 12 ROYALTY

Artikel 12

 

Article 12

 

ROYALTY

 

REDEVANCES

 

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om personen i fråga har rätt till royaltyn.

 

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

 

2. Med uttrycket ''royalty'' förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

2. Le terme ''redevances'' employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

4. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Artikel 13 REALISATIONSVINST

Artikel 13

 

Article 13

 

REALISATIONSVINST

 

GAINS EN CAPITAL

 

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller på grund av avyttring av andelar i ett bolag vars tillgångar i huvudsak består av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, ou de l'aliénation d'actions d'une société dont l'actif est constitué principalement par de tels biens, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

 

3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

 

3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

 

En ce qui concerne les gains réalisés par le consortium de transport aérien ''Scandinavian Airlines System (SAS)'', les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à la partie des gains qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par ''AB Aerotransport (ABA)'', le partenaire suédois du ''Scandinavian Airlines System (SAS)''.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

 

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst, som fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som har erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten förvärvar på grund av överlåtelse av egendom, beskattas i den förstnämnda staten om överlåtelsen av egendomen sker vid något tillfälle under de fem åren närmast efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les gains qu'une personne physique qui a été un résident d'un Etat contractant et qui est devenue un résident de l'autre Etat contractant, tire de l'aliénation de tous biens, sont imposables dans le premier Etat lorsque l'aliénation des biens survient à un moment quelconque pendant les cinq années suivant immédiatement la date à laquelle la personne physique a cessé d'être un résident du premier Etat.

 

Artikel 14 SJÄLVSTÄNDIG YRKESUTÖVNING

Artikel 14

 

Article 14

 

SJÄLVSTÄNDIG YRKESUTÖVNING

 

PROFESSIONS INDEPENDANTES

 

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har stadigvarande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

 

2. Uttrycket ''fritt yrke'' inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

2. L'expression ''profession libérale'' comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Artikel 15 ENSKILD TJÄNST

Artikel 15

 

Article 15

 

ENSKILD TJÄNST

 

PROFESSIONS DEPENDANTES

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

 

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

 

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Lorsqu'un résident de Suède reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par le consortium de transport aérien ''Scandinavian Airlines System (SAS)'', ces rémunérations ne sont imposables qu'en Suède.

 

Artikel 16 STYRELSEARVODE

Artikel 16

 

Article 16

 

STYRELSEARVODE

 

TANTIEMES

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

Artikel 17 ARTISTER OCH SPORTUTÖVARE

Artikel 17

 

Article 17

 

ARTISTER OCH SPORTUTÖVARE

 

ARTISTES ET SPORTIFS

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

 

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

 

Artikel 18 PENSION, LIVRÄNTA OCH LIKNANDE BETALNING

Artikel 18

 

Article 18

 

PENSION, LIVRÄNTA OCH LIKNANDE BETALNING

 

PENSIONS, ANNUITES ET PAIEMENTS SIMILAIRES

 

1. Pension och annan liknande ersättning, betalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta som härrör från en avtalsslutande stat däri inbegripet pension, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter och som betalas till en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

 

1. Les pensions et autres rémunérations similaires, les paiements effectués en vertu de la législation sur la sécurité sociale et les annuités provenant d'un Etat contractant, y compris les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat contractant.

 

2. Med uttrycket ''livränta'' förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa betalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

 

2. Le terme ''annuité'' désigne une somme déterminée payable périodiquement à des époques déterminées pendant la vie d'une personne ou pendant une période de temps spécifiée ou déterminée en exécution d'une obligation d'effectuer les paiements en échange d'une contre-prestation appropriée et intégrale en argent ou l'équivalent de l'argent.

 

Artikel 19 OFFENTLIG TJÄNST

Artikel 19

 

Article 19

 

OFFENTLIG TJÄNST

 

FONCTIONS PUBLIQUES

 

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

 

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

 

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

 

1) är medborgare i denna stat, eller

 

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

 

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

 

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 tillämpas på ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

 

Artikel 20 STUDERANDE

Artikel 20

 

Article 20

 

STUDERANDE

 

ETUDIANTS

 

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

 

Artikel 21 ANNAN INKOMST

Artikel 21

 

Article 21

 

ANNAN INKOMST

 

AUTRES REVENUS

 

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

Artikel 22 FÖRMÖGENHET

Artikel 22

 

Article 22

 

FÖRMÖGENHET

 

FORTUNE

 

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller förmögenhet bestående av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

 

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, ou par des actions d'une société dont l'actif est principalement constitué par de tels biens est imposable dans cet autre Etat.

 

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

 

3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i denna stat.

 

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.

 

4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

 

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får förmögenhet, som innehas av fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som har erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten under de första fem åren som följer efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten. Om denna stat enligt lagstiftningen i staten i fråga, inte kan beskatta detta slags tillgångar, beskattas dessa endast i den andra avtalsslutande staten.

