Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

Utfärdad den 17 september 1998.
Utkom från trycket den 27 oktober 1998

Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet1) att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

1)

Avtalet finns som bilaga till lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2003:1001

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1314

(Utkom den 27 oktober 1998.)

SFS 2003:1001

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.