Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Utkom från trycket den 20 april 2006
utfärdad den 30 mars 2006.

Inledande bestämmelser

Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227).

SFS 2009:1471

Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

SFS 2013:966

Skatteplikt

Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

 1. personbilar klass I som

  a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och

  b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

 2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010.

SFS 2011:479

Undantag från skatteplikt

Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 vägtrafikskattelagen (2006:227) är inte skattepliktiga.

Skattskyldighet

Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Allmän anmärkning:

Ang. bilagan se SFS 2006:228, senast ändr. g. Lag 2014:1503.

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Rättsfall:

Lagen 2009:1472, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:

2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Allmän anmärkning:

Anm.: Här återges lydelsen enl. Lag 2009:1472.

SFS 2009:1472

Övriga bestämmelser

I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om

 1. beskattningsbeslut i 4 kap.,

 2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,

 3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,

 4. överklagande i 7 kap., samt

 5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

Allmän anmärkning:

Se VägtrafikskatteF4 §.

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag

 

Skattevikt,

kilogram

 

Skatt, kronor

 
 
 
 

grundbelopp

 

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen

 

A

 

Personbilar klass I

 
 
 
 

1.

 

Personbilar klass I som inte kan drivas med dieselolja

 

0–900

 

913

 

0

 
 

901–

 

1 129

 

214

 

2.

 

Personbilar klass I som kan drivas med dieselolja

 

0–900

 

2 298

 

0

 
 

901–

 

2 863

 

564

 

B

 

Lätta bussar

 
 
 
 

1.

 

Lätta bussar som inte kan drivas med dieselolja

 

0–1 300

 

889

 

0

 
 

1 301–1 600

 

1 098

 

187

 
 

1 601–3 000

 

1 660

 

147

 
 

3 001–3 500

 

3 713

 

0

 

2.

 

Lätta bussar som kan drivas med dieselolja

 

0–1 300

 

2 496

 

0

 
 

1 301–1 600

 

2 665

 

66

 
 

1 601–3 000

 

2 863

 

198

 
 
 

3 001–3 500

 

5 642

 

0

 

C

 

Lätta lastbilar och personbilar klass II

 
 
 
 

1.

 

Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med dieselolja

 

0–1 300

 

889

 

0

 
 

1 301–1 600

 

1 098

 

187

 
 

1 601–3 000

 

1 660

 

147

 
 

3 001 –

 

3 713

 

0

 

2.

 

Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med dieselolja

 

0–1 300

 

2 496

 

0

 
 

1 301–1 600

 

2 665

 

66

 
 

1 601–3 000

 

2 863

 

198

 
 

3 001 –

 

5 642

 

0

 

SFS 2014:1503

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:228

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006.

2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 2006:472

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:1392

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:1470

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1471

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2009:1472

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2011:479

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före d. 1 juni 2011.

SFS 2012:769

(Utkom d. 7 dec. 2012.)

SFS 2013:966

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1503

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före d. 1 jan. 2015.