Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

Skatteavtal Taipei

utfärdad den 11 november 2004.
Utkom från trycket den 23 november 2004

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige undertecknade den 8 juni 2001 skall, tillsammans med den bilaga som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet i de delar som framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1411).]

SFS 2011:1411

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring ska vidtas i fråga om beskattning som rör statlig eller kommunal skatt, får Skatteverket vidta sådan ändring.

SFS 2011:1411

Det som i avtalet sägs om Riksskatteverket (National Tax Board) skall i stället avse Skatteverket (Swedish Tax Agency).

Bilaga

Avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Artikel 1

Agreement between the Swedish Trade Council and the Taipei Mission in Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

 

Avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Personal scope

 

Personer på vilka avtalet tillämpas

 

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the territories.

 

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i ett av territorierna eller i båda territorierna.

 

Artikel 2

Article 2

 

Artikel 2

 

Taxes covered

 

Skatter som omfattas av avtalet

 

1. The existing taxes to which this Agreement shall apply are:

 

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 

(a) in the territory in which the taxation laws administered by the National Tax Board (Riksskatteverket) are applied:

 

a) i det territorium där den skattelagstiftning som administreras av Riksskatteverket tillämpas:

 

(i) the national income tax (den statliga inkomstskatten);

 

1) den statliga inkomstskatten,

 

(ii) the withholding tax on dividends (kupongskatten);

 

2) kupongskatten,

 

(iii) the income tax on non-residents (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta);

 

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

 

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

 

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

 

(v) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten);

 

5) den kommunala inkomstskatten,

 

(b) in the territory in which the taxation laws administered by the taxation authorities in Taipei are applied:

 

b) i det territorium där den skattelagstiftning som administreras av skattemyndigheten i Taipei tillämpas:

 

the profit seeking enterprise income tax and the individual consolidated income tax.

 

inkomstskatten för kommersiella företag och inkomstskatten för fysiska personer.

 

2. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the territories shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

 

2. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i territorierna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

 

Artikel 3

Article 3

 

Artikel 3

 

General definitions

 

Allmänna definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term ”territory” means the territory referred to in sub-paragraph l (a) or l (b) of Article 2, as the context requires;

 

a) ”territorium” avser det territorium som anges i artikel 2 punkterna 1 a) eller 1 b), beroende på sammanhanget,

 

(b) the term ”person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

b) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

 

(c) the term ”company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

 

c) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som juridisk person,

 

(d) the terms ”enterprise of a territory” and ”enterprise of the other territory” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a territory and an enterprise carried on by a resident of the other territory;

 

d) ”företag i ett territorium” och ”företag i det andra territoriet” avser företag som bedrivs av person med hemvist i ett territorium respektive företag som bedrivs av person med hemvist i det andra territoriet,

 

(e) the term ”international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a territory, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other territory;

 

e) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i ett territorium utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i det andra territoriet,

 

(f) the term ”competent authority” means:

 

f) ”behörig myndighet” avser:

 

(i) in the territory in which the taxation laws administered by the taxation authorities in Taipei are applied, the Director- General of the Department of Taxation or an authorized representative of the Director-General;

 

1) i det territorium där skattelagstiftningen som administreras av skattemyndigheten i Taipei tillämpas, generaldirektören för skatteavdelningen eller dennes befullmäktigade ombud,

 

(ii) in the territory in which the taxation laws administered by the National Tax Board (Riksskatteverket) are applied, the National Tax Board (Riksskatteverket) or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

 

2) i det territorium där skattelagstiftningen som administreras av Riksskatteverket tillämpas, Riksskatteverket eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a territory, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that territory for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that territory prevailing over a meaning given to the term under other laws of that territory.

 

2. Då avtalet tillämpas i ett territorium vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid den tidpunkten enligt territoriets lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i detta territorium äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i detta territorium.

 

Artikel 4

Article 4

 

Artikel 4

 

Resident

 

Hemvist

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”resident of a territory” means any person who, under the laws of that territory, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. However, in the case of a partnership or estate the term applies only to the extent that the income derived by such partnership or estate is subject to tax in that territory as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i ett territorium” person som enligt lagstiftningen i detta territorium är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Beträffande inkomst som förvärvas av handelsbolag eller dödsbo, inbegriper uttrycket emellertid sådan person endast till den del dess inkomst beskattas i detta territorium på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare eller förmånstagare.

