Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1998-0506

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2006:1510.

Utkom från trycket den 22 juni 1998
Utfärdad den 11 juni 1998.

Allmänna bestämmelser

I denna lag finns bestämmelser om flyttning av punktskattepliktiga varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändelser med post. I denna lag finns även bestämmelser om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet. Bestämmelserna har sin grund delvis i rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2022:167

Med punktskattepliktig vara avses energiprodukt, tobaksvara och alkoholvara.

Med energiprodukt förstås bränsle som avses i 1 kap. 3 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Med tobaksvara förstås vara som avses i 1 kap. 5 § första stycket lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Med alkoholvara förstås vara som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen (2022:156) om alkoholskatt.

SFS 2022:167

Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Med transportmedel avses varje slag av fordon som används för transport på väg.

Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

 1. 5 kap. 2, 6, 8, 9 eller 11 §, 16 § 2, 22, 24 eller 25 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 2. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27 eller 28 § eller 10 kap. 15 § eller 20 § första stycket 2 lagen (2022:155) om tobaksskatt, och

 3. 9 kap. 2, 6, 8, 9, 11, 25, 27 eller 28 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Rättsfall:

Ang. punktskatt i vissa fall, se C-5/05 Joustra (transport av alkoholvaror för privat bruk har skett av fristående transportör), C-330/05 Granberg (egen transport av mineralolja med ovanligt transportsätt), C-315/12 Metro Cash & Carry Danmark (förvärv av alkoholdrycker av enskilda personer för privat bruk och som transporteras av dem själva). Ang. skyldigheten i vissa fall att respektera ett beslut om skattebefrielse i annan medlemsstat, se C-163/09 Repertoire Culinaire (matlagningsvin m.m.). Fråga om vem som är betalningsskyldig för punktskatten C-165/13 Gross, C-175/14 Prankl.

SFS 2022:167

Med uppskovsförfarandet och förfarandet för beskattade varor förstås detsamma som i 1 kap 20 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 1 kap. 11 § lagen (2022:155) om tobaksskatt och 1 kap. 12 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

SFS 2022:167

Ett beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

Kontroller enligt denna lag får inte utformas på sådant sätt att urvalet av vad och vem som kontrolleras sker slumpmässigt.

Rättsfall:

Ang. begreppet force majeure i direktiv 92/12C-314/06 SPMR.

SFS 2002:883

I de fall då de regler om elektroniska administrativa dokument, administrativa referenskoder, elektroniska förenklade administrativa dokument, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och säkerhet som föreskrivs i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2022:156) om alkoholskatt inte är tillämpliga gäller i stället andra stycket för flyttningar av punktskattepliktiga varor.

Varorna ska under flyttning omfattas och åtföljas av dokument i den utsträckning som följer av artikel 20, 26, 36, 38 eller 48 i det direktiv som anges i 1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 20 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 20.5 i direktivet. När varorna omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument enligt artikel 36 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan förenklad administrativ referenskod som avses i artikel 36.4 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 17, 35 eller 44 i direktivet.

SFS 2022:167

En punktskattepliktig vara får flyttas endast om de krav i fråga om elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, elektroniskt förenklat administrativt dokument, förenklad administrativ referenskod, ersättningsdokument, följedokument för transport av vinprodukter, säkerhet, anmälningsskyldighet och registrering är uppfyllda som följer av de lagar som anges i 2 § eller av bestämmelser som avses i 5 a §.

En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med första stycket endast på grund av smärre brister i följande dokument som avser flyttningen eller åtföljer varorna:

 1. det elektroniska administrativa dokumentet,

 2. det elektroniska förenklade administrativa dokument,

 3. ersättningsdokumentet, eller

 4. följedokumentet för transport av vinprodukter.

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt 3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

SFS 2022:167

Kontroll av vägtransporter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-1321

Transportkontroll

Tullverket får i fråga om punktskattepliktiga varor i vägtransporter som är eller kan antas vara omfattade av 1 kap. 6 § kontrollera att varorna transporteras i enlighet med den bestämmelsen (transportkontroll).

Transportkontroll får ske under pågående transport och då varor på-, av- eller omlastas i direkt anslutning till transport. Transportkontroll får genomföras även på områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

Om det kan antas att punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, får transportkontroll genomföras också i lokalen.

SFS 2012:679

Vid transportkontroll av transport som medför bränsle som ska beskattas till följd av bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi gäller inte bestämmelserna i 9–15 och 17–23 §§.

SFS 2022:167

Transportkontroll enligt 1 § tredje stycket får inte genomföras i bostäder.

SFS 2012:679

Vid tillämpning av detta kapitel ska en flyttning av varor genom distansförsäljning inte anses ske i strid med 1 kap. 6 § om mottagaren har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt

SFS 2022:167

Vid transportkontroll får Tullverket undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra utrymmen i transportmedel, containrar eller tankar där punktskattepliktiga varor kan förvaras under transport. Vid transportkontroll i lokal får även utrymmen i lokalen där punktskattepliktiga varor förvaras eller kan antas förvaras undersökas. Verket får också undersöka och ta prov på varor som påträffas.

Tullverket får vidare eftersöka och granska administrativa referenskoder, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och andra handlingar som kan vara av betydelse för beskattningen. Vid transportkontroll i lokal får dock inte utrymmen i lokalen undersökas i syfte att söka efter handlingar av angivet slag.

Tullverket får även härleda den administrativa referenskoden eller förenklade administrativa referenskoden till ett elektroniskt administrativt dokument respektive elektroniskt förenklat administrativt dokument och granska det dokumentet. Verket får vid granskningen använda tekniska hjälpmedel som finns i transportmedlet eller lokalen.

SFS 2022:167

Vid genomförande av transportkontroll får Tullverket

 1. öppna transportmedel, containrar och andra utrymmen som är låsta eller har tillslutits på annat sätt,

 2. bereda sig tillträde till områden som inte är tillgängliga för allmänheten, och

 3. försegla transportmedel, containrar och andra utrymmen samt spärra av områden som inte är tillgängliga för allmänheten.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för kontrollen.

