Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile

Skatteavtal Chile

Utkom från trycket den 3 december 2004
Utfärdad den 25 november 2004.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Chile undertecknade den 4 juni 2004 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

[Upphävd g. Lag (2011:1412).]

SFS 2011:1412

Bilaga

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1051

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs d. 1 jan. det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som tas ut för beskattningsår som börjar d. 1 jan. det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, och

c) förmögenhetsskatt, om och i den omfattning en allmän skatt på förmögenhet införs i Chile efter undertecknandet av avtalet, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas d. 1 jan. det år som närmast följer efter den dag då en sådan allmän skatt på förmögenhet införs eller senare.

(Lagen 2004:1051 träder enl. F 2006:8 i kraft d. 1 febr. 2006. Avtalet trädde i kraft d. 30 dec. 2005.)

SFS 2006:8

(Utkom d. 24 jan. 2006.)

SFS 2011:1412

(Utkom d. 13 dec. 2011.)