 

2. A person is not a resident of a territory for the purposes of this Agreement if the person is liable to tax in that territory in respect only of income from sources in that territory, provided that this paragraph shall not apply to individuals who are residents of the territory referred to in sub-paragraph 1(b) of Article 2, as long as resident individuals are taxed only in respect of income from sources in that territory.

 

2. Vid tillämpningen av detta avtal anses en person inte ha hemvist i ett territorium om personen är skattskyldig i territoriet endast för inkomst från källa i detta territorium. Denna punkt tillämpas inte på fysiska personer som har hemvist i det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b), så länge som fysiska personer med hemvist i detta territorium är skattskyldiga endast för inkomst från källa i detta territorium.

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both territories, then his status shall be determined as follows:

 

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda territorierna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 

(a) he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both territories, he shall be deemed to be a resident only of the territory with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

 

a) han anses ha hemvist endast i det territorium där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda territorierna, anses han ha hemvist endast i det territorium med vilket hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 

(b) if the territory in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either territory, he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has an habitual abode;

 

b) om det inte kan avgöras i vilket territorium han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någotdera territoriet har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i det territorium där han stadigvarande vistas,

 

(c) if he has an habitual abode in both territories or in neither of them, the competent authorities of the territories shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

 

c) om han stadigvarande vistas i båda territorierna eller om han inte vistas stadigvarande i något av dem, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

 

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both territories, then it shall be deemed to be a resident only of the territory in which its place of incorporation is situated.

 

4. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda territorierna, skall denna person anses ha hemvist endast i det territorium enligt vars lagstiftning personen bildats.

 

Artikel 5

Article 5

 

Artikel 5

 

Permanent establishment

 

Fast driftställe

 

1. For the purposes of this Agreement, the term ”permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

 

2. The term ”permanent establishment” includes especially:

 

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 

(a) a place of management;

 

a) plats för företagsledning,

 

(b) a branch;

 

b) filial,

 

(c) an office;

 

c) kontor,

 

(d) a factory;

 

d) fabrik,

 

(e) a workshop;

 

e) verkstad,

 

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and

 

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, och

 

(g) the furnishing of services, including consultancy services, in a territory by an enterprise of the other territory through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where those activities (for the same or a connected project) within the first-mentioned territory continue for a period or periods aggregating more than 120 days within any twelve-month period.

 

g) tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, i ett territorium av ett företag i det andra territoriet genom anställda eller annan personal som engagerats av företaget för sådant ändamål, men endast om denna verksamhet pågår (såvitt avser samma eller sammanhängande projekt) i det förstnämnda territoriet under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 120 dagar under en tolvmånadersperiod.

 

3. A building site or a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities continue for a period of more than nine months.

 

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidsperiod som överstiger nio månader.

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term ”permanent establishment” shall be deemed not to include:

 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

 

a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

 

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

 

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

 

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character, such as advertising or scientific research;

 

e) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art, såsom annonsering eller vetenskaplig forskning,

 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

 

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a territory an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that territory in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

 

5. Om en person – vilken inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – som är verksam för ett företag har, och regelmässigt använder, i ett territorium fullmakt att sluta avtal i företagets namn anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i detta territorium beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

 

6. An enterprise of a territory shall not be deemed to have a permanent establishment in the other territory merely because it carries on business in that other territory through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 

6. Företag i ett territorium anses inte ha fast driftställe i det andra territoriet endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i detta territorium genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

 

7. The fact that a company which is a resident of a territory controls or is controlled by a company which is a resident of the other territory, or which carries on business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

 

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i ett territorium kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i det andra territoriet eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i detta andra territorium (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

 

Artikel 6

Article 6

 

Artikel 6

 

Income from immovable property

 

Inkomst av fast egendom

 

1. Income derived by a resident of a territory from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other territory may be taxed in that other territory.