 

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, la fortune que possède une personne physique qui a été un résident d'un Etat contractant et qui est devenue un résident de l'autre Etat contractant, est imposable dans le premier Etat à tout moment pendant les cinq années suivant la date à laquelle la personne physique a cessé d'être un résident du premier Etat. Lorsque cet Etat ne peut pas imposer ces éléments de fortune en vertu de sa législation, la fortune n'est imposable que dans l'autre Etat contractant.

 

6. Beträffande förmögenhet som innehas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), tillämpas bestämmelserna i punkterna 3 och 4 endast i fråga om sådan förmögenhet som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i SAS.

 

6. En ce qui concerne la fortune que possède le consortium de transport aérien ''Scandinavian Airlines System (SAS)'', les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent qu'à la partie de la fortune qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par ''AB Aerotransport (ABA)'', le partenaire suédois du SAS.

 

Artikel 23 UNDANRÖJANDE AV DUBBELBESKATTNING

Artikel 23

 

Article 23

 

UNDANRÖJANDE AV DUBBELBESKATTNING

 

ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

 

1. Beträffande Luxemburg skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

1. En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:

 

a) Om person med hemvist i Luxemburg förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Luxemburg, såvida inte bestämmelserna i punkterna b) och c) föranleder annat, undanta sådan inkomst eller förmögenhet från skatt, men får, vid bestämmandet av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet tillämpa samma skattesatser som skulle ha gällt om inkomsten eller förmögenheten inte hade undantagits från skatt.

 

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suède, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.

 

b) Om person med hemvist i Luxemburg förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 10, artikel 13 punkt 5 och artikel 18 får beskattas i Sverige, skall Luxemburg från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som uppburits från Sverige.

 

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, de l'article 13 paragraphe 5 et de l'article 18 sont imposables en Suède, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suède. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suède.

 

c) Om ett bolag med hemvist i Luxemburg uppbär utdelning från svensk källa skall Luxemburg undanta sådan utdelning från skatt. Detta gäller endast om bolaget med hemvist i Luxemburg, sedan ingången av räkenskapsåret innehar direkt minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital och om detta bolag i Sverige är underkastat en beskattning motsvarande skatten på bolagsinkomst i Luxemburg. Ovan nämnda aktier eller andelar i det svenska bolaget är, under samma förutsättningar, undantagna från förmögenhetsskatten i Luxemburg.

 

c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources suédoises, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie en Suède à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou parts susvisées de la société suédoise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune.

 

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 

2. En ce qui concerne la Suède, la double imposition est évitée de la manière suivante:

 

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt luxemburgsk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Luxemburg, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den luxemburgska skatt som erlagts på inkomsten. Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Luxemburg, skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Luxemburg på denna förmögenhet. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Luxemburg.

 

a) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus, qui en vertu de la législation du Luxembourg et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Suède accorde – sous réserve des dispositions prévues par la législation suédoise en matière de déduction des impôts étrangers (et de toute modification ultérieure de cette législation qui n'en affecterait pas le principe général) – sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg sur ces revenus. Lorsqu'un résident de Suède possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable au Luxembourg, la Suède accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur cette fortune une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Luxembourg sur cette fortune. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la fraction de l'impôt suédois sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable au Luxembourg.

 

b) Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Luxemburg, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Luxemburg.

 

b) Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables qu'au Luxembourg, la Suède peut, pour déterminer le taux progressif de l'impôt suédois, tenir compte des revenus qui ne sont imposables qu'au Luxembourg.

 

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i Luxemburg till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från dotterbolag utomlands.

 

c) Nonobstant les dispositions du sousparagraphe a) du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de Suède sont exemptés de l'impôt suédois conformément aux dispositions prévues par la législation suédoise réglant l'exemption en matière d'impôt sur les dividendes payés aux sociétés suédoises par leurs filiales situées à l'étranger.

 

Artikel 24 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING

Artikel 24

 

Article 24

 

FÖRBUD MOT DISKRIMINERING

 

NON-DISCRIMINATION

 

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

 

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

 

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

 

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

 

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

 

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

Artikel 25 FÖRFARANDET VID ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE

Artikel 25

 

Article 25

 

FÖRFARANDET VID ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE

 

PROCEDURE AMIABLE

 

1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist, eller om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

 

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

 

Artikel 26 UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

Artikel 26

 

Article 26

 

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

 

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

 

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalsslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

 

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar tillsyn över nämnda verksamheter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna bara för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av detta kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning.

