Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

Skatteavtal Hong Kong

Utfärdad den 13 november 2003.
Utkom från trycket den 25 november 2003.

Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande luftfart som undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION

 

(Översättning)

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONG KONG

 

CONCERNING SCHEDULED AIR SERVICES

 

BETRÄFFANDE LUFTFART

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ("the Hong Kong Special Administrative Region"),

 

Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong (den särskilda administrativa regionen Hong Kong),

 

Have agreed as follows:

 

har kommit överens om följande:

 

Artikel 10 Undvikande av dubbelbeskattning

ARTICLE 10

 

Artikel 10

 

Avoidance of Double Taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. Income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an airline of one Contracting Party, including participation in a pool service, a joint air transport operation or an international operating agency, which are subject to tax in the area of that Contracting Party shall be exempt from income tax, profits tax and all other taxes on income and profits imposed in the area of the other Contracting Party.

 

1. Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslutande part förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik, inklusive genom deltagande i en pool, i ett gemensamt lufttransportföretag eller i en internationell driftsorganisation, undantas från inkomstskatt och all annan skatt på inkomst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

 

2. Capital and assets of an airline of one Contracting Party relating to the operation of aircraft in international traffic shall be exempt from taxes on capital and assets imposed in the area of the other Contracting Party.

 

2. Förmögenhet som innehas av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part och som är hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik undantas från skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutande parten.

 

3. Gains from the alienation of aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such aircraft which are received by an airline of one Contracting Party, the income and profits of which according to paragraph 1 are taxable only in the area of that Contracting Party, shall be exempt from any tax on gains imposed in the area of the other Contracting Party.

 

3. Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i internationell trafik och lös egendom hänförlig till användning av sådant luftfartyg som tas emot av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas endast i denna avtalsslutande part, är undantagen från all skatt på vinst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

 

4. For the purposes of this Article:

 

4. Vid tillämpningen av denna artikel:

 

(a) the term "income and profits" includes revenues and gross receipts from the operation of aircraft for the carriage of persons, livestock, goods, mail or merchandise in international traffic including:

 

a) innefattar uttrycket "inkomst" intäkter och bruttoinkomster från användning av luftfartyg för transport i internationell trafik av personer, levande inventarier, varor, post eller handelsvaror inklusive:

 

i) the charter or rental of aircraft if such charter or rental is incidental to the operation of aircraft in international traffic;

 

1) chartring eller hyra av luftfartyg om sådan chartring eller hyra är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

 

ii) the sale of tickets or similar documents, and the provision of services connected with such carriage, for the airline itself or for other airlines, but in the latter case only if such sales or provisions of services are incidental to the operation of aircraft in international traffic; and

 

2) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan transport, för lufttrafikföretaget eller för andra lufttrafikföretag, men i det senare fallet endast om sådan försäljning eller tillhandahållande av tjänster är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik, och

 

iii) interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic;

 

3) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

 

(b) the term "international traffic" means any carriage by an aircraft except when such carriage is solely between places in the area of the other Contracting Party;

 

b) avser uttrycket "internationell trafik" all transport med luftfartyg utom då sådan transport sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande parten,

 

(c) the term "airline of one Contracting Party" means,

 

c) avser uttrycket "lufttrafikföretag i en avtalsslutande part",

 

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, an airline incorporated and having its principal place of business in the Hong Kong Special Administrative Region; and

 

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ett lufttrafikföretag bildat och med säte i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, och

 

(ii) in the case of Sweden, any airline which, under the laws of Sweden, is liable to tax therein by reason of domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and includes the joint Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as profits derived by SAS Sverige AB, the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that consortium;

 

2) i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldigt där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet, och omfattar det gemensamma svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men när det gäller inkomster uppburna av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), endast till den del inkomsten motsvarar dess andel i konsortiet,

 

(d) the term "competent authority" means,

 

d) avser uttrycket "behörig myndighet",

 

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Commissioner of Inland Revenue or his authorized representative, or any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the Commissioner or similar functions; and

 

1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, "the Commissioner of Inland Revenue" eller dennes befullmäktigade ombud eller varje annan person eller organ med befogenhet att utföra de funktioner som "the Commissioner" för närvarande utför eller liknande funktioner, och

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Article.

 

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av denna artikel.

 

5. The competent authorities of the Contracting Parties shall, through consultation, endeavour to resolve by mutual agreement any disputes regarding the interpretation or application of this Article. Article 17 (Settlement of Disputes) shall not apply to any such dispute.

 

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna skall, efter samråd, genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlösning) är inte tillämplig på sådana tvister.

 

6. Notwithstanding Article 21 (Entry into Force) each Contracting Party shall in writing notify the other of the completion of the relevant procedures required by its law to bring this Article into force. The Article shall enter into force on the date of the receipt of the latter of these notifications and shall thereupon have effect in respect of income, profits and gains arising on or after the first day of January 1997 and on capital and assets held on or after that date.

 

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 (Ikraftträdande) skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare och på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

 

7. Notwithstanding Article 19 (Termination) where notice of termination of this Agreement is given under that Article, this Article shall cease to have effect, in relation to income, profits and gains received as well as capital and assets held on or after the first day of January in the calendar year next following the expiry of a period of six months after the date when such notice is given.

 

7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 (Uppsägning) skall, då meddelande om beslut att säga upp detta avtal lämnas enligt nämnda artikel, denna artikel upphöra att gälla beträffande såväl inkomst och vinst som förmögenhet som tas emot respektive innehas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sex månader från dagen då uppsägningen äger rum.

 

8. This Article shall cease to have effect in the event that an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, providing for similar exemptions to those in this Article, enters into force between the Contracting Parties.

 

8. Denna artikel skall upphöra att gälla när ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatt på inkomst träder i kraft mellan de avtalsslutande parterna, under förutsättning att avtalet innehåller liknade undantag som de i denna artikel.

 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

 

Done, in duplicate at Hong Kong this 14th day of March 2000 in the English language.

 

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i två exemplar på engelska språket.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:759

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med d. 1 jan. 1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 2004:27.)