 

1. Inkomst, som person med hemvist i ett territorium förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

 

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the territory in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

 

2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i det territorium där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

 

Artikel 7

Article 7

 

Artikel 7

 

Business profits

 

Inkomst av rörelse

 

1. The profits of an enterprise of a territory shall be taxable only in that territory unless the enterprise carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other territory but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

 

1. Inkomst av rörelse, som företag i ett territorium förvärvar, beskattas endast i detta territorium, såvida inte företaget bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i det andra territoriet, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a territory carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall in each territory be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

 

2. Om företag i ett territorium bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vartdera territoriet till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

 

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the territory in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i det territorium där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

 

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

 

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

 

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

 

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

 

Artikel 8

Article 8

 

Artikel 8

 

Shipping and air transport

 

Sjö- och luftfart

 

1. Profits of an enterprise of a territory from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that territory.

 

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i ett territorium genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i detta territorium.

 

2. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include:

 

2. Vid tillämpningen av denna artikel inkluderar inkomst från användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik:

 

(a) profits from the use, maintenance or rental of containers and related equipment;

 

a) inkomst från användning, underhåll eller uthyrning av containrar och därmed sammanhängande utrustning,

 

(b) profits from the rental of ships or aircraft on a full time, voyage or bare boat basis; if such use, maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

 

b) inkomst från tidsbefraktning (full time), resebefraktning (voyage) eller uthyrning av obemannade (bare boat) skepp eller luftfartyg, om sådan användning, underhåll eller uthyrning är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

4. Whenever companies have agreed to carry on an air transportation business together in the form of a consortium, the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall apply only to such part of the profits of the consortium as relates to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a territory.

 

4. När två eller flera bolag har kommit överens om att driva en lufttransportverksamhet gemensamt i form av ett konsortium, tillämpas bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 endast i fråga om den del av konsortiets inkomst som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av ett bolag som har hemvist i ett territorium.

 

Artikel 9

Article 9

 

Artikel 9

 

Associated enterprises

 

Företag med intressegemenskap

 

1. Where:

 

1. I fall då

 

(a) an enterprise of a territory participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or

 

a) ett företag i ett territorium direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i det andra territoriet eller äger del i detta företags kapital, eller

 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a territory and an enterprise of the other territory,

 

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i ett territorium som ett företag i det andra territoriet eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

 

2. Where a territory includes in the profits of an enterprise of that territory – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other territory has been charged to tax in that other territory and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first- mentioned territory if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other territory shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the territories shall if necessary consult each other.

 

2. I fall då ett territorium i inkomsten för ett företag i detta territorium inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i det andra territoriet beskattas i detta andra territorium samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i det förstnämnda territoriet om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall detta andra territorium genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i detta territorium. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i territorierna överlägger vid behov med varandra.

 

Artikel 10

Article 10

 

Artikel 10

 

Dividends

 

Utdelning

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a territory to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

 

1. Utdelning från bolag med hemvist i ett territorium till person med hemvist i det andra territoriet får beskattas i detta andra territorium.

 

2. However, such dividends may also be taxed in the territory of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. The competent authorities of the territories may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i det territorium där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i det andra territoriet får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

 

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

 

3. The term ”dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the territory of which the company making the distribution is a resident.

 

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i det territorium där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a territory, carries on business in the other territory of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Where a company which is a resident of a territory derives profits or income from the other territory, that other territory may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other territory or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other territory, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other territory.

 

5. Om bolag med hemvist i ett territorium förvärvar inkomst från det andra territoriet, får detta andra territorium inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i detta andra territorium eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i detta andra territorium, och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i detta andra territorium.

 

Artikel 11

Article 11

 

Artikel 11

 

Interest

 

Ränta

 

1. Interest arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

 

1. Ränta, som härrör från ett territorium och som betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

 

2. However, such interest may also be taxed in the territory in which it arises and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the territories may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Räntan får emellertid beskattas även i det territorium från vilket den härrör, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till räntan har hemvist i det andra territoriet, får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper utgivna av offentligrättsliga organ och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, any such interest as is mentioned in paragraph 1 shall be taxable only in the territory of which the recipient is a resident if such recipient is the beneficial owner of the interest and if one of the following requirements is fulfilled:

 

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta, som avses i punkt 1, beskattas endast i det territorium där mottagaren har hemvist om mottagaren har rätt till räntan och om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

 

(a) the interest is paid in respect of a loan granted or guaranteed by:

 

a) räntan betalas på grund av lån som har beviljats eller garanterats av:

 

