Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1999-0673

Lag (1999:673) om skatt på avfall

Utfärdad den 23 juni 1999.
Utkom från trycket den 6 juli 1999

Lagens tillämpningsområde

Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under längre tid än tre år.

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller förvaras där under längre tid än tre år.

Med avfall jämställs annat material som förs in till en avfallsanläggning som avses i 1 § första stycket.

Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar som används för deponering eller förvaring av enbart

 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen

  1. jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

  2. bergrester från gruvindustriell verksamhet,

  3. avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 2. radioaktivt avfall,

 3. vattenverksslam i slambassäng, eller

 4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

SFS 2020:625

Skattebelopp m.m.

Avfallsskatt ska betalas med 725 kronor per ton avfall.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

SFS 2023:756

Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller det av någon annan anledning finns särskilda skäl, får avfallsskatten bestämmas på annan grund än vägning.

Undantag från skatteplikt

Avfallsskatt skall inte betalas för

 1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfallshanteringen,

 2. avfall som är avsett att inom en anläggning

  1. behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,

  2. förbrännas,

  3. användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,

  4. avvattnas,

  5. renas, under förutsättning att avfallet är flytande,

 3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vassbädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åtgärd enligt första stycket 2.

SFS 2000:1429

Vem som är skattskyldig

Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen.

SFS 2002:428

Skattskyldighetens inträde

Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

 1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,

 2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i

 3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts.

SFS 2000:1429

Förfarandet

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

SFS 2011:1398

Avdrag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0904

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

 1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

 2. avfall som använts för driften av anläggningen,

 3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning,

 4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall.

SFS 2002:998

Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,

 2. förorenad jord från marksanering,

 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

 7. asbesthaltigt avfall,

 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

 10. askor från eldning av avsvärtningsslam,

 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

 15. slagger från metallurgiska processer,

 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

 17. oljehaltigt glödskalsslam,

 18. metallhydroxidslam,

 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

 20. katodrester och blästerstoft vid framställning av aluminium,

 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,

 22. gjuterisand,

 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och

 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst tiokilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas.

SFS 2020:625

Återbetalning

Rubriken införd g. SFS1999-0673

Om avfall flyttas från ett område som upphört att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket, medges återbetalning av skatten på avfallet om avfallet

 1. förs in på en sådan anläggning som avses i 1 § första stycket, eller

 2. tas emot på en plats där avfallet är avsett att

  1. förbrännas, eller

  2. behandlas för materialåtervinning.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket av den som var skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då området upphörde att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket.

Återbetalning enligt första stycket medges inte om möjlighet till avdrag för skatten följer av andra bestämmelser i denna lag.

SFS 2020:625

Ansökan om återbetalning enligt 12 § ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. För att återbetalning enligt 12 § ska beviljas krävs att skatten för ett kalenderkvartal uppgår till minst 1 000 kr.

SFS 2020:625

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:673

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1321

(Utkom d. 27 dec. 1999.)

SFS 2000:1429

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2000.

SFS 2001:904

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall då skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

SFS 2001:960

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:428

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2002:998

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2005:962

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2008:242

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2011:1398

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2014:1499

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2017:1211

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2020:625
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2023:756
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Lag 1999:673

Författare: Arne Baekkevold

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Stefan Olsson

Författare: Stefan Olsson

Avfallsskatt i någon form finns i flertalet EU-länder. Genom den nya lagen (1999:673) om skatt på avfall införs en sådan skatt även i Sverige. Skatten grundar sig inte direkt på något EG-direktiv men det finns flera direktiv om avfall och deponering av avfall. Uttag av skatt på avfall avses att utgöra ett verktyg för att minska belastningen på miljön och öka incitamenten att återvinna avfall.

Skatten tas ut på avfall som förs in till en avfallsanläggning. För att en avfallsanläggning skall vara skattepliktig krävs att farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år deponeras, dvs. slutligt förvaras, eller förvaras där under längre tid än tre år. Även industrianläggningar kan vara skattepliktiga, under i princip samma förutsättningar. Som framgår av 3 § har dock vissa slag av avfallsanläggningar undantagits från skatteplikt. Av RÅ 2009 not. 46 följer att en avgränsning mellan en deponi och en återvinningsanläggning med ett fast metallstängsel eller betongplintar inte ledde till att det uppkom två avfallsanläggningar i avfallsskattelagens mening. I HFD 2016 ref. 88 bedömdes emellertid att i en avfallsanläggning som var indelad i olika områden med olika verksamheter, vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd, utgjorde varje delområde en egen avfallsanläggning.

Det är den som bedriver verksamheten på avfallsanläggningen som är skattskyldig. Skatten omfattar såväl konventionellt avfall – dvs. avfall som består av uttjänta produkter, varor, förpackningar o.dyl. – som industrins branschspecifika avfall. Den tas ut efter en nettodeponimetod. Detta innebär att skatt tas ut för i princip allt avfall som förs in till en skattepliktig avfallsanläggning. Undantag från skatteplikt gäller dock för i 6 § särskilt angivna avfall, material och behandlingsmetoder. (Beträffande omfattningen av undantaget i 6 § första stycket 2 och förhållandet till 1 § första stycket, se RÅ 2001 ref. 30).Vidare medges enligt bestämmelserna i 10 § avdrag för skatt på bl.a. avfall som förs ut från anläggningen. Avdraget görs i deklarationen men förutsätter alltså att detta avfall tidigare har tagits upp till beskattning. Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte ansetts utgöra sådan deponering eller förvaring som är skattepliktig, RÅ 2003 ref. 42. Avdrag medges enligt 10 § även för skatt på avfall som använts för driften av anläggningen. I HFD 2011 ref. 83 fastställdes ett förhandsbesked med innebörden att material (slagg) som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning ansetts använt för driften av anläggningen.

Enligt 11 § föreligger även avdragsrätt i ett antal branschspecifika situationer. Avdragsrätt föreligger enligt 11 § 1 st. 2 p. för förorenad jord från marksanering. Enligt RÅ 2002 ref 38 kan slam från avloppsvatten inte jämställas med sådan jord.

Förfarandet regleras av skatteförfarandelagen (2011:1244), dock med det undantaget att redovisningsperioden är kalenderkvartal. Skatteverket har i en skrivelse (dnr 130-2199-04/1152) behandlat elva olika avfallsskattefrågor. Se även Skatteverkets ställningstaganden 2008-01-28, dnr 131 53455-08/111 och 2009-07-07, dnr 131 574125-09/111, angående kompostering samt 2007-10-15, dnr 131 590614-07/111, angående övertagande av verksamhet.

Förarbeten: SOU 1996:139 Skatt på avfall, prop. 1998/99:84, 1998/99:SkU20, prop. 1999/2000:9, 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11.