Vid transportkontroll av sådan transport som avses i 1 a § gäller inte bestämmelserna i första stycket 2 och 3.

Vid transportkontroll i lokal enligt 1 § tredje stycket gäller första stycket 1 och 3 inte Tullverkets tillträde till lokalen eller utrymmen i lokalen.

SFS 2014:670

Förare är skyldiga att stanna på anmaning av tjänsteman vid Tullverket.

SFS 1999:438

Förare är skyldiga att på Tullverkets begäran legitimera sig eller på annat godtagbart sätt styrka sin identitet.

Passagerare som transporterar punktskattepliktiga varor för annans räkning från ett annat EU-land är skyldiga att på Tullverkets begäran lämna sådana uppgifter som gör det möjligt för Tullverket att med tillräcklig säkerhet fastställa personens identitet om det finns anledning att anta att transporten av varorna inte sker i enlighet med 1 kap. 6 §.

SFS 2018:1888

Förare är skyldiga att se till att administrativ referenskod, förenklad administrativ referenskod, ersättningsdokument och följedokument för transport av vinprodukter följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en transportkontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga administrativa referenskoder, förenklade administrativa referenskoder, ersättningsdokument och följedokument för transport av vinprodukter.

Passagerare som transporterar punktskattepliktiga varor för någon annans räkning från ett annat EU-land är skyldiga att se till att förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 § om varorna ska åtföljas av sådant dokument enligt de bestämmelser som avses i 1 kap. 5 a §. Vid en transportkontroll ska passageraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga förenklade administrativa referenskoder eller ersättningsdokument.

Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en lokal för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen skyldig att se till att de handlingar som anges i första stycket följer med varorna samt att dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket.

SFS 2022:167

När varor ska kontrolleras vid en transportkontroll ska föraren, den passagerare som transporterar varorna enligt 6 § andra stycket eller ägaren

 1. ge Tullverket möjlighet att undersöka varorna och transportmedlen och utan kostnad tillhandahålla varuprov, och

 2. svara för den transport som behövs för kontrollen samt ansvara för uppackning och återinpackning av varorna.

Vid transportkontroll enligt 1 § tredje stycket ska den som äger lokalen eller, om lokalen är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen se till att Tullverket får tillträde till lokalen samt svara för att de i första stycket angivna skyldigheterna uppfylls beträffande sådana varor som avses i 6 § tredje stycket.

Skyldighet enligt första stycket 1 gäller endast i den utsträckning som enskilda förfogar över det som ska undersökas.

Den som åsidosätter sin skyldighet enligt första eller andra stycket ska ersätta staten för dess kostnader på grund av detta. Ersättningsskyldigheten ska efterges helt eller delvis om det framstår som oskäligt att ta ut ersättning.

SFS 2018:1888

En transportkontroll får inte pågå längre än sex timmar eller, i fall som avses i 1 a §, längre än fyra timmar. Om den som har skyldigheter enligt 6 eller 7 § inte fullgör dem, får kontrollen pågå under längre tid, dock högst tolv timmar eller, i fall som avses i 1 a §, högst åtta timmar.

SFS 2012:679

Omhändertagande

Om en punktskattepliktig vara påträffas vid transportkontroll och det finns anledning anta att transporten inte sker i enlighet med 1 kap. 6 § får de varor, handlingar, lådor, behållare, containrar eller tankar som medförs vid transporten tas om hand

 1. för kontroll av om punktskatt skall betalas i Sverige och för fastställande av vem som i så fall är skattskyldig,

 2. för kontroll av om de i 1 kap. 6 § angivna kraven för förflyttning är uppfyllda, och

 3. i de fall då skattskyldighet i Sverige föreligger, i avvaktan på att skatten betalas.

Annan egendom än punktskattepliktiga varor som kan antas transporteras i strid med 1 kap. 6 § och handlingar får tas om hand med stöd av första stycket endast om

 1. det behövs för sådan kontroll som avses i första stycket, eller

 2. när det gäller egendom, det finns anledning att anta att egendomen döljer punktskattepliktiga varor.

Har ett beslut om omhändertagande fattats gäller 2 och 3 §§ i tillämpliga delar.

Ett beslut om omhändertagande får verkställas omedelbart.

SFS 2002:883

Punktskattepliktiga varor får tas om hand även sedan de varit föremål för beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 27 kap. rättegångsbalken, om varorna har påträffats vid transportkontroll och det fortfarande finns grund för ett omhändertagande enligt 9 § första stycket. Därvid gäller 9 § tredje och fjärde styckena.

SFS 2002:883

När en vara omhändertas får även emballage och annat förvaringsmaterial tas om hand.

Vid omhändertagandet av en vara ska föraren, den passagerare som transporterar varan enligt 6 § andra stycket eller ägaren

 1. utan kostnad tillhandahålla varuprov, och

 2. svara för transport av den omhändertagna varan i enlighet med Tullverkets anvisningar.

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller endast transport som sker i direkt anslutning till omhändertagande av en punktskattepliktig vara.

Den som åsidosätter sin skyldighet enligt första stycket ska ersätta staten för dess kostnader på grund av detta. Ersättningsskyldigheten ska efterges helt eller delvis om det är oskäligt att ta ut ersättning.

SFS 2018:1888

Egendom som är omhändertagen skall förvaras av Tullverket eller den som fått i uppdrag av verket att sköta förvaringen.

Tullverket ansvarar för att omhändertagen egendom vårdas väl och står under noggrann tillsyn.

SFS 1999:438

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt, ska Tullverket besluta om skatten på varan om

 1. skattskyldighet har inträtt, och

 2. varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt.

SFS 2022:167

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt

 • 5 kap. 22, 24 eller 25 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

 • 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, eller

 • 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen (2022:156) om alkoholskatt.