(i) in the case of the territory referred to in sub-paragraph 1 (a) of Article 2, Swedfund International AB or the Swedish Export Credit Corporation (SEK) or an organization which has replaced any of these organizations,

 

1) i fråga om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 a), Swedfund International AB eller Svensk Exportkredit AB (SEK) eller en organisation som ersatt någon av dessa organisationer,

 

(ii) in the case of the territory referred to in sub-paragraph 1 (b) of Article 2, such agencies and instrumentalities of that territory as may be agreed from time to time between the competent authorities,

 

2) i fråga om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b), sådana organ i det territoriet som de behöriga myndigheterna kommer överens om,

 

(b) the interest is paid in respect of a bond, debenture or other similar obligation of a public entity of a territory, or of a subdivision or a local authority thereof,

 

b) räntan betalas på grund av en obligation, debenture eller annan liknande förbindelse från ett offentligrättsligt organ i territoriet, eller från en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter,

 

(c) the interest is paid to a public entity of the other territory or a subdivision or a local authority thereof, a central bank of that other territory or to any instrumentality (including a financial institution) controlled by that entity or subdivision or local authority thereof, or

 

c) räntan betalas till ett offentligrättsligt organ i det andra territoriet, eller till en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter, eller till centralbanken i det andra territoriet eller till någon institution (däri inbegripet finansiella institutioner) som kontrolleras av organet eller någon av dess underavdelningar eller lokala myndigheter, eller

 

(d) the interest is paid between banks.

 

d) räntan betalas mellan banker.

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, från vilket räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

6. Interest shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

6. Ränta anses härröra från ett territorium om utbetalaren är person med hemvist i detta territorium. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i ett territorium eller inte, i ett territorium har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från det territorium där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 12

Article 12

 

Artikel 12

 

Royalties

 

Royalty

 

1. Royalties arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

 

1. Royalty, som härrör från ett territorium och som betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

 

2. However, such royalties may also be taxed in the territory in which they arise and according to the laws of that territory, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the territories may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

 

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i det territorium från vilket den härrör, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i det andra territoriet, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

 

3. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, från vilket royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated.

 

5. Royalty anses härröra från ett territorium om utbetalaren är person med hemvist i detta territorium. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i ett territorium eller inte, i ett territorium har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från det territorium där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

 

6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

 

Artikel 13

Article 13

 

Artikel 13

 

Capital gains

 

Realisationsvinst

 

1. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other territory, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may be taxed in that other territory.

 

1. Vinst som person med hemvist i ett territorium förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i det andra territoriet, eller på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars huvudsakliga tillgångar består av sådan egendom, får beskattas i detta andra territorium.

 

2. Gains from alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a territory in the other territory for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other territory.

 

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i ett territorium har i det andra territoriet, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i ett territorium har i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

 

3. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that territory. Whenever companies have agreed to carry on an air transportation business together in the form of a consortium, the provisions of this paragraph shall apply only to such part of the gains of the consortium as relates to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a territory.

 

3. Vinst som företag med hemvist i ett territorium förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i detta territorium. När två eller flera bolag har kommit överens om att driva en lufttransportverksamhet gemensamt i form av ett konsortium, tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av konsortiets vinst som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av ett bolag som har hemvist i ett territorium.

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident.

 

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i det territorium där överlåtaren har hemvist.

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, gains from the alienation of shares or other corporate rights in a company resident in a territory, and gains from the alienation of any other securities which are subjected in that territory to the same taxation treatment as gains from the alienation of such shares or other corporate rights, derived by an individual who has been a resident of that territory and who has become a resident of the other territory, may be taxed in the first-mentioned territory if the alienation of the shares, other corporate rights or securities occurs at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of the first-mentioned territory.

 

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i bolag som har hemvist i ett territorium, och vinst på grund av avyttring av varje annat värdepapper som vid beskattningen i detta territorium behandlas på samma sätt som vinst vid avyttring av sådana andelar eller andra rättigheter i bolag, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i detta territorium och som har fått hemvist i det andra territoriet, får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 – beskattas i det förstnämnda territoriet om överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller värdepapperen inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i det förstnämnda territoriet.

 

Artikel 14

Article 14

 

Artikel 14

 

Independent personal services

 

Självständig yrkesutövning

 

1. Income derived by an individual who is a resident of a territory in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that territory unless he has a fixed base regularly available to him in the other territory for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other territory but only so much thereof as is attributable to that fixed base.

