Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift

Utkom från trycket den 25 juni 1997
Utfärdad den 12 juni 1997.

Den som är betalningsskyldig för skatt, avgift eller ränta och som inte i rätt tid och på rätt sätt fullgör betalningsskyldigheten skall, i de fall det särskilt föreskrivs, betala en avgift (dröjsmålsavgift) enligt de grunder som anges i denna lag.

SFS 1999:1376

    Dröjsmålsavgift tas, om inte annat sägs nedan eller i 3, 4 eller 4 a §, ut med

  1. två procent på belopp som betalas före utgången av den månad då beloppet ska betalas (förfallomånaden),

  2. fyra procent på belopp som betalas under första månaden efter förfallomånaden,

  3. sex procent på belopp som betalas under andra månaden efter förfallomånaden,

  4. sex procent, med tillägg av en procentenhet för varje påbörjad ytterligare månad, på belopp som betalas efter andra månaden efter förfallomånaden.

Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio dagar från den dag då beloppet skulle ha betalats.

SFS 2011:1541

Dröjsmålsavgiften är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda beloppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsavgift dock endast tas ut med motsvarande belopp.

Om den betalningsskyldige skriftligen påmints om sin betalningsskyldighet och betalning sker senast viss i påminnelsen angiven dag, ska dröjsmålsavgift tas ut som om betalning skett den dag påminnelsen sändes.

SFS 2011:1541

Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Efter överlämnandet för indrivning tas i stället ränta ut på kapitalbeloppet efter en räntesats som för varje kalenderår beräknas med ledning av emissionsräntorna för Riksgäldskontorets statsskuldväxlar och statsobligationer för de senaste tre åren.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ränta enligt denna paragraf.

Allmän anmärkning:

Räntan enl. denna § ska vara 0,14 % för år 2023 (F 2022:1667).

SFS 2011:1541

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1385

Om det finns särskilda skäl, får den myndighet som har beslutat om avgiften befria den betalningsskyldige helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift.

Rättsfall:

Ansökan om befrielse från restavgift ej nådeämne R 1962:30 – Befrielse när försening av skattebetalning berodde på att omräkningsbeslut för skatten framstod som vilseledande R 19841:97 – När samband mellan försening av inbetalning och hög ålder, sjukdom eller medicinering inte visats föreligga, medgavs ej befrielse R 19851:65.

Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för överklagande av beslut om den skatt, avgift eller ränta som föranlett dröjsmålsavgiften.

SFS 1999:1376

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:484

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1999:1376

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre bestämmelser skall dock gälla beträffande dröjsmålsavgift som beslutats av Tullverket före ikraftträdandet.

SFS 2011:1385

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet och ställande av säkerhet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

SFS 2011:1541

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Lagen tillämpas även på fordringar som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning dessförinnan.

3. Dröjsmålsavgift som är upplupen vid ikraftträdandet kvarstår.