Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Utkom från trycket den 19 december 1997.
Utfärdad den 4 december 1997.

Inledande bestämmelser

Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag.

Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs.

SFS 2001:570

Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk.

SFS 2006:474

Beskattningsmyndighet m.m.

Beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift är Skatteverket.

SFS 2003:721

Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift.

SFS 2003:721

Avgiftspliktiga fordon

För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1.

Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg.

För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 1 se SFS 1997:1137.

SFS 2001:570

Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

 1. Försvarsmakten,

 2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

 3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, och

 4. väghållningen.

En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG1) eller yrkestrafiklagen (2012:210).

1)

EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt.

SFS 2014:669

Avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren.

Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som ägare.

SFS 2006:236

Avgiftsskyldig för ett utländskt fordon är den som vid tidpunkten för användningen av de i 5 § första stycket andra meningen nämnda vägarna äger eller för fordonet eller beslutar om användningen av fordonet eller har nyttjanderätt till det.

Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga för den vägavgift som skall betalas.

Avgiftspliktens inträde

Avgiftsplikt för svenskt fordon inträder när fordonet införs i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt avställs, då avställningen upphör. Om fordonet är avställt på ägarens begäran, inträder avgiftsplikt då avställningen upphör. För icke avgiftspliktigt fordon som ändras till avgiftspliktigt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet tas upp i vägtrafikregistret som avgiftspliktigt, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör. För fordon som tillhör någon av de i 6 § angivna kategorierna inträder avgiftsplikt när fordonet överlåts till annan, eller om fordonet är avställt eller ställs av vid överlåtelsen, då avställningen upphör.

Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1.

SFS 2001:570

Avgiftsperioder

För svenskt fordon betalas vägavgift för en avgiftsperiod om ett år.

För utländskt fordon betalas vägavgift för kalenderdag, vecka, månad eller år. Längsta avgiftsperiod är ett år.

Vägavgiftens storlek

Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

 • när det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU och

 • när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift per år i euro

Avgift per månad i euro

Avgift per vecka i euro

Avgift per dag i euro

0

 

1 407

 

140

 

37

 

12

 

I

 

1 223

 

122

 

32

 

12

 

II

 

1 065

 

106

 

28

 

12

 

III

 

926

 

92

 

24

 

12

 

IV

 

842

 

84

 

22

 

12

 

V

 

796

 

79

 

21

 

12

 

VI eller renare

 

750

 

75

 

20

 

12

 

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift per år i euro

Avgift per månad i euro

Avgift per vecka i euro

Avgift per dag i euro

0

 

2 359

 

235

 

62

 

12

 

I

 

2 042

 

204

 

54

 

12

 

II

 

1 776

 

177

 

47

 

12

 

III

 

1 543

 

154

 

41

 

12

 

IV

 

1 404

 

140

 

37

 

12

 

V

 

1 327

 

132

 

35

 

12

 

VI eller renare

 

1 250

 

125

 

33

 

12

 

Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass 0.

Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass V.

För ett svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha.

SFS 2019:155

Beslut om vägavgift m.m. för svenskt fordon

I fråga om vägavgift skall bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

beskattningsmyndighet:

 

Skatteverket,

 

skattskyldig:

 

avgiftsskyldig,

 

skatteperiod:

 

avgiftsperiod,

 

skattskyldighet:

 

avgiftsskyldighet,

 

skattebelopp:

 

avgiftsbelopp.

 

Vid tillämpningen av denna lag görs efterprövning i stället för efterbeskattning.

SFS 2006:236

Betalning och återbetalning m.m.

Svenskt fordon

Vägavgift skall betalas under kalendermånaden före den månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

När avgiftsplikt inträder skall vägavgift betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.

Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift skall tas ut med annat belopp skall ny vägavgift beslutas. Vägavgift skall betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett.

Vägavgift skall betalas av,

 1. den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden,

 2. när avgiftsplikt inträder, den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid avgiftspliktens inträde,

 3. när ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift tas ut med ett annat belopp, den som är registrerad som ägare i vägtrafikregistret när registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett.

SFS 2001:570

Vägavgiften skall betalas genom att sättas in på ett särskilt konto.

Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot.

SFS 2006:236

[Upphävd g. Lag (2008:478).]

SFS 2008:478

Vägavgift ska betalas tillbaka om

 1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller

 2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

SFS 2012:410

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

SFS 2012:410

Dröjsmålsavgift skall tas ut, om vägavgiften inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om beslut om vägavgift i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse.

Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas.

SFS 2012:410

Utländskt fordon

[Upphävd g. Lag (2008:478).]

SFS 2008:478

Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010 och 6 december 2017 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Allmän anmärkning:

Se SÖ 1997:50; se även SÖ 2003:31.

SFS 2019:155

Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

SFS 2012:410

Reglering av vägavgiften enligt euro-kursen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-1431

Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår.

Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska föregående års belopp fortsätta att gälla.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal.

Allmän anmärkning:

Förordningar genom vilka regeringen fastställt beloppen enl. denna §: F:ar 2002:838 (år 2003), 2003:880 (år 2004), 2004:1016 (år 2005), 2005:858 (år 2006), 2006:1186 (år 2007), 2007:994 (år 2008), 2008:920 (år 2009), 2009:1221 (år 2010), 2010:1486 (år 2011), 2011:1099 (år 2012), 2012:653 (år 2013), 2013:792 (år 2014), 2014:1323 (år 2015), 2015:594 (år 2016), 2016:981 (år 2017), 2017:928 (år 2018), 2018:1640 (år 2019), 2019:722 (år 2020), 2020:936 (år 2021), 2021:943 (år 2022), 2022:1428 (år 2023).