 

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist i ett territorium förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i detta territorium om han inte i det andra territoriet har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i detta andra territorium men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

 

2. The term ”professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

 

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

 

Artikel 15

Article 15

 

Artikel 15

 

Dependent personal services

 

Enskild tjänst

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment shall be taxable only in that territory unless the employment is exercised in the other territory. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other territory.

 

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i ett territorium uppbär på grund av anställning endast i detta territorium, såvida inte arbetet utförs i det andra territoriet. Om arbetet utförs i detta andra territorium, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment exercised in the other territory shall be taxable only in the first-mentioned territory if:

 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i ett territorium uppbär för arbete som utförs i det andra territoriet, endast i det förstnämnda territoriet om:

 

(a) the recipient is present in the other territory for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

 

a) mottagaren vistas i det andra territoriet under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other territory; and

 

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i det andra territoriet eller på dennes vägnar, samt

 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other territory.

 

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i det andra territoriet.

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a territory may be taxed in that territory. Where a resident of a territory derives remuneration in respect of an employment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by an air transport consortium of which a company which is a resident of that territory is a partner, such remuneration shall be taxable only in that territory.

 

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i ett territorium, beskattas i detta territorium. Om person med hemvist i ett territorium uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av ett luftfartskonsortium, i vilket ett bolag som har hemvist i detta territorium är delägare, beskattas inkomsten endast i detta territorium.

 

Artikel 16

Article 16

 

Artikel 16

 

Directors' fees

 

Styrelsearvode

 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a territory in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other territory may be taxed in that other territory.

 

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i ett territorium uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

 

Artikel 17

Article 17

 

Artikel 17

 

Artistes and sportsmen

 

Artister och sportutövare

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a territory as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other territory, may be taxed in that other territory.

 

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i ett territorium förvärvar genom sin personliga verksamhet i det andra territoriet i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i detta andra territorium.

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an artiste or a sportsman in his capacity as such accrues not to the artiste or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the territory in which the activities of the artiste or sportsman are exercised.

 

2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i det territorium där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

 

Artikel 18

Article 18

 

Artikel 18

 

Pensions, annuities and similar payments

 

Pension, livränta och liknande ersättningar

 

1. Pensions and other similar remuneration, disbursements under the social security legislation and annuities arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in the first-mentioned territory.

 

1. Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från ett territorium och betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i det förstnämnda territoriet.

 

2. The term ”annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

 

2. Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

 

Artikel 19

Article 19

 

Artikel 19

 

Public service

 

Offentlig tjänst

 

1. Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by an authority administering a territory or a subdivision of that territory or a local authority of that territory, to an individual in respect of services rendered to that authority, subdivision or local authority shall be taxable only in that territory. However, such salaries, wages, and other similar remuneration shall be taxable only in the other territory if the services are rendered in that other territory and the recipient is a resident of that other territory who:

 

1. Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en myndighet som administrerar ett territorium eller underavdelning i detta territorium eller lokal myndighet där, till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna myndighets, underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, beskattas endast i detta territorium. Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i det andra territoriet om arbetet utförs i detta territorium och mottagaren har hemvist i detta territorium och:

 

(i) is a national of that territory; or

 

1) är medborgare i detta territorium, eller

 

(ii) did not become a resident of that territory solely for the purpose of rendering the services.

 

2) inte fick hemvist i detta territorium uteslutande för att utföra arbetet.

 

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by an authority administering a territory or a subdivision or a local authority thereof.

 

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en myndighet som administrerar ett territorium eller en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter.

 

Artikel 20

Article 20

 

Artikel 20

 

Students

 

Studerande

 

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a territory a resident of the other territory and who is present in the first-mentioned territory solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that territory, provided that such payments arise from sources outside that territory.

 

Belopp som studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i ett territorium hade hemvist i det andra territoriet och som vistas i det förstnämnda territoriet uteslutande för sin undervisning eller praktik, erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, beskattas inte i detta territorium, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför detta territorium.