Om Tullverket har fattat beslut enligt första stycket får Tullverket även besluta om särskilt ansvar enligt 5 kap. 27 § lagen om skatt på energi, 9 kap. 30 § lagen om tobaksskatt eller 9 kap. 30 § lagen om alkoholskatt. När Tullverket tillämpar dessa bestämmelser ska det som där sägs om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

Skatt enligt första stycket ska tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om skatt på energi, lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 a § nu 13 c §.

SFS 2022:167

Beslut enligt 13 eller 13 a § får inte fattas om varorna omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

Bestämmelserna i 13 och 13 a §§ gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 1 § tullagen (2016:253).

SFS 2022:167

Skatten på varan ska efterges om Tullverket har beslutat om skatt på

 1. en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 12 § lagen (2022:156) om alkoholskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhändertagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) att föra in varan,

 2. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 11 § lagen (2022:155) om tobaksskatt och den som kan antas göra anspråk på varan om omhändertagandet skulle upphävas enligt 15 § saknar rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller liknande produkter att föra in varan, eller

 3. snus, tuggtobak, övrig tobak eller en sådan beskattad vara som avses i 1 kap. 11 § lagen om tobaksskatt och det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen om tobak och liknande produkter eller 2 kap. 19 § lagen om tobaksskatt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 a §.

SFS 2022:167

Ett omhändertagande av annan egendom än punktskattepliktiga varor eller handlingar skall upphävas om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet, eller

 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för egendomen eller handlingen.

Den som gör anspråk på egendom som har varit omhändertagen svarar för att egendomen hämtas.

SFS 2000:1233

Ett omhändertagande av en punktskattepliktig vara ska upphävas om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,

 2. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan, eller

 3. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagandet ska också upphävas om Tullverket inte inom tre månader från den dag då beslut fattades om omhändertagandet har fattat något beslut enligt 13 eller 13 a § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1 eller 3 eller andra stycket, svarar den som gör anspråk på varan för att den hämtas.

SFS 2022:167

Om omhändertagandet av en alkoholvara upphävs men den som gör anspråk på varan saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut till denne.

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men den som gör anspråk på varan saknar rätt enligt 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak eller liknande produkter att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut till denne.

Rättsfall:

RegR:n vilandeförklarade mål i avvaktan på förhandsavgörande av EG-domstolen som begärts av HD i mål om förverkande av alkoholvaror R 2005:33.

SFS 2021:428

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men det är sannolikt att varan är avsedd att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot 3 kap. 1 § tredje stycket lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller 2 kap. 19 § lagen (2022:155) om tobaksskatt, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas ut.

SFS 2022:167

Förverkande

En punktskattepliktig vara får förverkas om,

 1. ett beslut om skatt enligt 13 § har vunnit laga kraft och skatten inte har betalats inom en månad från den dag då beslutet vann laga kraft, eller

 2. ett beslut enligt 16 eller 16 a § att varan inte får lämnas ut har vunnit laga kraft.

Ett beslut om förverkande enligt första stycket 1 får inte fattas om det är oskäligt.

SFS 2013:1076

Egendom som har varit omhändertagen får förverkas om,

 1. ägaren eller någon annan rättsinnehavare inte har gjort anspråk på den, eller

 2. den som har gjort anspråk på egendomen inte har hämtat egendomen.

Ett beslut om förverkande enligt första stycket får inte fattas förrän tre månader förflutit från den dag vad avser 1 då omhändertagandet upphävdes och vad avser 2 då anspråket framställdes.

Om omhändertagen egendom förklaras förverkad får förverkandet även omfatta emballage och annat förvaringsmaterial.

Skyldighet att betala skatt som påförts med stöd av 13 § består även efter det att varorna förverkats om skatten inte eftergetts enligt 13 c §.

SFS 2022:167

Särskild rätt till egendom som förklarats förverkad består om inte även den särskilda rätten förklaras förverkad. Sådan rätt som vunnits genom utmätning eller betalningssäkring upphör dock, såvida det inte av särskild anledning förordnas att rätten skall bestå. I beslut om förverkande skall anteckning om bestående särskild rätt göras.

När ett beslut om förverkande av egendom har vunnit laga kraft, skall egendomen säljas genom Tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Egendomen får i stället förstöras om

 1. den inte kan säljas,

 2. den kan befaras komma till brottslig användning, eller

 3. den annars är olämplig för försäljning.

Vad som anges i första stycket gäller endast om inget annat är föreskrivet i lag eller annan författning.

Vid försäljning skall Tullverket göra förbehåll för sådan känd rätt som gäller enligt 21 §.

SFS 2002:883

Har ett förverkande skett med stöd av 17 § första stycket 1 skall intäkterna från försäljning enligt 22 § användas till att betala punktskatt för varan. Om det därefter finns ett överskott skall detta ges ut till den vars vara förverkats om denne är känd. Annars skall överskottet tillfalla staten.

I andra fall än som avses i första stycket skall försäljningsintäkten ges ut till den vars egendom förverkats om denne är känd. Annars skall överskottet tillfalla staten.

SFS 2002:883

[Upphävd g. Lag (2002:883).]

SFS 2002:883

[Upphävd g. Lag (2002:883).]

SFS 2002:883

[Upphävd g. Lag (2002:883).]

SFS 2002:883

[Upphävd g. Lag (2002:883).]

SFS 2002:883

Kontroll av postförsändelser

Tullverket får undersöka postförsändelser, såsom paket och brev, för att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror.

Sådana försändelser får öppnas om det finns anledning att anta att de innehåller sådana varor som nämns i första stycket samt om de finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkontoret.

Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedelbart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.

Har en försändelse öppnats skall mottagaren och, om det är möjligt, avsändaren underrättas så snart som möjligt.