 

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 medför inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

 

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

 

4. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel ska den andra avtalsslutande staten använda de medel som denna stat förfogar över för att inhämta de begärda upplysningarna, även om denna andra stat inte har behov av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i föregående mening begränsas av bestämmelserna i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att denna stat inte har något eget intresse av sådana upplysningar.

 

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

 

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte en rätt för en avtalsslutande stat att vägra att lämna upplysningar uteslutande därför att upplysningarna innehas av en bank, annan finansiell institution, ombud, representant eller förvaltare eller därför att upplysningarna gäller äganderätt i en person.

 

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

 

Artikel 27 BISTÅND MED INDRIVNING

Artikel 27

 

Article 27

 

BISTÅND MED INDRIVNING

 

ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT

 

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra bistånd och handräckning för att driva in skatter som omfattas av avtalet, räntor som utgår på dessa, kostnader, tillägg till dessa skatter samt viten som inte har straffrättslig karaktär.

 

1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.

 

2. Framställning om sådan handräckning skall vara åtföljd av handlingar som enligt lagstiftningen i den stat som begärt handräckningen krävs för att fastställa att de belopp som skall indrivas förfallit till betalning.

 

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

 

3. Med iakttagande av dessa handlingar sker delgivningar samt indrivnings- och uppbördsåtgärder i den stat där handräckning skall ske enligt den statens lagstiftning om indrivning och uppbörd av dess egna skatter. I synnerhet skall beslut om uppbörd göras exigibla på sätt som anges i denna stats lagstiftning.

 

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

 

4. Den skattefordran som skall drivas in anses inte som förmånsberättigad fordran i den stat där handräckningen sker.

 

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

 

5. I fråga om skattefordran som ännu inte blivit slutgiltigt fastställd kan borgenärsstaten, för att säkerställa sin rätt, göra framställning hos den andra staten om säkringsåtgärder. Beträffande sådana åtgärder äger föregående bestämmelser motsvarande tillämpning.

 

5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autre Etat de prendre des mesures conservatoires, auxquelles les dispositions précédentes sont d'application correspondante.

 

Artikel 28 MEDLEMMAR AV DIPLOMATISK BESKICKNING OCH KONSULAT

Artikel 28

 

Article 28

 

MEDLEMMAR AV DIPLOMATISK BESKICKNING OCH KONSULAT

 

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

 

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

 

Artikel 29 KRAFTTRÄDANDE

Artikel 29

 

Article 29

 

IKRAFTTRÄDANDE

 

ENTREE EN VIGUEUR

 

1. De avtalsslutande staterna skall meddela varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

 

1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

 

2. Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då det senare av dessa meddelanden tas emot och tillämpas:

 

2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera:

 

a) i Luxemburg:

 

a) au Luxembourg:

 

1) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den första januari närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur;

 

2) beträffande övriga skatter, på beskattningsperioder som slutar den första januari närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables prenant fin le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur;

 

b) i Sverige:

 

b) en Suède:

 

1) beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den första januari närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare;

 

(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus attribués le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur;

 

2) beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som utgår på grund av taxering andra kalenderåret efter det då avtalet träder i kraft eller senare.

 

(ii) en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'impôt qui est établi pour la deuxième année civile suivant celle au coursde laquelle la Convention entre en vigueur et pour les années suivantes.

 

3. Avtalet den 14 juli 1983 mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser om ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet skall upphöra att gälla från det datum detta avtal med därtill hörande protokoll skall tillämpas. Bestämmelserna i 1983 års avtal skall upphöra att tillämpas från och med det datum då motsvarande bestämmelser i detta avtal med därtill hörande protokoll för första gången blir tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel.

 

3. La Convention du 14 juillet 1983 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des procédures d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune cessera ses effets au moment de la mise en application de la présente Convention et du Protocole y joint. Les dispositions de la Convention de 1983 cesseront de s'appliquer à partir de la date où les dispositions correspondantes de la présente Convention et du Protocole y joint seront applicables, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, pour la première fois.

 

Artikel 30 UPPHÖRANDE

Artikel 30

 

Article 30

 

UPPHÖRANDE

 

DENONCIATION

 

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av varje kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas eller förmögenhet som innehas den första januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

 

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par écrit avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux revenus attribués et à la fortune possédée le ou après le premier janvier de l'année civile suivant immédiatement la fin de la période de six mois.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

 

Som skedde i Stockholm, den 14 oktober 1996, i två exemplar på franska språket.

 

Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en double exemplaire en langue française.