 

Artikel 21

Article 21

 

Artikel 21

 

Other income

 

Annan inkomst

 

1. Items of income of a resident of a territory, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that territory.

 

1. Inkomst som person med hemvist i ett territorium förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i detta territorium oavsett varifrån inkomsten härrör.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a territory, carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

 

Artikel 22

Article 22

 

Artikel 22

 

Methods of elimination of double taxation

 

Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

 

Subject to the provisions of the law of a territory from time to time in force relating to the allowance of a credit against tax payable in that territory of tax paid outside that territory (which shall not affect the general principle of this Article), tax paid under the law of the other territory and in accordance with this Agreement, whether directly or by deduction, in respect of income derived by a person who is a resident of the first-mentioned territory from sources in the other territory shall be allowed as a credit against tax payable in the first-mentioned territory in respect of that income. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the tax in the first-mentioned territory on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations.

 

Med beaktande av bestämmelserna i lagstiftningen i ett territorium, även i den lydelse de i framtiden kan få, beträffande avräkning från skatt som påförs i detta territorium, av skatt som erlagts utanför territoriet (vilket inte påverkar den allmänna principen i denna artikel), skall skatt som erlagts enligt lagstiftningen i det andra territoriet och i överensstämmelse med detta avtal, antingen direkt eller genom skatteavdrag, i fråga om inkomst som förvärvats av en person med hemvist i det förstnämnda territoriet, från källor i det andra territoriet, avräknas från skatt som påförs i det förstnämnda territoriet i fråga om den inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den skatt i det förstnämnda territoriet som belöper på inkomsten i fråga, beräknad i enlighet med dess skattelagstiftning och föreskrifter.

 

Artikel 23

Article 23

 

Artikel 23

 

Non-discrimination

 

Förbud mot diskriminering

 

1. Nationals of a territory shall not be subjected in the other territory to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other territory in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

 

1. Medborgare i ett territorium skall inte i det andra territoriet bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i detta andra territorium under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad.

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory shall not be less favorably levied in that other territory than the taxation levied on enterprises of that other territory carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a territory to grant to residents of the other territory any personal allowances, reliefs or reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i ett territorium har i det andra territoriet, skall i detta andra territorium inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i detta andra territorium, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för ett territorium att medge person med hemvist i det andra territoriet sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i det egna territoriet.

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a territory to a resident of the other territory shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned territory.

 

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i ett territorium till person med hemvist i det andra territoriet avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i det förstnämnda territoriet.

 

4. Enterprises of a territory, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other territory, shall not be subject in the first-mentioned territory to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned territory are or may be subjected.

 

4. Företag i ett territorium, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i det andra territoriet, skall inte i det förstnämnda territoriet bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i det förstnämnda territoriet är eller kan bli underkastat.

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

 

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

 

Artikel 24

Article 24

 

Artikel 24

 

Mutual agreement procedure

 

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the territories result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those territories, present his case to the competent authority of the territory of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

1. Om en person anser att ett territorium eller båda territorierna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa territoriers interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i det territorium där han har hemvist. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other territory, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the territories.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i det andra territoriet i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i territoriernas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the territories shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

 

3. De behöriga myndigheterna i territorierna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

 

4. The competent authorities of the territories may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

 

Artikel 25

Article 25

 

Artikel 25

 

Exchange of information

 

Utbyte av upplysningar

 

1. The competent authorities of the territories shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the territories concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by the competent authority of a territory shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that territory and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

 

1. De behöriga myndigheterna i territorierna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i territoriernas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som behörig myndighet i ett territorium tagit emot skall behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats enligt den interna lagstiftningen i detta territorium och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a territory the obligation:

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för ett territorium att:

 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other territory;

 

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i detta territorium eller i det andra territoriet,

 

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other territory;

 

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i detta territorium eller i det andra territoriet,

 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

 

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

 

Artikel 26

Article 26

 

Artikel 26

 

Limitation on benefits

 

Begränsning av förmåner

 

Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where

 

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

 

(a) a company that is a resident of a territory derives its income primarily from outside that territory

 

a) bolag med hemvist i ett territorium förvärvar sina inkomster huvudsakligen utanför detta territorium

 

(i) from activities such as banking, shipping, financing or insurance or

 

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

 

(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily outside the first-mentioned territory; and

 

2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen utanför det förstnämnda territoriet, och

 

(b) except for the application of the method of elimination of double taxation normally applied by that territory, such income would bear a significantly lower tax under the laws of that territory than income from similar activities carried out within that territory or from being the headquarters, co- ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that territory, as the case may be,

 

b) sådan inkomst, i andra fall än då tillämpning sker av den metod för att undvika dubbelbeskattning som normalt tillämpas av detta territorium, beskattas väsentligt lägre enligt det territoriets lagstiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom detta territorium eller inkomst från verksamhet som huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse inom detta territorium,

 

any provisions of this Agreement conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the dividends paid by such company.