Om mottagaren av en alkoholvara som påträffas i en postförsändelse saknar rätt att föra in varan enligt bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) ska varan tas om hand. Detsamma gäller om försändelsen innehåller en tobaksvara och mottagaren är under 18 år. Avsändaren ska ges möjlighet att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer.

SFS 2010:1629

Beslut om att öppna brev och andra sådana försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket.

SFS 2004:209

Protokoll skall föras över den undersökning som görs i samband med att en postförsändelse öppnas enligt 1 §. Av protokollet skall framgå ändamålet med undersökningen och vad som har kommit fram vid denna.

Om en alkohol- eller tobaksvara påträffas i en postförsändelse och det finns anledning anta att försändelsen av varan inte sker i enlighet med 1 kap. 6 §, får varan tas om hand

 1. för kontroll av om punktskatt skall betalas i Sverige och för fastställande av vem som i så fall är skattskyldig, eller

 2. för kontroll av om de i 1 kap. 6 § angivna kraven för förflyttning är uppfyllda, och

 3. i de fall då skattskyldighet i Sverige föreligger, i avvaktan på att skatten betalas.

Ett beslut om omhändertagande får verkställas omedelbart.

När det gäller handhavandet av omhändertagna varor tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 12 §.

SFS 2002:883

Alkohol- och tobaksvaror får tas om hand även sedan de varit föremål för beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller 27 kap. rättegångsbalken, om varorna har påträffats vid en kontroll enligt 1 § och det fortfarande finns grund för ett omhändertagande enligt 4 § första stycket. Därvid gäller 4 § andra stycket.

SFS 2002:883

Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt eller lagen (2022:155) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhändertagen alkohol- eller tobaksvara, ska Tullverket besluta om skatten på varan.

Tullverket ska besluta om skatt om det finns grund för uttag av skatt för omhändertagen alkohol- eller tobaksvara enligt

 • 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om tobaksskatt, eller

 • 9 kap. 25, 27 eller 28 § lagen om alkoholskatt.

Skatt enligt första och andra styckena ska tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

Beslut enligt första eller andra stycket får inte fattas om varorna i fråga omfattas av ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen om tobaksskatt eller lagen om alkoholskatt som fattades innan varorna omhändertogs.

Om den skattskyldige inte är känd eller inte har betalat skatten trots anmaning därom, ska mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

SFS 2022:167

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första stycket får denna tas ut med

 • 211 kronor/liter för spritdryck,

 • 62 kronor/liter för starkvin,

 • 31 kronor/liter för vin,

 • 12 kronor/liter för starköl,

 • 1 krona och 70 öre/styck för cigaretter.

I denna bestämmelse förstås med

 • spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

 • starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 22 volymprocent,

 • vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

 • starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

SFS 2022:1788

Ett omhändertagande av en alkohol- eller tobaksvara ska upphävas, om

 1. det inte längre finns grund för omhändertagandet,

 2. varan löses ut enligt 5 § femte stycket,

 3. ett beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling meddelas för varan,

 4. varan återutförs enligt 1 § femte stycket, eller

 5. det är oskäligt att låta omhändertagandet bestå.

Omhändertagande enligt 4 § ska också upphävas om Tullverket inte inom tre månader från den dag då beslut fattades om omhändertagandet har fattat något beslut enligt 5 § om skatt.

Om omhändertagandet av en vara har upphävts enligt första stycket 1, 2 eller 5 eller andra stycket, ska varan översändas till mottagaren.

SFS 2022:167

Omhändertagen alkohol- eller tobaksvara får förverkas, om

 1. ett beslut om skatt enligt 5 § har vunnit laga kraft och skatten inte har betalats inom två månader från den dag då beslutet vann laga kraft, eller

 2. det av annan anledning fortfarande finns grund för ett omhändertagande.

En vara får inte förverkas med stöd av första stycket 2 förrän tre månader efter den dag då beslutet att omhänderta varan fattades.

Ett beslut om förverkande får inte fattas om det är oskäligt.

Skyldighet att betala skatt som påförts med stöd av 5 § består även efter det att varorna förverkats.

När ett beslut om förverkande enligt 7 § vunnit laga kraft skall varorna förstöras genom Tullverkets försorg.

SFS 1999:438

Gemensamma bestämmelser vid kontroll av vägtransporter och kontroll av postförsändelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-1077

Transporttillägg

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare eller registrerad avsändare om

 1. administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte lämnats till föraren i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

 2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

 1. certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare om förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte lämnats till föraren i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

 2. certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare om säkerhet inte ställts för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

 1. registrerad distansförsäljare eller tillfälligt registrerad distansförsäljare som vid distansförsäljning inte ställt säkerhet för varorna i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

 2. säljare som vid distansförsäljning av snus, tuggtobak eller övrig tobak enligt 10 kap. 6 eller 7 § lagen (2022:155) om tobaksskatt inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt.

Rättsfall:

Föreskrivna förenklade ledsagardokument ansågs ej ha tillhandahållits då de innehöll felaktiga uppgifter HFD 2017:10.

SFS 2022:167

Transporttillägg ska påföras en

 1. avsändare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade varor om avsändaren inte har anmält sig för registrering som certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare i avsändarmedlemsstaten,

 2. mottagare av varor som omfattas av kravet på att flyttas under förfarandet för beskattade varor om mottagaren inte har anmält sig för registrering som certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare eller ställt säkerhet enligt 4 d kap. 36 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi, 7 kap. 58 §§ lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 7 kap. 58 §§ lagen (2022:156) om alkoholskatt,

 3. avsändare som avsänder varor genom distansförsäljning om avsändaren inte har anmält sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare eller ställt säkerhet enligt 4 c kap. 2 och 4 §§ lagen om skatt på energi, 6 kap. 2 och 4 §§ lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 2 och 4 §§ lagen om alkoholskatt,

 4. mottagare som är skyldig att anmäla flyttning av varor vid distansförsäljning enligt 4 c kap. 6 § lagen om skatt på energi, 6 kap. 6 § lagen om tobaksskatt eller 6 kap. 6 § lagen om alkoholskatt om mottagaren inte har anmält flyttningen,

 5. skattskyldig för snus, tuggtobak och övrig tobak om den skattskyldige inte har anmält flyttningen eller ställt säkerhet enligt 10 kap. 11 § lagen om tobaksskatt, eller

 6. skattskyldig enligt 5 kap. 16 § 2 lagen om skatt på energi om den skattskyldige inte har anmält flyttningen eller ställt säkerhet enligt 4 d kap. 13 § samma lag.