SFS 2008:478

Betalning av vägavgift för utländska fordon

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2008:478. SFS2008-0478

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift för utländska fordon.

SFS 2008:478

Användningsförbud

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-0236

Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om föreskriven vägavgift inte har betalats.

Första stycket skall inte tillämpas om ett betalningsuppdrag avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket.

SFS 2006:236

Indrivning av vägavgift för svenskt fordon

Om vägavgift inte betalas i rätt tid skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Kontrollbestämmelser

Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte används i strid mot bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag.

SFS 2008:478

Straffbestämmelser m.m.

Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

SFS 2014:1414

Ägaren av ett fordon som brukas i strid mot 25 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

Ägaren av ett fordon som på annat sätt brukas i strid mot 25 §, döms till penningböter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren enligt 27 § och döms i ägarens ställe enligt 29 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett.

I de fall som avses i 29 § döms även föraren till samma straff, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574).

SFS 2002:579

I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

SFS 2008:1368

[Upphävd g. Lag (2008:478).]

SFS 2008:478

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.

SFS 2011:1389

Överklagande

I fråga om vägavgift skall bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

skatteperiod:

 

avgiftsperiod,

 

efterbeskattning:

 

efterprövning,

 

skattskyldig:

 

avgiftsskyldig,

 

skattebelopp:

 

avgiftsbelopp.

 

Beslut enligt 22 § får inte överklagas.

SFS 2006:236

Bilaga 1

till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

 SFS1997-1137_SFS19971137A_gif

 SFS1997-1137_SFS19971137B_gif

Väg nr

Från

Till

E 4

 

Uppsala (Gnista trafikplats)

 

Finska gränsen

 

E 10

 

Töre

 

Norska gränsen

 

E 12

 

Holmsund

 

Norska gränsen

 

E 14

 

Sundsvall

 

Norska gränsen

 

E 22

 

Karlskrona (Vedeby trafikplats)

 

Norrköping (Skälvs trafikplats)

 

E 65

 

Svedala (Svedala trafikplats)

 

Ystad (hamnen)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1137

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

2. Bestämmelserna i 8, 20–22 och 24–35 §§, samt bestämmelserna i 5 och 9–10 §§, såvitt avser utländska fordon, tillämpas först från och med d. 1 febr. 1998.

3. För svenskt fordon som är avgiftspliktigt vid ikraftträdandet skall den första avgiftsperioden vara d. 1 febr. 1998–d. 31 jan. 1999 och vägavgiften skall betalas senast d. 20 jan. 1998.

4. För svenskt fordon som blir avgiftspliktigt under januari månad 1998 skall den första avgiftsperioden vara d. 1 febr. 1998–d. 31 jan. 1999 och vägavgiften skall betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.

5. För svenskt fordon för vilket avgiftsplikt upphör under januari månad 1998 återbetalas erlagd vägavgift utan avdrag av den avgift som anges i 17 §.

SFS 1999:436

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:487

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Vid återbetalning enligt 17 § tillämpas bestämmelsen i dess äldre lydelse om avgiftsplikten upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 17 a § tillämpas inte när avgiftsplikt upphört eller fördonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.

SFS 2000:1431

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt d. 1 jan. 2001.

(Lagen 2000:1431 har enligt förordning 2001:89 såvitt avser 11, 17, 21 22 och 23 §§ trätt i kraft d. 1 april 2001.)

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Har vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i dess nya lydelse (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.

4. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet skall betala tillkommande avgift.

5. Tillkommande avgift skall betalas senast en månad efter ikraftträdandet.

6. Tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.

7. Brukandeförbudet i 25 § skall för tillkommande avgift gälla först efter sista betalningsdag.

SFS 2001:89

(Utkom d. 20 mars 2001.)

SFS 2001:570

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:579

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:550

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

SFS 2003:721

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:236

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2006:474

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:478

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Regeringen föreskriver att lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska träda i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2008:759

(Utkom d. 23 sept. 2008.)

SFS 2008:1368

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:289

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:1389

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2012:216

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:410

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2012:410 träder enl. F 2014:1324 i kraft d. 1 juli 2015.)

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:669

Denna lag träder i kraft d. jan. 2015.

SFS 2014:1324

(Utkom d. 11 nov. 2014.)

SFS 2014:1414

Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2015.

SFS 2019:155

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 2019:155 träder enl. F 2019:282 i kraft d. 1 juli 2019.)

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Om lagen träder i kraft före d. 1 jan. 2020 gäller för utsläppsklass EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma period tillämpas också i fråga om EEV-fordon som avses i 11 § tredje stycket i nya lydelsen.

4. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker.

5. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser ska skillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i den nya lydelsen (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.

6. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet ska betala en tillkommande avgift.

7. En tillkommande avgift ska betalas senast en månad efter ikraftträdandet.

8. En tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.

9. Användningsförbudet i 25 § ska tillämpas först efter den sista betalningsdagen för en tillkommande avgift.

SFS 2019:282

(Publicerad d. 23 maj 2019.)

Anmärkt författning:

F (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordonLag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystemF (2022:782) i samma ämne.