 

skall de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från beskattning eller reduktion av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

 

– – –

 

– – –

 

Bilaga

Annex

 

Bilaga

 

– – –

 

– – –

 

Visa fees, passport fees, legalization fees (of documents) and interests received by the Taipei Mission in Sweden and the Swedish Trade Council in Taipei or their successors carrying on activities promoting trade, investment and cultural exchange between the territories, shall be taxable only in the territory on whose behalf the activities are carried on.

 

Avgifter för visum, pass och legalisering (av dokument) samt ränta som tas emot av Taipeis delegation i Sverige och Sveriges Exportråd i Taipei eller deras efterträdare som bedriver verksamhet som främjar handels-, investerings- och kulturutbyte mellan territorierna, skall beskattas endast i det territorium för vilkets räkning verksamheten bedrivs.

 

In respect of Article 10

 

I fråga om artikel 10

 

If in the relation between the territory referred to in sub- paragraph 1 (b) of Article 2 and a third territory, being a member of the European Union, the first-mentioned territory would exempt dividends from tax or reduce the rate of tax on dividends below 10 per cent, such exemption or reduced rate shall automatically apply as if it had been specified in the Agreement. This provision shall, however, only apply to dividends where the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 10 per cent of the voting power of the company paying the dividends.

 

Om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territorium, som är medlem av Europeiska unionen, undantar utdelning från beskattning eller reducerar skattesatsen på utdelning till lägre än 10 procent, skall sådant undantag eller sådan reduktion automatiskt tillämpas som om det hade föreskrivits i detta avtal. Denna bestämmelse skall dock endast tillämpas på utdelning där den som har rätt till utdelningen är ett bolag (annat än handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde.

 

In respect of Article 11

 

I fråga om artikel 11

 

It is understood that an instrumentality (including a financial institution) is controlled by an entity or subdivision or local authority thereof if that entity or subdivision or local authority thereof holds at least 50 per cent of the capital of that instrumentality.

 

Det är överenskommet att en institution (däri inbegripet en finansiell institution) anses kontrollerad av ett organ eller underavdelning eller lokal myndighet om organet, underavdelningen eller lokala myndigheten innehar minst 50 procent av institutionens kapital.

 

In respect of Article 12

 

I fråga om artikel 12

 

If in the relation between the territory referred to in sub- paragraph 1 (b) of Article 2 and a third territory, being a member of the European Union, the first-mentioned territory would exempt royalties from tax or reduce the rate of tax on royalties below 10 per cent, such exemption or reduced rate shall automatically apply as if it had been specified in the Agreement.

 

Om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territorium, som är medlem av Europeiska unionen, undantar royalty från beskattning eller reducerar skattesatsen på royalty till lägre än 10 procent, skall sådant undantag eller sådan reduktion automatiskt tillämpas som om det hade föreskrivits i detta avtal.

 

In respect of Article 19

 

I fråga om artikel 19

 

Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Taipei Mission in Sweden and the Swedish Trade Council in Taipei for services rendered to that Mission or Council shall be deemed to be paid by and rendered to an authority administering a territory.

 

Lön eller annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av Taipeis delegation i Sverige och Sveriges Exportråd i Taipei på grund av arbete som utförs för delegationens eller rådets räkning, skall anses betald av och för arbete utfört åt en myndighet som administrerar ett territorium.

 

This Annex shall form an integral part of the Agreement.

 

Denna bilaga utgör en integrerande del av avtalet.

 

– – –

 

– – –

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:982

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2004:982 träder enl. F 2004:1054 i kraft d. 31 dec. 2004. Avtalet trädde i kraft d. 24 nov. 2004.)

2. Lagen skall tillämpas

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar d. 1 jan. det år som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

SFS 2004:1054

(Utkom d. 3 dec. 2004.)

SFS 2011:1411

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.