SFS 2022:167

Transporttillägg ska påföras en

 1. förare som inte har med sig föreskriven administrativ referenskod, eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor, eller

 2. förare eller passagerare som transporterar varor enligt 2 kap. 6 § andra stycket som inte har med sig föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land.

Om det finns grund för att påföra såväl en förare som en passagerare transporttillägg för samma varor, får transporttillägg bara påföras passageraren.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upplåten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till en lokal där punktskattepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning, om föreskriven förenklad administrativ referenskod eller ersättningsdokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandahålls vid transportkontrollen.

SFS 2022:167

Transporttillägget enligt 1–1 b §§ är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna inte följts.

SFS 2022:167

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller andra stycket 1 eller 1 b § ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

Ett transporttillägg som påförts med stöd av 1 a § 4–6 ska undanröjas om det i ett ärende eller mål om skatt enligt denna lag, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt konstateras att den som påförts tillägget inte är skattskyldig.

SFS 2022:167

Den som påförts transporttillägg ska befrias från tillägget om det är uppenbart oskäligt att ta ut det.

Rättsfall:

Transporttillägg togs ej ut i HFD 2017:10 anm. vid 1 §.

SFS 2008:1321

Bestämmelserna om undanröjande av och befrielse från transporttillägg skall beaktas även om det inte har framställts något yrkande om detta.

Betalning av skatt m.m.

Rubriken har denna placering enl. SFS2011-1255

I ärenden och mål om skatt eller transporttillägg enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

 2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13–18 §§ och 71 kap. 1 §.

När Tullverket tillämpar bestämmelserna i första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Tullverket.

SFS 2011:1255

Frågor om betalningssäkring prövas av den förvaltningsrätt som är behörig enligt 46 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut om skatt eller det transporttillägg som betalningssäkringen gäller.

SFS 2011:1255

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 13 och 15 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

I 9 c § andra stycket finns särskilda bestämmelser om betalning av transporttillägg som Skatteverket beslutat om.

SFS 2022:167

En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten eller transporttillägget om

 1. ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats,

 2. det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller

 3. det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att sättas ned.

Om anstånd medges, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Rättsfall:

Anstånd medgavs redan på den grunden att skattebeslutet hade överklagats HFD 2013:15.

SFS 2011:1255

Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska återbetalas, ska ränta beräknas efter den räntesats som anges i 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244). Ränta beräknas från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det återbetalas.

SFS 2011:1255

I fråga om skatt och transporttillägg tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för juridisk person i 59 kap. 13, 14, 16, 17, 21, 26 och 27 §§, verkställighet i 68 kap. 1 § samt indrivning i 70 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1255

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatt och transporttillägg enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om skattskyldig och den som är skyldig att betala transporttillägg gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skatt och transporttillägg gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

SFS 2002:426

Förverkande

Rubriken införd g. SFS2018-1888

Frågor om förverkande prövas av allmän förvaltningsdomstol på ansökan av Tullverket om inte annat följer av 9 a §.

En ansökan enligt första stycket ska prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets omhändertagandet av egendomen verkställdes.

SFS 2018:1888

Frågor om förverkande enligt 2 kap. 17–19 §§ och 3 kap. 7 § första stycket 1 får prövas av särskilt förordnad befattningshavare vid Tullverket om värdet av det som ska förverkas uppgår till mindre än det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde då omhändertagandet verkställdes och det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda.

Första stycket gäller inte om det i ärendet finns anledning att anta att någon innehar en särskild rätt till egendomen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 a § nu 9 c §.

SFS 2018:1888

I ett ärende om förverkande enligt 9 a § tillämpas bestämmelserna i 18 § och 19 § första stycket.

Ett beslut om förverkande ska meddelas skriftligen.

Ägaren till egendomen eller den som senast innehade varorna får inom en månad från det att han eller hon fick del av förverkandebeslutet anmäla missnöje med det till Tullverket. Anmäls missnöje, ska beslutet om förverkande inte längre gälla.

Om Tullverket inte häver omhändertagandet, ska Tullverket ansöka om förverkande hos allmän förvaltningsdomstol. Har ansökan inte gjorts inom en månad från det att anmälan kom in, ska omhändertagandet anses hävt om inte 2 kap. 16 eller 16 a § är tillämplig.

SFS 2018:1888

Vissa förfarandefrågor

Rubriken införd g. SFS2018-1888

Skatteverket beslutar om transporttillägg avseende den som är skattskyldig för bränsle till följd av bestämmelsen i 2 kap. 12 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Om Skatteverket beslutar om transporttillägg, gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. betalning och återbetalning av avgift i 61–65 kap.,

 2. omprövning och överklagande av beslut om skattetillägg i 66 och 67 kap.,

 3. verkställighet i 68 kap. 1 §, och

 4. indrivning i 70 kap.

Vid tillämpningen av andra stycket 2 avses med beskattningsår det kalenderår då den omständighet som utgör grund för att ta ut transporttillägg inträffade.

SFS 2022:167

Övriga beslut enligt 1–4 kap. fattas av Tullverket.

SFS 2013:1077

När ett beslut om transportkontroll och omhändertagande har verkställts skall ett bevis över verkställigheten utfärdas. Vid transportkontroll behöver dock ett bevis utfärdas endast om en punktskattepliktig vara påträffas eller någon berörd person annars begär det.

