Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Utfärdad den 23 november 2000.
Utkom från trycket den 5 december 2000

Denna lag innehåller bestämmelser om fördelning av socialavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980) för finansiering av systemen för social trygghet.

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i socialavgiftslagen (2000:980).

Sjukförsäkringsavgifter

Sjukförsäkringsavgifter ska finansiera kostnader för följande ersättningar som utges enligt socialförsäkringsbalken

 1. graviditetspenning enligt 10 kap., sjukpenning och ersättning för merkostnader för resor enligt 27 kap. samt ersättningar enligt 110 kap. 30 § för kostnader för utredning m.m. i ärenden om sjukdom och rehabilitering,

 2. rehabiliteringspenning och andra ersättningar enligt 31 kap., och

 3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap.

SFS 2010:1283

Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

 1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

 2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

 3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,

 4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och

 5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt 3 §.

SFS 2011:1515

Föräldraförsäkringsavgifter

Föräldraförsäkringsavgifter ska finansiera

 1. föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkringsbalken,

 2. kostnader för administration av föräldrapenningsförmåner, och

 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas för föräldrapenningsförmåner.

SFS 2010:1283

Ålderspensionsavgifter

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år ska föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 64 kap. 15 och 16 §§ socialförsäkringsbalken.

Återstoden av avgifterna ska föras till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Hänvisad författning:

Jfr 14 §.

Anmärkt författning:

Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) (innehåller bestämmelser om Första–Fjärde och Sjunde AP-fonderna) – Lag (2000:193) om Sjätte AP-fondenLag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder.

SFS 2010:1283

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

SFS 2011:1404

Efterlevandepensionsavgifter

Efterlevandepensionsavgifter ska finansiera

 1. inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension enligt socialförsäkringsbalken, och

 2. kostnader för administration av pension enligt 1.

SFS 2010:1283

Arbetsmarknadsavgifter

Arbetsmarknadsavgifter skall finansiera

 1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och kostnader för tillsyn av utbetalning av sådan ersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,

 2. aktivitetsstöd till den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att han eller hon uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,

 3. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497), och

 4. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1–3.

Arbetsskadeavgifter

Arbetsskadeavgifter ska finansiera

 1. ersättningar från arbetsskadeförsäkringen enligt 40–42 samt 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken,

 2. kostnader för administration av ersättningar enligt 1, och

 3. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningar enligt 1.

SFS 2010:1283

Fördelning av arbetsgivaravgifter

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). Avdrag som görs enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) och avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelningen.

Anmärkt författning:

F (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål.

SFS 2013:962

Omföring av egenavgifter

Försäkringskassan får varje år tillgodoföra sig ett visst belopp från varje inkomsttitel på statsbudgeten där egenavgifter redovisats. Beloppet motsvarar summan av de under det föregående året debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller återbetalats.

Försäkringskassan får under respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 10,3 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Skatteverket ska varje år senast den 15 februari lämna Försäkringskassan uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Försäkringskassan under en sådan tolvmånadersperiod som anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första stycket ska skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast därefter ska tillgodoföras enligt första eller andra stycket.

SFS 2011:1286

Avdrag vid beräkning av egenavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0437

Avdrag enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen (2000:980) och 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

SFS 2010:437

Verkställighetsföreskrifter

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de regleringar som avses i 7 § andra och tredje styckena.

Regeringen fastställer för varje år de beräknade andelarna av influtna ålderspensionsavgifter som avses i 6 § efter förslag från Pensionsmyndigheten.

SFS 2009:1004

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:981

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre bestämmelser om fördelningen av socialavgifter i 4 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser om andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter skall tillämpas till och med år 2001.

4. Hänvisningen i 4 § 1 till studiestödslagen (1999:1395) skall fram till d. 1 juli 2001 i stället avse studiestödslagen (1973:349). Sjukförsäkringsavgifter skall därefter även finansiera Centrala studiestödsnämndens kostnader enligt 4 § 1 i fråga om studiestöd som beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

5. Utöver vad som sägs i 10 § skall arbetsskadeavgifter alltjämt finansiera ersättningar på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar och lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

SFS 2001:1119

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

SFS 2001:1172

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:51

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:217

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:325

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:731

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:1216

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:850

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1245

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:1346

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre bestämmelser i 3 § tillämpas fortfarande för sjukpenning som utgetts före d. 1 nov. 2006.

3. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på ersättningar som betalas ut respektive inkomster som uppbärs före ikraftträdandet.

4. Äldre bestämmelser i 11 och 13 §§ tillämpas fortfarande på avdrag som görs med stöd av punkt 4, 5 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

SFS 2007:287

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2009:1004

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas första gången vid fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter avseende år 2011.

SFS 2010:437

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1283

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Avgifter enligt 3, 4, 5, 8 och 10 §§ ska fortfarande finansiera ersättningar, förmåner, avgifter och kostnader enligt den intill d. 1 jan. 2011 gällande äldre lagstiftningen.

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

SFS 2011:1286

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1404

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med d. 1 jan. 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2011:1515

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:962

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.