Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:233

Utkom från trycket den 20 april 2006
Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;
utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2) Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

2)

Senaste lydelse 2002:418.

  1. kupongskattelagen (1970:624),

  2. vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

  3. taxeringslagen (1990:324),

  4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

  5. skattebetalningslagen (1997:483).

Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. samt för kontroll av att föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:233

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)