Ett bevis över verkställighet skall lämnas över till den som berörs av åtgärden och innehålla uppgifter om

 1. var beslutet verkställts,

 2. när det gäller transportkontroll, vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen påbörjades och avslutades, vad som genomsökts samt annat av betydelse som förekommit vid kontrollen, och

 3. vad som omhändertagits samt annat av betydelse som förekommit vid omhändertagandet.

Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt 2 och 3 kap. Vad som sägs i 2 kap. 1–8 §§ gäller vid sådan medverkan också Polismyndigheten och polisman.

SFS 2014:1510

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för punktskattekontroll enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.

SFS 2009:470

Överklagande

Beslut enligt 2 kap. 1–6 §§ och 12 § och 4 kap. 9 a § får inte överklagas. Andra beslut enligt 1–4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Talan mot beslut enligt 3 kap. 5 § första stycket får föras även av mottagaren av varan.

Skatteverket får överklaga beslut enligt denna lag som fattats av Tullverket.

SFS 2018:1888

Om Tullverket har beslutat om ansvar enligt 2 kap. 13 a § andra stycket, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 2 kap. 13 a § första stycket som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt gäller.

SFS 2022:167

Skatteverket får från Tullverket ta över uppgiften att i allmän förvaltningsdomstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

SFS 2003:722

Skatteverket för det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen.

SFS 2010:1487

Handläggningen i domstol

Mål om omhändertagande och förverkande skall handläggas skyndsamt.

I mål om förverkande av egendom skall, om ägaren till egendomen inte är känd eller saknar känt hemvist, den som senast innehade varorna anses vara motpart vid handläggningen i domstol i stället för ägaren till egendomen.

Ägare till egendom får överta talan som förs av den som anses vara motpart enligt första stycket.

I mål om förverkande av egendom skall förvaltningsrätten, om ägaren är okänd eller saknar känt hemvist, utfärda ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar och andra lämpliga tidningar att ägaren skall ge sig till känna senast två månader efter föreläggandet, vid påföljd att frågan annars kan avgöras. Föreläggandet skall innehålla uppgifter om egendomen och om de förhållanden under vilka den omhändertagits samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för att identifiera egendomen.

Ett föreläggande som avses i första stycket skall även utfärdas, om det finns anledning att anta att någon innehar särskild rätt till egendomen men denne är okänd eller saknar känt hemvist.

SFS 2009:829

Vid handläggning av frågor om omhändertagande, förverkande samt transporttillägg i förvaltningsrätt eller kammarrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild part begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart obehövligt. En enskild part skall upplysas om rätten till muntlig förhandling.

SFS 2009:829

Straff

Kapitlet infört g. SFS2002-0883

Den som uppsåtligen i strid med 1 kap. 6 §

 1. förflyttar punktskattepliktiga varor inom Sverige,

 2. för in punktskattepliktiga varor till Sverige från ett område som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde, eller

 3. för ut punktskattepliktiga varor från Sverige

och därigenom ger upphov till fara för att en myndighets kontrollverksamhet med avseende på varuförflyttningen allvarligt försvåras döms, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om brottet är att anse som ringa döms till böter.

Den som till Tullverket frivilligt anmäler varor som förflyttas i strid med 1 kap. 6 § för kontroll enligt 2 eller 3 kap. ska inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Rättsfall:

Ang. undantag från skyldighet att erlägga punktskatt vid transport av varor för privat bruk C-330/05 Granberg.

SFS 2011:290

Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar eller överlåter punktskattepliktiga varor som varit föremål för brott som avses i 24 §§ skattebrottslagen (1971:69) döms, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller lagen (2022:156) om alkoholskatt för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller dock inte om ansvar kan utdömas enligt 1 § eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att de punktskattepliktiga varorna varit föremål för brott, döms till böter.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar enligt första eller andra stycket.

SFS 2022:167

Om brott som avses i 1 a § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, om gärningen avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom skatt eller avgift till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna eller felaktigt återbetalats eller tillgodoräknats någon.

SFS 2005:460

För förberedelse till olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor som är att anse som grovt brott samt för försök, förberedelse och stämpling till grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2011:515

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att stanna på anmaning enligt 2 kap. 4 §, döms till penningböter.

SFS 2002:883

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten att legitimera sig eller på annat godtagbart sätt styrka sin identitet enligt 2 kap. 5 § första stycket eller skyldigheten att lämna uppgifter enligt 2 kap. 5 § andra stycket, döms till penningböter. Ansvar ska dock inte dömas ut om den tillfrågades identitet genast kunnat fastställas.

SFS 2018:1888

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § första stycket andra meningen, att tillhandahålla den administrativa referenskoden eller andra handlingar, döms till penningböter.

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra stycket andra meningen, att tillhandahålla den förenklade administrativa referenskoden eller ersättningsdokumentet, döms till penningböter.

SFS 2022:167

Utöver vad som följer av 1 § andra och tredje styckena lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska vid brott enligt 1–1 c §§ följande bestämmelser i samma lag tillämpas:

 • bestämmelserna om förverkande i 16–18 §§,

 • bestämmelserna om förundersökning och tvångsmedel i 19–26 a §§, 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och i 29–30 §§, samt

 • bestämmelserna om talan i 32 och 33 §§.

SFS 2022:320

Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 5 §.

SFS 2002:883

Kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet

Kapitlet infört g. Lag 2013:1077.