 

PROTOKOLL

PROTOKOLL

 

PROTOCOLE

 

Vid undertecknandet i dag av avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (i det följande benämnt ''avtalet''), har undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:

 

A la signature d'aujourd'hui de la Convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée ''la Convention''), les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention:

 

1) Avtalet tillämpas inte beträffande dels holdingbolag i den mening som avses i den speciella lagstiftning i Luxemburg som för närvarande gäller enligt lagen den 31 juli 1929 och storhertigens förordning den 17 december 1938, dels beträffande åtaganden för kollektiva investeringar (organismes de placement collectif) som avses i den luxemburgska lagen den 30 mars 1988. Avtalet tillämpas inte heller beträffande andra subjekt som underkastas liknande lagstiftning som tillkommer efter undertecknandet av detta avtal.

 

1) La Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 ni aux organismes de placement collectif au sens de la législation luxembourgeoise du 30 mars 1988. Elle ne s'applique pas non plus aux autres entités soumises à un régime fiscal similaire introduit après la signature de la présente Convention.

 

2) Avtalet tillämpas inte beträffande företag med hemvist i en avtalsslutande stat som förvärvar sina inkomster huvudsakligen från andra stater om sådan inkomst beskattas väsentligt lägre än inkomst som härrör från denna avtalsslutande stat.

 

2) La Convention ne s'applique pas à une entreprise d'un Etat contractant qui tire ses revenus principalement d'autres Etats si ces revenus supportent un impôt considérablement inférieur que des revenus ayant leurs sources dans cet Etat contractant.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

 

Som skedde i Stockholm, den 14 oktober 1996, i två exemplar på franska språket.

 

Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en double exemplaire en langue française.

 

Skriftväxling den 7 september 2010

 

(Översättning)

 

Excellence,

 

Ers Excellens,

 

J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Stockholm le 14 octobre 1996, telle qu’amendée par le Protocole signé ce jour même (”la Convention”), et propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes:

 

Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet undertecknat i Stockholm den 14 oktober 1996, såsom ändrat genom det denna dag undertecknade protokollet (”avtalet”), samt att på uppdrag av Storhertigdömet Luxemburgs regering föreslå följande överenskommelse:

 

1. Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

 

1. Artikel 26 punkt 5 i avtalet medför inte en skyldighet för de avtalsslutande staterna att utbyta upplysningar på spontan eller automatisk basis.

 

2. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements concernant les cas visés au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:

 

2. Vid begäran om upplysningar som anges i artikel 26 punkt 5 ska den behöriga myndigheten i den anmodande staten till den behöriga myndigheten i den anmodade staten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

 

(a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

 

a) identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

 

(b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;

 

b) uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande staten önskar att få upplysningarna från den anmodade staten,

 

(c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

 

c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

 

(d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’Etat requis;

 

d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade staten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade statens jurisdiktion,

 

(e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;

 

e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

 

(f) une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

 

f) uppgift om att den anmodande staten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

 

J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Royaume de Suède, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

 

Om denna överenskommelse är godtagbar för Konungariket Sveriges regering, har jag äran att föreslå att detta brev och Ert svar på detta ska anses som en överenskommelse mellan våra regeringar, vilken ska utgöra en integrerande del av avtalet vid ikraftträdandet av protokollet.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.

 

Mottag, Ers Excellens, denna försäkran om min utmärkta högaktning.

 

Luc Frieden

 

Luc Frieden

 

Excellence,

 

Ers Excellens,

 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 7 septembre 2010, libellée comme suit:

”J’ai l’honneur de – – – à la date d’entrée en vigueur du Protocole.”

 

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev daterat den 7 september 2010 som lyder enligt följande:

”Jag har äran att – – – vid ikraftträdandet av protokollet.”

 

J’ai l’honneur de confirmer l’accord du Gouvernement du Royaume de Suède sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l’entrée en vigueur du Protocole.

 

Jag har äran att bekräfta att Konungariket Sveriges regering accepterar innehållet i Ert brev. Ert brev och detta svar ska följaktligen anses som en överenskommelse mellan våra regeringar, vilken ska utgöra en integrerande del av avtalet vid ikraftträdandet av protokollet.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.

 

Mottag, Ers Excellens, denna försäkran om min utmärkta högaktning.

 

Anders Borg

 

Anders Borg

 

SFS 2010:1460

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1510

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1996:1510 träder enl. F 1998:159 i kraft d. 31 dec. 1998. Avtalet trädde i kraft den 15 mars 1998.)

2. Denna lag skall tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

3. Genom lagen upphävs lagen (1984:174) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg samt förordningen (1985:132) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, och

b) beträffande skatt på förmögenhet som taxeras första kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller tidigare.

SFS 2010:1460

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på beskattningsperioder som börjar d. 1 jan. 2010 eller senare. Äldre bestämmelser tillämpas på beskattningsperioder som börjar dessförinnan.

(Lagen 2010:1460 träder enl. F 2011:992 i kraft d. 1 okt. 2011.)

SFS 2011:992

(Utkom d. 13 sept. 2011.)

SFS 2011:1380

(Utkom d. 13 dec. 2011.)