Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2000-1077

Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal

Utfärdad den 9 november 2000.
Utkom från trycket den 8 december 2000

Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.

Om det finns särskilda skäl får regeringen överlämna även andra ärenden till Skatteverket.

SFS 2011:1456

Skatteverket ska ingå sådana internationella överenskommelser om sättet att tillämpa bestämmelser om skiljeförfarande som enligt skatteavtal ska ingås av behörig myndighet. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 3 §.

SFS 2014:1560

Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, ska Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2014:1560

Denna förordning gäller inte för ärenden som handläggs av Skatteverket med stöd av bestämmelser i annan författning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2014:1560

Beslut i ett ärende enligt denna förordning får inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §.

SFS 2014:1560

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1077

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

SFS 2003:1017

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004 och tillämpas på ärenden som inkommer efter ikraftträdandet.

SFS 2005:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006 och tillämpas på ärenden som kommer in efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ärenden som kommit in före ikraftträdandet.

SFS 2011:1456

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser 2013 och tidigare års taxeringar.

SFS 2014:1560

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.