Punktskattebesök

Rubriken införd g. SFS2013-1077

Skatteverket får besluta om punktskattebesök för att kontrollera att den som är godkänd upplagshavare enligt 4 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, 3 kap. 2 § lagen (2022:155) om tobaksskatt eller 3 kap. 2 § lagen (2022:156) om alkoholskatt

 1. har ställt säkerhet enligt 4 kap. 6 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 7 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 8 § lagen om alkoholskatt,

 2. hanterar mottagna varor som flyttas under uppskovsförfarandet enligt 4 kap. 4 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 5 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 5 § lagen om alkoholskatt,

 3. avsänder varor under uppskovsförfarandet enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument, och

 4. för varje skatteupplag löpande bokför varurörelser som rör skattepliktiga varor (lagerbokföring) enligt 4 kap. 3 § lagen om skatt på energi, 3 kap. 4 § lagen om tobaksskatt eller 3 kap. 4 § lagen om alkoholskatt.

SFS 2022:167

Punktskattebesök får genomföras i skatteupplag. Om en upplagshavares lagerbokföring kan antas förvaras i en annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag, får punktskattebesök genomföras även där.

SFS 2013:1077

Punktskattebesök i skatteupplag

Rubriken införd g. SFS2013-1077

Skatteverket får vid punktskattebesök i skatteupplag

 1. granska och ta prov på varor som befinner sig i skatteupplaget och inventera lagret,

 2. kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll, och

 3. undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras.

Om Skatteverket vid besöket påträffar lagerbokföring för något annat av upplagshavarens skatteupplag, får även denna granskas.

SFS 2014:1509

Upplagshavaren ska skyndsamt

 1. lämna Skatteverket tillträde till skatteupplaget,

 2. ge Skatteverket möjlighet att granska och ta prov på varorna och inventera lagret, och

 3. på begäran tillhandahålla lagerbokföringen.

SFS 2013:1077

Upplagshavaren ska på begäran ge Skatteverket tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska lagerbokföring, om lagerbokföringen kan uppfattas endast med sådana hjälpmedel.

Första stycket gäller inte, om

 1. upplagshavaren tillhandahåller en kopia av lagerbokföringen, och

 2. lagerbokföringen utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som Skatteverket har tillgång till.

I det fall som avses i andra stycket ska upplagshavaren ge Skatteverket möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos upplagshavaren.

Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose syftet med kontrollen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

SFS 2013:1077

Punktskattebesök i andra verksamhetslokaler där lagerbokföring kan antas förvaras

Rubriken införd g. SFS2013-1077

Skatteverket får vid punktskattebesök i någon annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag där dennes lagerbokföring kan antas förvaras endast kontrollera att det finns lagerbokföring enligt 1 § 4 och granska dess innehåll.

SFS 2014:1509

Upplagshavaren ska skyndsamt lämna Skatteverket tillträde till verksamhetslokalen och ge Skatteverket möjlighet att granska lagerbokföringen.

Vad som sägs i 5 § ska gälla även vid granskning av lagerbokföring enligt 6 §.

SFS 2013:1077

Gemensamma bestämmelser

Rubriken införd g. SFS2013-1077

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 4, 5 eller 7 § att fullgöra dem. Föreläggandet får förenas med vite.

Ett föreläggande får dock inte förenas med vite, om

 1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, och

 2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller andra stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.

Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs.

SFS 2013:1077

Ett beslut om punktskattebesök ska innehålla

 1. uppgift om vilken upplagshavare som ska kontrolleras,

 2. uppgift om var punktskattebesök ska göras, och

 3. uppgift om möjligheten att undanta handlingar från kontroll.

SFS 2013:1077

Den som enligt ett beslut om punktskattebesök ska kontrolleras ska underrättas om beslutet innan besöket verkställs. Underrättelsen får ske i samband med besöket, om kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska kontrolleras underrättades i förväg.

SFS 2013:1077

Punktskattebesök ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.

Punktskattebesök får inte genomföras i bostäder.

SFS 2013:1077

Bestämmelserna i 47 kap. 2 och 3 §§, 4 § andra stycket och 57 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid kontroll enligt detta kapitel.

Beslut om undantag av handling från kontroll fattas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som begär undantag när begäran görs.

SFS 2013:1077

Beslut enligt detta kapitel fattas av Skatteverket.

Beslut om punktskattebesök och föreläggande utan vite får inte överklagas. Övriga beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2013:1077

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:506

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998 då lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak upphör att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Det som sägs i den upphävda lagen om Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län och för tid därefter Skattemyndigheten i Gävle.

SFS 1999:438

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:1010

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1331

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:489

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:1233

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1303

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:334

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:426

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:883

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:722

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:812

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2004:209

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:234

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2004.

SFS 2005:460

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:1510

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2008:1321

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2009:470

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:829

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2009:1507

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2010:1487

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1629

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:290

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2011.

SFS 2011:515

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1255

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 4 kap. 5 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

4. Bestämmelserna om ränta i 4 kap. 6 § andra stycket, 7 § andra stycket och 8 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2011:1292

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2012:679

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana transportkontroller som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2013:959

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2013:1076

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014 och tillämpas på varor som har förts in i Sverige från och med d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:1077

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2014. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:670

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015

SFS 2014:1498

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:1509

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1510

(Utkom d. 19 dec. 2014.)

SFS 2016:270

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2016:1074

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1210

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 a och 6 §§ och 2 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2018:1888

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för flyttningar av punktskattepliktiga varor som påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2018:2091

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2021:428
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2021.

 2. Lagen tillämpas första gången på flyttningar av snus, tuggtobak och övrig tobak som påbörjas efter ikraftträdandet.

SFS 2022:167
 1. Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.

 2. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § i den nya lydelsen och 4 kap. 1 a–1 c §§ tillämpas första gången på flyttningar av punktskattepliktiga varor som påbörjas efter ikraftträdandet.

 3. Om en flyttning av beskattade varor från ett annat EU-land har påbörjats före ikraftträdandet och varan förs in eller tas emot senast d. 31 dec. 2023 gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§, 2 kap. 2 och 6 §§, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 4 § i den äldre lydelsen.

 4. Om en flyttning av varor genom distansförsäljning har påbörjats före ikraftträdandet gäller 1 kap. 4, 5 a och 6 §§ och 4 kap. 1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.

