Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Utfärdad den 16 december 1999.
Utkom från trycket den 27 december 1999

Uppgifter m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-1305

Forskarskattenämnden prövar om de

förutsättningar för skattelättnader som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda.

Vid tillämpningen av denna lag är arbetstagare den som tar emot ersättning och arbetsgivare den som betalar ut ersättning.

SFS 2000:1162

Sammansättning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1999-1305

Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre skall ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare skall ha särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrågor.

Föreningen Svenskt Näringsliv skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall ges möjlighet att lämna förslag till två ledamöter och två ersättare. Verket för innovationssystem skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare.

SFS 2001:530

Om ersättaren har särskild sakkunskap inom det område som ärendet avser får han kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället för ledamoten.

SFS 2000:1162

Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses i 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), är nämnden beslutför med ordföranden eller vice ordföranden ensam.

SFS 2011:1284

Forskarskattenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader.

SFS 2020:856

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

SFS 2000:1162

Ansökan

Rubriken införd g. SFS1999-1305

En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse en viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren eller arbetstagaren.

Ansökan skall ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att nämnden skall kunna pröva ansökan.

SFS 2000:1162

Beslut

Rubriken införd g. SFS1999-1305

Beslut om skattelättnader skall innehålla uppgift om dentid beslutet avser.

SFS 2000:1162

Arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket skall underrättas om Forskarskattenämndens beslut.

SFS 2003:729

Överklagande

Beslut av Forskarskattenämnden får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren överklagar beslutet skall Skatteverket föra det allmännas talan i allmänförvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2003:729

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1305

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

SFS 2000:1162

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2. I fall då arbetet påbörjas före d. 1 april 2001 skall, i stället för 6 § andra stycket första meningen, gälla att ansökan skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast d. 1 juli 2001.

SFS 2001:530

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:729

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2011:1284

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2020:856

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2020.