Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2007:286.

Utkom från trycket den 21 december 2001
Utfärdad den 13 december 2001.

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet och viss ideell verksamhet i det stödområde som anges i bilagan till lagen i form av särskilda avdrag vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

SFS 2007:286

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast driftställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas enligt

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna ska ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock inte den som enligt 3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen endast ska betala ålderspensionsavgift.

SFS 2020:1061

Bestämmelserna i 2 § första stycket ska inte tillämpas om den avgiftsskyldige är

 1. en kommun eller en region,

 2. en statlig myndighet,

 3. ett statligt affärsdrivande verk, eller

 4. ett registrerat trossamfund.

SFS 2019:910

Bestämmelserna i 2 § skall inte tillämpas på verksamhet som avser

 1. fiskeriverksamhet, vattenbruksverksamhet eller sådan jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller

 2. transportverksamhet.

SFS 2002:1007

Avdragets storlek

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980). Sammanlagt får avdrag göras med högst 7 100 kronor. Avdraget ska i första hand göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som moderföretaget bestämmer.

SFS 2021:56

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 18 000 kronor per år. Avdraget skall i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980).

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det sammanlagda avdraget från de allmänna löneavgifter och de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 85 200 kronor per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem.

SFS 2007:286

Om den avgiftsskyldige under året har gjort avdrag från avgifter enligt både 5 och 6 §§, får avdragen sammanlagt inte överstiga 85 200 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under året har gjort avdrag från avgifter enligt 5 §, får det sammanlagda avdraget från de avgifter enligt 6 § som är hänförliga till inkomsten från samtliga delägare i bolaget tillsammans med avdraget från avgifterna enligt 5 § inte överstiga 85 200 kronor per år.

SFS 2007:286

Kombination av avdrag

Rubriken införd g. SFS2013-0964

Om avdrag ska göras både enligt denna lag och enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980), ska avdrag i första hand göras enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen.

SFS 2013:964

Bilaga

Stödområde

Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns d. 31 dec. 1999.

SFS 2007:1379

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1170

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. Bestämmelserna i 5 § tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001.

3. Bestämmelserna i 6 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

SFS 2002:1007

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Bestämmelserna tillämpas i fråga om arbetsgivaravgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2002 och i fråga om egenavgifter första gången vid 2004 års taxering.

SFS 2006:1348

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs före den 1 januari 2007 tillämpas bestämmelsen i 2 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2007 tillämpas bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser med iakttagande av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Vid tillämpningen av bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall den allmänna löneavgiften också ingå i avgiftsberäkningen på så sätt att avdraget görs från summan av avgifterna. Avdraget skall i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egenavgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen.

4. Bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina nya lydelser samt den nya bestämmelsen i 6 a § tillämpas första gången på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.

SFS 2007:286

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) tillämpas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter d. 30 juni 2007.

3. Bestämmelserna i 5–6 a §§ i sina nya lydelser tillämpas första gången på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.

SFS 2007:1379

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1268

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 dec. 2008.

SFS 2013:964

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2015:180

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015.

2. Bestämmelserna i 2 § första stycket och 5 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 30 april 2015.

3. Bestämmelsen i 2 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter d. 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter d. 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

SFS 2015:475

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

2. Bestämmelserna i 2 och 5 §§ i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter d. 31 juli 2015.

SFS 2019:480
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter d. 31 juli 2019.

SFS 2019:910

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:1061
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:56
 1. Denna lag träder i kraft d. 6 febr. 2021.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter d. 31 dec. 2020.