 5. Om en flyttning under uppskovsförfarandet eller en flyttning av snus, tuggtobak eller övrig tobak har påbörjats före ikraftträdandet gäller 4 kap. 1 och 2 §§ i den äldre lydelsen.

 6. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:320

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:1787
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:1788
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Lag 1998:506

Författare: Arne Baekkevold

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Stefan Olsson

Författare: Stefan Olsson

I lagen ges Tullverket befogenhet att kontrollera att transporter av punktskattepliktiga varor sker i enlighet med rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (punktskattedirektivet) och om upphävande av direktiv 92/12 EEG (cirkulationsdirektivet). Tullverket har enligt lagen rätt att under vissa förutsättningar omhänderta skattepliktiga varor för att utreda om skatt för varan ska betalas i Sverige. Vidare har Tullverket rätt att besluta om skatt på omhändertagna varor. Om skatten inte betalas ska varorna kunna förverkas efter beslut av domstol. Tullverket har enligt lagen också möjligheter att kontrollera postförsändelser som kommer från ett annat EU-land och som innehåller alkohol- och tobaksvaror. Alkoholdrycker och tobaksvaror som förs in av resande för privat bruk kan omhändertas av Tullverket om det finns en påtaglig risk att den skattskyldige inte kommer att betala skatten. Förblir skatten obetald ska varorna kunna förverkas efter beslut av domstol.

Jfr lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Förarbeten: SOU 1997:86, prop. 1997/98:100, 1997/98:SkU28. Ändringar genom bl.a. SFS 2009:1507, prop. 2009/10:40 (cirkulationsdirektivet ersätts av nytt direktiv, rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [punktskattedirektivet]).

Förordning: Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Förarbeten: SOU 1997:86, prop. 1997/98:100, 1997/98:SkU28.

Förordning: Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Litteratur: Stefan Olsson, Punktskatter – en handbok, Norstedts Juridik 2009.

Författare: Stefan Olsson

Jfr 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Författare: Stefan Olsson

Jfr 3 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Författare: Stefan Olsson

Bestämmelsen i 1 st. utformades med ledning av motsvarande bestämmelser i dåvarande lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt lagen (1994:446) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Den innebär bl.a. att en åtgärd inte får vara mer omfattande eller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgärden.

2 st., som infördes den 1 januari 2003 (SFS 2002:883, prop. 2002/03:10), är en kodifiering av tidigare gällande principer för kontroller vid passage av Sveriges gräns till och från ett EU-land.

Författare: Stefan Olsson

Genom SFS 2008:1321 (prop. 2008/09:48) gäller som förutsättning av vägtransporter att transporten kan antas omfattas av 1 kap. 6 §. Tidigare gällde som förutsättning för kontroll att transporten kunde antas vara yrkesmässig.

Författare: Stefan Olsson

Enligt förarbetena (prop. 1997/98:100 s. 185) är en transport pågående även om kortare uppehåll görs under transporten.

Författare: Stefan Olsson

Uttrycket ”områden som inte är tillgängliga för allmänheten” har hämtats från 28 kap. 10 § rättegångsbalken. Uttrycket omfattar inte lokaler (se dock 3 st.).

Författare: Stefan Olsson

Stycket infördes genom SFS 2012:679 (prop. 2011/12:155); se även 1 b, 2, 3, 6 och 7 §§ angående kontroll i lokal.

Författare: Stefan Olsson

Bestämmelsen infördes genom SFS 2008:1321 (prop. 2008/09:48) och innebär att bestämmelserna om omhändertagande och förverkande inte ska tillämpas i fråga om bränsle som ska användas för eget personligt bruk av den som transporterar hit bränslet.

Författare: Stefan Olsson

Även förutsättningarna i 1 st. måste således vara uppfyllda för ett omhändertagande enligt förevarande stycke.

Författare: Stefan Olsson

Jfr 9 § 1 st.

Författare: Stefan Olsson

Enligt prop. 1997/98:100 (s. 193 f.) skulle det kunna bli aktuellt att tillämpa förevarande punkt om ägaren redan betalat för varan och skatten varit inkluderad i priset eller om ägaren fråntagits egendomen genom stöld.

Författare: Stefan Olsson

Jfr kommentaren till 2 kap. 15 § 1 st.

Författare: Stefan Olsson

Med egendom förstås både punktskattepliktiga varor och annan egendom.

Författare: Stefan Olsson

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § 2 st. om att förverkade inte får ske om det framstår som oskäligt gäller även i förhållande till den som har särskild rätt till egendomen (prop. 1997/98:100 s. 196).

Författare: Stefan Olsson

Den möjlighet att undersöka postförsändelser som paragrafen ger utrymme för gäller inte brev och paket m.m. som förs över gränsen med budbilar och liknande. Försändelser som förs över gränsen på detta sätt är inte att anse som postförsändelser i den mening som avses i bestämmelsen. Om en sådan försändelse skall undersökas får undersökningen i stället ske med stöd av reglerna i 2 kap. 1–8 §§ (prop. 1997/98:100 s. 198).

Författare: Stefan Olsson

Paragrafen har utformats med ledning av dåvarande 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

Författare: Stefan Olsson

Sådana beslut överklagas enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223).

Författare: Stefan Olsson

Bestämmelserna i 1 a–c §§ infördes genom SFS 2005:460, prop. 2004/05:149.

Författare: Stefan Olsson

Kapitlet, som infördes genom SFS 2013:1077 (prop. 2013/14:10), innebär att Skatteverket får genomföra s.k. punktskattebesök i skatteupplag för att kontrollera om den som är godkänd upplagshavare uppfyller vissa skyldigheter inom uppskovsförfarandet. Denna möjlighet är ett komplement till de befintliga bestämmelserna om revision i 41 kap. skatteförfarandelagen (2013:1244). Se prop. 2013/14:10 s. 156 f.