Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2004-1038

SFS 2004:1038

Utkom från trycket den 3 december 2004
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 7, 8 och 9 §§, 10 kap. 5 § samt 11 kap. 3, 10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2003:810.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 00 26,

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 
 

2710 00 27,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 

2 kr 84 öre per liter

 

2 kr 12 öre per liter

 

4 kr 96 öre per liter

 
 
 

– motorbensin

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 27 öre per liter

 

2 kr 12 öre per liter

 

3 kr 39 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

2 kr 87 öre per liter

 

2 kr 12 öre per liter

 

4 kr 99 öre per liter

 

2.

 

2710 00 26,

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 54 öre per liter

 

2 kr 12 öre per liter

 

5 kr 66 öre per liter

 
 

2710 00 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 36

 
 
 
 
 
 
 
 

3.

 

2710 00 51,

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 
 

2710 00 55,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 74–

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 00 78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350ºC,

 

735 kr per m3

 

2 609 kr per m3

 

3 344 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volym procent destillat vid 350ºC, tillhörig

 
 
 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 036 kr per m3

 

2 609 kr per m3

 

3 645 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 279 kr per m3

 

2 609 kr per m3

 

3 888 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 600 kr per m3

 

2 609 kr per m3

 

4 209 kr per m3

 

4.

 

ur 2711 12 11–

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 
 

2711 19 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 350 kr per 1 000 kg

 

1 350 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

144 kr per 1 000 kg

 

2 744 kr per 1 000 kg

 

2 888 kr per 1 000 kg

 

5.

 

ur 2711 29 00

 

Metan som används för

 
 
 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 110 kr per 1 000 m3

 

1 110 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

238 kr per 1 000 m3

 

1 954 kr per 1 000 m3

 

2 192 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2711 11 00,

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 
 

2711 21 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg ellerluftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 110 kr per 1 000 m3

 

1 110 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

238 kr per 1 000 m3

 

1 954 kr per 1 000 m3

 

2 192 kr per 1 000 m3

 

7.

 

2701, 2702

 

Kolbränslen

 

313 kr per 1 000 kg

 

2 270 kr per 1 000 kg

 

2 583 kr per 1 000 kg

 
 

eller 2704

 
 
 
 
 
 
 
 

8.

 

2713 11 00–

 

Petroleumkoks

 

313 kr per 1 000 kg

 

2 270 kr per 1 000 kg

 

2 583 kr per 1 000 kg

 
 

2713 12 00

 
 
 
 
 
 
 
 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

3) För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2004.

3)

Senaste lydelse 2003:810.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

4) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

4)

Senaste lydelse 2004:223.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

5. Förbrukning i

 

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 00 26)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

 

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

 

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 §

 

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

 

8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

 

Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks

 

100 procent

 

100 procent

 

 

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller

 
 
 

 

 

100 procent

 

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

 

77 procent

 

 

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 och 14 skall dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och

 2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 14 får dock återbetalning endast göras för den del av ersättningen som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

5) Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, köp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

5)

Senaste lydelse 2003:810.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av nedsättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser vid samtidig framställning av värme och elektrisk kraft.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

 1. 195 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

 2. 130 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74–2710 00 78),

 3. 375 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer,

 4. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00), och

 5. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 och 2703) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00–2713 12 00),

varvid det nedsatta skattebeloppet i genomsnitt alltid minst skall motsvara minimiskattenivåerna för de förbrukade energislagen.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldningsolja, gasol, naturgas, kolbränslen och petroleumkoks tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

6) En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 § eller 9 a §.

6)

Senaste lydelse 2003:810.

Avgiften uppgår för personbil och båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för lastbilar, bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

 

Avgift, kronor

 

0– 3 500

 

10 000

 

3 501–10 000

 

20 000

 

10 001–15 000

 

30 000

 

15 001–20 000

 

40 000

 

20 001–

 

50 000

 

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 § eller 9 a §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

7) Energiskatten utgör

7)

Senaste lydelse 2003:810.

 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

 2. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

 3. 22,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §, och

 4. 25,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november–den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

 1. 21,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 § för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och

 2. 25,4 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första och andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.

8) Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 7 och 3 och 4 §§.

8)

Senaste lydelse 2003:810.

Avdrag enligt första stycket får göras endast i den mån avdrag inte gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 3 eller 4 §.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot 16 öre per kilowattimme om kraftverket är placerat på havsbotten eller på Vänerns botten. För annan placering får avdrag göras motsvarande 9 öre per kilowattimme. Avdragsrätten upphör dock när den sammanlagda elproduktionen i vindkraftverket uppgår till 20 000 kilowattimmar per installerad kilowatt enligt elgeneratorns märkeffekt.

9) Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraften.

9)

Senaste lydelse 2003:810.

Ansökan om återbetalning skall omfatta kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och ett belopp beräknat efter skattesatsen 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast göras för den del av skillnaden som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet.

Övergångsbestämmelserna till (1997:479)

10) För tid fram till den 1 januari 2006 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.

10)

Senaste lydelse 2003:810.

Vid beräkning av nedsättningen enligt första stycket får koldioxidskatten dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst

 1. 50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00) och

 2. 40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 eller 2704) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00–2713 12 00).

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1038

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Den nya lydelsen av 11 kap. 12 § tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006 varvid årsperioden den 1 juli 2005–den 30 juni 2006 avkortas till perioden den 1 juli–den 31 december 2005. För den avkortade perioden skall skillnadsbeloppet 1 000 kronor enligt 11 kap. 12 § andra stycket i stället utgöra 500 kronor. Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter utgången av perioden.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)